Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-183 od 16

NN 71/1999 (8.7.1999.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-183 od 16

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jurica Malčić, dopredsjednik suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, povodom prijedloga Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, kojeg zastupa Vlado Musa, odvjetnik iz Zagreba, za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Upute Ministarstva prosvjete i športa, na sjednici održanoj 16. lipnja 1999. godine, donio je

RJEŠENJE

I. Odbacuje se prijedlog Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Upute Ministarstva prosvjete i športa od 14. prosinca 1998., klasa: 602-03/98-01/2182, ur. br.: 532/1-98-2.

II. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske podnio je putem punomoćnika prijedlog radi pokretanja postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti u izreci označene Upute Ministarstva prosvjete i športa.

Predlagatelj u prijedlogu navodi da je osporenom Uputom povrijeđena odredba članka 3. Ustava kojom je propisano da je socijalna pravda jedna od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, odredba članka 19. stavka 1. Ustava kojom je određeno da pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu. Osim toga navodi da je člankom 107. Ustava Republike Hrvatske propisano da Vlada Republike Hrvatske obavlja izvršnu vlast u skladu s Ustavom i zakonom, a da je donoseći spornu Uputu Ministarstvo prosvjete i športa kao dio Vlade povrijedilo navedenu odredbu Ustava budući da Uputa nije sukladna članku 214. Zakona o radu jer se uopće nije gledalo na razmjernost vremena koje je provedeno u štrajku.

Smatra da je osporenom Uputom povrijeđena navedena odredba Zakona o radu jer je Ministarstvo prosvjete i športa dalo nalog da se zaposlenicima umanji plaća za "dnevnicu" bez obzira koje obaveze i koliko su tih obaveza taj dan imali zaposlenici koji su sudjelovali u štrajku, budući da tjedna norma profesora u srednjim školama i učeničkim domovima predstavlja 40 satno radno vrijeme, od čega, otprilike, pola radnog vremena zaposlenik provede u nastavi, a druga polovica radnog vremena predstavljaju ostale aktivnosti. Ističe da zaposlenici koji su sudjelovali u štrajku 14. prosinca 1998. nisu održavali nastavu, ali su radili ostale poslove prema tjednom zaduženju. Navode da su ravnatelji svim zaposlenicima koji su sudjelovali u štrajku prema spornoj Uputi umanjili plaću za jednu "dnevnicu". Među takovim zaposlenicima bilo je i djelatnika koji taj dan uopće nisu imali nastavu, te su sve svoje obaveze za taj dan uredno izvršavali.

Predlaže da Ustavni sud Republike Hrvatske pokrene postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti navedene Upute te da se nakon provedenog postupka ta Uputa kao nezakonita poništi.

Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske u svom odgovoru na navedeni prijedlog u bitnome navodi da prijedlog polazi od pogrešne tvrdnje da se u vrijeme provedeno u štrajku može uračunati samo vrijeme nastave koja spornog dana nije održana. Međutim, uz održavanje nastave (koja iznosi oko 50% radnog vremena nastavnika) vezani su i ostali nastavnički poslovi (koji iznose oko 50% radnog vremena nastavnika) kao npr. pripremanje za nastavu, pregled i ocjenjivanje učeničkih radova, dežuranje, stručno usavršavanje itd., a kojih u školi nema ako nema nastave. Što se tiče nastavnika kojima je eventualno odbijena "dnevnica", a da navedenog dana nisu trebali biti na radu u školi to samo znači da neke škole nisu provele spornu Uputu, a ne da je Uputa nezakonita.

Predlaže da Ustavni sud ne prihvati prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti navedene Upute.

Prijedlog nije dopušten.

Osporena Uputa glasi: "S obzirom na najavljeni štrajk zaposlenika u srednjoškolskim ustanovama 14. prosinca 1998. godine izvješćujemo vas da ravnatelji trebaju postupiti sukladno odredbama članka 214. Zakona o radu ("Narodne novine", broj 38/95, 54/95, 65/95) te zaposlenicima koji su sudjelovali u štrajku, za dan proveden u štrajku, umanjiti plaću i dodatke na plaću, osim doplatka na djecu.

Ravnatelji su dužni o tome voditi brigu pri obračunu plaće te o isplati plaća za prosinac 1998. zaposlenicima koji su sudjelovali u štrajku izvijestiti Ministarstvo prosvjete i športa..."

Prema članku 125. alineja 1. i 2. Ustava Republike Hrvatske, Ustavni sud odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom te suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom. Predlagatelj očito polazi od toga da je riječ o drugom propisu. Pod drugim propisom se podrazumijeva određeni akt donijet od strane za to ovlaštenog tijela koji redovito na općenit, apstraktan način uređuje pravne odnose za neodređeni broj adresata, a to uvodno izložena Uputa nije ni po obliku, ni po sadržaju, a niti po općeobveznosti.

Ocjena ustavnosti i zakonitosti Upute Ministarstva nije u nadležnosti Ustavnog suda Republike Hrvatske osim kada bi takova uputa bila pretočena u propis ili u pojedinačne akte podložne ustavnosudskoj kontroli u postupku pokrenutom ustavnom tužbom, što ovdje nije slučaj.

Kako se, temeljem članka 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) zahtjev, prijedlog ili ustavna tužba odbacuje u slučajevima kada ne postoje pretpostavke za odlučivanje o biti stvari, riješeno je kao u točki I. izreke.

Objava ovog rješenja (točka II. izreke) temelji se na članku 20. stavku 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-II-183/1999
Zagreb, 16. lipnja 1999.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Dopredsjednik
Jurica Malčić, v. r.