Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o računovodstvu i računskom planu proračuna

NN 62/1999 (18.6.1999.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o računovodstvu i računskom planu proračuna

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 24. Uredbe o računovodstvu proračuna ("Narodne novine", broj 96/94. i 108/96.), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU PRORAČUNA

Članak 1.

U Pravilniku o računovodstvu i računskom planu proračuna ("Narodne novine", broj 98/94., 15/96., 94/98. i 165/98.) upisuje se:

(1) U članku 12. dodaje se stavak (6), koji glasi: "Iznimno od odredbi stavka (4) u skupini 850 - Novčana sredstva, u okviru propisanih računa odjeljaka, proračuni i proračunski korisnici mogu otvoriti osnovne račune prema svojim potrebama."

(2) U članku 25. dodaje se stavak (2) koji glasi: "Proračun i proračunski korisnici mogu sukladno odredbama članka 24. stavak (1) ovog Pravilnika zbog tehničkih potreba kod programiranja u skupinama računa u Glavnoj knjizi II. rabiti račune u kojima treći broj umjesto "0" može biti "1" (npr. 601, 801 itd.), s tim da se kod izlistavanja financijskih izvješća ti podaci iskazuju na pozicijama propisanih računa iz Računskog plana.

Članak 2.

U prilogu uz Pravilnik o računovodstvu i računskom planu proračuna ("Narodne novine", broj 98/94., 15/96., 94/98. i 165/98.), treba izmijeniti i dopuniti:

U Glavnoj knjizi I.:

- U nazivu skupine računa 030 briše se zarez i riječ "pristojbe".

- U skupini računa 030 briše se podskupina računa "030-10 Administrativni porezi" s pripadajućim odjeljkom i osnovnim računima.

- Brojčane oznake podskupine "030-20 Ostali neraspoređeni porezi" zamjenjuju se brojčanom oznakom "030-10".

- Brojčane oznake podskupine "030-30 Prihodi od ukinutih poreza, pristojbi i doprinosa" zamjenjuju se brojčanom oznakom "030-20".

Pripadajući odjeljci i osnovni računi tih podskupina mijenjaju svoje brojčane oznake u skladu s prethodno navedenim.

- U skupini računa 040 upisuje se nova podskupina "040-10 Državne upravne i sudske pristojbe" s pripadajućim odjeljkom "040-10-010 Državne upravne i sudske pristojbe" i osnovnim računima "040-10-010-10 Državne upravne pristojbe (u gotovom novcu)" i "040-10-010-20 Sudske pristojbe (u gotovom novcu)".

- Brojčane oznake dosadašnje podskupine "040-10 Ostale upravne pristojbe" zamjenjuju se brojčanom oznakom "040-20".

Pripadajući odjeljci i osnovni računi te podskupine mijenjaju svoje brojčane oznake u skladu s prethodno navedenim.

- Iz naziva skupine računa "310" brišu se riječi "i u inozemstvo".

- U podskupini računa "310-10" upisuju se novi odjeljci i osnovni računi:"310-10-100 Prijenosi sredstava nezaposlenim osobama

310-10-100-10 Prijenosi sredstava nezaposlenim osobama

310-10-110 Ostali prijenosi sredstava građanima

310-10-110-10 Ostali prijenosi sredstava građanima."

- U skupini računa 310 briše se podskupina "310-50 Tekući prijenosi sredstava u inozemstvo" s pripadajućim odjeljcima i osnovnim računima.

- Brojčana oznaka podskupine računa "310-60 Ostale tekuće potpore i prijenosi sredstava izvanproračunskim korisnicima" zamjenjuje se brojčanom oznakom "310-50". Pripadajući odjeljak i osnovni račun te podskupine mijenjaju svoje brojčane oznake u skladu s prethodno navedenim.

- Iza skupine računa 310 upisuje se nova skupina računa "320 Tekući prijenosi sredstava u inozemstvo".

- U skupini računa 320 upisuje se nova podskupina "320-10 Tekući prijenosi sredstava u inozemstvo".

Pripadajući odjeljci i osnovni računi iz brisane podskupine "310-50" upisuju se u novu podskupinu "320-10", tako da mijenjaju svoje brojčane oznake skupine i podskupina, dok brojčane oznake samih odjeljaka i osnovnih računa, te njihovi nazivi ostaju isti kao što su bili u brisanoj podskupini "310-50".

- U skupini računa 710 brišu se riječi "i u inozemstvo".

- U skupini računa 710 briše se podskupina "710-70 Kapitalni prijenosi u inozemstvo" s pripadajućim odjeljcima i osnovnim računima.

- Iza skupine 710 upisuje se nova skupina računa "720 Kapitalni prijenosi sredstava u inozemstvo".

- U skupini računa 720 upisuje se podskupina "720-10 Kapitalni prijenosi sredstava u inozemstvo".

Pripadajući odjeljci i osnovni računi iz brisane podskupine "710-70" upisuju se u novu podskupinu "720-10", tako da mijenjaju svoje brojčane oznake skupine i podskupina, dok brojčane oznake samih odjeljaka i osnovnih računa, te njihovi nazivi ostaju isti kao što su bili u brisanoj podskupini "710-70".

- U odjeljku računa "810-10-020 Povrat danih zajmova građanima i kućanstvima" brišu se osnovni računi i upisuju novi:

"810-10-020-10 Povrat danih stambenih zajmova građanima

810-10-020-20 Povrat danih zajmova građanima za gospodarske potrebe

810-10-020-30 Povrat danih zajmova za ostale potrebe

810-10-020-40 Povrat danih zajmova kućanstvima

810-10-020-50 Povrat danih zajmova udrugama građana."

- U podskupini računa "850-10" brišu se dosadašnji računi odjeljka i osnovnih računa, te upisuju novi i to samo do razine odjeljka, dok će osnovne račune otvarati korisnici prema svojim potrebama:

"850-10-010 Novac na računu kod HNB

850-10-020 Novac na računu kod poslovnih banaka

850-10-030 Devizni račun

850-10-040 Prijelazni račun

850-10-050 Prijelazni račun za devizna sredstva."

U Glavnoj knjizi II.:

- U skupini računa 850, podskupini "850-10" brišu se dosadašnji računi odjeljka i osnovnih računa, te upisuju novi na isti način kako je to naprijed predviđeno za Glavnu knjigu I.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 401-04/98-01/01
Urbroj: 513-06/98-3
Zagreb, 2. lipnja 1999.

Ministar financija
mr. Borislav Škegro, v. r.