Zakon o proglašenju Parka prirode "Vransko jezer

NN 77/1999 (21.7.1999.), Zakon o proglašenju Parka prirode "Vransko jezer

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE "VRANSKO JEZERO"

Proglašavam Zakon o proglašenju Parka prirode "Vransko jezero", koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 30. lipnja 1999. godine.

Broj: 01-081-99-1350/2
Zagreb, 8. srpnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE
"VRANSKO JEZERO"

Članak 1.

Vransko jezero i njegovo priobalje, u ukupnoj površini od 57 četvornih kilometara, proglašava se Parkom prirode "Vransko jezero".

Članak 2.

Granica Parka prirode "Vransko jezero" polazi od kapelice Sv. Nedjelja u Marini pored ceste Pakoštane-Vrana, ide na jugoistok rubom postojećega ornitološkog rezervata preko kote 108 (Kosovac), zatim na kote 197 (Zverinac), 303 (Štandarac), 288 (Bakrač), 121 (Ljubovnik), ovdje skreće na jugozapad do kote 109 (Tuštica), a zatim na sjeverozapad Jadranskom magistralom u dužini od 3,5 km, pa sporednim putem između Jadranske magistrale i Vranskog jezera do izlaska na cestu Pakoštane-Vrana, te dalje tom cestom do polazne točke kapelice Sv. Nedjelja u Marini.

Granica parka prirode ucrtana je na topografskoj karti 1:100.000, koja je prilog ovoga Zakona i njegov sastavni dio.

Topografska karta čuva se u Državnoj upravi za zaštitu prirode i okoliša.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske osnovat će Javnu ustanovu za upravljanje Parkom prirode "Vransko jezero" u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-01/99-04/01
Zagreb, 30. lipnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.