Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu

NN 76/1999 (19.7.1999.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 30. lipnja 1999. godine.

Broj: 01-081-99-1358/2
Zagreb, 8. srpnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU

Članak 1.

U Zakonu o autorskom pravu ("Narodne novine", br. 53/91., 58/93. i 9/99. - pročišćeni tekst) u članku 2. iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

"Autorsko djelo smatra se objavljenim kada je voljom autora ili druge ovlaštene osobe postalo pristupačno javnosti na bilo koji način.

Javnost, u smislu odredaba ovoga Zakona, označava veći broj osoba izvan uobičajenog užeg kruga osoba koje su usko povezane rodbinskim ili prijateljskim vezama.

Javnim iskorištavanjem autorskoga djela razumijeva se svako iskorištavanje djela koje je pristupačno javnosti ili iskorištavanje u prostoru koji je pristupačan svakomu."

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:

"- pisana djela svake vrste uključuju i računalne programe".

Podstavak 12. briše se.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

"Zbirke autorskih djela, podataka ili druge građe, bez obzira jesu li čitljive strojno ili na drugi način, koje su prema izboru ili rasporedu građe samostalne tvorevine, uživaju autorskopravnu zaštitu kao takve.

Zaštita koju uživa zbirka iz stavka 1. ovoga članka ne proteže se na njezin sadržaj i ni na koji način ne utječe na autorska prava koja postoje na samim djelima, podacima ili građi."

Članak 4.

Članak 30. mijenja se i glasi:

"Autor ima isključivo pravo davati odobrenje za objavljivanje, reproduciranje ili umnožavanje djela, stavljanje u promet izvornika ili umnoženih primjeraka djela uključujući i njihov uvoz, prikazivanje, izvođenje, prerađivanje ili za iskorištavanje djela u bilo kojem drugom obliku, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Isključivo pravo stavljanja u promet iz stavka 1. ovoga članka iscrpljuje se prvom prodajom ili bilo kojim drugim prijenosom vlasništva nad izvornikom ili umnoženim primjercima autorskoga djela u Republici Hrvatskoj, koje se obavlja uz odobrenje autora, glede tog izvornika odnosno primjeraka djela.

Odredba stavka 2. ovoga članka ne utječe na pravo autora da odobri uvoz izvornika ili umnoženih primjeraka djela u određenu državu, osim ako je međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku drukčije propisano."

Članak 5.

Iza članka 30. dodaje se članak 30a. koji glasi:

"Članak 30a.

Autori računalnih programa, kinematografskih i s njima izjednačenih djela iz članka 3. stavka 2. podstavka 6. ovoga Zakona i djela ugrađenih na nosače zvuka (fonograme) imaju isključivo pravo davati odobrenje za iznajmljivanje izvornika ili umnoženih primjeraka tih djela.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na iznajmljivanje računalnih programa kada sam program nije bitan predmet najma.

Isključivo pravo iznajmljivanja iz stavka 1. ovoga članka ne iscrpljuje se glede izvornika odnosno umnoženih primjeraka djela koji su uz odobrenje autora stavljeni u promet prodajom ili na bilo koji drugi način."

Članak 6.

Članci 35., 42., 43., 44., 45. i 46. brišu se.

Članak 7.

U članku 47. stavku 1. točki 5) riječ: "reproduciranje" zamjenjuje se riječju: "objavljivanje".

Članak 8.

Članak 81. Zakona mijenja se i glasi:

"Autorska imovinska prava traju za života autora i sedamdeset godina nakon njegove smrti, a ako ta prava zajednički pripadaju suradnicima na stvaranju autorskoga djela, taj rok računa se od smrti suradnika koji je posljednji umro.

Autorsko imovinsko pravo na autorskom djelu nepoznatog autora i autorskom djelu koje je objavljeno pod pseudonimom traje sedamdeset godina od objave djela. Ako pseudonim ne ostavlja nikakvu sumnju glede identiteta autora ili ako autor otkrije svoj identitet, autorsko imovinsko pravo traje onoliko vremena koliko bi trajalo da je autorsko djelo objavljeno pod imenom i prezimenom autora.

Ako je nositelj autorskoga imovinskoga prava, u smislu članka 24. ovoga Zakona, pravna osoba, autorsko pravo traje sedamdeset godina od objave djela odnosno sedamdeset godina od ostvarenja računalnih programa.

Rokovi navedeni u ovome članku počinju teći od 1. siječnja godine koja neposredno slijedi godinu u kojoj je autor umro odnosno godinu u kojoj je djelo objavljeno odnosno ostvareno."

Članak 9.

Članci 82., 83., 84., 85. i 87. brišu se.

Članak 10.

Članak 90. mijenja se i glasi:

"Djelatnost ostvarivanja autorskih prava mogu obavljati, uz odobrenje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, udruge autora i drugih nositelja autorskih prava te druge pravne osobe specijalizirane za ostvarivanje autorskih prava.

Za ostvarivanje autorskih prava koje obavlja udruga autora ili druga specijalizirana pravna osoba navedena u stavku 1. ovoga članka potrebna je punomoć autora ili drugoga nositelja autorskih prava.

Iznimno, autorska prava javne izvedbe nescenskih glazbenih ili književnih djela, uključujući i prava iz članka 32. i 36. ovoga Zakona (mala prava), udruga autora koja ima odobrenje za ostvarivanje tih prava može ostvarivati i bez punomoći autora ili drugoga nositelja autorskih prava.

Zavod daje odobrenje iz stavka 1. ovoga članka, ako udruga autora odnosno druga pravna osoba udovoljava mjerilima glede stručnih znanja potrebnih za obavljanje djelatnosti ostvarivanja autorskih prava koja pravilnikom propisuje ravnatelj Zavoda.

Ako udruga autora odnosno druga pravna osoba specijalizirana za ostvarivanje autorskih prava prestane udovoljavati propisanim mjerilima za obavljanje te djelatnosti, izdano odobrenje stavit će se izvan snage."

Članak 11.

U članku 91. druga rečenica koja glasi: "Ako se radi o emitiranju Hrvatske radio-televizije, za visinu autorske naknade utvrđene općim aktom organizacije autora potrebna je suglasnost ministarstva nadležnog za poslove kulture" briše se.

Članak 12.

Članak 97. mijenja se i glasi:

"Na prijedlog autora ili drugoga nositelja autorskih prava, njihove udruge ili druge pravne osobe specijalizirane za ostvarivanje autorskih prava, kojim se učini vjerojatnim da je autorsko pravo povrijeđeno ili da postoji neposredna opasnost od povrede prava, sud može odrediti:

1) da se privremeno oduzmu ili isključe iz prometa predmeti odnosno sredstva kojima se povređuje autorsko pravo ili, koji služe za povredu autorskog prava ili, koji su nastali kao posljedica povrede autorskoga prava ili predmeti odnosno sredstva koji mogu služiti kao dokazi o učinjenoj povredi autorskoga prava,

2) da se zabrani nastavljanje započetih radnji kojima bi se mogla nanijeti povreda autorskom pravu ili da se zabrani nastavljanje radnji kojima se povređuje autorsko pravo.

Ako postoji opasnost da bi kasnije izvođenje dokaza o povredi autorskoga prava moglo biti otežano ili onemogućeno ili, ako postoji opasnost od nastanka teško nadoknadive štete ili, ako postoji opravdana opasnost da privremene mjere određene u stavku 1. ovoga članka neće biti učinkovite, sud će odrediti takve mjere, a da o tome prethodno ne obavijesti drugu stranu.

Postupak po prijedlogu za određivanje privremenih mjera je hitan.

Na pitanja u svezi s određivanjem privremenih mjera koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Ovršnog zakona."

Članak 13.

U članku 104. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, umjetnik izvođač ima isključivo pravo davati odobrenje za:

1) emitiranje izvedbe preko radija ili televizije,

2) priopćavanje javnosti izvedbe preko zvučnika ili drugih tehničkih naprava izvan prostorije ili mjesta izvedbe,

3) snimanje izvedbe zvučno ili vizualno ili zvučno i vizualno,

4) izravno ili neizravno umnožavanje snimljene izvedbe u cijelosti ili djelomično,

5) stavljanje u promet izvornika ili umnoženih primjeraka snimljene izvedbe uključujući njihov uvoz i iznajmljivanje."

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Na prava umjetnika izvođača na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 30. stavka 2. i 3. i članka 30a. stavka 3. ovoga Zakona."

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 14.

Članak 105. briše se.

Članak 15.

Članak 107. mijenja se i glasi:

"Ako se snimljena izvedba koja je stavljena u promet koristi za emitiranje preko radija ili televizije ili drugo priopćavanje javnosti (sekundarno korištenje), umjetnik izvođač ima pravo na naknadu.

Ako za emitiranje ili drugo priopćavanje javnosti izvedbe umjetnika izvođača nije sklopljen izvođački ugovor ili ugovorom nije utvrđena visina naknade, udruga umjetnika izvođača može ostvarivati izvođačku naknadu u visini koju je ta udruga utvrdila svojim pravilnikom."

Članak 16.

U članku 113. broj: "20" zamjenjuje se riječju: "pedeset".

Točka 3) briše se.

Članak 17.

Članak 116. mijenja se i glasi:

"Djelatnost ostvarivanja prava umjetnika izvođača mogu obavljati, uz odobrenje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, udruge umjetnika izvođača i drugih nositelja prava umjetnika izvođača te druge pravne osobe specijalizirane za ostvarivanje prava umjetnika izvođača.

Zavod daje odobrenje iz stavka 1. ovoga članka, ako udruga umjetnika izvođača odnosno druga pravna osoba udovoljava mjerilima glede stručnih znanja potrebnih za obavljanje djelatnosti ostvarivanja prava umjetnika izvođača koja pravilnikom propisuje ravnatelj Zavoda.

Za ostvarivanje prava umjetnika izvođača udruzi umjetnika izvođača odnosno drugoj specijaliziranoj pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka potrebna je punomoć umjetnika izvođača odnosno drugoga nositelja prava umjetnika izvođača.

Ako udruga umjetnika izvođača odnosno druga pravna osoba specijalizirana za ostvarivanje prava umjetnika izvođača prestane udovoljavati propisanim mjerilima za obavljanje te djelatnosti, izdano odobrenje stavit će se izvan snage."

Članak 18.

U članku 119. stavku 2. točki 1) riiječ: "tužitelju" zamjenjuje se riječju: "tuženiku".

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"Na prijedlog umjetnika izvođača ili drugoga nositelja prava umjetnika izvođača, njihove udruge ili druge pravne osobe specijalizirane za ostvarivanje prava umjetnika izvođača, kojim se učini vjerojatnim da je pravo umjetnika izvođača povrijeđeno ili da postoji neposredna opasnost od povrede prava, sud može odrediti:

1) da se privremeno oduzmu ili isključe iz prometa predmeti odnosno sredstva kojima se povređuje pravo umjetnika izvođača ili, koji služe za povredu prava umjetnika izvođača ili, koji su nastali kao posljedica povrede prava umjetnika izvođača ili predmeti odnosno sredstva koji mogu služiti kao dokazi o učinjenoj povredi prava umjetnika izvođača;

2) da se zabrani nastavljanje započetih radnji kojima bi se mogla nanijeti povreda prava umjetnika izvođača ili da se zabrani nastavljanje radnji kojima se povređuje pravo umjetnika izvođača."

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

"Ako postoji opasnost da bi kasnije izvođenje dokaza o povredi prava umjetnika izvođača moglo biti otežano ili onemogućeno ili, ako postoji opasnost od nastanka teško nadoknadive štete ili, ako postoji opravdana opasnost da privremene mjere određene u stavku 3. ovoga članka neće biti učinkovite, sud će odrediti takve mjere, a da o tome prethodno ne obavijesti drugu stranu.

Postupak po prijedlogu za određivanje privremenih mjera je hitan.

Na pitanja u svezi s određivanjem privremenih mjera koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Ovršnoga zakona."

Članak 19.

Iza članka 120. dodaje se dio A., B. i C. i članci koji glase:

"Dio drugi A

PRAVA PROIZVOĐAČA FONOGRAMA

Članak 120a.

Proizvođačem fonograma smatra se osoba koja prva snimi zvukove izvedbe ili druge zvukove.

Ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, proizvođači fonograma imaju isključivo pravo davati odobrenje za:

1) izravno ili neizravno umnožavanje svojih fonograma u cijelosti ili djelomično;

2) stavljanje u promet izvornika ili umnoženih primjeraka svojih fonograma uključujući njihov uvoz i iznajmljivanje.

U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka proizvođači fonograma imaju pravo na naknadu, ako ovim Zakonom ili ugovorom nije drukčije određeno.

Proizvođači fonograma imaju pravo na naknadu i u slučaju kada se fonogram koji je stavljen u promet koristi za emitiranje preko radija ili televizije ili za drugo priopćavanje javnosti (sekundarno korištenje).

Prava proizvođača fonograma traju pedeset godina računajući od kraja godine u kojoj je fonogram izdan, a ako nije izdan, od kraja godine u kojoj je snimanje obavljeno.

Na prava proizvođača fonograma primjenjuju se na odgovarajući način odredbe članka 30., stavaka 2. i 3., članka 30a., stavka 3., te članaka 106., 115., 116., 117. i 119. ovoga Zakona.

Strani proizvođači fonograma imaju prava propisana ovim Zakonom u okviru obveza što ih je Republika Hrvatska prihvatila međunarodnim ugovorima ili na temelju stvarne uzajamnosti.

Prava proizvođača fonograma ne utječu ni na koji način na prava autora i prava umjetnika izvođača.

Dio drugi B

PRAVA ORGANIZACIJA ZA RADIODIFUZIJU

Članak 120b.

Ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, organizacija za radiodifuziju ima isključivo pravo davati odobenje za:

1) reemitiranje svojih emitiranja žicama ili bez žica,

2) snimanje svojih emitiranja,

3) umnožavanje snimaka svojih emitiranja,

4) priopćavanje javnosti svojih televizijskih emitiranja, ako je takvo priopćavanje pristupačno javnosti uz plaćanje ulaznice.

Emitiranje je, u smislu odredaba ovoga Zakona, svaki prijenos žicama, bez žica ili satelitom koji je namijenjen javnom primanju zvukova, ili slika i zvukova, ili njihovu predstavljanju uključujući i prijenos enkriptiranim satelitskim signalom kad je od strane organizacije za radiodifuziju ili uz njezino odobrenje javnosti pružena mogućnost opskrbe sredstvima za dekodiranje takva signala.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka organizacija za radiodifuziju ima pravo na naknadu, ako ovim Zakonom ili ugovorom nije drukčije određeno.

Prava organizacija za radiodifuziju traju pedest godina računajući od kraja godine emitiranja.

Na prava organizacija za radiodifuziju primjenjuju se na odgovarajući način odredbe članaka 106. i 119. ovoga Zakona.

Strane organizacije za radiodifuziju imaju prava propisana ovim Zakonom u okviru obveza što ih je Republika Hrvatska prihvatila međunarodnim ugovorima ili na temelju stvarne uzajamnosti.

Prava organizacija za radiodifuziju ne utječu ni na koji način na prava autora, prava umjetnika izvođača i prava proizvođača fonograma.

Dio drugi C

INSPEKCIJSKI NADZOR I UPRAVNE MJERE

Članak 120c.

Inspekcijski nadzor nad radom udruga iz članka 90. i 116. ovoga Zakona obavlja inspekcija za autorsko pravo i srodna prava u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.

Nadzor iz stavka 1. ovoga članka mogu obavljati i drugi državni službenici koje ovlasti ravnatelj Zavoda.

U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašten zahtijevati uvid u sve isprave i poslovnu dokumentaciju koja se odnosi na obavljanje djelatnosti ostvarivanja autorskog prava, prava umjetnika izvođača te prava proizvođača fonograma.

Ako inspektor u provođenju nadzora utvrdi da udruga obavlja djelatnost ostvarivanja autorskih prava odnosno prava umjetnika izvođača ili prava proizvođača fonograma protivno izdanom odobrenju, rješenjem će narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka u određenom roku.

U slučaju iz stavka 4. ovoga članka inspektor podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz članka 129a. ili 129b. ovoga Zakona.

Članak 120d.

Nadzor nad uvozom ili prijenosom preko granične crte izvornika ili umnoženih primjeraka autorskoga djela, snimljene izvedbe ili fonograma obavlja nadležna carinarnica.

Na zahtjev nositelja prava predviđenih ovim Zakonom nadležna carinarnica će, uz uvjete i na način predviđen carinskim propisima, obustaviti puštanje u slobodni promet neovlašteno umnoženih primjeraka autorskih djela, snimljenih izvedaba umjetnika izvođača odnosno fonograma.

Nadležna carinarnica iz stavka 1. ovoga članka podnosi nadležnim državnim tijelima kaznenu prijavu zbog kaznenog djela odnosno zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja."

Članak 20.

Članci 121., 122., 123. i 124. brišu se.

Članak 21.

Iza članka 124. dodaju se članci 124a. i 124b. koji glase:

"Članak 124a.

Tko bez odobrenja ovlaštenoga distributera enkriptiranoga satelitskoga signala proizvodi ili obavlja montažu, mijenja, uvozi, izvozi, prodaje, iznajmljuje ili na drugi način stavlja u promet materijalni ili nematerijalni uređaj ili sustav za dekodiranje takva signala, ako zna ili mora znati da taj uređaj ili sustav poglavito služi za dekodiranje enkriptiranoga satelitskoga signala,

kaznit će se za kazneno djelo novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine (članak 120b. stavak 2.).

Ako je počinjenjem kaznenoga djela iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili je prouzročena znatna šteta, a počinitelj je postupao s ciljem pribavljanja takve imovinske koristi ili prouzročenja takve štete,

kaznit će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do pet godina.

Predmeti koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje kaznenoga djela ili su nastali počinjenjem kaznenoga djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka oduzet će se i uništiti.

Članak 124b.

Tko prima enkriptirani satelitski signal koji je dekodiran bez odobrenja njegova ovlaštenoga distributera ili obavlja daljnju distribuciju takva signala, ako zna ili mora znati da je takav signal neovlašteno dekodiran,

kaznit će se za kazneno djelo novčanom kaznom (članak 120b. stavak 2.).

Ako je počinjenjem kaznenoga djela iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili je prouzročena znatna šteta, a počinitelj je postupao s ciljem pribavljanja takve imovinske koristi ili prouzročenja takve štete,

kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 3 godine."

Članak 22.

Članak 125. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1) bez odobrenja autora pod svojim imenom ili imenom drugoga objavi, prikaže, izvede, presene ili na drugi način priopći javnosti tuđe autorsko djelo ili dopusti da se to učini (članak 27.),

2) bez odobrenja autora uništi, izobliči, nagrdi ili na drugi način izmijeni autorsko djelo ili uporabi djelo na način kojim se vrijeđa čast ili ugled autora (članak 27.),

3) bez navođenja imena ili pseudonima autora, osim ako autor želi ostati nepoznat, objavi, prikaže, izvede ili na bilo koji drugi način priopći javnosti njegovo autorsko djelo (članak 28.),

4) bez odobrenja autora ili drugoga nositelja autorskih prava, udruge autora ili druge pravne osobe specijalizirane za ostvarivanje autorskih prava iz članka 90., stavka 1. ovoga Zakona, kada je takvo odobrenje prema odredbama ovoga Zakona potrebno ili, protivno njihovoj zabrani, objavi, reproducira ili umnoži, uveze ili stavi u promet izvornik ili umnožene primjerke djela, prikaže, izvede, snimi, emitira, priopći sredstvima javnoga priopćavanja, prevede, prilagodi, obradi ili na drugi način preradi autorsko djelo ili iskoristi djelo u bilo kojem drugom obliku (članak 30.),

5) bez odobrenja autora ili drugoga nositelja autorskih prava, udruge autora ili druge pravne osobe specijalizirane za ostvarivanje autorskih prava iz članka 90., stavka 1. ovoga Zakona, kada je takvo odobrenje prema odredbama ovoga Zakona potrebno ili, protivno njihovoj zabrani, iznajmi izvornik ili umnožene primjerke računalnoga programa, kinematografskog i s njime izjednačenog djela ili djela ugrađenog na fonogram (članak 30a.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Ako prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna."

Članak 23.

Članak 126. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1) bez odobrenja umjetnika izvođača pod svojim imenom ili imenom drugoga objavi, prikaže, izvede, prenese ili na drugi način priopći javnosti tuđu izvedbu ili dopusti da se to učini (članak 103. stavak 3.),

2) bez navođenja imena ili pseudonima umjetnika izvođača, osim ako umjetnik izvođač želi ostati nepoznat, objavi, prikaže, prenese ili na drugi način priopći javnosti njegovu izvedbu (članak 103. stavak 3.),

3) bez odobrenja umjetnika izvođača uništi, izobliči, nagrdi ili na drugi način izmijeni snimljenu izvedbu ili je uporabi na način kojim se vrijeđa čast ili ugled umjetnika izvođača (članak 103. stavak 3.),

4) bez odobrenja umjetnika izvođača ili drugoga nositelja prava umjetnika izvođača, udruge umjetnika izvođača ili druge pravne osobe specijalizirane za ostvarivanje prava umjetnika izvođača iz članka 116., stavka 1. ovoga Zakona, kada je takvo odobrenje prema odredbama ovoga Zakona potrebno ili, protivno njihovoj zabrani, emitira ili priopći izvedbu javnosti, snimi izvedbu, umnoži snimljenu izvedbu, uveze, stavi u promet ili iznajmi izvornik ili umnožene primjerke snimljene izvedbe (članak 104.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Ako prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna."

Članak 24.

Iza članka 126. dodaju se članci 126a. i 126b. koji glase:

"Članak 126a.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako bez odobrenja proizvođača fonograma, kada je takvo odobrenje prema odredbama ovoga Zakona potrebno ili, protivno njihovoj zabrani, umnoži, uveze, stavi u promet ili iznajmi izvornik ili umnožene primjerke fonograma (članak 120a. stavak 2.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Ako prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.

Članak 126b.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1) bez odobrenja organizacije za radiodifuziju, kada je takvo odobrenje prema odredbama ovoga Zakona potrebno ili, protivno njezinoj zabrani, reemitira ili snimi njezino emitiranje, umnoži snimku njezina emitiranja ili priopći javnosti njezino televizijsko emitiranje (članak 120b. stavak 1.),

2) bez odobrenja ovlaštenoga distributera enkriptiranoga satelitskoga signala proizvodi ili obavlja montažu, mijenja, uvozi, izvozi, prodaje, iznajmljuje ili na drugi način stavlja u promet materijalni ili nematerijalni uređaj ili sustav za dekodiranje takva signala, ako takav uređaj ili sustav poglavito služi za dekodiranje enkriptiranoga satelitskoga signala (članak 120b. stavak 2.),

3) prima enkriptirani satelitski signal koji je dekodiran bez odobrenja njegova ovlaštenoga distributera ili obavlja daljnju distribuciju takva signala (članak 120b., stavak 2.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Ako prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna."

Članak 25.

Članak 127. mijenja se i glasi:

"Za prekršaje iz članka 125., 126., 126a. i 126b. ovoga Zakona izreći će se zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje prekršaja ili su nastali počinjenjem prekršaja bez obzira na to jesu li u vlasništvu počinitelja.

Rješenjem o prekršaju iz stavka 1. ovoga članka odredit će se uništenje oduzetih predmeta."

Članak 26.

Članak 128. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 3.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako udruzi autora ili drugoj pravnoj osobi specijaliziranoj za ostvarivanje autorskih prava ne dostavi potpuno podatke o izvedbi odnosno prikazivanju djela (članak 94.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 3.000,00 do 30.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Ako prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna."

Članak 27.

Članak 129. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 3.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako udruzi umjetnika izvođača ili drugoj pravnoj osobi specijaliziranoj za ostvarivanje prava umjetnika izvođača ne dostavi potpune podatke o korištenju izvedbe ili primjerak izvođačkoga ugovora (članak 117.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 3.000,00 do 30.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Ako prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna."

Članak 28.

Iza članka 129. dodaju se članci 129a. i 129b. koji glase:

"Članak 129a.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako djelatnost ostvarivanja autorskih prava, prava umjetnika izvođača ili prava proizvođača fonograma obavlja bez odobrenja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo ili protivno odobrenju Zavoda (članak 90. stavak 1. i članak 116. stavak 1.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Ako prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.

Članak 129b.

Novčanom kaznom od 20.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ako prekršaj iz članaka 125., 126., 126a., 126b., 128., 129. i 129a. ovoga Zakona počini radi stjecanja imovinske koristi.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit će se novčanom kaznom od 20.000,00 do 200.000,00 kuna.

Ako prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba radi stjecanja imovinske koristi, kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna."

Članak 29.

Ovaj Zakon primjenjuje se na sva autorska djela i izvedbe umjetnika izvođača u pogledu kojih imovinska prava nisu prestala do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 30.

Ovaj Zakon primjenjuje se i na fonograme i na njima snimljene izvedbe od čijega prvoga snimanja nije proteklo pedeset godina računajući od početka kalendarske godine u kojoj je stupio na snagu ovaj Zakon.

Članak 31.

Postupci pokrenuti prema članku 96., 98., 119. i 120. ovoga Zakona radi zaštite prava autora i prava umjetnika izvođača koji do dana stupanja na snagu ovoga Zakona nisu završeni dovršit će se u skladu s propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 32.

Ravnatelj Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo donijet će pravilnik iz članaka 90. i 116. ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 33.

U tekstu Zakona, u odgovarajućem padežu, riječi: "organizacija autora" zamjenjuju se riječima: "udruga autora", riječi: "druge organizacije iz članka 90., stavka 1. ovoga Zakona" riječima: "druge specijalizirane pravne osobe iz članka 90., stavka 1. ovoga Zakona", riječi: "odnosno organizacija iz članka 90. ovoga Zakona" riječima: "odnosno specijalizirana pravna osoba iz članka 90. ovoga Zakona", riječi: "odnosno organizacije iz članka 90., stavka 1. ovoga Zakona" riječima: "odnosno udruga autora ili specijalizirana pravna osoba iz članka 90., stavka 1. ovoga Zakona", riječi: "organizacija koja ostvaruje autorska prava", "organizacija za ostvarivanje autorskih prava" riječima: "udruga autora ili druga specijalizirana pravna osoba za ostvarivanje autorskih prava", riječi: "organizacije umjetnika izvođača" riječima: "udruga umjetnika izvođača", riječi: "organizacija koja zastupa umjetnika izvođača" riječima: "udruga umjetnika izvođača ili druga specijalizirana pravna osoba koja zastupa umjetnika izvođača", riječi: "prisilno izvršenje" riječju: "ovrha", riječi: "opći akt" riječju: "pravilnik", riječi: "faktični reciprocitet" riječima: "stvarna uzajamnost", riječi: "anonimno djelo" riječima: "djelo nepoznatog autora", riječ: "anoniman" riječju: "nepoznat", riječ: "upotrijebiti" riječju: "uporabiti", riječ: "upotreba" riječju: "uporaba".

Članak 34.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 121-12/92-01/02
Zagreb, 30. lipnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.