Pravilnik o zaštiti vodozemaca (Amphibia)

NN 80/1999 (30.7.1999.), Pravilnik o zaštiti vodozemaca (Amphibia)

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA

Na temelju članka 24. stavka 2. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (»Narodne novine« br. 48/99), članka 13. stavka 2. i članka 29. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« br. 30/94 i 72/94), ravnatelj Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra poljoprivrede i šumarstva, donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTITI VODOZEMACA
(Amphibia)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom proglašavaju se zaštićenim pojedine vrste vodozemaca i utvrđuju mjere zaštite.

II. ZAŠTIĆENE VRSTE VODOZEMACA

Članak 2.

Zaštićenim životinjskim vrstama proglašavaju se:

1. repaši (Caudata):

- šareni daždevnjak (Salamandra salamandra),

- crni daždevnjak (Salamandra atra),

- mali vodenjak (Triturus vulgaris),

- planinski vodenjak (Triturus alpestris),

- veliki vodenjak (Triturus carnifex),

- podunavski vodenjak (Triturus dobrogicus),

- čovječja ribica (Proteus anguinus).

2. bezrepci (Anura):

- crveni mukač (Bombina bombina),

- žuti mukač (Bombina variegata),

- obična češnjača (Pelobates fuscus),

- smeđa krastača (Bufo bufo),

- zelena krastača (Bufo viridis),

- gatalinka (Hyla arborea),

- močvarna smeđa žaba (Rana arvali),

- šumska smeđa žaba (Rana dalmatina),

- talijanska smeđa žaba (Rana latastei),

- livadna smeđa žaba (Rana temporaria).

Članak 3.

Hvatanje vodozemaca iz članka 2. ovoga Pravilnika dopušteno je samo u znanstveno-istraživačke svrhe, i ne smiju se hvatati u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa.

Za hvatanje vodozemaca iz stavka 1. ovoga članka u znanstveno-istraživačke svrhe mora se prethodno pribaviti dopuštenje Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša (u daljnjem tekstu: Državna uprava).

III. HVATANJE UGROŽENIH VRSTA VODOZEMACA I MJERE ZAŠTITE

Članak 4.

Ugrožene vrste vodozemaca: zelena žaba (Rana kl. esculenta), mala zelena žaba (Rana lessonae) i velika zelena žaba (Rana ridibunda), (u daljnjem tekstu: zelene žabe) smiju se hvatati u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa uz dopuštenje Državne uprave i sukladno mjerama zaštite propisanim ovim Pravilnikom.

Primjerci zelenih žaba iz stavka 1. ovoga članka smiju se hvatati samo ako im duljina tijela bez nogu iznosi najmanje 75 mm.

Uhvaćeni primjerci zelenih žaba čija duljina tijela bez nogu iznosi manje od 75 mm moraju se neozljeđeni vratiti na mjesto gdje su uhvaćeni.

Članak 5.

Zelene žabe smiju se hvatati samo na gospodarskim šaranskim ribnjacima u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

Članak 6.

Hvatanje zelenih žaba dopušteno je na istom ribnjaku dvije godine uzastopce, a svaku treću godinu hvatanje je zabranjeno radi obnove populacija zelenih žaba.

Članak 7.

Državna uprava može privremeno ili trajno zabraniti hvatanje zelenih žaba na pojedinim šaranskim ribnjacima zbog stručno-znanstvenih razloga i zaštite zelenih žaba.

Članak 8.

Zelene žabe smiju se hvatati na način da se hvatanjem ne ozljeđuju i to:

- jednostrukim ribarskim mrežama veličine oka od uzla do uzla 20 mm,

- hvatanjem rukom noću uz pomoć svjetiljke,

- hvatanjem ribičkim priborom (štap s mamcem i kečer).

Članak 9.

Zelene žabe smiju se hvatati samo u razdoblju od 15. srpnja do 15. listopada.

Zelene žabe smiju se hvatati mrežama samo u razdoblju od 15. kolovoza do 15. listopada.

Članak 10.

Dopuštenje za hvatanje zelenih žaba u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa može se izdati pravnim ili fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje odgovarajuće djelatnosti proizvodnje i prometa, ili za uzgoj riba u šaranskim ribnjacima.

Podnositelj zahtjeva za pribavljanje dopuštenja dužan je uz zahtjev priložiti dokaze o odgovarajućoj registriranoj djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, te prethodnu suglasnost vlasnika ili ovlaštenika prava na šaranskim ribnjacima na kojima se vrši hvatanje zelenih žaba.

Dopuštenjem iz stavka 1. ovog članka određuju se vrste, količine zelenih žaba koje se mogu hvatati, rok za koji se izdaje dopuštenje, te druge mjere zaštite prirode.

Članak 11.

Za hvatanje zelenih žaba u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa hvatač mora imati potvrdu za obavljanje poslova hvatanja žaba.

Potvrdu za obavljanje poslova hvatanja žaba izdaje pravna ili fizička osoba koja se bavi otkupom zelenih žaba u svrhu prerade, trgovine ili drugog prometa.

Potvrda sadrži ime i prezime hvatača, jedinstveni matični broj građana, mjesto i adresu stanovanja, te naznaku o ovlaštenju za hvatanje zelenih žaba u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa. Potvrda mora biti pečatirana i potpisana od ovlaštene osobe.

U tijeku obavljanja poslova hvatanja zelenih žaba hvatač je dužan imati potvrdu sa sobom, te je na zahtjev inspektora zaštite prirode ili druge ovlaštene osobe predočiti.

Pravna ili fizička osoba koja se bavi otkupom zelenih žaba, dužna je osposobiti hvatače za obavljanje tih poslova.

Članak 12.

Za izvoz zelenih žaba potrebno je prethodno ishoditi dopuštenje Državne uprave.

Zahtjev za dopuštenje izvoza iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati vrstu, stanje (žive ili krakovi), količinu i porijeklo žaba za koje se traži dopuštenje izvoza.

Prilikom svakoga izvoza dijela dopuštene količine zelenih žaba mora se otpisati već izvezena količina ovjerom carinske kontrole na obrascu Dopusnica za izvoz zelenih žaba, koja je sastavni dio dopuštenja iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 13.

Pravna ili fizička osoba koja se bavi djelatnošću otkupa zelenih žaba vodi evidenciju o otkupu na otkupnom bloku.

Otkupni blok sadrži podatke za svaki pojedinačni otkup, i to:

- ime i prezime hvatača zelenih žaba,

- jedinstveni matični broj građana,

- adresu stanovanja,

- datum i mjesto otkupa zelenih žaba,

- vrste otkupljenih zelenih žaba,

- količinu otkupljenih žaba za svaku vrstu žaba,

- naziv tvrtke pravne ili fizičke osobe koja obavlja otkup i potpis ovlaštene osobe,

- potpis hvatača zelenih žaba.

Državnoj upravi dostavlja se preslika otkupnog bloka, te carinske deklaracije i carinskoga računa za obavljen izvoz zelenih žaba.

Članak 14.

Pravnoj ili fizičkoj osobi koja se bavi hvatanjem zelenih žaba u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa suprotno odredbama ovoga Pravilnika, neće se izdati dopuštenje za hvatanje zelenih žaba, odnosno za otkup.

Članak 15.

Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša vodi očevidnik pravnih ili fizičkih osoba koje se bave hvatanjem zelenih žaba, uzgojem zelenih žaba i stavljanjem žaba u promet.

U očevidnik se unose podaci o nazivu i sjedištu pravnih ili fizičkih osoba koje se bave hvatanjem zelenih žaba, uzgojem zelenih žaba i stavljanjem zelenih žaba u promet, te podaci o dopuštenoj vrsti i količini žaba za hvatanje, kao i o uhvaćenoj vrsti i količini žaba, za svaku godinu.

Članak 16.

Zelene žabe namijenjene preradi, trgovini i drugom prometu mogu se uzgajati.

Dopuštenje za uzgoj zelenih žaba izdaje Državna uprava na temelju projekta izrade uzgajališta za zelene žabe. Za svaki pojedinačni slučaj potrebno je načiniti takav projekt.

Dopuštenjem iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se tehnički i drugi uvjeti pod kojima se mogu uzgajati zelene žabe.

Uzgojene žabe smiju se stavljati u promet kad postignu duljinu tijela bez nogu od najmanje 75 mm.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na načine hvatanja zelenih žaba koje se mogu hvatati u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa, odnose se i na uzgojene žabe.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti vodozemaca (Amphibia) - (»Narodne novine« br. 76/98).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/99-24/120
Ur.br.: 542-08-VM-99-5
Zagreb, 12. srpnja 1999.

Ravnatelj
dr. Ante Kutle, v. r.