Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša

NN 74/1999 (14.7.1999.), Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 41. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 82/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. srpnja 1999. godine donijela

UREDBU

O INFORMACIJSKOM SUSTAVU ZAŠTITE OKOLIŠA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuje sadržaj, metodološke osnove informacijskog sustava zaštite okoliša, obveze, način dostavljanja podataka o okolišu za potrebe informacijskog sustava zaštite okoliša i način upravljanja podacima o okolišu.

Članak 2.

Informacijski sustav zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: informacijski sustav) osigurava:

1. prikupljanje, evidentiranje i čuvanje podataka,

2. jedinstvene standarde, metode i postupak obrade podataka,

3. povezanost podataka i informacija o okolišu,

4. pristupačnost podataka o okolišu u elektronskim bazama podataka putem javnih telekomunikacijskih mreža i

5. javno pristupačne baze podataka.

SADRŽAJ, METODOLOŠKE OSNOVE, OBVEZA I NAČIN DOSTAVLJANJA PODATAKA

Članak 3.

Informacijski sustav čine podaci o okolišu i/ili njegovim sastavnim dijelovima: zrak, tlo, voda, more, biološka i krajobrazna raznolikost, klima, kulturna baština.

Informacijski sustav čine i podaci o prostornim obilježjima, otpadu te drugi podaci važni za zaštitu okoliša.

Članak 4.

Informacijski sustav sadrži:

1. podatke o okolišu iz članka 3. ove uredbe, prikupljene i obrađene u skladu sa zakonom i drugim propisom, a osobito podatke katastra onečišćavanja okoliša, očevidnika i sl.,

2. stručne i znanstvene podatke domaćih, stranih i međunarodnih institucija kao i metodološke i dokumentacijske podatke u području okoliša,

3. zakonske tekstove i tekstove drugih propisa u području okoliša,

4. izvješća o stanju okoliša i

5. mjere politike, planove i programe o okolišu.

Podaci i drugi sadržaji iz stavka 1. ovoga članka razvrstavaju se u tematska područja i/ili potpodručja.

Članak 5.

Baze podataka vode se kao elektronske baze podataka.

Podatkovni skupovi (entiteti) baza određeni su atributima i formatima zapisa.

Razmjena podataka podrazumijeva primjenu jedinstvenih standarda zapisivanja i protokola prenošenja podataka.

Članak 6.

Svako tematsko područje i/ili potpodručje ima nositelja i sudionike.

Tematska područja i/ili potpodručja i njihovi nositelji određeni su u tablici, koja je otisnuta uz ovu Uredbu i njezin je sastavni dio.

Sudionici tematskih područja i/ili potpodručja određeni su Programom vođenja informacijskog sustava iz članka 15. ove Uredbe.

Članak 7.

Tematska područja i/ili potpodručja sadrže zajedničke i posebne podatke.

Zajednički su oni podaci koji su važni za nositelja tematskog područja, ali i za druga tematska područja i/ili potpodručja u sastavu informacijskog sustava zaštite okoliša.

Posebni su oni podaci koji su važni za nositelja tematskog područja i/ili potpodručja.

Članak 8.

Skupove, atribute, formate zapisa i načine prenošenja zajedničkih podataka za svako tematsko područje i/ili potpodručje određuje središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša, po prethodno pribavljenom mišljenju nositelja tematskog područja i/ili potpodručja.

Unos novih skupova zajedničkih podataka u informacijski sustav odobrava središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša do 31. prosinca tekuće godine za iduću godinu.

Članak 9.

Tehničku, programsku i komunikacijsku opremu za pojedina tematska područja i/ili potpodručja određuje središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša, u skladu s preporukama središnjeg tijela državne uprave nadležnog za znanost i tehnologiju, kad to nije određeno Programom vođenja informacijskog sustava iz članka 15. ove Uredbe.

Članak 10.

Sudionici su dužni prenositi podatke nositeljima tematskih područja i/ili potpodručja u zakonom ili drugim propisom određenom roku. Ako rok za prijenos podataka nije propisan, određuje ga nositelj tematskog područja i/ili potpodručja i sudionik.

Članak 11.

Za točnost i vjerodostojnost podataka odgovorni su nositelji i sudionici tematskih područja i/ili potpodručja.

Pouzdanost i sigurnost elektronske razmjene podataka osigurava se sustavom kriptiranja i elektronskog potpisivanja.

Elektronske baze podataka koje sadrže tajne podatke moraju biti označene određenom vrstom i stupnjem tajnosti te osigurane lozinkom od neovlaštenog pristupa.

UPRAVLJANJE PODACIMA

Članak 12.

Informacijski sustav vodi se kao kooperativni informacijski sustav, sastavljen od većega broja dislociranih, neovisno izrađenih, usklađenih i međusobno povezanih informacijskih sustava tematskih područja i/ili potpodručja.

Nositelji tematskih područja i/ili potpodručja i sudionici moraju odrediti osobe odgovorne za prijenos podataka i pristup računalu informacijskog sustava.

Zajednički podaci mogu se povezivati ako to odluče nositelji tematskih područja i/ili potpodručja i sudionici.

Članak 13.

Primjena zajedničkih podataka ostvaruje se pristupom informacijskom sustavu koji vodi središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša dužno je osigurati pristupačnost informacija o okolišu.

Članak 14.

Vlada Republike Hrvatske osniva povjerenstvo za informacijski sustav sastavljeno od znanstvenih, stručnih i drugih djelatnika s područja zaštite okoliša.

Predsjednik povjerenstva je čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša.

Broj članova povjerenstva određuje se odlukom o osnivanju povjerenstva.

Povjerenstvo je ovlašteno:

1. pratiti i davati preporuke za pristupačnost informacija o okolišu,

2. predlagati izbor novih skupova podataka i oblika njihove primjene,

3. pratiti opremljenost računalnom, programskom i komunikacijskom opremom nositelja tematskih područja i/ili potpodručja te predlagati mjere za poboljšanje stanja,

4. davati preporuke za usklađivanje informacijskog sustava zaštite okoliša s drugim državnim informacijskim sustavima,

5. poticati uključivanje informacijskog sustava u europski sustav razmjene podataka u području okoliša.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Nositelji tematskih područja i/ili potpodručja prenose podatke u elektronskom obliku, u skladu s Programom vođenja informacijskog sustava.

Program iz stavka 1. ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Program iz stavka 1. ovoga članka sadrži projekte tematskih područja i/ili potpodručja.

Projektom se određuju:

1. sudionici tematskog područja i/ili potpodručja,

2. skupovi zajedničkih podataka,

3. način i organizacija dostavljanja, obrade, spremanja, kontrole, zaštite i čuvanja zajedničkih podataka,

4. ostali podaci, važni za tematsko područje i/ili potpodručje,

5. postupci pod kojima će podaci biti pristupačni,

6. rok u kojem se mora započeti elektronsko prenošenje podataka,

7. potrebna sredstva.

Članak 16.

Prijenos podataka u elektronskom obliku prema ovoj Uredbi ne isključuje dostavu podataka na način i obrascima kako je to propisano zakonom ili drugim propisom.

Članak 17.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-01/99-04/15
Urbroj: 5030104-99-1
Zagreb, 8. srpnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Tematska područja i potpodručja i njihovi nositelji
_______________________________________________________________________________

Tematsko    Tematsko            *Nositelji tematskog 
područje    potpodručje           područja i/ili potpodručja
_______________________________________________________________________________
1        2                    3
_______________________________________________________________________________
Zrak      stanje,             središnje tijelo državne 
        onečišćavanje,         uprave nadležno
        ekološka nesreća,        za zaštitu okoliša
        mjere zaštite
Tlo       kategorije, tipovi, vrste,   središnje tijelo državne 
        stanje             uprave nadležno
        onečišćavanje          za zaštitu okoliša
        korištenje,
        ekološka nesreća,
        mjere zaštite,
        geološka struktura
Vode      kategorije,           središnje tijelo državne 
        stanje,             uprave nadležno
        onečišćavanje,         za vode
        korištenje,
        ekološka nesreća,
        mjere zaštite
More      stanje,             središnje tijelo državne 
        onečišćavanje,         uprave nadležno
        korištenje,           za zaštitu okoliša
        ekološka nesreća,
        mjere zaštite,
        geološka struktura
Biološka i   kategirije, tipovi, vrste,   središnje tijelo državne 
krajobrazna   stanje,             uprave nadležno
raznolikost   onečišćavanje,         za zaštitu prirode
        korištenje,
        ekološka nesreća,
        mjere zaštite
Klima      klimatska obilježja,      središnje tijelo državne 
        klimatske promjene,       uprave nadležno
        hidrologija,          za hidrometeorologiju
        meteorologija
Kulturna    kategorije, tipovi, vrste,   središnje tijelo državne
baština     stanje,             uprave nadležno
        onečišćavanje,         za zaštitu kulturne
        korištenje,           baštine
        ekološka nesreća,    
        mjere zaštite
Prostorna    teritorijalna podjela,     središnje tijelo državne 
obilježja    reljef zemljišta,        uprave nadležno
        naselja i objekti,       za prostorno uređenje
        infrastrukturni sustavi,
        vodnogospodarski sustav,
        korištenje i
        namjena prostora i dr. 
        
Otpad      komunalni,           središnje tijelo državne 
        tehnološki,				uprave nadležno za
		  opasni             zaštitu okoliša  
___________________________________________________________________________
Drugi podaci 	industrija,         središnje tijelo državne 
važni za zaštitu  energija,		      uprave nadležno za
okoliša      stanovnštvo i dr.      gospodarstvo         
___________________________________________________________________________
        promet             središnje tijelo državne
                        uprave nadležno
                        za promet
___________________________________________________________________________
        turizam,            središnje tijelo državne 
        rekreacija           uprave nadležno
                        za turizam
___________________________________________________________________________
        zračenje,            središnje tijelo državne 
        buka,              uprave nadležno
        opasne tvari i dr.       za zdravstvo
___________________________________________________________________________
        stručni i znanstveni      središnje tijelo državne 
        podaci, metodološki       uprave nadležno
        podaci, dokumentacijski     za zaštitu okoliša
        podaci, zakonski teksto-
        vi i tekstovi drugih
        propisa, mjere politike,
		planovi, programi, iz-
		vješća o stanju okoliša i dr.
___________________________________________________________________________
*Napomena: Nositelj tematskog područja i/ili potpodručja središnje je tijelo državne 
uprave kojemu je zakonom propisana nadležnost za određeno tematsko područje i/ili 
potpodručje.