Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana za 1999. godinu Hrvatskih voda

NN 70/1999 (7.7.1999.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana za 1999. godinu Hrvatskih voda

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 17. stavka 4. i 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 92/94.), Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 25. lipnja 1999., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 1999. GODINU HRVATSKIH VODA

I.

Daje se suglasnost na izmjene i dopune Financijskog plana za 1999. godinu Hrvatskim vodama i to na:

- ukupne prihode u iznosu od 1.159.636.905 kuna.

- ukupne rashode u iznosu od 1.305.519.905 kuna.

- deficit u iznosu od 145.883.000 kuna.

II.

Deficit u iznosu od 145.883.000 kuna namirit će se zaduživanjem kod Svjetske banke za obnovu i razvoj, Ino banaka, HBOR-a i domaće poslovne banke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/98-01/05
Zagreb, 25. lipnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I IZDATAKA ZA 1999. GODINU HRVATSKIH VODA

u kunama

________________________________________________________________________________________________________________________	
						Plan			Povećanje/		Novi plan	Indeks
						za 1999.		smanjenje		za 1999.	4/2
________________________________________________________________________________________________________________________	
	1					 2			  3			  4		 5
________________________________________________________________________________________________________________________		
PRIHODI
1.Naknada za korištenje voda			250.000.000					250.000.000	100,00
2.Naknada za zaštitu voda			230.000.000					230.000.000	100,00
3.Naknada za vađenje pijeska, šljunka i kamena	 3.000.000					 3.000.000	100,00
4.Slivna vodna naknada				240.000.000					240.000.000	100,00
5.Prihod iz Državnog proračuna			447.069.000		-60.432.095		386.636.905	 86,48
6.Ostali prihodi				 50.000.000					 50.000.000	100,00

UKUPNI PRIHODI				   1.220.069.000		-60.432.095	   1.159.636.905	 95,05
IZDACI
1.Financiranje programa radova			660.952.000		-60.432.095		600.519.905	 90,86
2.Izdaci za tekuće tehničko i gospodar.
 održavanje vodotokova i vodnih građevina	475.000.000					475.000.000	100,00
3.Nabava osnovnih sredstava			 45.000.000					 45.000.000	100,00
4.Plaće, naknade i mater. troškovi		150.000.000					150.000.000	100,00
5.Hitne intervencije na vodogospodarskim
 objektima i uređajima				 15.000.000		 			 15.000.000	100,00
6.Ostali izdaci					 20.000.000					 20.000.000	100,00
	
UKUPNI IZDACI				   1.365.952.000		-60.432.095	   1.305.519.905	 95,58
SUFICIT/DEFICIT			    	    -145.883.000				    -145.883.000	100,00
FINANCIRANJE				    145.883.000					145.883.000	100,00
ZADUŽIVANJE					315.883.000					315.883.000	100,00
1.Svjetska banka za obnovu i razvoj		 95.883.000					 95.883.000	100,00
2.Ino banke					 50.000.000					 50.000.000	100,00
3.HBOR						120.000.000					120.000.000	100,00
4.Domaće poslovne banke				 50.000.000					 50.000.000	100,00
	
OTPLATE						170.000.000					170.000.000	100,00
________________________________________________________________________________________________________________________