Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom

NN 80/1999 (30.7.1999.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 101/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. srpnja 1999. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UREDU ZA SURADNJU S MEÐUNARODNIM KAZNENIM SUDOM

Članak 1.

U Uredbi o Uredu za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom (»Narodne novine«, br. 61/96 i 131/97) mijenja se naziv Uredbe tako da glasi: »Uredba o Uredu za suradnju s Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim kaznenim sudom«.

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi:

»Ured za suradnju s Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim kaznenim sudom (u daljnjem tekstu: Ured) osniva se kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske, koja za Vladu Republike Hrvatske obavlja stručne, upravne i uredske poslove u svezi poslova suradnje Vlade Republike Hrvatske s Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim kaznenim sudom.«

Članak 3.

U člancima 2., 3. i 7. ispred riječi »Međunarodnim kaznenim sudom« dodaju se riječi »Međunarodnim sudom pravde i«.

Članak 4.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda iz odredbe stavka 1. članka 4. Uredbe, uskladit će se s odredbama ove Uredbe u roku od 60 dana od njenog stupanja na snagu.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/96-01/16
Urbroj: 5030102-99-1
Zagreb, 22. srpnja 1999.

Potpredsjednica
dr. Ljerka Mintas Hodak, v. r.