Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba

NN 96/1999 (22.9.1999.), Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba

MINISTARSTVO KULTURE

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o muzejima (»Narodne novine«, br. 142/98), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O OČEVIDNIKU MUZEJA, TE MUZEJA, GALERIJA I ZBIRKI UNUTAR USTANOVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se sadržaj, postupak i rokovi upisa u očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (u daljnjem tekstu: Očevidnik) koji se vodi u Ministarstvu kulture.

Članak 2.

Očevidnik sadrži temeljne podatke o svim muzejima u Republici Hrvatskoj, bilo da djeluju kao samostalne ustanove ili kao muzeji, galerije i zbirke unutar ustanova i drugih pravnih osoba.

Očevidnik se sastoji od brojevima označenih upisnih listova koji se ispunjavaju na temelju prijave za upis, a prema obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

U upisni list upisuje se.

1. broj upisnog lista,

2. naziv muzeja ili naziv muzeja, galerije i zbirke unutar ustanova i drugih pravnih osoba,

3. sjedište muzeja, odnosno muzeja, galerije i zbirke unutar ustanova i drugih pravnih osoba,

4. vrstu muzeja, odnosno muzeja, galerije i zbirke unutar ustanova i drugih pravnih osoba,

5. naziv i sjedište osnivača ili naziv i sjedište pravne osobe u sastavu koje je muzej, galerija i zbirka,

6. nositelj prava vlasništva na muzejskoj građi i dokumentaciji,

7. osnivački akt (broj i datum donošenja),

8. statut (broj i datum donošenja i suglasnost osnivača),

9. broj i datum sudske registracije,

10. ime i prezime ravnatelja (vršitelja dužnosti ravnatelja, odnosno privremenog ravnatelja), te broj i datum akta o imenovanju, ili ime i prezime voditelja muzeja, galerije i zbirke unutar ustanove i druge pravne osobe, te broj i datum akta o imenovanju,

11. popisa članova upravnog vijeća muzeja kao samostalne ustanove, datum izbora odnosno imenovanja, te stručna sprema i zanimanje,

12. popis članova muzejskog odbora muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, datum izbora, odnosno imenovanja, te stručna sprema i zanimanje,

13. naziv i sjedište podružnice (telefon, telefaks, e-mail),

14. naziv i adresa ustrojbene jedinice izvan sjedišta muzeja (telefon, telefaks, e-mail),

15. ime i prezime voditelja podružnice, odnosno voditelja ustrojbene jedinice izvan sjedišta muzeja, te broj i datum akta o imenovanju,

16. statusne promjene i prestanak muzeja (broj i datum akta, te podaci o promjenama i brisanju iz sudskog registra),

17. posebne napomene.

Članak 3.

Svaki upisni list u Očevidniku ima svoj broj.

Broj upisnog lista je redni broj upisa muzeja, odnosno muzeja, galerije i zbirke unutar ustanove i druge pravne osobe, a sastoji se od oznake M i rednog broja upisa odvojenog crticom.

Prilikom upisa promjena popunjava se novi upisni list s promjenom podataka, kao i s podacima koji nisu izmijenjeni. Na novi upisni list upisuje se redni broj prvog upisa muzeja, odnosno muzeja, galerije i zbirke unutar ustanove i druge pravne osobe s podbrojem odvojenom kosom crtom koji označava broj upisanih promjena.

Novi upisni list ulaže se u Očevidnik iza prethodnog upisnog lista muzeja, odnosno muzeja, galerije i zbirke unutar ustanove i druge pravne osobe, na koji se odnosi.

Članak 4.

Sastavni dio Očevidnika čini i abecedni popis (Imenik) muzeja, kao i muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba koji sadrži naziv muzeja, galerije ili zbirke, sjedište i redni broj upisa, a vodi se prema sjedištima muzeja, odnosno pravnih osoba unutar kojih se nalaze muzeji, galerije ili zbirke.

Članak 5.

Upis u Očevidnik obavlja se na temelju prijave za upis.

Prijavu za upis podnosi ravnatelj, odnosno vršitelj dužnosti ravnatelja ili privremeni ravnatelj, a za muzej, galeriju ili zbirku unutar ustanova i drugih pravnih osoba njihov voditelj.

Prijava se podnosi Upravi za muzeje Ministarstva kulture putem ureda za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu županije na području koje je muzej, odnosno sjedište pravne osobe unutar koje je muzej, galerija ili zbirka (u daljnjem tekstu: Županijski ured.).

Prijava se podnosi u roku od 8 dana od pravomoćnosti rješenja u upisu u sudski registar muzeja, odnosno muzejske djelatnosti pravnih osoba unutar kojih se nalaze muzeji, galerije ili zbirke.

Županijski ured dužan je provjeriti je li prijava uredno ispunjena i podnesena u roku prema odredbama ovoga Pravilnika, te je dostaviti Upravi za muzeje Ministarstva kulture u roku 15 dana od dana prijama uredne prijave.

Za točnost podataka iz prijave odgovorne su osobe iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 6.

Prijava za upis u Očevidnik ispunjava se elektronički, prema posebnom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Prijava mora sadržavati sve podatke iz članka 2. stavak 3. ovoga Pravilnika.

Osobe iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika dužne su redovito prijavljivati i sve promjene podataka iz prethodnog stavka na način i u roku propisanom ovim Pravilnikom.

Članak 7.

Svi postojeći muzeji kao samostalne ustanove, odnosno muzeji, galerije i zbrike unutar ustanova i drugih pravnih osoba dužni su putem Županijskog ureda podnijeti prijavu za upis u Očevidnik u roku od 60 dana od objave ovoga Pravilnika u »Narodnim novinama«.

Članak 8.

Podaci iz prijave unose se u Očevidnik najkasnije u roku od osam dana od prijama uredne prijave Upravi za muzeje Ministarstva kulture.

Članak 9.

Podnositelj prijave koji ne postupi prema odredbama ovoga Pravilnika kaznit će se sukladno članku 52. Zakona o muzejima.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-05/99-01-309
Urbroj: 532-03-3/4-99-01
Zagreb, 14. rujna 1999.

Ministar
mr. Božo Biškupić,
v. r.