Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj reviziji

NN 105/1999 (13.10.1999.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj reviziji

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ REVIZIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj reviziji, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 1. listopada 1999.

Broj: 01-081-99-1654/2
Zagreb, 7. listopada 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O DRŽAVNOJ REVIZIJI

Članak 1.

U Zakonu o državnoj reviziji ("Narodne novine", br. 70/93. i 48/95.) u članku 1. stavku 1. riječi: "pravnih osoba s pretežnim udjelom državnog kapitala" zamjenjuju se riječima: "javnih poduzeća, društava i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, odnosno jedinice lokalne samouprave i uprave imaju većinsko vlasništvo nad dionicama, odnosno udjelima", a riječi: "Narodne banke Hrvatske" zamjenjuju se riječima: "Hrvatske narodne banke".

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. riječi: "revizijskim standardima" zamjenuju se riječima: "računovodstvenim standardima".

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. riječi: "Narodnu banku Hrvatske" zamjenjuje se riječima: "Hrvatsku narodnu banku".

U stavku 2. riječi: "pravnih osoba koje se u cijelosti ili djelomice financiraju iz proračuna i pravnih osoba s pretežnim udjelom državnog kapitala" zamjenjuju se riječima: "javnih poduzeća, društava i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, odnosno jedinice lokalne samouprave i uprave imaju većinsko vlasništvo nad dionicama, odnosno udjelima".

U stavku 4. riječi: "Sabora Republike Hrvatske" zamjenjuju se riječima: "Hrvatskoga državnog sabora".

Članak 4.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Izvješće revizora dostavlja se zakonskom predstavniku pravne osobe gdje je obavljena revizija i nadležnom ministru i/ili fondu."

U stavku 3. na kraju prve rečenice briše se točka i dodaju riječi: "u roku od 8 dana", na kraju druge rečenice briše se točka i dodaju riječi: "u roku od 30 dana."

Članak 5.

U članku 8. u uvodnoj rečenici stavka 1. i u točki 3. iza riječi "ovlašteni" dodaje se riječ: "državni".

Stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Kodeks profesionalne etike treba biti u skladu s Kodeksom etike INTOSAI-a."

Članak 6.

U člancima 10. i 11. riječi: "Sabor Republike Hrvatske" ili "Sabor" zamjenjuju se riječima: "Hrvatski državni sabor", u odgovarajućem padežu.

Članak 7.

U članku 12. stavku 2. riječi: "Sabora Republike Hrvatske" zamjenjuju se riječima: "Hrvatskoga državnog sabora", a na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "na osam godina i po isteku toga vremena može biti ponovno imenovan na istu dužnost".

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"(3) Sadašnjem glavnom državnom revizoru vrijeme na koje je imenovan računa se od dana prvog imenovanja."

Članak 8.

Iza članka 12. dodaju se novi članci 12a. i 12b. koji glase:

"Članak 12a.

Glavni državni revizor bit će razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan:

- ako to sam zatraži,

- ako uz svoj pristanak bude imenovan na drugu dužnost,

- ako trajno izgubi sposobnost obavljanja svoje dužnosti i

- ako bude osuđen za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje dužnosti glavnoga državnog revizora.

Članak 12b.

Glavni državni revizor po prestanku dužnosti ima pravo na mirovinu prema propisima kojima je uređeno pravo na mirovinu zastupnika u Hrvatskom državnom saboru".

Članak 9.

Članak 13. mijenja se i glasi:

"Sredstva za rad Državnog ureda za reviziju osiguravaju se u državnom proračunu".

Članak 10.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o državnoj reviziji.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 470-03/93-01/01
Zagreb, 1. listopada 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.