Izmjene i dopune Statuta Hrvatske javnobilježničke komore i statutarne odluke

NN 78/1999 (23.7.1999.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatske javnobilježničke komore i statutarne odluke

HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA

Na temelju članka 133. Zakona o javnom bilježništvu Skupština Hrvatske javnobilježničke komore održana 17. travnja 1999. godine donijela je sljedeće

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA HRVATSKE
JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE
OBJAVLJENOG U NN 26/95 I STATUTARNE ODLUKE OBJAVLJENE U NN BR. 32/96

Članak 1.

Mijenja se članak 8. tako da glasi:

"Sjednice skupštine u pravilu održavaju se u Zagrebu, ako Upravni odbor ne odredi da se sjednica održi u kojem drugom mjestu."

Članak 2.

Dodaje se članak 21.a tako da glasi:

"Stručno usavršavanje javnih bilježnika, prisjednika i vježbenika je obvezatno.

Svaki član za slučaj nemogućnosti prisustvovanja savjetovanju dužan je o razlozima izvijestiti Komoru, a u protivnom izostanak se neće opravdati, koje posljedice nedolaska bit će regulirane pravilnikom.

Komora je dužna organizirati godišnje najmanje dva stručna savjetovanja za sve članove Komore, a prema potrebi javnobilježnički zborovi organiziraju stručna predavanja iz područja aktualnih i bitnih za javnobilježničku službu.

Pravilnikom o trajnom stručnom i znanstvenom usavršavanju regulirat će se obveza i pravo na stalno stručno usavršavanje."

Članak 3.

Dopunjuje se članak 35. u stavku 1. točki 9. tako da glasi:

"Ako opetovano ne sudjeluje u stručnom usavršavanju koje organizira komora ili javnobilježnički zborovi."

Članak 4.

Mijenja se članak 46. tako da glasi:

"Za obavljanje stručnih administrativnih pomoćnih i drugih poslova Komora ima stručnu službu.

Stručnu službu čini tajnik i odgovarajući broj zaposlenih djelatnika.

O potrebi zapošljavanja djelatnika i njihovom broju odlučuje Upravni odbor Hrvatske javnobilježničke komore.

Članak 5.

Dodaje se članak 46.a:

"Tajnik Komore je osoba s visokom stručnom spremom - diplomirani pravnik s položenim javnobilježničkim ispitom i aktivnim znanjem najmanje dva jezika.

Tajnika Komore temeljem natječaja izabire Upravni odbor.

Tajnik organizira obavljanje tehničkih i stručnih poslova u Komori i dužan je redovno o svemu u svezi događanja i rada Komore izvještavati predsjednika Komore.

Tajnik Komore usko surađuje sa stručnim Povjerenstvima Komore, priprema sastanke i obvezatno njima prisustvuje, sudjeluje u organizaciji stručnih savjetovanja, priprema sjednice Upravnog odbora, skupštine Nadzornog odbora.

Za svoj rad odgovara predsjedniku Komore i Upravnom odboru Hrvatske javnobilježničke komore."

Članak 6.

Dodaje se članak 46.b tako da glasi:

"Stručna kvalifikacija, uvjeti i opis poslova utvrđuju se posebnim pravilnikom koji donosi Upravni odbor Hrvatske javnobilježničke komore."

Članak 7.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom prihvaćanja na skupštini Hrvatske javnobilježničke komore.

Članak 8.

Ovlašćuje se Upravni odbor da izradi pročišćeni tekst Statuta Hrvatske javnobilježničke komore koji će se objaviti u "Narodnim novinama."

Br. 701-01/99-01/33

Predsjednik
Hrvatske javnobilježničke komore
Ante Nić, v. r.