Plan intervencija u zaštiti okoliša

NN 82/1999 (6.8.1999.), Plan intervencija u zaštiti okoliša

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 82/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. srpnja 1999. godine donijela

PLAN

INTERVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

I. OPĆE ODREDBE

1. Plan intervencija u zaštiti okoliša (u daljnjem tekstu: Plan) odnosi se na moguće ekološke nesreće ili izvanredni događaj koji može ugroziti okoliš, te izazvati opasnost za život i zdravlje ljudi (u daljnjem tekstu: izvanredni događaj).

2. Planom se utvrđuju vrste rizika i opasnosti, postupak i mjere za ublažavanje i uklanjanje neposrednih posljedica štetnih za okoliš, subjekti za provedbu pojedinih mjera, odgovornost i ovlaštenja u svezi s provedbom, te način usuglašavanja s interventnim mjerama koje se provode na temelju drugih zakona.

Plan se ne primjenjuje na:

- vojne objekte i skladišta;

- slučajeve radioaktivnog onečišćenja.

3. Plan se temelji na sljedećim načelima utvrđenim u Zakonu o zaštiti okoliša:

- preventivnosti,

- cjelovitosti,

- plaćanju troškova onečišćavanja,

- poštivanja prava,

- javnosti i sudjelovanja.

4. Polazeći od prava i obveza županija, Grada Zagreba, gradova ili općina da u okviru programa zaštite okoliša iz članka 19. Zakona o zaštiti okoliša utvrde mjere za predviđanje, sprječavanje i ograničavanje onečišćenja okoliša te način provođenja interventnih mjera u izvanrednim slučajevima onečišćavanja okoliša, Plan sadrži elemente koje u tom pogledu treba obuhvatiti tim programom.

5. Plan se primjenjuje na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, izuzevši, na području na koje se odnosi Plan intervencija kod iznenadnog onečišćavanja mora u Republici Hrvatskoj i Državni plan za zaštitu voda.

Kada dođe do onečišćavanja kopnenih voda i voda mora s kopna i otoka, poduzimaju se mjere prema Državnom planu zaštite voda.

Kada dođe do iznenadnog onečišćavanja mora, poduzimaju se mjere utvrđene Planom intervencije kod iznenadnog onečišćavanja mora u Republici Hrvatskoj.

Kada dođe do iznenadnog onečišćavanja tla, zraka, biljnog i životinjskog svijeta te kulturne baštine, kao dijela okruženja kojeg je stvorio čovjek, primjenjuje se ovaj Plan.

6. U ovom Planu u uporabi su pojmovi sa sljedećim značenjem:

- Okoliš je prirodno okruženje: zrak, tlo, voda i more, klima, biljni i životinjski svijet u ukupnosti uzajamnog djelovanja i kulturna baština kao dio okruženja kojeg je stvorio čovjek;

- Onečišćavanje okoliša je promjena stanja okoliša koja je posljedica štetnog djelovanja ili izostanka potrebnog djelovanja, ispuštanja, unošenja ili odlaganja štetnih tvari, ispuštanja energije i utjecaja drugih zahvata i pojava nepovoljnih za okoliš;

- Rizik po okoliš je vjerojatnost da će neki zahvat posredno ili neposredno prouzročiti štetu okolišu ili ugroziti život i zdravlje ljudi;

- Štetna tvar je tvar čija su svojstva opasna za ljudsko zdravlje i okoliš s dokazanim akutnim i kroničnim toksičnim učincima, vrlo nadražujuća, kancerogena, mutagena, nagrizajuća, zapaljiva i eksplozivna tvar ili tvar koja u određenoj količini i/ili koncentraciji ima takva svojstva;

- Opasna tvar je tvar koja je zakonom, drugim propisima i međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku određena kao opasna tvar;

- APELL je skraćenica izvedena od početnih slova izvornog naziva na engleskom jeziku ("Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level", A Process for Responding to Technological Accidents, United Nations Environment Programme /Industry and Environment Office, UNEP/IEO, Paris, 1988), sa značenjem "Budnost i pripravnost za izvanredne događaje na lokalnoj razini" (u daljnjem tekstu: APELL).

- Ekološka nesreća je izvanredni događaj ili vrsta događaja prouzročena djelovanjem ili utjecajima koji nisu pod nadzorom i imaju za posljedicu ugrožavanje života i zdravlja ljudi i u većem obimu nanose štetu okolišu.

- MARS je skraćenica izvedena od početnih slova izvornog naziva na engleskom jeziku ("The Major Accident Reporting System", European Commission, Joint Research Centre /Institute for System Engineering and Informatcs, IRC/ ISEI), sa značenjem "Sustav izvješćivanja o značajnijim nesrećama" (u daljnjem tekstu: MARS).

II. VRSTE RIZIKA I OPASNOSTI

1. Proizvodnja, skladištenje, prerada, rukovanje, prijevoz, skupljanje i druge radnje s opasnim tvarima iz Priloga 2. predstavljaju stvarnu ili potencijalnu opasnost koja može izazvati izvanredni događaj.

2. Iz određene količine opasne tvari proizlazi stvarna ili potencijalna opasnost koja se iskazuje indeksom opasnosti (D).

  Indeks
  opasnosti (D)  
  D=5  
  granična
  količina iz   
  Priloga 2

D=4

D=3

D=2

D=1

  Količina opasne  
  tvari iskazana u
  postocima
  prema D=5

ł 100%
  od D=5

ł 10%
od D=5

ł 1%
od D=5
ł 0,1%
od D=5
< 0,1%
od D=5

3. Nesreće koje može prouzročiti izvanredni događaj izazvan različitim količinama opasne tvari, mogu se svrstati u sljedeće skupine:

  Težina nesreće     Indeks opasnosti  
  D
  1. beznačajna   D=1
  2. značajna   D=2
  3. ozbiljna   D=3
  4. vrlo ozbiljna   D=4
  5. katastrofalna   D=5

4. Pravne i fizičke osobe koje proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, skupljaju ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima iz Priloga 2. dužne su izraditi Operativne planove intervencija u zaštiti okoliša ako je tijekom proizvodnje, skladištenja, prerade, prijevoza, skupljanja ili obavljanja drugih radnji s opasnim tvarima na određenoj lokaciji količina te opasne tvari jednaka ili veća od 1% granične količine (D=3) za tu opasnu tvar.

5. Pravne i fizičke osobe koje proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, skupljaju ili obavljaju druge radnje s naftom i njezinim derivatima, dužne su izraditi Operativne planove intervencija u zaštiti okoliša ako je tijekom proizvodnje, skladištenja, prerade, prijevoza, skupljanja ili obavljanja drugih radnji s naftom i njezinim derivatima moguće istjecanje tih tvari u okoliš iz postrojenja, spremnika, prijevoznog sredstva ili odsjeka cjevovoda između dva blok ventila, u količini većoj ili jednakoj 0,1% granične količine (D=2) za tu opasnu tvar.

6. Okvirni sadržaj Operativnog plana intervencija u zaštiti okoliša pravne i fizičke osobe iz prethodne točke, sadrži elemente navedene u Prilogu 3. U Operativnom planu intervencija u zaštiti okoliša mogu se koristiti i dijelovi drugih planova pravne i fizičke osobe odgovarajućeg sadržaja.

7. Pravne i fizičke osobe koje obavezno izrađuju Operativne planove intervencija u zaštiti okoliša dužne su pri izradi operativnih planova intervencija u zaštiti okoliša uvažavati kriterije iz točaka 4. i 5. poglavlja II. i Priloga 2. ovoga Plana, te ostale lokalne uvjete (naseljenost, vodozaštitno područje, zaštićene dijelove prirode, gospodarsko, prometno, kulturno i turističko značenje, zaštitne udaljenosti i dr.).

8. Pravne i fizičke osobe dužne su dostaviti operativne planove intervencija u zaštiti okoliša, županijskim uredima nadležnim za zaštitu okoliša, u roku godine dana od dana primjene ovoga Plana.

9. Program zaštite okoliša županija, Grada Zagreba, gradova i općina, temelji se na operativnim planovima intervencija u zaštiti okoliša pravnih i fizičkih osoba čija djelatnost predstavlja stvarnu ili potencijalnu opasnost te može izazvati izvanredni događaj.

III. SUBJEKTI ZADUŽENI ZA PROVOĐENJE PLANA

Tijela nadležna za provođenje Plana

1. Tijela nadležna za provođenje Plana jesu:

- Državni eko-stožer za provedbu Plana;

- županijski eko-stožeri i Eko-stožer Grada Zagreba.

Državni eko-stožer

2. Članove Državnog eko-stožera imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog nadležnih ministara i ravnatelja državnih upravnih organizacija.

U Državni eko-stožer imenuju se predstavnici:

- tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove;

- tijela državne uprave nadležnog za obranu;

- tijela državne uprave nadležnog za vanjske poslove;

- tijela državne uprave nadležnog za financije;

- tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo;

- tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu i šumarstvo;

- tijela državne uprave nadležnog za pomorstvo, promet i veze;

- tijela državne uprave nadležnog za zdravstvo;

- tijela državne uprave nadležnog za zaštitu prirode i okoliša;

- tijela državne uprave nadležnog za vode;

- tijela državne uprave nadležnog za hidrometeorologiju;

- Hrvatskog zavoda za toksikologiju;

- Hrvatske vatrogasne zajednice;

Članovima Državnog eko-stožera imenuju se i zamjenici.

3. Voditelj Državnog eko-stožera je čelnik tijela državne uprave nadležnog za zaštitu prirode i okoliša.

Voditelj Državnog eko-stožera ima dva zamjenika.

Zamjenici voditelja Državnog eko-stožera su predstavnici tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove i tijela državne uprave nadležnog za zdravstvo.

4. Ovlasti i dužnosti Državnog eko-stožera u provođenju Plana jesu:

- odlučivanje o primjeni Plana kad izvanredni događaj zahvati područje dviju ili više županija i prijeti mogućim prekograničnim učincima;

- procjena rizika i opasnosti, te procjena štete od nastalog izvanrednog događaja;

- usklađivanje mjera u provođenju ovog Plana;

- procjena i osiguranje potrebnih sredstava u slučaju žurnih intervencija;

- podnošenje izvješća o provođenju i primjeni Plana;

- donošenje odluke o završetku intervencije;

- izvješćivanje javnosti;

- davanje prijedloga tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode i okoliša za osiguranje potrebnih sredstava u državnom proračunu za redovno provođenje Plana;

- putem tijela državne uprave nadležnog za vanjske poslove ili Vlade Republike Hrvatske, odnosno tijela određenog sukladno s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku, šalje i prima informacije, te upućuje zahtjev za međunarodnu pomoć u slučaju nesreće sa prekograničnim učincima;

- poduzimanje drugih mjera utvrđenih ovim Planom.

5. Tehničke i administrativne poslove za potrebe Državnog eko-stožera u svezi s pripremom i provođenjem Plana obavlja tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode i okoliša.

Županijski eko-stožer i eko-stožer Grada Zagreba

6. Članove Županijskog eko-stožera imenuje županijska skupština, a članove Eko-stožera Grada Zagreba, Skupština Grada Zagreba.

7. Za članove Županijskog eko-stožera imenuju se predstavnici županijske skupštine i županijskog poglavarstva, predstavnici županijskih ureda i policijske uprave, te predstavnici jedinica lokalne samouprave (gradova i općina).

8. Za članove Eko-stožera Grada Zagreba imenuju se predstavnici Skupštine Grada Zagreba i Gradskog poglavarstva, predstavnici gradskih ureda i policijske uprave Grada Zagreba.

9. Članovima Županijskog eko-stožera imenuju se zamjenici.

10. Voditelj Županijskog eko-stožera je župan po položaju.

Voditelj Županijskog eko-stožera ima tri zamjenika.

Zamjenici voditelja Županijskog eko-stožera su predstavnik županijskog ureda nadležnog za poslove zdravstva, predstavnik županijskog ureda nadležnog za poslove zaštite prirode i okoliša i predstavnik policijske uprave.

11. Do donošenja Županijskog plana intervencija u zaštiti okoliša na odgovarajući način primjenjivat će se ovaj Plan.

12. Ovlasti i dužnosti Županijskog eko-stožera jesu:

- donošenje odluka o primjeni Plana za područje županije, kada interventne jedinice ne mogu prema postojećim operativnim planovima zaštite okoliša riješiti nastali izvanredni događaj;

- procjena rizika i opasnosti i procjena štete od nastalog izvanrednog događaja;

- usklađivanje mjera u provođenju Plana;

- izvješćivanje javnosti;

- donošenje odluke o završetku intervencije;

- davanje prijedloga županijskom poglavarstvu za osiguranje financijskih sredstava u županijskom proračunu, za redovito provođenje Plana za područje županije;

- poduzimanje drugih mjera utvrđenih Planom.

13. Uvjete za rad odnosno tehničke i administrativne poslove za potrebe Županijskog eko-stožera osigurava županijsko poglavarstvo.

14. Odredbe točke 9. do 13. na odgovarajući način odnose se i na Eko-stožer Grada Zagreba.

Subjekti koji sudjeluju u provođenju Plana

Komunikacijske jedinice

15. Poslove operativnog dežurstva, prijema i prijenosa informacija, pozivanje osoba, obavješćivanje i uzbunjivanje za potrebe Državnog eko-stožera, obavlja Centar za obavješćivanje Republike Hrvatske i operativno dežurstvo tijela državne uprave nadležno za unutarnje poslove.

16. Poslove operativnog dežurstva, prijema i prijenosa informacija, pozivanje osoba te uzbunjivanja za potrebe Županijskog eko-stožera obavljaju županijski centri za obavješćivanje i operativno dežurstvo u nadležnoj policijskoj upravi.

Interventne jedinice

17. Interventne jedinice jesu vatrogasne postrojbe tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove, profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu, te ostale vatrogasne postrojbe, u skladu s planovima zaštite od požara, postrojbe atomsko-
-biološko-kemijske obrane (u daljnjem tekstu ABKO) Oružanih snaga Republike Hrvatske, postrojbe civilne zaštite (opće i specijalističke namjene), hitna medicinska pomoć i specijalizirane jedinice ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba.

18. Specijalizirane jedinice ovlaštenih pravnih osoba za potrebe ovog Plana su specijalizirane jedinice iz Priloga 4, koje obavljaju djelatnost postupanja s opasnim otpadom, na temelju Rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti postupanja s opasnim otpadom koja je izdala Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša.

19. Specijalizirane jedinice iz Priloga 4. provode sanaciju posljedica izvanrednog događaja što razumijeva uklanjanje opasnosti koja može nastati iz određene količine opasne tvari.

20. Kao interventne jedinice mogu se uključiti pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti.

Ekspertna jedinica

21. Pravne i fizičke osobe čija je stručna pomoć nužna za prepoznavanje opasnih tvari i prosudbu posljedica u slučaju izvanrednog događaja, ulaze u sastav ekspertne jedinice.

22. Ekspertna jedinica daje stručnu prosudbu mogućih posljedica izvanrednog događaja, te prijedlog mjera zaštite, spašavanja i tehničke intervencije.

23. U sastav ekspertne jedinice za provedbu Plana na državnoj i županijskoj razini, te za Grad Zagreb, ulaze:

- Operativno-informativni centar INE;

- Hrvatski zavod za toksikologiju;

- tijelo državne uprave nadležno za hidrometeorologiju;

- Hrvatske vode;

- Agencija za posebni otpad;

- tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode i okoliša.

24. Operativno dežurstvo ekspertne jedinice nalazi se u Operativno-informativnom centru INE.

Prijevoz i logistika

25. Za potrebe izviđanja i brzog prijevoza osoba koje sudjeluju u provedbi Plana i potrebne opreme, na mjesto izvanrednog događaja, koriste se helikopteri Oružanih snaga Republike Hrvatske i tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove, a na zahtjev Državnog eko-stožera ili ovlaštenih osoba iz tijela državne uprave nadležnog za obranu, odnosno tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove sukladno propisima iz nadležnosti ovih tijela.

26. Za prijevoz se mogu koristiti zrakoplovi aero-klubova, privatni zrakoplovi i druga sredstva prijevoza specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba.

IV. POSTUPAK I MJERE ZA UBLAŽAVANJE I UKLANJANJE NEPOSREDNIH POSLJEDICA IZAZVANIH IZVANREDNIM DOGAĐAJEM

Postupak provođenja Plana

1. Tko prouzroči, odnosno primijeti onečišćavanje okoliša ili događaj koji može prouzročiti onečišćavanje okoliša, dužan je odmah obavijestiti Županijski centar za obavješćivanje (985) ili operativno dežurstvo u nadležnoj policijskoj upravi (92).

2. Obavijest o izvanrednom događaju iz prethodne točke po mogućnosti sadrži sljedeće podatke:

- ime/naziv fizičke ili pravne osobe koja je dostavila obavijest;

- datum i vrijeme kada je primijećeno onečišćavanje ili događaj koji može dovesti do onečišćavanja;

- područje onečišćavanja ili događaja koji može prouzročiti onečišćavanje;

- jačinu i opseg onečišćavanja;

- opis onečišćavanja;

- podatke o izvoru ili mogućem izvoru onečišćavanja.

3. Komunikacijska jedinica iz Poglavlja III. točaka 15. i 16. ovog Plana, obavijest prosljeđuje nadležnoj policijskoj postaji koja obavlja prvu provjeru obavijesti očevidom na mjestu izvanrednog događaja. Ukoliko se utvrdi točnost obavijesti, policijska postaja podatke prenosi operativnom dežurstvu policijske uprave, koji izvješćuje Županijski centar za obavješćivanje.

4. Županijski centar za obavješćivanje o nastalom izvanrednom događaju izvještava interventne jedinice, ekspertnu jedinicu i Županijski eko-stožer (voditelja stožera ili njegove zamjenike).

5. Do dolaska interventnih jedinica policijska ophodnja osigurava mjesto izvanrednog događaja. Po potrebi, prekida se promet, ukoliko prijeti neposredna opasnost od požara, eksplozije i drugih poljedica većeg opsega.

6. Voditelj vatrogasne postrojbe tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove zapovijeda akcijom intervencije i aktivira sve potrebne elemente predviđene ovim Planom.

Ako na mjesto izvanrednog događaja prva izađe druga vatrogasna postrojba voditelj te vatrogasne postrojbe zapovijeda akcijom intervencije do dolaska vatrogasne postrojbe tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove.

7. Županijski eko-stožer u tijeku intervencije po potrebi zatražit će dodatne interventne jedinice i dodatno mišljenje ekspertne jedinice o potrebnim mjerama za ublažavanje i uklanjanje nepoželjnih posljedica.

8. O činjenici da je aktiviran Plan za određeno županijsko područje, obavještava se komunikacijska jedinica na državnoj razini.

9. Ako je izvanredni događaj zahvatio, odnosno ugrozio područje, dviju ili više županija ili ako prijeti prekogranično onečišćavanje županijski centar za obavješćivanje obavještava Državni eko-stožer, putem komunikacijske jedinice na državnoj razini.

10. U slučaju iz prethodne točke Državni eko-stožer preuzima daljnje usklađivanje mjera na provedbi Plana i ostalih aktivnosti predviđenih Planom.

11. U slučaju da izvanredni događaj na području jedne županije poprima karakteristiku elementarne nepogode, Županijski eko-stožer može županu predložiti da proglasi elementarnu nepogodu.

12. U slučaju kada izvanredni događaj obuhvati dvije ili više županija, a poprimi karakteristike elementarne nepogode, Državni eko-stožer može predložiti Vladi Republike Hrvatske proglašavanje elementarne nepogode za područje dviju ili više županija, odnosno za teritorij Republike Hrvatske.

Prioriteti tijekom intervencije

13. U tijeku intervencije prednost treba dati zaštiti i spašavanju ljudi. Za objekte komunalne infrastrukture, spomenike kulture, zaštićene dijelove prirode, životinje i gospodarske objekte, prioritet će se odrediti Županijskim planom intervencija u zaštiti okoliša.

V. PLANOVI INTERVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA

1. Sukladno s regionalnim i lokalnim posebnostima i obilježjima, te stvarnim i potencijalnim rizicima i opasnostima (Poglavlje II. ovog Plana) županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su izraditi planove intervencija u zaštiti okoliša, u skladu s APELL procesom.

2. Planovi intervencija u zaštiti okoliša sastavni su dio programa zaštite okoliša županije, Grada Zagreba, gradova i općina.

3. Plan intervencije u zaštiti okoliša iz prethodne točke, može se donijeti i provoditi samostalno ako Program zaštite okoliša nije donesen.

4. Prijedlog Plana intervencije u zaštiti okoliša gradovi i općine dostavljaju nadležnoj županiji na mišljenje, a županije i Grad Zagreb tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode i okoliša.

5. Planove intervencija u zaštiti okoliša u slučaju iz točke 3. za županiju, grad i općinu donosi predstavničko tijelo županije, grada i općine, na prijedlog stručnih povjerenstava iz točke 7.

6. Nadzor provedbe Plana intervencije u zaštiti okoliša provodi inspekcija zaštite okoliša.

7. Stručno povjerenstvo za izradu plana intervencija u zaštiti okoliša koji se osniva u skladu s APELL procesom (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) osniva županijska skupština, Skupština Grada Zagreba, odnosno općinsko i gradsko vijeće.

8. Za članove Stručnog povjerenstva, u pravilu se imenuju predstavnici:

- županijskog poglavarstva;

- poglavarstva Grada Zagreba;

- općinskog i gradskog poglavarstva;

- upravnih tijela gradova i općina;

- pravnih osoba koje obavljaju dijelatnost kao javnu službu;

- pravnih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost;

- udruga čija je djelatnost promicanja zaštite okoliša, a koje djeluju na području županije.

9. Za voditelja i zamjenika voditelja Stručnog povjerenstva imenuju se predstavnici županijskog poglavarstva, Poglavarstva Grada Zagreba, općinskog, odnosno gradskog poglavarstva, ili pravnih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost po kriteriju većeg poznavanja problema.

10. Uvjete za rad Stručnog povjerenstva za izradu Plana intervencije u zaštiti okoliša osigurava županijsko poglavarstvo, Poglavarstvo Grada Zagreba, općinsko, odnosno gradsko poglavarstvo.

11. Zadaci Povjerenstva jesu:

- identifikacija resursa, zadaća i sudionika u procesu izrade Plana intervencije u zaštiti okoliša;

- identifikacija rizika i opasnosti;

- analiza postojećih Planova svih sudionika i usklađenosti tih Planova;

- identifikacija zadaća nepokrivenih postojećim Planovima;

- identifikacija lokalnih resursa za pokrivanje nepokrivenih zadaća;

- prilagođavanje postojećih Planova i izrada harmoniziranog i integriranog Plana;

- donošenje Plana invervencije u zaštiti okoliša od strane nadležnog tijela županije, Grada Zagreba, gradova i općina;

- upoznavanje svih sudionika sa integriranim Planom intervencije u zaštiti okoliša;

- uspostava procedure za periodičko testiranje, analizu i reviziju plana;

- upoznavanje stanovništva s Planom intervencija u zaštiti okoliša.

12. Za primjenu APELL procesa u Republici Hrvatskoj tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode i okoliša dužno je u roku od 6 (šest) mjeseci od dana primjene ovog Plana na hrvatski jezik prevesti i dostaviti jedinicama lokalne uprave i samouprave temeljne priručnike:

- APELL, Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level - A Process for Responding to Technological Accidents", (UNEP/IEO, Paris, 1988.),

- "Hazard Identification and Evaluation in a Local Community", (UNEP/IE, Paris 1992.),

- Manual for the Classification and Prioritization of Risks Due to Major Accidents in Process and Related Industries", (UNEP, WHO, IAEA, UNIDO, Vienna, 1993.).

13. Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode i okoliša sa predstavnicima UNEP/IEO, dogovorit će održavanje inicijalnog seminara za predstavnike stručnih povjerenstava županija i Grada Zagreba.

14. Rok za izradu nacrta Plana intervencije u zaštiti okoliša je godinu dana od dostave prijevoda temeljnih priručnika APELL procesa.

15. Rok za usklađivanje svih elemenata, provođenje nužnih vježbi Plana i upoznavanje javnosti sa Planom je dvije godine od početka APELL procesa.

16. Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode i okoliša stvorit će uvjete za odvijanje APELL procesa, pratiti i poticati odvijanje APELL procesa, nadzirati provođenje APELL procesa, te će u okviru cjelovitoga godišnjeg izvješća o provođenju Plana, izvješćivati Vladu Republike Hrvatske i o provođenju APELL procesa.

VI. OSPOSOBLJAVANJE I VJEŽBA

1. Sve osobe koje prema ovom Planu sudjeluju u intervenciji kod izvanrednog događanja moraju biti stručno osposobljene, izvježbane i opremljene za poslove provedbe Plana, bilo kroz obavljanje redovnih poslova i zadataka ili putem posebnih tečajeva i vježbi.

2. Za osobe koje u okviru svojih redovnih poslova i zadataka obavljaju iste poslove kao i u ovom Planu, dodatno osposobljavanje nije potrebno.

3. Osposobljavanje se obavlja na tečajevima o čijem provođenju odluku donosi Državni eko-stožer, Županijski eko-stožer odnosno Eko-stožer Grada Zagreba.

4. Državni eko-stožer, Županijski eko-stožer i Eko-stožer Grada Zagreba, mogu organizirati vježbe provjere, spremnosti, uspostavljanja veza, obavješćivanja te ostalo djelovanje prema ovom Planu.

VII. FINANCIRANJE PLANA

1. Financijska sredstva potrebna za provedbu ovoga Plana osiguravaju se u državnom proračunu, županijskom proračunu, proračunu Grada Zagreba i proračunima jedinica lokalne samouprave, te iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

2. Pravna i fizička osoba koja prouzroči izvanredni događaj odgovara za nastanak štete u skladu sa zakonom i dužna je podmiriti sve troškove za poduzimanje mjera intervencije i sanacije, te troškove pravične naknade štete u skladu sa zakonom.

3. Do podmirivanja troškova iz prethodne točke ili ako je počinitelj nepoznat, radi žurnog djelovanja intervencija će se financirati prvenstveno iz državnog proračuna, odnosno županijskog proračuna ili proračuna Grada Zagreba.

4. Interventne jedinice i Ekspertna jedinica obvezne su sudjelovati u intervenciji na teret vlastitih sredstava, uz naknadno podmirenje troškova iz proračuna ili na teret počinitelja.

VIII. IZVJEŠĆIVANJE

1. Državni eko-stožer, Županijski eko-stožer, odnosno Eko-
-stožer Grada Zagreba dužni su izvješćivati javnost o nastanku izvanrednog događaja i poduzetim mjerama.

2. Izvješćivanje javnosti mogu obavljati i osobe ovlaštene od Državnog eko-stožera, Županijskog eko-stožera odnosno Eko-
-stožera Grada Zagreba za odnose s javnošću.

3. U svrhu izrade odgovarajućeg očevidnika i dokumentiranja svih aktivnosti kod intervencije, po mogućnosti treba osigurati snimanje fotografskom i video tehnikom.

4. Jedan član eko-stožera kojeg odredi voditelj eko-stožera mora osigurati vođenje očevidnika intervencije.

5. Predložak očevidnika intervencije sadržan je u Prilogu 5. U očevidnik se trebaju unijeti sve odluke i podaci bitni u provođenju intervencije i priložiti dokumenti vezani za intervenciju. Očevidnik se čuva u sjedištu eko-stožera najmanje pet godina.

6. Državni eko-stožer, Županijski eko-stožer odnosno Eko-
-stožer Grada Zagreba dužni su u roku trideset dana od završetka intervencije dostaviti izvješće Tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode i okoliša. Elementi izvješća sadržani su u Prilogu 6.

7. Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode i okoliša dužno je Vladi Republike Hrvatske do kraja ožujka tekuće godine, za prethodnu godinu, podnijeti cjelovito izvješće o intervencijama i provođenju ovog Plana.

8. Županijsko poglavarstvo dužno je do kraja siječnja tekuće godine, za prethodnu godinu, dostaviti Županijskoj skupštini i tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode i okoliša cjelovito izvješće o intervencijama i provođenju Plana intervencije u zaštiti okoliša na području županije.

9. Državni eko-stožer i tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode i okoliša, po potrebi Vladi Republike Hrvatske predlažu promjenu Plana.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

1. Vlada Republike Hrvatske imenovat će članove Državnog eko-stožera u roku devedeset dana od dana primjene ovog Plana.

2. Državni eko-stožer će u roku od mjesec dana od imenovanja održati prvu sjednicu na kojoj će odrediti smjernice za provođenje ovog Plana.

3. Županijske skupštine i Skupština Grada Zagreba imenovat će članove Županijskog eko-stožera odnosno Eko-stožera Grada Zagreba, u roku devedeset dana od dana primjene ovog Plana.

4. Prilozi od 1. do 6. tiskani su uz ovaj Plan i čine njegov sastavni dio.

5. Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 2000. godine.

Klasa: 351-02/99-01/04
Urbroj: 5030104-99-1
Zagreb, 29. srpnja 1999.

Potpredsjednica
dr. Ljerka Mintas Hodak, v. r.

PRILOG 1.

SUBJEKTI ZADUŽENI ZA PROVOĐENJE PLANA

Naziv tijela    

         Sjedište i osobe za kontakt     

Napomena

1. Državni eko-stožer za        Zagreb,
  provođenje Plana           Ulica grada Vukovara 78
                    Voditelj Državnog eko-stožera          Voditelj Državnog eko-stožera ili jedan
                    - čelnik tijela državne uprave         od njegovih zamjenika mora uvijek biti
                    nadležnog za zaštitu prirode i okoliša     dostupan komunikacijskoj jedinici te
                                            nositi prijamnik jednosmjernog poziva
                                            ("pager")
                    Zamjenici voditelja:  
                    - predstavnik tijela državne  
                    uprave nadležnog za unutarnje
                    poslove
                    - predstavnik tijela državne
                    uprave nadležnog za zdravstvo
2. Županijski eko-stožer i       u sjedištu županije ili Grada Zagreba
  Eko-stožer Grada Zagreba   
                                            Voditelj Županijskog eko-stožera i 
                    Voditelj Županijskog eko-stožera        Eko-stožera Grada Zagreba ili jedan od
                    Zamjenici voditelja:              njegovih zamjenika mora uvijek biti
                    - predstavnik županijskog ureda         dostupan komunikacijskoj jedinici te no-
                    nadležnog za poslove zdravstva,         siti prijamnik jednosmjernog poziva
                    - predstavnik policijske uprave         ("pager")    
                    - predstavnik županijskog        
                     ureda nadležnog za poslove
                    zaštite prirode i okoliša
            
3. Komunikacijske jedinice
  a) Centar za obavješćivanje     Zagreb, Opatička 1               tel. 985
    Republike Hrvatske
  b) Županijski centar za       u sjedištu županije               Komunikacijske jedinice iz točaka
    obavješćivanje                                  a), b) c) i d) dužne su voditi evidenciju
                                            (ime, prezime, položaj i tel.) o
                                            voditeljima stožera, zamjenicima, te
                                            osoba u interventnim i ekspertnoj
                                            jedinici, zaduženima za provedbu Plana
                                            tel. 92
  c) Operativno dežurstvo       Zagreb, Savska cesta 39 
    tijela državne uprave
    nadležnog za unutarnje poslove
  d) Operativno dežurstvo u      u sjedištu policijske uprave          tel. 92
    policijskoj upravi
    
4. Interventne jedinice
   a) Vatrogasne postrojbe                              tel. 93
    tijela državne uprave
    nadležnog za unutarnje poslove
   b) Postrojbe civilne zaštite                            tel. 92
   c) Postrojbe ABKO Oružanih snaga  
    Republike Hrvatske                               tel. 985
    
   d) Hitna medicinska pomoć                             tel. 94
                                            Interventne jedinice iz točaka a), b) i c)
                                            podatke o osobi zaduženoj za provedbu
                                            Plana dužne su dostaviti Centru za
                                            obavješćivanje Republike Hrvatske.
                                            Osobe zadužene za provedbu Plana u
                                            Interventnoj jedinici iz točaka b) i c)
                                            moraju nositi prijamnike jednosmjernog
                                            poziva ("pagere")
                                    
5.  Ekspertna jedinica
                    Operativno-informativni centar         tel. 01/6451-075
   a) Operativno-informativni centar INE, Zagreb, Avenija V. Holjevca 10       Osobe zadužene za provedbu Plana 
     INE                                      trebaju nositi prijamnike jednosmjernog
   b) Hrvatski zavod za toksikologiju                        poziva ("pagere")
                    Voditelj Centra 
   c) Tijelo državne uprave
     nadležno za hidrometeorologiju
   d) Hrvatske vode
   e) Agencija za posebni otpad
   f) Tijelo državne uprave
     nadležno za zaštitu okoliša
    
6.  Prijevoz i logistika
   a) helikopteri Oružanih
     snaga Republike Hrvatske                            tel. 985
     i tijela državne uprave                            tel. 92
     nadležnog za unutarnje poslove
    

PRILOG 2.

                GRANIČNE KOLIČINE OPASNIH TVARI ZA POTREBE PLANA 
                (96/82/EC, Dodatak I., dio I. i II., kolona 2., članci 6. i 7.)
    
____________________________________________________________________________________________________________________
Opasna tvar                      Granična količina (u tonama) i moguće posljedice_____________
(96/82/EC)               ł 100% D=5   ł 10% D=4    ł 1% D=3    ł 0,1% D=2   <0,1% D=1
____________________________________________________________________________________________________________________                   

					Kastatrofalne	 Vrlo ozbiljne 	Ozbiljne 	Značajne 	Beznačajne
____________________________________________________________________________________________________________________
Amonijev nitrat (eksploziv)		350		35		3,5		0,35		0,035
Amonijev nitrat (gnojivo)		1250		125		12,5		1,25		0,125
Arsen pentoksid (kiseline i soli)	1		0,1		0,01		0,001		0,0001
Arsen trioksid (kiseline i soli)	0,1		0,01		0,001		0,0001		0,00001
Brom					20		2		0,2		0,02		0,002
Klor					10		1		0,1		0,01		0,001
Spojevi nikla				1		0,1		0,01		0,001		0,0001
Etilenimin				10		1		0,1		0,01		0,001
Fluor					10		1		0,1		0,01		0,001
Formaldehid (konc.ˆ90%)			5		0,5		0,05		0,005		0,0005
Vodik					5		0,5		0,05		0,005		0,0005
Klorovodik (ukapljeni plin)		25		2,5		0,25		0,025		0,0025
Olovni alkili				5		0,5		0,05		0,005		0,0005
Ukapljeni jako zapaljivi plinovi	50		5		0,5		0,05		0,005
(uključivo UNP i prirodni plin)
Acetilen				5		0,5		0,05		0,005		0,0005
Etilen oksid				5		0,5		0,05		0,005		0,0005
Propilen oksid				5		0,5		0,05		0,005		0,0005
Metanol					500		50		5		0,5		0,05
2-Kloranilin				0,01		0,001		0,0001		0,00001		0,000001
Metilizocijanat				0,15		0,015		0,0015		0,00015		0,000015
Kisik					200		20		2		0,2		0,02
Toluen diizocijanat			10		1		0,1		0,01		0,001
Fozgen					0,3		0,03		0,003		0,0003		0,00003
Arsin					0,2		0,02		0,002		0,0002		0,00002
Fosfin					0,2		0,02		0,002		0,0002		0,00002
Sumpordiklorid				1		0,1		0,01		0,001		0,0001
Sumpor trioksid				15		1,5		0,15		0,015		0,0015
TCDD (i ekvivalenti)			0,001		0,0001		0,00001		0,000001	0,0000001
Kancerogene tvari			0,001		0,0001		0,00001		0,000001	0,0000001
Benzin i druga goriva			5000		500		50		5		0,5
Vrlo toksične tvari (T+)		5		0,5		0,05		0,005		0,0005
Toksične tvari (T)			50		5		0,5		0,05		0,005
Oksidansi (Ox)				50		5		0,5		0,05		0,005
Eksplozivi (Ex) i pirotehničke tvari	50		5		0,5		0,05		0,005
Eksplozivi (Ex) s ekstremnim rizicima	10		1		0,1		0,01		0,001
Zapaljive tvari (R10)			5000		500		50		5		0,5
Visoko zapaljive tvari (R17)		50		5		0,5		0,05		0,005
Lako zapaljive tvari (R11)		5000		500		50		5		0,5
Vrlo lako zapaljive tvari (R12)		10		1		0,1		0,01		0,001
Tvari opasne za okoliš (R50)		200		20		2		0,2		0,02
Tvari opasne za okoliš (R51, R53)	500		50		5		0,5		0,05
Tvari skupine R14 (R14/15)		100		10		1		0,1		0,01
Tvari skupine R29			50		5		0,5		0,05		0,005
____________________________________________________________________________________________________________________	


PRILOG 3.

OKVIRNI SADRŽAJ OPERATIVNOG PLANA INTERVENCIJE U ZAŠTITI OKOLIŠA PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ČIJA DJELATNOST PREDSTAVLJA STVARNU I/ILI POTENCIJALNU OPASNOST KOJA MOŽE IZAZVATI IZVANREDNI DOGAĐAJ

1. Popis opasnih tvari, maksimalna očekivana količina opasnih tvari, opis lokacije i okruženja, popis mogućih izvora opasnosti, procjena mogućih uzroka i opasnosti od izvanrednog događaja.

2. Preventivne mjere za sprečavanje izvanrednog događaja uključujući obavezno izvješćivanje (brojevi, adrese, prioriteti).

3. Procjena posljedica od izvanrednog događaja, uključivši i analizu najgoreg mogućeg slučaja (tzv. "Worst-case", EPA 40 CFR 68) i proračun zona ugroženosti.

4. Ustroj i provedba mjera u slučaju od izvanrednog događaja.

5. Odgovorne osobe i potrebni stručni djelatnici u provedbi mjera.

6. Sudjelovanje drugih fizičkih i pravnih osoba na osnovi ugovora u provedbi intervencija (prema potrebi).

7. Način zbrinjavanja prosutih opasnih tvari i sanacija okoliša.

8. Program osposobljavanja za primjenu Operativnog plana intervencija u zaštiti okoliša.

9. Program održavanja vježbi (jedanput godišnje).

10. Informiranje javnosti o slučajevima onečišćenja okoliša kod kojih posljedice izlaze izvan prostora fizičke ili pravne osobe.

11. Prilozi - odluke o usvajanju i reviziji, sheme, tabele, proračuni, adresari, popisi, procedure, veza sa drugim planovima i sl.

PRILOG 4.

POPIS OVLAŠTENIH PRAVNIH OSOBA ZA POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM

____________________________________________________________________________________________________________

Županija        sakupljanje           obrađivanje       skladištenje 
____________________________________________________________________________________________________________

Zagrebačka       Termoclean Zg          Puto          Zagrebpetrol 
            Zagreb, Turinina 2       Zagreb, Jakuševec bb  Zagreb, Črnomerec 38 
            Zagrebpetrol          INA rafinerija, maziva INA rafinerija, maziva 
            Zagreb, Črnomerec 38      Zagreb, Radnička 175  Zagreb, Radnička 175 
            Kaptol Cargo          Crosco         KAP 
            Zagreb, Brdovec 7        Zagreb, Vukovarska 18  Zagreb, A. Prosenika 9 
            Val-Int                         Val-Int 
            Sv. Nedjelja-Samobor                  Sv. Nedjelja-Samobor 
            Crosco                         Crosco 
            Zagreb, Vukovarska 18                  Zagreb, Vukovarska 18 
            Ecoina 
            Zagreb, Savska c. 88 
            AEKS d.o.o. 
            Ivanić Grad, Omladinska 
____________________________________________________________________________________________________________
Primorsko-goranska    Ind-eko            Rijekatank       Rijekatank 
            Rijeka, A. Starčevića 2     Rijeka, Kružna 10   Rijeka, Kružna 10 
            Rijekatank                       Rex 
            Rijeka, Kružna 10                    Poreč, Brionska 11 
            REX 
            Poreč, Brionska 10 
            Mareco 
            Rijeka, Riječki lukobran 4 
____________________________________________________________________________________________________________
Splitsko-dalmatinska  Cian                          Cian 
            Split, Varaždinska 51                  Split, Varaždinska 51 
            Adriatic-Blizna                     Adriatic-Blizna 
            Trogir, A. Starčevića 16                Trogir, A. Starčevića 16 
____________________________________________________________________________________________________________
Sisačko-moslavačka   Oxicolor            Herbos         Herbos 
            Sisak, R. Boškovića 2      Sisak, N. Tesle 17   Sisak, N. Tesle 17 
            M & C Budaševo, 
            Sisak, S. Markovića 20 
____________________________________________________________________________________________________________
Požeško-slavonska    Našicecement          Našicecement      Našicecement 
            Našice, Tajnovac 1       Našice, Tajnovac 1   Našice, Tajnovac 1 
____________________________________________________________________________________________________________
Varaždinska       Patting                         Patting 
            Varaždin, A. Cesarca 16                 Varaždin, A. Cesarca 16 
            Univerzal                        Univerzal 
            Varaždin, Gospodarska                  Varaždin, Gospodarska 
____________________________________________________________________________________________________________
Osječko-baranjska    Adria-Panos 
            Višnjevac, P. Zoranića 1 
____________________________________________________________________________________________________________
Bjelovarsko-bilogorska Nacional                         Nacional 
            Bjelovar, Lj. Gaja 10                  Bjelovar, Lj. Gaja 10 
____________________________________________________________________________________________________________
Šibensko-kninska                    TLM-Lozovac       TLM-Lozovac 
                            Šibenik, N. preporoda 12 Šibenik, N. preporoda 12 
____________________________________________________________________________________________________________

Ovaj popis nije konačan.

Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode i okoliša dostavljat će svaka tri mjeseca komunikacijskim jedinicama ažurirani popis ovlaštenih pravnih osoba za postupanje s opasnim otpadom.

PRILOG 5.

PREDLOŽAK ZA VOĐENJE OČEVIDNIKA INTERVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

Vrijeme događaja                                       Trajanje događaja
(dan, mjesec, godina i sat)                             (dani, sati, minute)
__________________________________________________________

Lokacija ispuštanja:                                 Trajanje sanacije:
                                                                  (mjeseci, dani, sati)
__________________________________________________________

Vrsta i količina (kg) opasne                    Oznake opasne tvari:
tvari ispuštene u:                                     UN, CAS, KEMLER broj
- zrak
- tlo

__________________________________________________________

Tip opasne tvari:

- vrlo toksična                                         - vrlo zapaljiva
- toksična                                                - vrlo zapaljiva tekućina
- oksidirajuća                                          - izuzetno zapaljiva
- eksplozivna                                           - vrlo opasna po okoliš
- vrlo eksplozivna                                    - opasna po okoliš
- zapaljiva                                               - drugo

__________________________________________________________

Interventne i sigurnosne mjere:

Angažirane specijalne interventne jedinice:
- javne
- ugovorne
U intervenciji angažirani:
- vatrogasci
- policija
- medicinsko osoblje
- savjetnici, specijalisti
- drugo

__________________________________________________________

U intervenciji korištena oprema:
__________________________________________________________

Način sanacije:
__________________________________________________________

Posljedice:

Područje onečišćenog tla ili vode na kojem je potrebna intervencija (ha ili m˛):
Broj ljudi iseljenih iz svojih kuća na više od dva sata ili onih
koji su ostali bez pitke vode ili el. energije više od 24 sata:

__________________________________________________________

Ostale posljedice (broj mrtvih, ranjenih, otrovanih, uništena flora, fauna, utjecaj na
biološku raznolikost i slično):

Uzrok otpuštanja opasnih tvari u okoliš:
- ljudski faktor
- mehaničko oštećenje
- poremećaj tehnološkog procesa
- nesreća prilikom prijevoza
- poremećaj procesa pročišćavanja
- elementarna nepogoda
- ostalo

__________________________________________________________

Troškovi zbog onečišćenja okoliša:

- u intervenciji utrošena sredstva
- naknada za obeštećenje
- troškovi saniranja okoliša
- iznos novčane kazne
- ostalo

__________________________________________________________

PRILOG 6.

PREDLOŽAK ZA IZVJEŠĆE O INTERVENCIJI

Županija:

Nositelj izrade izvješća:
Adresa:
Tel./fax:

1. Opći podaci
- datum i vrijeme nesreće
- mjesto
- adresa
- vrsta aktivnosti

2. Vrsta nesreće
- eksplozija
- ispuštanje opasnih tvari
- emitirane opasne tvari (vrsta i količina):
- požar

3. Poduzete interventne mjere

4. Uzroci nesreće
- poznati (specificirajte)
- nepoznati
- informacija će biti dostavljena nakon završetka ispitivanja uzroka nesreće

5. Posljedice nesreće

a) Unutar prostora pravne ili fizičke osobe

– žrtve                                                      _____________ poginulih
                                                                _____________ ranjenih
                                                               _____________ otrovanih

- posljedice po okoliš                              kratkoročne
                                                              dugoročne

- broj osoba izloženih posljedicama
   nesreće                                                _____________
- broj evakuiranih osoba                         _____________
- materijalna šteta                                   _____________
- opasnost je još prisutna                        _____________
- opasnost više nije prisutna                    _____________

b) Izvan prostora pravne ili fizičke osobe

- žrtve                                                   _____________ poginulih
                                                             _____________ ranjenih
                                                             _____________ otrovanih

- posljedice po okoliš                           kratkoročne
                                                           dugoročne

- broj osoba izloženih posljedicama
   nesreće                                              _____________

- broj evakuiranih osoba                        _____________
- materijalna šteta                                  _____________
- opasnost je još prisutna                       _____________
- opasnost više nije prisutna                   _____________

6. Troškovi zbog onečišćenja okoliša:

- u intervenciji utrošena sredstva
- naknada za obeštećenje
- troškovi saniranja okoliša
- iznos novčane kazne
- ostalo

7. Pouke izvučene iz nesreće

8. Srednjoročne i dugoročne mjere koje bi trebalo poduzeti da ne dođe do ponavljanja nesreća