Pravilnik o opsegu, uvjetima i načinu ispitivanja namirnica i predmeta opće uporabe u tijeku proizvodnje i načinu vođenja evidencije o izvršenim ispitivanjima proizvoda

NN 80/1999 (30.7.1999.), Pravilnik o opsegu, uvjetima i načinu ispitivanja namirnica i predmeta opće uporabe u tijeku proizvodnje i načinu vođenja evidencije o izvršenim ispitivanjima proizvoda

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 50. stavka 1. točke 13. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, broj 1/97 - pročišćeni tekst), ministar zdravstva uz suglasnost ministra poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O OPSEGU, UVJETIMA I NAČINU ISPITIVANJA NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE U TIJEKU PROIZVODNJE I NAČINU VOÐENJA EVIDENCIJE O IZVRŠENIM ISPITIVANJIMA PROIZVODA

Članak 1.

Pravne i fizičke osobe koje proizvode namirnice i predmete opće uporabe obvezne su obavljati ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica odnosno predmeta opće uporabe u svom laboratoriju ili u laboratoriju zdravstvene ustanove ili druge pravne osobe koje su ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda u opsegu i uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 2.

Pravne i fizičke osobe iz članka 1. ovoga Pravilnika obvezne su prije stavljanja proizvoda u promet obaviti ispitivanja čiji se opseg i uvjeti određuju zavisno o vrsti namirnica i predmeta opće uporabe.

Članak 3.

Opseg ispitivanja proizvoda utvrđuje se prema sljedećoj tablici:


_______________________________________________________________________________

Vrsta namirnica i 				Ispitivanja 
predmeta opće uporabe 
_______________________________________________________________________________

- meso (u komadu, 			salmonelle, antibiotici, sulfonamidi, 
 polovice, četvrtine) 			senzorska svojstva 

- mljeveno meso 			senzorska svojstva, mikrobiološke 
 mljeveno oblikovano 			pretrage 
 meso i mehanički 
 iskošeno meso peradi 

- meso peradi, komadi 			senzorska svojstva, salmonelle, 
 i trupovi 				antibiotici, sulfonamidi 

- iznutrice 				senzorska svojstva, salmonelle, teški 
					metali 

- mesni proizvodi 			senzorska svojstva, mikrobiološke 
					pretrage nitriti, polifosfati, (Pb, Sn i 
					Zn u konzervi), kolesterol, 
					benzo(a)pyren u dimljenim 
					proizvodima 

- mlijeko 				senzorska svojstva, mikrobiološke 
					pretrage, antibiotici 

- mliječni proizvodi 			senzorska svojstva, mikrobiološke 
					pretrage, antibiotici (polifosfati u 
					topljenim sirevima), listerija u 
					sirevima s plemenitim plijesnima 

- sladoled i kolači 			senzorska svojstva, mikrobiološke 
					pretrage, bojila, arome, konzervansi, 
					antibiotici 

- jaja i proizvodi 			senzorska svojstva, mikrobiološke 
					pretrage 

- žitarice i mlinski 			senzorska svojstva, mikotoksini, 
 proizvodi 				pesticidi, PCB-i, teški metali, 
					parazitološke pretrage 

- kruh, peciva 				senzorska svojstva, mikrobiološke 
					pretrage 

- tjestenine 				senzorska svojstva, mikrobiološke 
					pretrage, bojila, konzervansi 

- svježe voće i povrće 			senzorska svojstva, pesticidi, teški 
					metali i nitrati 

- proizvodi od voća i 			pesticidi, Pb, Cd, As, Hg (samo 
 povrća 				proizvodi koji su u konzervama) 
					senzorska svojstva, mikrobiološke 
					pretrage, konzervansi, bojila 

- ribe i proizvodi 			senzorska svojstva, mikrobiološke 
 					pretrage, pesticidi, PCB-i, Pb, Cd, 
					As, Hg, Met-Hg, kod plave ribe 
					histamin, paraziti 

- rakovi, školjke, 			senzorska svojstva, mikrobiološke 
 mekušci 				pretrage, pesticidi, PCB-i, Pb, Cd, As, 
					Hg, Met-Hg, paraziti 

- hrana iz restorana 			senzorska svojstva, mikrobiološke 
 javne prehrane 			pretrage 

- voda za piće 				Sukladno tablici 1. i 2. Pravilnika o 
					zdravstvenoj ispravnosti vode za piće 
					("Narodne novine" 46/94 i 49/97) 

- posuđe i pribor 			izgled, obrada, globalna migracija, 
					specifična migracija teških metala i 
					aditiva, monomeri, bojila 

- ambalaža 				globalna migracija, specifične 
					migracije metala i aditiva, 
					identifikacija lakova i ljepila, 
					monomeri, PCB-i 

- dječje igračke			izgled i obrada, teški metali, bojila 

- sredstva za održava- 			mikrobiološke pretrage, pH, teški 
 nje osobne higijene, 			metali, bojila 
 njegu i uljepšavanje 

- sredstva za 				pH, bojila, ekotoksikološka ispitivanja 
 održavanje čistoće			i biorazgradljivost 

- duhanski proizvodi 			senzorska svojstva, teški metali, 
					pesticidi, konzervansi, nikotin u dimu 
					cigarete i katran 
_______________________________________________________________________________

Članak 4.

Ispitivanja namirnica, odnosno predmeta opće uporabe iz članka 3. ovoga Pravilnika predstavljaju minimalne obveze proizvođača.

Učestalost ispitivanja se određuje na način da se osigura zdravstvena ispravnost sirovina, međuproizvoda i gotovih proizvoda, a na temelju podataka o ulazu sirovina, tehnološkom procesu i obimu proizvodnje.

Članak 5.

Svaka pravna i fizička osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika obvezna je o izvršenim ispitivanjima voditi evidencije.

Evidencije o izvršenim senzorskim, mikrobiološkim i kemijskim ispitivanjima sirovina i gotovih proizvoda moraju biti prilagođene prirodi proizvodnje i vrsti namirnica odnosno predmeta opće uporabe.

Evidencije iz stavka 2. ovog članka mogu se voditi u obliku laboratorijskog dnevnika, kartoteke ili datoteke računala, a moraju obvezno sadržavati datume i brojeve kontroliranih serija sirovina i gotovih proizvoda s datumima izvršenih ispitivanja i metode ispitivanja.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/99-01/0055
Urbroj: 534-04-03-99-0001
Zagreb, 13. svibnja 1999.

Ministar
prof. dr. sc. Željko Reiner,
v. r.