Naputak o načinu i postupku revalorizacije iznosa duga i rokovima uplate dugovanja u korist proračuna Republike Hrvatske

NN 77/1999 (21.7.1999.), Naputak o načinu i postupku revalorizacije iznosa duga i rokovima uplate dugovanja u korist proračuna Republike Hrvatske

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", br. 75/93.), a u svezi članka 50. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine", br. 92/96.) Ministarstvo financija donosi

NAPUTAK

O NAČINU I POSTUPKU REVALORIZACIJE IZNOSA DUGA I ROKOVIMA UPLATE DUGOVANJA U KORIST PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE

1) Ovim naputkom propisuje se način i postupak revalorizacije iznosa duga na nekretninama na kojima je u vrijeme oduzimanja bila upisana hipoteka radi isplate dugovanja.

2) Prijašnji vlasnik ima pravo na naknadu samo ako revalorizirani iznos duga uplati u korist proračuna Republike Hrvatske ili ako dokaže da je dugovanje prestalo sukladno članku 50. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine", br. 92/96.).

3) Prijašnji vlasnik nekretnine koja mu je oduzeta, a na kojoj je u vrijeme oduzimanja bila upisana hipoteka ima pravo na naknadu bilo na vraćanje nekretnine u naravi ili pravo na naknadu u novcu ili u obliku vrijednosnih papira, samo ako revalorizirani iznos duga uplati u korist proračuna Republike Hrvatske.

4) Zbog rata, a i zbog promjena koje su nastale nakon Drugog svjetskog rata, došlo je do promjene vlasnika na nekretninama. Isplata dugovanja je stala, a propisi o nacionalizaciji zahvatili su novog vlasnika koji se upisao u zemljišne knjige na nekretnini opterećenoj hipotekom, a da nije isplatio dugovanje. Sve upisane hipoteke prema propisima o nacionalizaciji bile su brisane po službenoj dužnosti.

5) Prema članku 52. Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (Sl. l. SFRJ 52/58.) bilo je propisano da za dug koji proistječe iz zajma za čije je osiguranje bila upisana hipoteka, ostaje i dalje u obavezi, ako zajam nije utrošen za podizanje, obnovu ili održavanje zgrade. Dakle, prestala je hipoteka, ali ne i dug o čemu postoje dokazi u zemljišnim knjigama.

6) Način i postupak revalorizacije iznosa duga, kao i način i rokove uplate utvrdit će se u nastavku naputka.

7) Kada Županijski ured za imovinsko-pravne poslove u primjeni ovog Zakona ("Narodne novine", br. 92/96.) utvrdi da je riječ o nekretnini koja je opterećena s hipotekom tražit će da podnositelj zahtjeva izvrši u korist proračuna Republike Hrvatske revalorizirani iznos hipotekarskog duga, kako bi prijašnji vlasnik mogao ostvariti svoje pravo na naknadu, bilo vraćanjem nekretnine u vlasništvo, bilo isplatom u novcu ili vrijednosnim papirima.

8) Ako prijašnji vlasnik ne uplati revalorizirani iznos duga u korist proračuna Republike Hrvatske ili ne dokaže da je dugovanje u međuvremenu prestalo, nema pravo na naknadu sukladno odredbama Zakona ("Narodne novine", br. 92/96.) i nadležni Županijski ured njegov će zahtjev odbiti.

9) Zbog preračunavanja i realnijeg iskazivanja hipotekarskih vrijednosti koje potječu još iz doba prije i poslije Drugog svjetskog rata, kao najstabilnija mjera vrijednosti je ona koju pruža kretanje tečaja u domaćoj valuti za stranu valutu.

10) Način i postupak revalorizacije hipotekarskog duga obračunavat će se tako da se vrijednost hipotekarskog duga primjenom tečaja u stranoj valuti za godinu kada je obaveza nastala, tim se izračunom dobije obaveza u stranoj valuti koja se pomnoži sa sadašnjim tečajem hrvatske kune prema toj stranoj valuti.

11) Kao najstabilnija strana valuta za razdoblje od 1926. godine do 1996. je američki dolar, pa prema tome izračun hipotekarskog duga treba izračunati primjenom tečaja američkog dolara prema domaćoj valuti za godinu kada je obaveza nastala.

12) U nastavku naputka daje se pregled tečaja američkog dolara prema domaćoj valuti od 1926. do 1996. godine po kojima treba vršiti izračun i to:

Red.  NAZIV              GODINA
br.   VALUTE 1926.  1928.  1929.  1930.  1931.  1932.  1933.      1934.
________________________________________________________________________________________
1.   USA $  55,90  56,60  56,65  56,42  56,20  57,50  36,75      45,50

Red.  NAZIV              GODINA
br.   VALUTE 1935.  1936.  1937.  1938.  1939.  1940.  1941.-44.    1945.
________________________________________________________________________________________
1.   USA $  50,30  48,31  47,57  54,10  55,00  55,00  50,00      50,00


b) PREGLED*
kretanja srednjeg tečaja dinara prema američkom dolaru (USD) od 1945. do 1960.
tečaj u dinarima vrijedi za 1.-USD

Godina 1945.  1946.  1947.  1948.  1949.  1950.  1951.  1952.
________________________________________________________________________________________
Prosječni sred. god. tečaj.
    50,00  50,00  50,00  50,00  50,00  50,00  50,00  300,00
________________________________________________________________________________________
Odnos prosj. sred. god. tečaja USD-DEM USD 1 = DEM
    83,39  83,33  25,10  7,27  3,51  4,20  4,20  4,20

Godina 1953.  1954.  1955.  1956.  1957.  1958.  1959.  1960.
________________________________________________________________________________________
Prosječni sred. god. tečaj.
    300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
________________________________________________________________________________________
Odnos prosj. sred. god. tečaja USD-DEM USD 1 = DEM
    4,20  4,20  4,20  4,20  4,20  4,20  4,20  4,20

* tečajevi iskazani u ovom pregledu utvrđeni su i objavljeni od strane bivše Narodne banke Jugoslavije u razdoblju od 1945. do 31. 12. 1991.


c) PREGLED*
kretanja srednjeg tečaja dinara prema američkom dolaru (USD) od 1961. do 1976.
tečaj u dinarima vrijedi za 1.-USD

Godina 1961.  1962.  1963.  1964.  1965.  1966.** 1967.  1968.
________________________________________________________________________________________
Prosječni sred. god. tečaj.
    300,00 300,00 575,00 750,00 979,17 12,50  12,50  12,50
________________________________________________________________________________________
Odnos prosj. sred. god. tečaja USD-DEM USD 1 = DEM
    4,03  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00

Godina 1969.  1970.  1971.  1972.  1973.  1974.  1975.  1976.
________________________________________________________________________________________
Prosječni sred. god. tečaj.
    12,50  12,50  15,20  16,79  16,01  15,98  17,36  18,18
________________________________________________________________________________________
Odnos prosj. sred. god. tečaja USD-DEM USD 1 = DEM
    3,92  3,66  3,59  3,20  2,76  2,60  2,49  2,52

* tečajevi iskazani u ovom pregledu utvrđeni su i objavljeni od strane bivše Narodne banke Jugoslavije u razdoblju od 1945. do 31. 12. 1991.
** dne 1. 1. 1966. dinar je denominiran za 2 (dva) decimalna mjesta.


d) PREGLED*
kretanja srednjeg tečaja dinara prema njemačkoj marci (DEM) od 1977. do 1991. i kretanja srednjeg tečaja hrvatskog dinara prema njemačkoj marci (DEM) od 1992. 
tečaj u dinarima odnosno u HRD vrijedi za 100 DEM

God.  1977.  1978.  1979.    1980.    1981.   1982.    1983.   1984.
___________________________________________________________________________________________
Prosječni sred. god. tečaj.
    787,04 917,23 1.035,46  1.374,43   1.611,09 2.082,16   3.648,31 5.405,10
___________________________________________________________________________________________
Odnos prosj. sred. god. tečaja USD-DEM USD 1 = DEM
    2,33  2,03  1,83    1,81     2,18    2,43      2,58   2,67

God.  1985.    1986.    1987.      1988.      1989.     1990.** 1991.    1992.
_____________________________________________________________________________________________________________
Prosječni sred. god. tečaj.
    9.476,47  17.852,38  41.501,58    42.328,96    1.572.134,24  700,00 1.176,26 17.101,78
_____________________________________________________________________________________________________________
Odnos prosj. sred. god. tečaja USD-DEM USD 1 = DEM
     2,66    2,14    1,78        1,77      1,84      1,62  1,67    1,55

* tečajevi iskazani u ovom pregledu utvrđeni su i objavljeni od strane bivše Narodne banke Jugoslavije u razdoblju od 1945. do 31. 12. 1991., te od strane Hrvatske narodne banke od 1. 1. 1992. na dalje.
** dne 1. 1. 1990. dinar je denominiran za 4 (četiri) decimalna mjesta.


e) PREGLED*
kretanja srednjeg tečaja hrvatskog dinara odnosno kuna prema njemačkoj marci (DEM) od 1993. do 1998.
tečaj u HRD odnosno u KN vrijedi za 100 DEM

Godina 1993.  1994.** 1995.  1996.  1997.  1998.
_______________________________________________________
Odnos prosj. sred. god. tečaja USD-DEM USD 1=DEM
    1,6645 1,6231 1,4326 1,5034 1,7326 1,6706

a) SLUŽBENI TEČAJEVI VALUTA OD GODINE 1926. DO 1945. (ORIJENTACIJSKI)

tečaj iskazan u domaćoj valuti za 1 jedinicu strane valute

* tečajevi iskazani u ovom pregledu utvrđeni su i objavljeni od strane Hrvatske narodne banke

** dana 30. 5. 1994. puštena je u optjecaj kuna, koja je zamijenila hrvatski dinar u omjeru HRD 1.000 = kn 1

13) Prijašnji vlasnik nekretnine obračunati iznos duga, dužan je uplatiti u roku od 60 dana u korist proračuna Republike Hrvatske o čemu će Županijskom uredu za imovinsko-pravne odnose pružiti dokaz.

14) Ovaj naputak stupa na snagu 8 dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-01/98-01/02
Urbroj: 513-1/99-1
Zagreb, 12. srpnja 1999.

Ministar financija
mr. Borislav Škegro, v. r.