Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu u osnovnoj školi

NN 74/1999 (14.7.1999.), Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu u osnovnoj školi

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Na osnovi članka 38., stavka 4. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", broj 59/90, 27/93 i 7/96) ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU U OSNOVNOJ ŠKOLI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se broj učenika u redovitom razrednom odjelu, broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu i broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi.

Članak 2.

Redoviti razredni odjel ustrojava se od učenika istoga razreda.

Kombinirani razredni odjel ustrojava se od učenika dvaju ili više razreda.

Odgojno-obrazovna skupina ustrojava se od učenika istoga ili dvaju i više razreda, ovisno o vrsti i programu rada skupine.

Članak 3.

Redoviti i kombinirani razredni odjel ustrojava se za provedbu redovite nastave po redovitom ili posebnom nastavnom planu i programu.

Odgojno-obrazovna skupina ustrojava se za provedbu izborne, dopunske i dodatne nastave, izvannastavne aktivnosti ili za drugi oblik neposrednoga odgojno-obrazovnog rada.

Članak 4.

Na temelju broja učenika županijski ured odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove školstva, utvrđuje za svaku pojedinu školu broj redovitih i kombiniranih razrednih odjela za školsku godinu i o tome donosi odluku.

Broj odgojno-obrazovnih skupina utvrđuje škola godišnjim planom i programom rada.

Članak 5.

Kombinirani razredni odjel može se ustrojiti samo za učenike od I. do IV. razreda.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka županijski ured, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove školstva može, uz prethodnu suglasnost Ministarstva prosvjete i športa, ustrojiti kombinirani razredni odjel i za učenike od V. do VIII. razreda.

Kombinirani razredni odjeli ustrojavaju se za učenike od I. do VIII. razreda s teškoćama u razvoju, djelomice integriranim u redovitu osnovnu školu, i to za dio nastave koji se provodi po posebnom nastavnom planu i programu.

II. BROJ UČENIKA U REDOVITOM RAZREDNOM ODJELU

Članak 6.

Redoviti razredni odjel ustrojava se s 30 učenika.

Ako u školi postoji samo jedan razredni odjel istoga razreda, razredni odjel ustrojava se s najviše 34 učenika.

Ako škola ima više od 34 učenika istoga razreda, razred se ustrojava u dva ili više razrednih odjela s brojem učenika koji je najbliži broju učenika iz stavka 1. ovoga članka s time da ne prelazi 32 učenika po razrednome odjelu.

U redoviti razredni odjel mogu se uključiti najviše 3 učenika s lakšim teškoćama u razvoju koji rade po prilagođenom programu pa ti odjeli mogu imati najviše:

- s jednim integriranim učenikom - 28 učenika

- s dva integrirana učenika - 26 učenika

- s tri integrirana učenika - 24 učenika.

Članak 7.

Redoviti razredni odjel učenika s većim teškoćama u razvoju, ovisno o vrsti i stupnju teškoća, ustrojava se:

- s 9 učenika na stupnju lake mentalne retardacije s utjecajnim teškoćama

- s 8 učenika s oštećenjima vida, sluha, tjelesnom invalidnošću u kombinaciji s utjecajnim teškoćama u razvoju

- sa 7 učenika na stupnju umjerene i teže mentalne retardacije

- s 3 učenika s autizmom.

Redoviti razredni odjel umjetničke škole u teoretskoj nastavi ustrojava se s 15 učenika.

Članak 8.

Ako postoje posebni uvjeti koji zahtijevaju ustrojavanje redovitih razrednih odjela s manjim ili većim brojem učenika, može se odstupiti od odredaba članka 6. i 7. ovoga pravilnika, uz suglasnost Ministarstva prosvjete i športa.

Pod posebnim uvjetima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se organizacijski, programski i ostali posebni uvjeti, provođenje školovanja nacionalnih manjina te predviđeni upis učenika u sljedećoj školskoj godini.

Postojanje posebnih uvjeta utvrđuje županijski ured, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove školstva.

III. BROJ UČENIKA U KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU

Članak 9.

Kombinirani razredni odjel od dva razreda ima najviše 20, a od tri i četiri razreda najviše 16 učenika.

U kombiniranom razrednom odjelu mogu biti integrirana najviše 3 učenika s lakšim teškoćama u razvoju koji rade po prilagođenom programu.

Kombinirani razredni odjel od učenika dva razreda, u kojem su integrirani učenici s lakšim teškoćama u razvoju ima najviše:

- s jednim integriranim učenikom - 18 učenika

- s dva integrirana učenika - 17 učenika

- s tri integrirana učenika - 16 učenika.

Kombinirani razredni odjel od učenika tri i četiri razreda, u kojem su integrirani učenici s lakšim teškoćama u razvoju ima najviše:

- s jednim do dva integrirana učenika - 14 učenika

- s tri integrirana učenika - 12 učenika.

Kombinirani razredni odjel učenika na stupnju lake mentalne retardacije, djelomično integriranim u redovitu osnovnu školu, ima najviše 10 učenika.

Kombinirani razredni odjel učenika s većim teškoćama u razvoju, osim učenika s autizmom, ima najviše 5 učenika.

IV. BROJ UČENIKA U ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI

Članak 10.

Za odgojno-obrazovnu skupinu izborne nastave i odgojno-obrazovnu skupinu produženoga boravka najveći broj učenika utvrđuje se sukladno odredbama članka 6. koje se odnose na redoviti razredni odjel.

Odgojno-obrazovna skupina dopunske nastave može imati najviše 10, a odgojno-obrazovna skupina dodatne nastave najviše 15 učenika.

Broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini izvannastavne aktivnosti te broj učenika u drugim oblicima neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima sukladan je zahtjevima programa određene izvannastavne aktivnosti odnosno drugoga oblika neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o broju učenika u razrednom odjelu u osnovnoj školi ("Narodne novine", broj 61/96.) kao i odredbe stavka 2. članka 4. i stavka 3. članka 6. te odredbe članka 14. Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju ("Narodne novine", broj 23/91.).

Članak 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-02/99-01/591
Urbroj: 532/1-99-1
Zagreb, 8. srpnja 1999.

Ministar
mr. sc. Božidar Pugelnik, v. r.