Zakon o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija d.d.

NN 65/1999 (25.6.1999.), Zakon o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija d.d.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRIVATIZACIJI HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA d.d.

Proglašavam Zakon o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija d.d., koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 11. lipnja 1999.

Broj: 01-081-99-1203/2
Zagreb, 17. lipnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O PRIVATIZACIJI HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA d.d.

Sadržaj ovoga Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje privatizacija Hrvatskih telekomunikacija d.d.

(2) U postupku privatizacije propisanom ovim Zakonom privatizirat će se 70% dionica Hrvatskih telekomunikacija d.d. (u daljnjem tekstu: HT) dok Republika Hrvatska zadržava vlasništvo nad preostalih 30% dionica HT-a o čijem daljnjem raspolaganju može odlučiti samo Hrvatski državni sabor.

Postupak privatizacije

Članak 2.

(1) Privatizacija HT-a prema članku 1. stavku 2. ovoga Zakona provest će se na sljedeći način:

1. prijenosom bez naplate 7% dionica HT-a hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji,

2. prodajom 7% dionica HT-a zaposlenicima i ranije zaposlenima u HT-u i Hrvatskim poštama d.d. (u daljnjem tekstu: HP) te ranije zaposlenima u Javnom poduzeću poštanskog i telekomunikacijskog prometa HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije (u daljnjem tekstu: zaposlenici i raniji zaposlenici), pod posebnim pogodnostima koje će propisati Vlada Republike Hrvatske,

3. prodajom najmanje 25% i jedna dionica HT-a strateškom ulagatelju,

4. u postupku javne ponude sukladno Zakonu o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (»Narodne novine«, br. 107/95. i 142/98.), Vlada Republike Hrvatske će ponuditi najmanje 20% dionica HT-a,

5. prodajom putem javne ponude hrvatskim državljanima prema Zakonu o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (»Narodne novine«, br. 107/95. i 142/98.), uz pravo prvenstva, pogodnosti i pod uvjetima koje će propisati Vlada Republike Hrvatske prigodom uvrštenja dionica HT-a na burzi,

6. prodajom putem javne ponude domaćim pravnim osobama i stranim ulagateljima sukladno Zakonu o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (»Narodne novine«, br. 107/95. i 142/98.), bez ikakvih pogodnosti.

(2) Postoci dionica navedeni u stavku 1. ovoga članka utvrđuju se u odnosu na temeljni kapital HT-a na dan stupanja na snagu ovoga Zakona i ugovora iz članka 9. ovoga Zakona.

(3) Dionice HT-a do prodaje, prema stavku 1. ovoga članka, ostaju u vlasništvu Republike Hrvatske, a vlasnička prava u ime Republike Hrvatske ostvaruje Vlada Republike Hrvatske.

Prihodi od dionica HT-a

Članak 3.

(1) Dividenda ostvarena na temelju 30% dionica koje ostaju u vlasništvu Republike Hrvatske koristit će se za potrebe mirovinskog sustava Republike Hrvatske.

(2) Dividenda od ostalih dionica HT-a, dok su u vlasništvu Republike Hrvatske, i svi prihodi od prodaje dionica prihod su državnog proračuna i koristit će se za ulaganja u infrastrukturu i razvitak gospodarstva.

(3) Obveza je Vlade Republike Hrvatske da u prijedlozima državnih proračuna iskaže visinu prihoda iz stavka 2. ovoga članka i predloži njihovu odgovarajuću raspodjelu.

Prodaja dionica strateškom ulagatelju

Članak 4.

(1) Vlada provodi postupak prodaje i donosi odluku o broju dionica koje se prodaju strateškom ulagatelju i o izboru strateškog ulagatelja.

(2) Prodaja se provodi prikupljanjem ponuda. Poziv za sudjelovanje u postupku prodaje mora se dostaviti najmanje trojici mogućih ponuditelja. Strateški ulagatelj može biti jedna ili više pravnih osoba koje preuzimaju solidarnu odgovornost za uredno ispunjenje svojih ugovornih obveza.

(3) Ugovor o prodaji dionica sklapa se između Republike Hrvatske i izabranoga najpovoljnijega strateškog ulagatelja u pisanom obliku. U ime Republike Hrvatske, ugovor potpisuje ministar kojeg odredi Vlada Republike Hrvatske.

(4) Dionice će se prodati strateškom ulagatelju bez ikakvih pogodnosti u cijeni, s obvezom plaćanja ukupne ugovorne cijene sukladno ugovoru o prodaji dionica.

Prijenos dionica na hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji

Članak 5.

(1) Vlada Republike Hrvatske donijet će odluku o mjerilima, broju, uvjetima za stjecanje, postupku i vremenu prijenosa dionica HT-a hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

(2) Radi očuvanja cijene dionice HT-a osobama iz stavka 1. ovoga članka dionice će biti prenesene bez naplate sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske nakon uvrštenja dionica HT-a na burzu i provedenog postupka javne ponude.

Prodaja dionica zaposlenicima i ranijim zaposlenicima

Članak 6.

(1) Vlada Republike Hrvatske donijet će odluku o načinu prodaje, cijeni, popustima u cijeni, uvjetima plaćanja, vremenu prodaje i drugim uvjetima prodaje dionica zaposlenicima i ranijim zaposlenicima.

(2) Sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske iz stavka 1. ovoga članka HT je obvezan donijeti program stjecanja dionica od strane zaposlenika i ranijih zaposlenika, koji može uključivati odredbe o načinu plaćanja, kreditiranju ili davanju jamstva HT-a za stjecanje tih dionica.

(3) Radi očuvanja cijene dionice HT-a, osobama iz stavka 2. ovoga članka dionice će biti prodane sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske nakon uvrštenja dionica HT-a na burzu i provedenog postupka javne ponude.

Javna ponuda

Članak 7.

Nakon prodaje dionica strateškom ulagatelju, Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o daljnjoj prodaji dionica HT-a javnom ponudom.

Zaštita interesa i sigurnosti Republike Hrvatske

Članak 8.

(1) Radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, glavna skupština HT-a može samo uz suglasnost Zastupničkoga doma Hrvatskoga državnog sabora donositi sljedeće odluke:

- o promjeni sjedišta HT-a izvan Zagreba,

- o promjeni tvrtke HT-a,

- o pripajanju HT-a drugom trgovačkom društvu,

- o spajanju HT-a s drugim trgovačkim društvom,

- o prestanku HT-a.

(2) Odluke donesene protivno odredbi stavka 1. ovoga članka su ništavne.

(3) Temeljni se kapital HT-a ne može povećati bez suglasnosti Zastupničkoga doma Hrvatskoga državnog sabora, ako bi se povećanjem temeljnog kapitala broj dionica HT-a u vlasništvu Republike Hrvatske smanjio ispod 30% od ukupnog broja dionica HT-a.

Ugovor o podjeli između HT i HP

Članak 9.

(1) Sva sporna pitanja, međusobna prava i obveze HT i HP uredit će posebnim ugovorom koji obvezno uključuje i potpunu podjelu imovine i obveza bivšega Javnog poduzeća poštanskoga i telekomunikacijskog prometa HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije posebno u odnosu na razdoblje od 31. prosinca 1997. do stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka HT i HP dužni su sklopiti najkasnije do početka provedbe privatizacije HT-a prema ovome Zakonu.

Učinci Zakona

Članak 10.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona članak 5. stavak 1. Zakona o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije (»Narodne novine«, br. 101/98), mijenja se i glasi:

»U ime Republike Hrvatske, sva prava iz dionica i pravo na raspolaganje dionicama HT-a i HP-a u vlasništvu Republike Hrvatske ostvaruje Vlada Republike Hrvatske, uz ograničenja propisana odredbama Zakona o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija d.d.«.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona u članku 5. stavku 2. Zakona o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije, iza riječi: »Ministar«, dodaju se riječi: »mjerodavan za poštu i telekomunikacije (u daljnjem tekstu: ministar)«.

(3) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti članak 8. Zakona o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije, a ugovori o raspolaganju imovinom zaključeni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona su na snazi.

Stupanje na snagu

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 344-01/99-02/01
Zagreb, 11. lipnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.