Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući

NN 73/1999 (12.7.1999.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi odredbe članka 17. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 1/97 - pročišćeni tekst, 109/97, 13/98, 88/98 i 34/99) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 14. sjednici održanoj 5. srpnja 1999. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA BOLNIČKO LIJEČENJE MEDICINSKOM REHABILITACIJOM I FIZIKALNOM TERAPIJOM U KUĆI

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući ("Narodne novine" br. 26/96, 79/97 i 31/99), u članku 3. stavci 2. briše se tekst: "fizikalne medicine i medicinske rehabilitacije (u daljnjem tekstu: specijalist fizijatar)" i upisuje tekst: "odgovarajuće specijalnosti sukladno ovom Pravilniku i drugim općim aktima Zavoda".

Članak 2.

U članku 6. stavci 3. u trećem retku briše se riječ: "fizijatra", a u sedmom retku briše se riječ: "fizijatar", te umjesto njih upisuje tekst: "odgovarajuće specijalnosti".

Članak 3.

U članku 16. stavci 3. briše se riječ: "fizijatra" i upisuje tekst: "odgovarajuće specijalnosti".

U stavci 4. briše se riječ: "fizijatra" i upisuje tekst: "odgovarajuće specijalnosti".

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/99-01/75
Urbroj: 338-01-04-99-1
Zagreb, 5. srpnja 1999.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
doc. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.