Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

NN 105/1999 (13.10.1999.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 1. listopada 1999.

Broj: 01-081-99-1650/2
Zagreb, 7. listopada 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 47/95., 106/96. i 164/98.) iza članka 10. dodaje se članak 10a. koji glasi:

"Članak 10a.

Porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi od 0% na:

a) sve vrste kruha,

b) sve vrste mlijeka (kravlje, ovčje, kozje), koje se stavlja u promet pod istim nazivom u tekućem stanju, svježe, pasterizirano, homogenizirano, kondenzirano (osim kiselog mlijeka, jogurta, kefira, čokoladnog mlijeka i drugih mliječnih proizvoda), nadomjestke za majčino mlijeko,

c) knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta,

d) lijekove određene Odlukom o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,

e) proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo - implantati (srčani zalisci, elektronski stimulatori, umjetni zglobovi, materijal za osteosintezu, stentovi, interauterini ulošci i dr.), te ostale medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje."

Članak 2.

U članku 11. stavku 1. točki 9. iza riječi: "kazališta" dodaje se riječ: "kinematografa".

Članak 3.

U članku 15. stavku 3. točka 6. i 7. mijenjaju se i glase:

"6. iznos naknade (cijene) isporučenih dobara ili obavljenih usluga, razvrstane po poreznoj stopi,

7. iznos poreza razvrstan po poreznoj stopi".

U stavku 6. točka 4. mijenja se i glasi:

"4. ukupni iznos naknade i poreza razvrstani po poreznoj stopi,".

Članak 4.

U članku 23. stavak 4. mijenja se i glasi:

"(4) Porezni obveznici koji zalihe dobara iskazuju po prodajnim cijenama s uračunanim porezom, osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, osiguravaju i podatke o uračunanom porezu na dodanu vrijednost te podatke o poreznim osnovicama razvrstanim po poreznim stopama."

Članak 5.

Iza članka 33. dodaje se članak 33a. koji glasi:

"Članak 33a.

Početkom primjene odredbi o promjeni porezne stope, porezni obveznici dužni su popisati zalihe dobara za koja se mijenja porezna stopa."

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenoga 1999.

Klasa: 410-19/94-01/14
Zagreb, 1. listopada 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.