Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o gradnji

NN 75/1999 (16.7.1999.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o gradnji

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O GRADNJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o gradnji, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 30. lipnja 1999.

Broj: 01-081-99-1360/2
Zagreb, 8. srpnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O GRADNJI

Članak 1.

U Zakonu o gradnji ("Narodne novine", br. 52/99.) u članku 103. stavku 1. podstavku 5. brojka: "59." zamjenjuje se brojkom: "58.".

Članak 2.

U članku 115. riječi: "stupanje na snagu" zamjenjuju se riječima: "početka primjene", a iza riječi: "ovoga Zakona" stavlja se zarez.

Članak 3.

U članku 116. riječi: "stupanja na snagu" zamjenjuju se riječima: "početka primjene", a iza riječi: "ovoga Zakona" stavlja se zarez.

Članak 4.

U članku 118. riječi: "stupanja na snagu" zamjenjuju se riječima: "početka primjene".

Članak 5.

U članku 123. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

"(2) Ministarstvo danom početka primjene ovoga Zakona preuzima na korištenje poslovne prostorije i opremu koju su do dana početka primjene ovoga Zakona u obavljanju poslova građevne inspekcije koristili nadležni županijski uredi i ured Grada Zagreba, te preuzima financijska sredstva iz proračuna tih tijela državne uprave i proračuna Grada Zagreba za 1999. godinu, namjenjena za rad državnih službenika i namještenika na poslovima građevne inspekcije koji se preuzimaju u Ministarstvo sukladno odredbama ovoga Zakona.

(3) Ministarstvo će u roku od 60 dana od dana početka primjene ovoga Zakona preuzeti od nadležnih županijskih ureda i ureda Grada Zagreba pismohranu i drugu dokumentaciju koja se odnosi na poslove građevne inspekcije, a koje su do početka primjene ovoga Zakona obavljala ta tijela."

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 6.

Članak 125. mijenja se i glasi:

"Danom početka primjene ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o građenju ("Narodne novine", br. 77/92., 82/92., 26/93., 33/95. i 91/96.)".

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 57/99.).

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 361-01/98-01/01
Zagreb, 30. lipnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.