Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Gospiću

NN 101/1999 (6.10.1999.), Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Gospiću

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 39. stavka 2. i članka 49. stavka 1. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97) i članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93 i 29/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. rujna 1999. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU DRŽAVNOG ARHIVA U GOSPIĆU

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se javna ustanova Državni arhiv u Gospiću (u daljnjem tekstu: Arhiv) kao područni državni arhiv, koji obavlja arhivsku službu na području Ličko-senjske županije, osim gradova Senja i Novalje, te na području Zadarske županije i to za Općinu Gračac i naselje Srb.

Članak 2.

Osnivač Arhiva je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u njezino ime obavlja Ministarstvo kulture.

Naziv Arhiva je: Državni arhiv u Gospiću.

Sjedište Arhiva je u Gospiću, Kaniška ulica 17.

Članak 3.

Arhiv obavlja arhivsku djelatnost sukladno članku 43. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima i drugim propisima iz područja arhivske djelatnosti.

Članak 4.

Arhivom upravlja ravnatelj sukladno člancima 54. i 55. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima.

Do imenovanja ravnatelja Arhiva prema odredbi članka 55. stavka 2. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, Arhiv vodi privremeni ravnatelj.

Privremeni ravnatelj obavit će pripreme za početak rada Arhiva, a posebno pripraviti potrebne dozvole za početak rada, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar.

Privremenog ravnatelja imenovat će ministar kulture.

Članak 5.

Arhiv ima stručno vijeće.

Stručno vijeće Arhiva raspravlja o svim stručnim pitanjima rada Arhiva te obavlja i druge stručne poslove sukladno sa Zakonom i statutom Arhiva.

Članak 6.

Prostor za rad Arhiva, kao i potreban spremišni prostor Arhiva, osigurava bez naknade Grad Gospić, u zgradi u Gospiću, Kaniška 17, kat. čest. 3209, k.o. Gospić, površine cca 450 m², za trajno obavljanje arhivske djelatnosti.

Članak 7.

Novčana sredstva za osnivanje i početak rada Arhiva osiguravaju se u državnom proračunu u iznosu od 500.000,00 kuna.

Sredstva za redovan rad i opremu Arhiva osiguravaju se u državnom proračunu putem Ministarstva kulture.

Sredstva za obavljanje svoje djelatnosti Arhiv može pribaviti i iz vlastite djelatnosti, darovanjima, sponzorstvima i na drugi način u skladu sa zakonom.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Arhiv ostvari dodatna sredstva (dobit), ona se mogu upotrijebiti isključivo za obavljanje djelatnosti i razvoj Arhiva.

Članak 8.

Arhiv kao samostalna pravna osoba u pravnom prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, te za sve svoje obveze odgovara svim sredstvima kojima raspolaže, a osnivač Arhiva solidarno i neograničeno odgovara za sve njegove obveze.

Članak 9.

Ravnatelj Arhiva ne može bez prethodne suglasnosti osnivača sklapati pravne poslove o stjecanju, otuđivanju ili opterećivanju nekretnine ili druge imovine čija vrijednost prelazi 40.000,00 kuna.

Članak 10.

Arhiv je dužan pravodobno izvršavati obveze područnog državnog arhiva prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima, ovoj Uredbi i općim aktima Arhiva.

Članak 11.

Statutom Arhiva uređuje se ustrojstvo i način rada, upravljanje, način odlučivanja, programiranje rada i druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Arhiva, u skladu sa zakonom.

Ravnatelj je dužan donijeti statut u roku od tri mjeseca od dana upisa javne ustanove u sudski registar.

Članak 12.

Arhiv će s državnim arhivima u Karlovcu i Zadru zaključiti sporazum o razgraničenju arhivskoga gradiva sukladno kojem će Državni arhiv u Karlovcu, u roku od dvije godine od dana sklopljenog sporazuma, predati Arhivu arhivsko gradivo koje se odnosi na područje njegove djelatnosti.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-06/99-03/01
Urbroj: 5030104-99-1
Zagreb, 30. rujna 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.