Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

NN 105/1999 (13.10.1999.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 1. listopada 1999.

Broj: 01-081-99-1653/2
Zagreb, 7. listopada 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 23/95. i 33/95.) u članku 8. stavku 1. riječi: "28. svibnja" zamjenjuju se riječima: "5. kolovoza".

U stavku 2. riječ: "vidova" zamjenjuje se riječju: "grana".

Članak 2.

Iza članka 45. dodaju se novi članci koji glase:

"Članak 45a.

Zbog kršenja vojne stege vojnim osobama, vojnim službenicima i vojnim namještenicima izriču se stegovne mjere za stegovne pogreške i stegovne kazne za stegovne prijestupe.

Stegovne mjere su:

1. opomena

2. ukor

3. zabrana izlaska iz vojarne do 10 dana

4. smanjenje plaće od 5 do 20% u razdoblju od 1 do 3 mjeseca.

Stegovne kazne su:

1. zaustavljanje u napredovanju u službi i promaknuću u razdoblju od 1 do 4 godine

2. smanjenje plaće od 21 do 33% u razdoblju od 1 do 12 mjeseci

3. pritvor do 60 dana

4. prevođenje u neposredno niži čin

5. oduzimanje čina

6. prevođenje u neposredno niži red

7. smjenjivanje s dužnosti

8. prestanak službe (nečastan otpust)

9. trajna zabrana prijma u djelatnu službu u trajanju od 5 godina.

Članak 45b.

Vojnostegovni sudovi su posebna i samostalna tijela Ministarstva obrane koja sude za stegovne prijestupe te štite vojnu stegu i ugled oružanih snaga Republike Hrvatske i njezinih pripadnika.

Vojnostegovna tužiteljstva su posebna i samostalna tijela koja sudjeluju u vojnostegovnom postupku pred vojnostegovnim sudovima u cilju jačanja vojne stege, ugleda oružanih snaga i njezinih pripadnika.

Vojnostegovni sudovi i vojnostegovna tužiteljstva za svoj su rad odgovorni ministru obrane i Vrhovnom zapovjedniku."

Članak 3.

Članak 46. mijenja se i glasi:

"Vrhovni zapovjednik donosi propise kojima se uređuje stegovna odgovornost u oružanim snagama Republike Hrvatske.

Vrhovni zapovjednik u okviru ovlasti iz stavka 1. ovoga članka ustanovljava vojnostegovne sudove i vojnostegovna tužiteljstva, te propisuje njihov djelokrug, sastav i ustrojstvo."

Članak 4.

U članku 105. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Činovi u oružanim snagama su:

1. za vojnike:

- pozornik

- razvodnik

2.  za dočasnike:

2.1 za niže dočasnike:

- skupnik

- desetnik

- narednik

2.2 za više dočasnike:

- nadnarednik

- stožerni narednik

- časnički namjesnik

3. za časnike:

u kopnenoj vojsci u                             ratnoj mornarici:

i ratnom zrakoplovstvu:

3.1 za niže časnike

- poručnik                                         - poručnik korvete

- natporučnik                                    - poručnik fregate

- satnik                                             - poručnik bojnog broda

3.2 za više časnike:

- bojnik                                           - kapetan korvete

- pukovnik                                      - kapetan fregate

- brigadir                                        - kapetan bojnog broda

3.3. za generale, odnosno admirale:

- brigadni general                           - komodor

- general bojnik                             - kontraadmiral

- general pukovnik                        - viceadmiral

- general zbora                             - admiral

- stožerni general                          - admiral flote."

Članak 5.

Članak 109. mijenja se i glasi:

"Vojnoj osobi može se dodijeliti prvi dočasnički čin nakon što provede propisano vrijeme na dočasničkoj dužnosti.

Djelatni dočasnik može biti promaknut u viši čin kada - osim uvjeta iz članka 108. ovoga Zakona - u činu provede:

- u činu skupnika                             - 3 godine

- u činu desetnika                            - 4 godine

- u činu narednika                           - 5 godina

- u činu nadnarednika                     - 6 godina

- u činu stožernog narednika           - 7 godina."

Članak 6.

Članak 110. mijenja se i glasi:

"Vojnoj osobi koja je raspoređena na časničko ustrojbeno mjesto i koja na njemu provede propisano vrijeme može se dodijeliti:

- čin poručnika, odnosno poručnika korvete - ako ima višu stručnu spremu

- čin natporučnika, odnosno poručnika fregate - ako ima visoku stručnu spremu."

Članak 7.

U članku 111. podstavak 4. briše se.

Članak 8.

U članku 112. podstavak 4. briše se.

Članak 9.

Iza članka 115. dodaje se podnaslov: "2.4 Promaknuće generala, odnosno admirala".

Članak 10.

Članak 116. mijenja se i glasi:

"Djelatni brigadir, odnosno kapetan bojnog broda može biti promaknut u čin brigadnog generala, odnosno komodora kada - osim uvjeta iz članka 108. ovoga Zakona - ispunjava i sljedeće uvjete:

- da je godinu dana uspješno obnašao dužnost višeg ustrojbenog čina

- da je završio najviše vojne škole ili stekao znanstveni stupanj magistra znanosti u okviru roda ili struke područja u kojem obavlja službu

- da je u činu brigadira, odnosno kapetana bojnog broda proveo 5 godina i nijednom nije dobio ocjenu "zadovoljava"

- da postoji nepopunjeno ustrojbeno mjesto odgovarajućeg čina".

Članak 11.

Iza članka 117. podnaslov: "2.4 Promaknuće generala, odnosno admirala" briše se.

Članak 12.

Članak 118. mijenja se i glasi:

"Djelatni brigadni general, odnosno komodor može biti promaknut u čin general bojnika, odnosno kontraadmirala kada - osim uvjeta iz članka 108. ovoga Zakona - ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

- da je godinu dana uspješno obnašao dužnost višega ustrojbenog čina

- da je završio najviše vojne škole ili stekao znanstveni stupanj doktora znanosti u okviru roda ili struke područja u kojem obavlja službu

- da je u činu brigadnog generala, odnosno komodora proveo 5 godina

- da postoji nepopunjeno ustrojbeno mjesto odgovarajućeg čina."

Članak 13.

Članak 119. mijenja se i glasi:

"Promaknuće u čin general bojnika, general pukovnika, general zbora i stožernog generala, odnosno kontraadmirala, vice-
admirala, admirala i admirala flote obavlja se u skladu s uvjetima iz članka 118. ovoga Zakona.

Članak 14.

Članak 123. mijenja se i glasi:

"Pričuvne dočasnike promiče se u viši čin kada u činu provedu:

- 3 godine - skupnik

- 4 godine - desetnik

- 5 godina - narednik

- 6 godina - nadnarednik

- 7 godina - stožerni narednik.

Pričuvne časnike promiče se u viši čin kada u činu provedu:

- 4 godine - poručnik                    - poručnik korvete

- 4 godine - natporučnik               - poručnik fregate

- 5 godina - satnik                        - poručnik bojnog broda

- 6 godina - bojnik                       - kapetan korvete

- 6 godina - pukovnik                  - kapetan fregate."

Članak 15.

U članku 136. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Vojnoj osobi oduzima se čin:

1. ako joj prestane hrvatsko državljanstvo

2. ako je pravomoćnom presudom osuđena na kaznu zatvora dulju od tri godine za kazneno djelo počinjeno s namjerom

3. ako joj je pravomoćnom presudom vojnostegovnoga suda izrečena stegovna kazna oduzimanja čina."

Članak 16.

U članku 158. stavku 2. riječi: "general bojnika" zamjenjuju se riječima: "brigadnog generala".

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona:

- vodnici se prevode u čin narednika

- zastavnici se prevode u čin poručnika.

Vrijeme provedeno u činu do dana stupanja na snagu ovoga Zakona uračunava se u vrijeme provedeno u činu u skladu s ovim Zakonom.

Članak 18.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora na utvrđivanje i izdavanje pročišćenog teksta Zakona o službi i oružanim snagama Republike Hrvatske.

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a odredba stavka 1. članka 1. ovoga Zakona primjenjuje se od 1. siječnja 2000.

Klasa: 800-03/95-01/01
Zagreb, 1. listopada 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.