Zakon o dopunama Zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje u 1999. godini

NN 71/1999 (8.7.1999.), Zakon o dopunama Zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje u 1999. godini

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆANJU DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE U 1999. GODINI

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje u 1999. godini, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 25. lipnja 1999.

Broj: 01-081-99-1304/2
Zagreb, 29. lipnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆANJU DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE U 1999. GODINI

Članak 1.

U Zakonu o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje u 1999. godini ("Narodne novine", br. 164/98.) u članku 5. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

"(3) Nalog za plaćanje doprinosa iz članka 150. stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", br. 102/98.), organizacija ovlaštena za obavljanje platnog prometa, izvršava prije svih drugih obveza obveznika plaćanja doprinosa.

(4) Ako se naplata ne može izvršiti na način iz stavka 3. ovoga članka, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će izvršiti naplatu doprinosa u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak, odnosno sud prema pravilima ovršnog postupka."

Članak 2.

U članku 6. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

"(2) Iznimno u 1999. godini, obveznici plaćanja doprinosa plaćaju za izaslane zaposlenike - zaposlenike koje poslodavac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj pošalje u drugu državu radi obavljanja nekog posla za tog poslodavca, doprinose po stopi od 21,50% na osnovicu osiguranja - plaću, koju bi ostvarili za iste, odnosno slične poslove u Republici Hrvatskoj prema kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu, odnosno ugovoru o radu, povećanu za 20%.

(3) Osnovica iz stavka 2. ovoga članka ne može biti niža od prosječne plaće iz prethodne godine u Republici Hrvatskoj prema podacima Državnog zavoda za statistiku, povećane za 20%. Osnovica utvrđena za obračunavanje i plaćanje doprinosa je osnovica i za ostvarivanje prava.

(4) Iznimno u 1999. godini, pomorci na hrvatskim brodovima u međunarodnoj plovidbi pod hrvatskom zastavom sami su obveznici plaćanja doprinosa i plaćaju doprinos po stopi od 21,50% na osnovice osiguranja određene prema stupnju stručne spreme koje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje utvrdi općim aktom. Osnovica na koju je obračunat i plaćen doprinos je osnovica i za ostvarivanje prava."

Članak 3.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti odredba članka 150. stavka 2. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", br. 102/98.).

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama" s tim da se odredbe članka 2. ovoga Zakona primjenjuju od 1. siječnja 1999.

Klasa: 441-01/98-01/05
Zagreb, 25. lipnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.