Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

NN 80/1999 (30.7.1999.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Na temelju članka 78., stavka 6. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 19/92, 26/93, 27/93 i 50/95) ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUÈNOJ SPREMI I PEDAGOŠKO-
-PSIHOLOŠKOM OBRAZOVANJU NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 1/96) u članku 2., u točki 1., za nastavni predmet Hrvatski jezik, stupac Potrebna stručna sprema dopunjuje se novim alinejama koje glase:

"- dipl. kroatolog

- prof. hrvatske kulture

- dipl. komparatist književnosti (ili prof. komparativne književnosti) pod uvjetom da ima položen razlikovni ispit iz hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

- prof. jugoslavenskih jezika i književnosti sa smjerom animacija kulture, diplomirao na Pedagoškom fakultetu u Rijeci do 1991. godine pod uvjetom da ima položen razlikovni ispit iz hrvatskog jezika na tom fakultetu".

U točki 8., za nastavni predmet Latinski jezik, stupac Potrebna stručna sprema dopunjuje se novom alinejom koja glasi:

"- dipl. kateheta".

U točki 9., za nastavni predmet Grčki jezik, stupac Potrebna stručna sprema dopunjuje se novom alinejom koja glasi:

"- dipl. klasični filolog".

U točki 10., za nastavni predmet Glazbena umjetnost, stupac Potrebna stručna sprema dopunjuje se novom alinejom koja glasi:

"- prof. muzikologije".

U točki 11., za nastavni predmet Likovna umjetnost, stupac Potrebna stručna sprema dopunjuje se novom alinejom koja glasi:

"- prof. likovnoga odgoja i umjetnosti".

U točki 16., za nastavni predmet Povijest, stupac Potrebna stručna sprema dopunjuje se novom alinejom koja glasi:

"- dipl. povjesničar".

U točki 20., za nastavni predmet Kemija, stupac Potrebna stručna sprema dopunjuje se novim alinejama koje glase:

"- dipl. kemijski inženjer

- dipl. ing. biotehnologije".

U točki 21., za nastavni predmet Biologija, stupac Potrebna stručna sprema dopunjuje se novom alinejom koja glasi:

"- dipl. ing. biotehnologije".

U točki 22., za nastavni predmet Informatika (ili Računalstvo...), stupac Potrebna stručna sprema dopunjuje se novom alinejom koja glasi:

"- osoba s visokom stručnom spremom osposobljena za vođenje informatičkog školskog kabineta prije uvođenja informatike ili računalstva kao nastavnog predmeta, ako je zatečena na tim poslovima na dan uvođenja tog predmeta u školu u kojoj je nastavnik bio zaposlen (osim u prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji i tehničkoj školi)".

U točki 23., za nastavni predmet Politika i gospodarstvo, stupac Potrebna stručna sprema dopunjuje se novom alinejom koja glasi:

"- dipl. sociolog".

U točki 24. i 25., za nastavne predmete Etika i kultura i Etika, stupac Potrebna stručna sprema dopunjuje se novim alinejama koje glase:

"- prof. hrvatske kulture

- dipl. kroatolog

- prof. religijske kulture

- dipl. religiolog".

U točki 27., za nastavne predmete Tjelesna i zdravstvena kultura, stupac Potrebna stručna sprema dopunjuje se novim alinejama koje glase:

"- prof. za fizičku kulturu

- prof. fizičkog odgoja".

Članak 2.

U članku 9., u točki 1., za nastavni predmet Računalstvo, u stupcu Potrebna stručna sprema, alineja "- prof. elektrotehnike" zamjenjuje se alinejom koja glasi:

"- prof. elektrotehničke skupine predmeta ili prof. elektrotehnike".

U točki 13., 20. i 21., za nastavne predmete Mikroračunala, Elektroenergetika i Energetska elektronika, stupac Potrebna stručna sprema dopunjuje se novom alinejom koja glasi:

"- dipl. ing. računarstva".

U točki 22., 23. i 24., za nastavne predmete Elektrane, Električne mreže i Rasklopna postrojenja, pod stupcem Potrebna stručna sprema, uz postojeće smjerove za dipl. ing. elektrotehnike dodaju se i smjerovi "elektrostrojarstvo" i "automatizacija", te nova alineja koja glasi:

"- prof. elektrotehnike".

U točki 25. i 27., za nastavne predmete Automatizacija u elektroenergetskim postrojenjima i Elektromotorni pogoni, stupac Potrebna stručna sprema dopunjuje se novom alinejom koja glasi:

"- prof. elektrotehnike".

U točki 41., 42. i 43., za nastavne predmete Sklopovska oprema računala, Sustavna programska podrška i Dijagnostika i održavanje uređaja, pod stupcem Potrebna stručna sprema, uz postojeće smjerove za "dipl. ing. elektrotehnike" dodaju se i smjerovi "telekomunikacije" i "informatika".

U točki 46., za nastavni predmet Tehnologija materijala u zrakoplovstvu, stupac Potrebna stručna sprema dopunuje se novim alinejama koje glase:

"- prof. strojarske skupine predmeta ili prof. strojarstva

- dipl. ing. strojarstva".

Članak 3.

U članku 12., u stavku 1., u točki 22., naziv nastavnoga predmeta Ekonomska geografija zamjenjuje se nazivom "Geografija".

U točki 23.3., za nastavni predmet Tehnologija s ekologijom, stupac Potrebna struča sprema dopunuje se novom alinejom koja glasi:

"- dipl. ing. biologije, smjer ekologija".

U točki 32., za nastavni predmet Čovjek, zdravlje, okoliš, stupac Potrebna stručna sprema dopunuje se novim alinejama koje glase:

"- prof. biologije

- dipl. ing. biotehnologije".

Iza točke 32. dodaje se nova točka 33. koja glasi:

"33. Higijena - dipl. ing. prehrambene tehnologije

- visoka stručna sprema iz područja

medicine ili biologije".

Točke 33., 34., 35. i 36. postaju točkama 34., 35., 36. i 37.

Iza točke 37. dodaje se nova točka 38. koja glasi:

"38. Strani jezik s dopisivanjem - prof. stranog jezika

- dipl. stručnjak za strani jezik".

Članak 4.

U članku 27., u točki 5., za nastavni predmet Cestovna vozila, stupac Potrebna stručna sprema dopunuje se novom alinejom koja glasi:

"- prof. strojarske skupine predmeta ili prof. strojarstva".

U točki 42., za nastavni predmet Poznavanje broda, stupac Potrebna stručna sprema dopunjuje se novom alinejom koja glasi:

"- ing. pomorskog prometa brodostrojarskog smjera s položenim ispitom za brodarskog strojara I. klase i uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom".

U točki 43., za nastavni predmet Navigacija, stupac Potrebna stručna sprema dopunjuje se novom alinejom koja glasi:

"- ing. pomorskog prometa nautičkog smjera s položenim ispitom za kapetana duge plovidbe i uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom".

U točki 46., naziv nastavnoga predmeta Elektronska navigacija zamjenjuje se nazivom "Elektronička navigacija".

U točki 56., naziv nastavnoga predmeta Brodski elektronski uređaji zamjenjuju se nazivom "Brodski elektronički uređaji".

U točki 109., naziv nastavnoga predmeta Prijevozna mehanizacija zamjenjuje se nazivom "Transportna mehanizacija".

U točki 121., za nastavni predmet Propisi vuče, stupac Potrebna stručna sprema dopunjuje se novim alinejama koje glase:

"- dipl. elektrotehnike

- dipl. ing. strojarstva".

U točki 137., za nastavni predmet Tehnologija vuče vlakova, stupac Potrebna stručna sprema dopunjuje novom alinejom koja glasi:

"- dipl. ing. prometa, smjer željeznički promet uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom".

U točki 147., naziv nastavnoga predmeta Tehničko-kolski propisi zamjenjuju se nazivom "Tehničko-kolni propisi".

Iza točke 169. dodaju se nove točke koje glase:

"170. Strojarski dio vučnih - dipl. ing. strojarstva uz

vozila uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

171. Električni dio vučnih - dipl. ing. elektrotehnike uz

vozila uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

172. Sredstva pretovara - dipl. ing. prometa

- dipl. ing. strojarstva

173. Prometna geografija - prof. geografije

- dipl. ing. prometa".

Članak 5.

U članku 39., u točki 4., za nastavni predmet Dermatologija, stupac Potrebna stručna sprema dopunjuje se novim alinejama koje glase:

"- profesor biologije

- dipl. ing. biologije

- prof. kemije, pod uvjetima utvrđenim nastavnim planom i programom".

U točki 9., za nastavni predmet Latinski jezik, stupac Potrebna stručna sprema dopunuje se novom alinejom koja glasi:

"- dipl. klasični filolog".

U točki 12., za nastavni predmet Frizerstvo s estetikom, u stupcu Potrebna stručna sprema alineja: "- frizer uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom" zamjenjuje se trima novim alinejama koje glase:

"- frizer koji je zatečen u radnom odnosu u nastavi na dan stupanja na snagu ovog pravilnika

- frizer s položenim majstorskim ispitom

- visoka stručna sprema u području likovne umjetnosti, biologije ili arhitekture uz položen pomoćnički ispit za frizera".

U točki 14., za nastavni predmet Vlasuljarstvo, u stupcu Potrebna stručna sprema, alineja: "- frizer uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom" zamjenjuje se trima novim alinejama koje glase:

"- vlasuljar koji je zatečen u radnom odnosu u nastavi na dan stupanja na snagu ovog pravilnika

- vlasuljar s položenim majstorskim ispitom

- visoka stručna sprema iz područja kemije i biologije s položenim pomoćničkim ispitom za vlasuljara".

U točki 15., za nastavni predmet Pedikerstvo, u stupcu Potrebna stručna sprema, alineja: "- pediker uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom" zamjenjuje se trima novim alinejama koje glase:

"- pediker koji je zatečen u radnom odnosu u nastavi na dan stupanja na snagu ovog pravilnika

- pediker s položenim majstorskim ispitom

- dr. medicine ili visoka stručna sprema iz područja biologije ili kemije s položenim pomoćničkim ispitom za pedikera".

Članak 6.

U članku 41. iza točke 12. dodaju se nove točke koje glase:

"13. Dimovodni materijali - dipl. ing. strojarstva

- visoka ili viša stručna sprema tehničke ili tehnološke struke pod uvjetima utvrđenim nastavnim planom i programom

14. Dimovodne konstrukcije - dipl. ing. strojarstva

- visoka ili viša stručna sprema tehničke ili tehnološke struke pod uvjetima utvrđenim nastavnim planom i programom

15. Nauka o toplini i - dipl. ing. strojarstva

dimovodi - visoka ili viša stručna sprema tehničke ili tehnološke struke pod uvjetima utvrđenim nastavnim planom i programom

16. Dimnjačarski radovi - dipl. ing. strojarstva

- visoka ili viša stručna sprema tehničke ili tehnološke struke pod uvjetima utvrđenim nastavnim planom i programom".

Članak 7.

U članku 47., u točki 4., za nastavni predmet Pismo, stupac Potrebna stručna sprema dopunjuje se novim alinejama koje glase:

"- akademski slikar

- akademski kipar".

U točki 7., za nastavni predmet Crtanje, stupac Potrebna stručna sprema dopunjuje se novom alinejom koja glasi:

"- akademski kipar".

U točki 10., za nastavni predmet Projektiranje, stupac Potrebna stručna sprema dopunjuje se novim alinejama koje glase:

"- akademski slikar

- akademski kipar".

U točki 12., za nastavni predmet Tehnologija materijala, stupac Potrebna stručna sprema dopunjuje se novom alinejom koja glasi:

"- dipl. ing. kemije".

U točki 20., za nastavni predmet Grafički dizajn, stupac Potrebna stručna sprema dopunjuje se novom alinejom koja glasi:

"- akademski grafički dizajner".

U točki 21., za nastavni predmet Grafičke tehnike, stupac Potrebna stručna sprema dopunjuje se novom alinejom koja glasi:

"- akademski grafički dizajner".

U točki 25., za nastavni predmet Kiparska tehnologija, stupac Potrebna stručna sprema dopunjuje se novom alinejom koja glasi:

"- akademski kipar".

Iza točke 71. dodaju se nove točke koje glase:

"72. Grafička tehnologija - dipl. ing. grafičke tehnologije, smjer grafički dizajn

- akademski slikar - grafičar

- akademski slikar

- akademski grafičar - dizajner

- dipl. dizajner

73. Fotografika - dipl. ing. grafičke tehnologije, smjer grafički dizajn

- akademski slikar - grafičar

- akademski slikar

- dipl. dizajner

- dipl. filmski i TV snimatelj

74. Likovna obrada drva i - akademski kipar

kamena

75. Fotolabaratorijski rad - dipl. filmski i TV snimatelj

- VKV fotograf

- majstor fotografije

76. Elektronički mediji - dipl. ing. informatike

- dipl. filmski i TV snimatelj

- akademski grafičar

77. Foto-grafički dizajn - dipl. ing. grafičke tehnologije, smjer grafički dizajn

- akademski slikar - grafičar

- akademski slikar

- dipl. dizajner

- dipl. filmski i TV snimatelj

78. Slikanje - akademski slikar

79. Primijenjeno slikarstvo - akademski slikar

80. Nacrtna geometrija - dipl. arhitekt

- dipl. ing. arhitekture

81. Računarstvo - dio za - akademski grafičar

primjenu grafičkih

programa

82. Povijest struke za - prof. povijesti umjetnosti

grafičkog dizajnera - akademski grafičar

83. Povijest struke za - prof. povijesti umjetnosti

fotografskog dizajnera - dipl. filmski i TV snimatelj

84. Povijest struke za - prof. povijesti umjetnosti

industrijskog dizajnera - dipl. arhitekt

- dipl. dizajner

85. Restauriranje - akademski slikar

- dipl. restaurator - slikar

- dipl. restaurator - kipar".

Članak 8.

U članku 53. naziv stupca "NASTAVNI PREDMET" zamjenjuje se nazivom "STRUČNI SURADNIK".

U točki 5., za stručnog suradnika Školskog knjižničara, alineje pod stupcem Potrebna stručna sprema zamjenjuju se novim alinejama koje glase:

"- diplomirani knjižničar

- diplomirani knjižničar (stručno zvanje prevedeno iz stručnog zvanja bibliotekara sukladno članku 55. Zakona o knjižnicama - »Narodne novine«, broj 195/97 i 5/98)

- profesor informatologije, smjer bibliotekarstvo

- visoka stručna sprema, s tim da osoba u roku od 5 godina završi dopunski studij knjižničarstva i položi stručni ispit za diplomiranog knjižničara

- diplomirani bibliotekar".

Članak 9.

Iza članka 54. dodaje se članak 54.a koji glasi:

"Članak 54.a

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave u industrijskim, obrtničkim i drugim programima trogodišnjeg i kraćeg trajanja, uz stručne spreme utvrđene odredbama članka 3. do 54. ovoga pravilnika, smatra se i sljedeća stručna sprema:

Red. broj	PODRUČJE I POLJE STRUKE I ZNANOSTI					POTREBNA STRUČNA SPREMA
	
  1. 		Nastavni predmeti stojarske struke				-	dipl. ing. strojarstva (svi smjerovi)
		i prof. stojarske skupine predmeta
  2.		Nastavni predmeti iz brodograđevne struke			-	dipl. ing. brodogradnje
  3.		Nastavni predmeti iz elektrotehničke struke			-	dipl. ing. elektrotehnike (svi smjerovi) 
											i prof. stojarske skupine predmeta
  4.		Nastavni predmeti iz ekonomike i trgovačke struke		-	dipl. ekonomist (svi smjerovi)
  5.		Nastavni predmeti iz pravne struke				-	dipl. pravnik
  6.		Nastavni predmeti iz ratarstva, voćarstva,			-	dipl. ing. agronomije (svi smjerovi)
		vinogradarstva, vinarstva, vrtlarstva i cvjećarstva
  7.		Nastavni predmeti iz veterinarske struke			-	dipl. veterinar
  8.		Nastavni predmeti iz šumarstva i hortikulture			-	dipl. ing. šumarstva (svi smjerovi)
  9.		Nastavni predmeti iz graditeljske struke			-	dipl. ing. graditeljstva (svi smjerovi)
 10.		Nastavni predmeti iz kemijske tehnologije i inženjerstva	-	dipl. ing. kemijske tehnologije
			-	dipl. ing. kemije
 11.		Nastavni predmeti iz grafičke struke				-	dipl. ing. grafičke tehnologije
 12.		Strani jezik (osim u ugostiteljskim školama)			-	nastavnik jezika s višom stručnom spremom i 
											položenim ispitom za sudskog tumača, ispitom 
											Goethe instituta i slično koji je radio u 
											nastavi najmanje deset godina u osnovnoj ili 
											srednjoj školi u Republici Hrvatskoj
 13.		Matematika u struci (primijenjeni račun)			- 	dipl. ing. odgovarajuće struke i prof. tehnike 
											odgovarajuće struke.

Odgovarajuća stručna sprema za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta na svim razinama srednje škole jest i stručna sprema koja se utvrdi nastavnim planom i programom, sukladno članku 10., stavku 6. Zakona o srednjem školstvu, ako nije u suprotnosti sa zakonom i ovim pravilnikom.

Članak 10.

U svim odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 1/96), riječ "inž." zamjenjuje se riječju "ing.".

U članku 3., 5., 7., 9., 11., 25., 27., 29., 31., 33., 35., 43. i 47., u stupcu Potrebna stručna sprema, alineja "- prof. strojarstva" zamjenjuje se alinejom "- prof. stojarske skupine predmeta ili prof. strojarstva".

U članku 3., 11., 12., 17., 23., 25., 27., 29., 33., 35., 37., 39., 41., 43., 47. i 54., u stupcu Potrebna stručna sprema, iza alineje "- dipl. ing. kemijske tehnologije" dodaje se nova alineja koja glasi "- dipl. kemijski inženjer".

U članku 15., 17. i 19., u stupcu Potrebna stručna sprema, iza alineje "- dipl. veterinar" dodaje se nova alineja koja glasi
"- dr. veterinarske medicine".

Članak 11.

Članak 58. mijenja se i glasi:

"Članak 58.

Što se smatra potrebnom stručnom spremom nastavnika u slučajevima koji nisu propisani ovim pravilnikom (promjena naziva ili uvođenje novog nastavnog predmeta, akademskog ili stručnog naziva, promjena nastavnog plana i programa, ekvivalentni i sinonimni akademski nazivi i sl.) utvrđuje Ministarstvo prosvjete i športa rješenjem koje se, sukladno članku 212., stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku, objavljuje i primijenjuje na sve osobe koje ispunjavaju uvjete iz rješenja.

Iznimno, kad postoji potreba, ministar prosvjete i športa može na zahtjev škole odobriti rješenjem izvođenje nastave iz određenog nastavnog predmeta osobi sa završenom visokom stručnom spremom koja nije propisana za taj nastavni predmet, ako je ona taj predmet završila u višoj školi, odnosno na VI. stupnju stručne spreme, ili ako ga je slušala na fakultetu najmanje četiri semestra (o čemu se uz zahtjev prilaže potvrda fakulteta), pod uvjetom da ta osoba stekne pedagoško-psihološku naobrazbu i položi stručni ispit u propisanom roku.

Članak 12.

Nastavnici koji su na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika zatečeni u srednjoj školi u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, na poslovima nastavnika nastavnoga predmeta za koji nemaju propisanu vrstu stručne spreme, mogu nastaviti s izvođenjem nastave toga nastavnog predmeta ako su nastavu tog predmeta izvodili najmanje osam godina.

Članak 13.

Nastavnici s propisanom vrstom stručne spreme koji nisu stekli pedagoško-psihološku naobrazbu, a uspješno su radili u nastavi najmanje pet godina, i o tome imaju ocjenu nastavničkog vijeća, mogu i dalje izvoditi nastavu u srednjoj školi iz predmeta za koji imaju propisanu vrstu stručne spreme pod uvjetom da polože stručni ispit u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Članak 14.

Postupci ostvarivanja pojedinačnih prava nastavnika započetih prije stupanja na snagu ovoga pravilnika dovršit će se prema propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga pravilnika ako ovim pravilnikom ostvarivanje prava nije uređeno na povoljniji način.

Članak 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/99-01/1923
Urbroj: 532/1-99-2
Zagreb, 22. srpnja 1999.

Ministar
mr. sc. Božidar Pugelnik, v. r.