Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja

NN 105/1999 (13.10.1999.), Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI OD NEIONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA

Proglašavam Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 1. listopada 1999.

Broj: 01-081-99-1646/2
Zagreb, 7. listopada 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O ZAŠTITI OD NEIONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom se određuju načela i mjere zaštite, te nadzor nad provedbom mjera zaštite od neionizirajućih zračenja, u svrhu smanjivanja opasnosti za zdravlje ljudi.

Članak 2.

U ovome su Zakonu u uporabi pojmovi sa sljedećim značenjem:

- neionizirajuća zračenja jesu elektromagnetska polja i elektromagnetski valovi frekvencije niže od 3.000.000 GHz ili ultrazvuk frekvencije niže od 500 MHz, a koji u međudjelovanju s tvarima ne stvaraju ione,

- elektromagnetski val jesu titraji međusobno povezanih električnog i magnetskog polja koji se šire prostorom,

- frekvencija jest broj titraja u jednoj sekundi, a izražava se jedinicom herc (Hz),

- ultrazvuk jest zvuk čija je frekvencija viša od granice čujnosti ljudskog uha, tj. zvuk frekvencije iznad 20 kHz,

- kavitacija jest stvaranje pojačano oscilirajućih mjehurića plina u tekućinama i tkivima unošenjem mehaničke energije vanjskim izvorima,

- optičko zračenje jesu elektromagnetski valovi frekvencije od 300 GHz do 3.000.000 GHz,

- koherencija jest svojstvo elektromagnetskog vala da između dviju točaka u prostoru i vremenu postoji odnos konstantne faze titranja,

- koherentno elektromagnetsko zračenje jest zračenje kod kojeg je u smjeru širenja održana koherencija na duljini većoj od 1 mm,

- izvor neionizirajućih zračenja jest svaki uređaj koji proizvodi jednu ili više vrsta neionizirajućih zračenja,

- laser jest izvor neionizirajućih zračenja koji odašilje usmjereno koherentno elektromagnetsko zračenje u idealnim uvjetima na jednoj frekvenciji, a stvarno u uskom pojasu frekvencija u optičkom području,

- promet izvora neionizirajućih zračenja jest: proizvodnja, nabavka, prodaja, prijenos, prijevoz, provoz, prerada, uvoz, iznajmljivanje, nasljeđivanje, ustupanje i održavanje.

II. NAČELA ZAŠTITE OD NEIONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA

Članak 3.

Mjerama zaštite od neionizirajućih zračenja mora se osigurati provedba načela opravdanosti uporabe, ograničenja izlaganja neionizirajućim zračenjima i optimalizacije opće zaštite od neionizirajućih zračenja.

Članak 4.

Uporaba izvora neionizirajućih zračenja je opravdana ako daje sveukupnu korist pojedincu i društvu, veću od štetnosti zbog izlaganja tim zračenjima.

Primjena izvora neionizirajućih zračenja u medicini je opravdana, ako daje dostatan dijagnostički ili terapijski učinak uz najmanju moguću izloženost korisnika medicinske usluge u danim uvjetima.

Članak 5.

Ograničenje izlaganja neionizirajućim zračenjima ostvaruje se primjenom mjera zaštite od neionizirajućih zračenja kojima se osigurava da je svako izlaganje ljudi tim zračenjima niže od graničnih razina utvrđenih ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Članak 6.

Optimalizacija zaštite ostvaruje se provedbom mjera zaštite kojom se izlaganje djelatnika i drugih osoba neionizirajućim zračenjima od svih izvora neionizirajućih zračenja smanjuje toliko nisko koliko je razumno moguće ispod graničnih razina.

III. MJERE ZAŠTITE OD NEIONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA

Članak 7.

Mjere zaštite od neionizirajućih zračenja jesu:

1. propisivanje graničnih razina i nadzor nad izloženosti ljudi neionizirajućim zračenjima,

2. proračun i procjena razina zračenja u okolišu izvora neionizirajućeg zračenja,

3. mjerenje razina zračenja u okolišu izvora neionizirajućeg zračenja,

4. smanjivanje razine zračenja u okolišu izvora na najnižu razinu, obzirom na vrstu, podrijetlo i svojstva proizvedenih neionizirajućih zračenja, njihovu namjenu, mjesto uporabe, tehničke uvjete i zdravstvene učinke tih zračenja,

5. vremensko ograničavanje izloženosti ljudi neionizirajućim zračenjima,

6. prikladno označavanje izvora neionizirajućih zračenja i prostora u kojima se oni nalaze,

7. uporaba zaštitne opreme pri radu s izvorima neionizirajućih zračenja ili radu u prostorima s neionizirajućim zračenjima koja prelaze granične razine propisane na temelju ovoga Zakona, u svrhu smanjivanja i sprječavanja opasnosti od nezgoda ili posljedica po zdravlje od tih zračenja,

8. izobrazba i stručno usavršavanje djelatnika glede zaštite od neionizirajućih zračenja,

9. mjere za utvrđivanje i praćenje zdravlja djelatnika koji su na radnim mjestima utvrđenim provedbenim propisom izloženi neionizirajućim zračenjima,

10. osobna i uzajamna zaštita ljudi od neionizirajućih zračenja,

11. osiguranje stručnih djelatnika, tehničkih, financijskih i drugih uvjeta za provedbu mjera zaštite od neionizirajućih zračenja,

12. vođenje evidencije o izvorima neionizirajućih zračenja, te o praćenju izloženosti djelatnika koji rade s izvorima neionizirajućih zračenja, izloženosti korisnika zdravstvenih usluga i drugih osoba tim zračenjima,

13. određivanje uvjeta za smještaj, izradbu, nabavku i uporabu izvora neionizirajućih zračenja,

14. nadzor nad izvorima neionizirajućih zračenja i primjene mjera zaštite.

Članak 8.

Granične razine izloženosti djelatnika i ostalog pučanstva izvorima neionizirajućih zračenja bez obzira na vrstu i svojstva zračenja, ne odnose se na ozračenja od prirodnih izvora zračenja (Sunce, svemir) i medicinskog izlaganja u svrhu dijagnostike i terapije.

Članak 9.

Uređaji koji proizvode ultrazvuk smiju biti u uporabi samo ako ne uzrokuju kavitaciju u tkivima ili zagrijavanje bilo kojeg tkiva na temperaturu višu od 38,50 C i ako ispunjavaju uvjete iz propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

U svrhu medicinske dijagnostike ili terapije mogu se rabiti ultrazvučni uređaji koji mogu zagrijati pojedino tkivo bolesnika i do viših temperatura i izazivati kavitaciju u tkivima ako je to klinički opravdano i ako je načinjen proračun, odnosno procjena razina zračenja u tkivima bolesnika.

Ministar zdravstva donosi provedbeni propis o temeljnim zahtjevima kojima moraju udovoljiti uređaji koji proizvode ultrazvuk sukladno hrvatskim, međunarodnim i harmoniziranim europskim normama.

Članak 10.

Uređaji, postrojenja i građevine koji su izvor elektromagnetskih polja ili sadrže izvore elektromagnetskih polja smiju se rabiti i stavljati u promet samo ako ispunjavaju bitne zahtjeve sukladno njihovoj namjeni i u uvjetima primjene ne izlažu ljude elektromagnetskim poljima iznad graničnih razina određenih provedbenim propisom.

Bitni zahtjevi za uređaje iz stavka 1. ovoga članka jesu sigurnost, točnost, izdržljivost, utjecaj na okoliš, nadzor nad količinom i vrstom zračenja koje proizvode, potrebite oznake značajki uređaja, pripadajuća dokumentacija te upute za uporabu.

Ministar zdravstva donosi provedbeni propis kojim se utvrđuju granične razine elektromagnetskih polja, postupci njihova provjeravanja i uvjeti za dobivanje ovlasti za obavljanje tih postupaka, kao i posebni zahtjevi za uređaje, postrojenja i građevine iz stavka 1. ovoga članka, sukladno hrvatskim, međunarodnim i harmoniziranim europskim normama.

Provedbeni propis iz stavka 3. ovoga članka donosi ministar zdravstva uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za poslove graditeljstva.

Članak 11.

Uređaji koji su izvori ili sadrže izvore koherentnog ili nekoherentnog zračenja - laseri smiju se proizvoditi, rabiti i stavljati u promet samo ako u svim uvjetima uporabe ne izlažu ljude i okoliš neionizirajućim zračenjima iznad graničnih razina određenih provedbenim propisima te ako udovoljavaju temeljnim zahtjevima sukladno njihovoj namjeni.

Temeljni zahtjevi za uređaje iz stavka 1. ovoga članka jesu sigurnost, točnost, izdržljivost, utjecaj na okoliš, nadzor nad količinom i vrstom zračenja koje proizvode, potrebite oznake bitnih značajki uređaja, pripadajuća dokumentacija te upute za uporabu.

Ministar zdravstva donosi provedbeni propis kojim se utvrđuju temeljni zahtjevi za uređaje iz stavka 1. ovoga članka, sukladno hrvatskim, međunarodnim i harmoniziranim europskim normama iz tog područja.

Provedbeni propis iz stavka 2. ovoga članka donosi ministar zdravstva uz prethodno mišljenje ministra graditeljstva.

Članak 12.

Ministar zdravstva utvrđuje provedbenim propisom poslove s uporabom izvora neionizirajućih zračenja na kojima djelatnik može raditi samo nakon utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova.

Zdravstvena sposobnost za rad s izvorima neionizirajućih zračenja iz stavka 1. ovoga članka mora se provjeravati za vježbenike i studente prije početka školovanja za rad s izvorima neionizirajućih zračenja i za djelatnike prije početka i tijekom rada s izvorima neionizirajućih zračenja.

Zdravstvenu sposobnost iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje doktor medicine specijalist medicine rada u zdravstvenoj ustanovi koja u svom sastavu ima djelatnost medicine rada koju ovlasti ministar zdravstva ili doktor medicine specijalist medicine rada u privatnoj praksi kojeg ovlasti ministar zdravstva.

Ako osoba koja radi s izvorima neionizirajućih zračenja bude izložena ozračenju iznad graničnih razina utvrđenih ovim Zakonom ili ako doktor medicine specijalist medicine rada iz kojeg drugog zdravstvenog razloga smatra potrebnim, takva osoba mora pristupiti izvanrednom nadzornom zdravstvenom pregledu.

Način utvrđivanja i provjere zdravstvene sposobnosti, rokove u kojima se mora ponoviti utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, sadržaj i način izdavanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti, te način vođenja evidencije o obavljenim zdravstvenim pregledima iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se provedbenim propisom iz područja zaštite na radu koji se odnosi na utvrđivanje zdravstvenog stanja djelatnika s posebnim uvjetima rada.

Članak 13.

Ministar zdravstva provedbenim propisom utvrđuje izvore neionizirajućih zračenja za koje je obvezno odobrenje za njihovo stavljanje u promet i uporabu.

Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka daje, odnosno uskraćuje ministar zdravstva rješenjem protiv kojeg nije dopuštena žalba već se protiv toga rješenja može pokrenuti upravni spor.

Odobrenje iz stavka 2. ovoga članka ministar zdravstva daje pravnoj, odnosno fizičkoj osobi po prethodno pribavljenom mišljenju ovlaštene pravne osobe o udovoljavanju uvjetima sukladno odredbama ovoga Zakona i provedbenih propisa.

Članak 14.

Uvjeti koje moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe za stavljanje u promet i uporabu izvora neionizirajućih zračenja jesu:

1. ozračenje djelatnika i ostalog pučanstva od izvora neionizirajućih zračenja ne smije ni pod kojim uvjetima uporabe prijeći propisane granice,

2. prostor u kojem se rabe ili su smješteni izvori neionizirajućih zračenja koji ispunjava tehničke, sigurnosne i druge uvjete utvrđene provedbenim propisom,

3. tehničke i funkcionalne osobine uređaja koji proizvodi određenu vrstu neionizirajućih zračenja koje mogu utjecati na smanjenje opasnosti od zračenja s motrišta zaštite,

4. osiguranje zaštite bolesnika tijekom dijagnostičkih i terapijskih postupaka,

5. djelatnici sa stručnom spremom i zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati osobe koje rade ili će raditi s određenom vrstom izvora neionizirajućih zračenja,

6. osigurano ispitivanje kakvoće uređaja koji proizvodi određenu vrstu neionizirajućeg zračenja po ovlaštenoj pravnoj osobi u propisanim rokovima, te način proračuna, odnosno mjerenja razine zračenja u bolesniku,

7. izvješćivanje i način vođenja evidencije u svezi s uporabom izvora neionizirajućih zračenja,

8. upis u registar Hrvatskog zavoda za zaštitu od zračenja.

Ministar zdravstva donosi provedbeni propis kojim se utvrđuju uvjeti iz stavka 1. ovoga članka.

Propisom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se i granice ozračenja te rokovi i način periodičnog ispitivanja radi provjere udovoljavanja propisanim uvjetima.

Izvori neionizirajućih zračenja za čiju uporabu i stavljanje u promet nije potrebno odobrenje ministra zdravstva, moraju udovoljavati uvjetima propisanim provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Članak 15.

Odgovornost i troškove provedbe mjera zaštite od neionizirajućih zračenja snosi pravna ili fizička osoba kojoj je dano odobrenje ministra zdravstva za uporabu i stavljanje u promet izvora neionizirajućih zračenja.

Članak 16.

Pravna ili fizička osoba kojoj je dano odobrenje ministra zdravstva za uporabu i stavljanje u promet izvora neionizirajućih zračenja obvezna je djelatnicima koji su tijekom rada izloženi neionizirajućim zračenjima osigurati osobna zaštitna sredstva, osigurati provjeru ispravnosti tih sredstava, mjerenje razina neionizirajućih zračenja u propisanim rokovima, te provjeru ispravnosti zaštitne opreme i mjernih uređaja.

Ministar zdravstva propisuje osobna zaštitna sredstva djelatnika koji su tijekom rada izloženi neionizirajućim zračenjima, te rokove i načine provjere ispravnosti zaštitne opreme.

Članak 17.

Osobe koje rade s izvorima neionizirajućih zračenja moraju primjenjivati sve propisane mjere zaštite od neionizirajućih zračenja i rabiti propisanu zaštitnu opremu, ovisno o vrsti i svojstvima zračenja, te mjestu i načinu uporabe izvora neionizirajućih zračenja.

Članak 18.

Stručnim poslovima zaštite od neionizirajućih zračenja smatraju se:

1. davanje mišljenja u postupku utvrđivanja ispunjenja uvjeta za obavljanje djelatnosti u svezi s izvorima neionizirajućih zračenja,

2. periodička ispitivanja izvora neionizirajućih zračenja u propisanim rokovima i procjena njihova utjecaja na djelatnike, ostalo pučanstvo i okoliš,

3. mjerenje razine neionizirajućih zračenja u prostorima u kojima se rabe,

4. provjera ispravnosti uređaja bez mjerne funkcije i osobnih zaštitnih sredstava.

Članak 19.

Stručne poslove zaštite od neionizirajućih zračenja iz članka 18. ovoga Zakona mogu obavljati pravne osobe koje ovlasti ministar zdravstva, po pribavljenom mišljenju Hrvatskog zavoda za zaštitu od zračenja.

Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka ministar zdravstva daje pravnim osobama prethodno ovlaštenim od Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo za obavljanje određenih radnji koje ispunjavaju propisane uvjete s obzirom na djelatnike, prostor i opremu, te način mjerenja razine zračenja u okolišu izvora neionizirajućih zračenja.

Propis kojim će se utvrditi uvjeti iz stavka 2. ovoga članka donosi ministar zdravstva.

Propisom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se i način vođenja evidencija te dostavljanja izvješća i podataka pravnih osoba iz stavka 1. ovoga članka.

Popis pravnih osoba koje mogu obavljati stručne poslove zaštite od neionizirajućih zračenja iz članka 18. ovoga Zakona objavljuje se u "Narodnim novinama".

IV. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA

Članak 20.

Hrvatski zavod za zaštitu od zračenja, kao zdravstvena ustanova za obavljanje stručnih djelatnosti iz područja zaštite od zračenja, obvezan je dostaviti ministru zdravstva godišnje pisano izvješće, do 31. ožujka, o stanju primjene mjera zaštite od neionizirajućih zračenja u okviru svojih nadležnosti iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti i nadležnosti određenih ovim Zakonom.

Članak 21.

Hrvatski zavod za zaštitu od zračenja, uz nadležnosti iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti obavlja i sljedeće poslove:

1. prati međunarodne propise, preporuke i standarde te surađuje s istraživačkim ustanovama u svrhu poticanja istraživanja koja podupiru provedbu ovoga Zakona,

2. oblikuje metode praćenja stanja zaštite od neionizirajućih zračenja,

3. prati utjecaj neionizirajućih zračenja na temelju bioloških pokazatelja kod djelatnika koji rade s izvorima tih zračenja, osoba izloženih tim zračenjima prigodom dijagnostičkih i terapijskih postupaka i ostalog pučanstva te preporučuje biodozimetrijske metode,

4. vodi evidencije o izvorima neionizirajućih zračenja, osobama koje rade s tim izvorima, stupnju njihove izloženosti, zdravstvenoj sposobnosti za rad i stupnju izloženosti pučanstva, odnosno pojedinih grupa iz pučanstva,

5. daje mišljenja ministru zdravstva u postupku davanja odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima neionizirajućih zračenja,

6. izrađuje stručne podloge za nastavne programe i planove za dopunsku izobrazbu djelatnika koji rade s izvorima neionizirajućih zračenja,

7. organizira dopunsku stručnu izobrazbu djelatnika koji rade s izvorima neionizirajućih zračenja i provjeru tog znanja,

8. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 22.

Hrvatski zavod za zaštitu od zračenja i Hrvatski zavod za medicinu rada zajednički izrađuju doktrinu glede praćenja učinaka neionizirajućih zračenja na zdravstveno stanje djelatnika koji rade s izvorima neionizirajućih zračenja i ostalog pučanstva.

V. POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU OD NEIONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA

Članak 23.

Radi ocjene stanja zaštite od neionizirajućih zračenja, za uzimanja stavova i predlaganja mjera u redovitim uvjetima i pri izvanrednim događajima Vlada Republike Hrvatske imenuje Povjerenstvo za zaštitu od neionizirajućih zračenja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 24.

Povjerenstvo čini jedanaest članova i to:

1. ministar zdravstva,

2. pomoćnik ministra znanosti i tehnologije zadužen za tehnologiju,

3. pomoćnik ministra gospodarstva zadužen za energetiku,

4. pomoćnik ministra unutarnjih poslova zadužen za civilnu zaštitu,

5. pomoćnik ministra pomorstva, prometa i veza,

6. ravnatelj Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša,

7. ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo,

8. ravnatelj Hrvatskog zavoda za zaštitu od zračenja,

9. ravnatelj Hrvatskog zavoda za medicinu rada,

10. jedan član po prijedlogu ministra obrane,

11. jedan član iz reda stručnjaka iz područja zaštite od neionizirajućih zračenja po prijedlogu ministra zdravstva.

Predsjednik Povjerenstva je ministar zdravstva.

Povjerenstvo je obvezno donijeti poslovnik o radu.

Članak 25.

Povjerenstvo za zaštitu od neionizirajućih zračenja izvješćuje Vladu Republike Hrvatske po potrebi, a najmanje jedanput godišnje, do najkasnije 30. travnja za prethodnu godinu, o:

- stanju zaštite od neionizirajućih zračenja, provedbi mjera zaštite, te ocjeni ozračenja kritičnih skupina iz pučanstva kao i svekolikog pučanstva u Republici Hrvatskoj,

- strategiji razvoja i organizaciji zaštite od neionizirajućih zračenja u Republici Hrvatskoj,

- međunarodnoj suradnji na području zaštite od neionizirajućih zračenja, a posebice o pristupanju međunarodnim ugovorima iz tog područja,

- i drugim pitanjima u svezi sa zaštitom od neionizirajućih zračenja u Republici Hrvatskoj.

VI. NADZOR

Članak 26.

Upravni nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja Ministarstvo zdravstva.

Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja Ministarstvo zdravstva.

Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provode sanitarni inspektori Ministarstva zdravstva.

Članak 27.

Ako tijekom inspekcijskog nadzora ili na temelju izvješća Hrvatskog zavoda za zaštitu od zračenja, Hrvatskog zavoda za medicinu rada ili ovlaštene pravne osobe utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili propisi doneseni na temelju ovoga Zakona, sanitarni inspektor će:

1. privremeno ili trajno zabraniti uporabu izvora neionizirajućih zračenja,

2. zabraniti rad djelatnicima koji ne ispunjavaju zdravstvene uvjete za rad s izvorima neionizirajućih zračenja, djelatnicima koji nisu obavili zdravstveni pregled u propisanom roku te osobama koje nisu ispunile zdravstvene uvjete prigodom propisanog periodičkog zdravstvenog pregleda,

3. zabraniti rad s izvorima neionizirajućih zračenja djelatnicima koji nemaju propisanu stručnu spremu.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 28.

Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

1. ako izvore neionizirajućih zračenja za čiju je uporabu ili stavljanje u promet obvezno odobrenje ministra zdravstva rabi ili stavlja u promet bez toga odobrenja (članak 13. stavak 1.),

2. ako izvore neionizirajućih zračenja rabi ili stavlja u promet protivno uvjetima koje je odredio ministar zdravstva (članak 14. stavak 1),

3. ako ne osigura ispitivanje izvora neionizirajućih zračenja i mjerenje razina neionizirajućih zračenja od ovlaštene stručne pravne osobe u propisanim rokovima i ako ne posjeduje urednu evidenciju o tim mjerenjima (članak 14. stavak 1. točka 7. i stavak 3.),

4. ako ne postupi po rješenju inspektora kojim je naređena provedba kakve radnje ili mjere (članak 27.).

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 50.000,00 kuna.

Članak 29.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

1. ako ne provodi propisane mjere zaštite djelatnika i ostalog pučanstva od štetnog djelovanja neionizirajućih zračenja (članak 15.),

2. ako na poslovima s izvorima neionizirajućih zračenja zaposli osobu koja ne ispunjava propisane zdravstvene uvjete za rad s tim izvorima (članak 12.),

3. ako na poslovima s izvorima neionizirajućih zračenja zaposli osobu koja nema propisanu posebnu stručnu izobrazbu ili je ne uputi na dopunsku izobrazbu (članak 14. stavak 1. točka 5.).

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna.

Članak 30.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlaštena pravna osoba ako ne obavlja poslove zaštite od zračenja u skladu s ovim Zakonom, te ako ne vodi evidencije i ne dostavlja izvješća i podatke na način utvrđen ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona (članak 19. stavak 3. i 4.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinjen drugi put kaznit će se ovlaštena pravna osoba i zabranom obavljanja djelatnosti u trajanju do 6 mjeseci, a za isti prekršaj počinjen treći put kaznit će se i trajnim oduzimanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti iz područja zaštite od neionizirajućih zračenja.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u ovlaštenoj pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Propise za čije je donošenje ovlašten ovim Zakonom ministar zdravstva donijet će u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Ovlašćuje se ministar zdravstva da propisima iz stavka 1. ovoga članka propiše prekršaje i novčane kazne za te prekršaje.

Članak 32.

Pravne i fizičke osobe koje rabe izvore neionizirajućih zračenja obvezne su uskladiti obavljanje djelatnosti s odredbama ovoga Zakona u roku od dvije godine od njegova stupanja na snagu.

Članak 33.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 542-02/99-01/01
Zagreb, 1. listopada 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.