Pravilnik o državnoj nagradi športa "Franjo Bučar

NN 97/1999 (24.9.1999.), Pravilnik o državnoj nagradi športa "Franjo Bučar

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Na temelju članka 60. Zakona o športu (»Narodne novine«, br. 111/97. i 13/98.) ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O DRŽAVNOJ NAGRADI ŠPORTA »FRANJO BUČAR«

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se:

- uvjeti za dodjelu Državne nagrade športa »Franjo Bučar« (u daljem tekstu: Državna nagrada).

- način rada Odbora Državne nagrade športa »Franjo Bučar« (u daljem tekstu: Odbor),

- način raspisivanja natječaja za podjelu Državne nagrade,

- način predlaganja predložnika za Državnu nagradu,

- postupak za podjelu Državne nagrade,

- opis medalje - povelje i novčani iznos Državne nagrade i

- druga pitanja značajna za podjelu Državne nagrade.

UVJETI ZA DODJELU DRŽAVNE NAGRADE

Članak 2.

Državna nagrada se može podijeliti športašima i drugim fizičkim osobama koje sudjeluju u obavljanju športskih djelatnosti te pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju športsku djelatnost.

Nagrada se može dodijeliti i drugim pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za razvoj športa u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Državna nagrada se može podijeliti za životno djelo i kao godišnja nagrada.

Državna nagrada za životno djelo može se podijeliti pojedincima za njihov trajni doprinos u promicanju športa.

Godišnje se za životno djelo mogu podijeliti najviše dvije nagrade.

Državna nagrada kao godišnja podjeljuju se pojedincima, fizičkim i pravnim osobama za športska ostvarenja postignuta tijekom godine ili za drugi osobito značajan doprinos u promicanju športa.

Godišnje se može podijeliti dvanaest godišnjih nagrada.

Članak 4.

Državna nagrada se može podijeliti:

- za životno djelo samo jedanput,

- godišnja nagrada samo jedanput.

Uvjet za dobivanje Državne nagrade za životno djelo je prethodno dobivena godišnja nagrada.

Članak 5.

Državna nagrada se ne može podijeliti posmrtno.

Ako predložnik za Državnu nagradu umre nakon donošenja Odluke o podjeli Državne nagrade, novčani iznos nagrade predat će se njegovim nasljednicima prema Zakonu o nasljedstvu, a medalje i povelja uručit će se bračnom drugu.

Ako nema bračnog druga, povelja i medalja će se uručiti najstarijem nasljedniku ukoliko se nasljednici drugačije ne dogovore.

Ako predložnik za Državnu nagradu nema nasljednika, ili su nasljednici nepoznati, nagrada se predaje pravnim ili fizičkim osobama koje su dale poticaj za pokretanje postupka za podjelu nagrade.

NATJEČAJ ZA PODJELU DRŽAVNE NAGRADE

Članak 6.

Postupak za podjelu Državne nagrade pokreće Ministarstvo prosvjete i športa (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisivanjem javnog Natječaja za dodjelu Državne nagrade športa »Franjo Bučar« (u daljnjem tekstu: Natječaj). Natječaj se objavljuje svake godine polovinom rujna u dnevnom tisku i Prosvjetnom vjesniku Ministarstva, a traje 30 dana od dana objave u dnevnom tisku.

Natječajem se utvrđuje postupak predlaganja športaša i drugih pojedinaca odnosno skupina te fizičkih i pravnih osoba i drugih organizacija koje obavljaju športsku djelatnost (u daljem tekstu: predložnici) i rok za podnošenje poticaja za podjelu nagrade (u daljem tekstu: poticaj).

Poticaj mogu dati: športske udruge, športski savezi, zajednice športskih udruga i saveza, školski i studentski športski klubovi, škole, fakulteti i druge pravne osobe koje obavljaju športsku djelatnost i imaju sjedište u Republici Hrvatskoj, zatim pojedinci i skupine uglednih športaša i športskih djelatnika, pedagozi tjelesne i zdravstvene kulture, treneri i drugi stručni djelatnici u športu i pojedinci, građani Republike Hrvatske.

Članak 7.

Poticaj mora biti pismeno obrazložen.

Pismeno obrazloženje sadrži podatke o predložniku, njegovoj djelatnosti, športskim, odnosno drugim rezultatima u športskoj djelatnosti te druge razloge zbog kojih se predlaže za Državnu nagradu.

Kada su predložnici pojedinci potrebno je navesti za koju se vrstu nagrade predlažu.

Uz poticaj se dostavlja popis znanstvenih, stručnih ili drugih radova, športskih odličja i priznanja za djelovanje u športu te životopis predložnika za Državnu nagradu s općim podacima, zanimanjem, zvanjem, statusom u ustanovi zaposlenja ili drugoj organizaciji.

Ako poticaj s dokumentacijom nije obrazložen ili obrazloženje ne sadrži dovoljno elemenata za prosudbu ili je dostavljena dokumentacija nepotpuna, može se od podnositelja zatražiti da u određenom roku dopuni poticaj.

Članak 8.

Poticaj s dokumentacijom iz članka 7. ovog pravilnika upućuje se Odboru na adresu Ministarstva.

Ministarstvo u roku od 15 dana od zaključenja natječaja poticaje dostavlja Odboru za dalji postupak i odlučivanje.

RAD I NAČIN ODLUČIVANJA ODBORA O PODJELI DRŽAVNE NAGRADE

Članak 9.

Odbor radi, razmatra i odlučuje o podjeli Državne nagrade na sjednicama Odbora, a sukladno Zakonu o športu i ovom Pravilniku.

Članak 10.

Predsjednik Odbora priprema, saziva i vodi sjednice Odbora.

Poziv za sjednicu Odbora dostavlja se članovima Odbora u pravilu najmanje pet dana prije održavanja sjednice.

U slučaju odsutnosti predsjednika Odbora sjednicu vodi član Odbora - zamjenik predsjednika kojega odredi predsjednik ili kojega, ako to predsjednik ne učini, članovi Odbora nazočni na sjednici izaberu između sebe.

Odbor može donositi pravno valjane odluke ako je sjednici nazočno najmanje 7 članova.

Odbor odlučuje nadpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Odbora.

Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Odbora odnosno njegov zamjenik.

Na temelju rezultata glasovanja Odbor donosi odluku o dodjeli Državne nagrade.

Član Odbora koji se ne suglasi s odlukom Odbora može tražiti da se njegovo izdvojeno mišljenje s obrazloženjem unese u zapisnik sjednice Odbora.

Članak 11.

Ako je član Odbora predložnik za podjelu Državne nagrade odnosno sam je pokrenuo poticaj za podjelu Državne nagrade, ne može sudjelovati u raspravi i donošenju odluke o dodjeli Državne nagrade za koju je predložen ili pokrenuo poticaj.

Članak 12.

Poticaj za Državnu nagradu mogu dati članovi Odbora pojedinačno i sam Odbor.

Na temelju poticaja iz stavka 1. ovoga članka Državna nagrada se može dodijeliti i predložniku koji nije predložen na Natječaju.

Prilikom razmatranja poticaja Državne nagrade športašima za ostvarene športske rezultate članovi Odbora mogu koristiti evidencije Hrvatskog olimpijskog odbora o rezultatima hrvatskih športaša u prošloj godini, tisak i drugo, a sve u razdoblju od dana donošenja Odluke Odbora o Državnoj nagradi u prošloj godini do dana održavanja sjednice Odbora na kojoj se odlučuje o podjeli Državne nagrade za tekuću godinu.

Članak 13.

Odbor objavljuje imena nagrađenih i svečano dodjeljuje Državnu nagradu u studenom prigodom godišnjice rođenja Franje Bučara.

NOVČANI IZNOS, IZGLED MEDALJA I DIPLOMA DRŽAVNE NAGRADE

Članak 14.

Novčani iznos Državne nagrade utvrđuje ministar odlukom iz članka 19. ovog Pravilnika.

Članak 15.

Medalja je rad akademskog kipara Koste Angelija Radovanija, promjera 6,5 cm. Na licu nosi reljefni portret Franje Bučara, a na naličju nosi grb Republike Hrvatske i natpis Nagrada »Franjo Bučar« i ispod kojeg je pet olimpijskih krugova.

Pozlaćena medalja dodjeljuje se nagrađenima za životno djelo, a posrebrena dobitnicima godišnje nagrade.

Medalje se dodjeljuju u kožnoj kutiji (dimenzija 14 x 14 x 2,5 cm).

Članak 16.

Diploma je u crnom kožnom ovitku, dimenzija 31 x 22 cm i na koricama utisnutim grbom Republike Hrvatske i natpisom Državna nagrada športa »Franjo Bučar« žuto-zlatnom bojom i dodatkom »životno djelo« kod nagrađenih za životno djelo. Tekst diplome odgovara vrsti nagrade. Na diplomi je suhi žig Državne nagrade i potpis predsjednika Odbora.

OSTALA PITANJA I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Rad predsjednika i članova Odbora nagrađuje se prema Odluci ministra iz članka 18. ovog Pravilnika.

Članak 18.

Sredstva za Državnu nagradu i naknade članovima Odbora iz članka 14. odnosno 17. te za materijalne i druge troškove u svezi dodjeljivanja Državne nagrade osiguravaju se svake godine u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka izdvajaju se na račun Ministarstva prosvjete i športa, a raspoređuju odlukom ministra.

Članak 19.

Stručne, administrativne, računovodstvene i druge poslove u svezi s Državnom nagradom obavlja Ministarstvo prosvjete i športa.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Republičkoj nagradi športa »Franjo Bučar« (»Narodne novine«, br. 75/92).

Klasa: 061-06/99-03-02
Urbroj: 532-04-01/1-99-1
Zagreb, 13. rujna 1999.

Ministar prosvjete i športa
mr. sc. Božidar Pugelnik, v. r.