Pravilnik o tehničkim uvjetima izrade, postupku i načinu isticanja te vijanju zastava i plamenaca na ratnim brodovima Republike Hrvatske

NN 105/1999 (13.10.1999.), Pravilnik o tehničkim uvjetima izrade, postupku i načinu isticanja te vijanju zastava i plamenaca na ratnim brodovima Republike Hrvatske

MINISTARSTVO OBRANE

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 74/93 - pročišćeni tekst i 57/96) te točke VI. Odluke o vojnopomorskim, zapovjednim i položajnim zastavama i plamencima na ratnim brodovima Republike Hrvatske broj: 01-04-99-361/2-A19 od 18. kolovoza 1999., donosim

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM UVJETIMA IZRADE, POSTUPKU I NAČINU ISTICANJA TE VIJANJU ZASTAVA I PLAMENACA NA RATNIM BRODOVIMA REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim pravilnikom određuju se postupci i način isticanja te vijanja vojnopomorskih, zapovjednih i položajnih zastava i plamenaca na ratnim brodovima Republike Hrvatske te tehnički uvjeti njihove izrade.

II. VOJNOPOMORSKE ZASTAVE

Članak 2.

Ratni brodovi Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: RH) viju krmenu zastavu na krmenom zastavnom koplju, odnosno na krmenom jarbolu.

Motorne brodice i brodice na vesla viju zastavu na krmenom zastavnom koplju.

Brodice na jedra viju krmenu zastavu na vidljivom mjestu krmenog dijela broda.

Članak 3.

Krmena zastava mora biti podignuta do vrha koplja, odnosno jarbola.

Krmena zastava vije se na pola koplja u skladu s odredbama Službovnika i Obrednika OS RH.

Članak 4.

Ratni brodovi RH viju krmenu zastavu cijelo vrijeme plovidbe i tijekom boja na moru.

Ako se krmena zastava tijekom plovidbe i boja na moru uništi ili otkine na njeno mjesto ili na neko drugo prikladno mjesto na krmenom dijelu broda mora se odmah istaknuti nova krmena zastava.

Članak 5.

Vezani ili usidreni ratni brodovi RH viju krmenu zastavu od 8 sati ujutro do zalaska sunca.

Vezani ili usidreni ratni brodovi RH viju krmenu zastavu nakon zalaska sunca samo kada je to potrebno radi pokazivanja državne pripadnosti broda.

Članak 6.

Na brodici koja pripada brodu krmena zastava vije se kada je brodica u plovidbi kao i kada brod kojem brodica pripada vije pramčanu zastavu.

Na brodici koja ne pripada brodu krmena zastava vije se kada je brodica u plovidbi kao i blagdanom te uvijek kada ostali ratni brodovi RH viju pramčanu zastavu.

Članak 7.

Pramčanu zastavu ratni brodovi RH viju na pramčanom zastavnom koplju.

Pramčanu zastavu ratni brodovi RH viju blagdanom i u svečanim prilikama.

Za vrijeme boravka ratnog broda RH u stranoj luci pramčana zastava vije se svakodnevno.

Članak 8.

Kada ratni brodovi RH viju pramčanu zastavu svakodnevno, ona se podiže i spušta na jednak način kao i krmena zastava.

Kada se pramčana zastava vije za vrijeme svečanih prilika ona se podiže i spušta nezavisno od krmene zastave i bez posebnog brodskog ceremonijala.

Članak 9.

Vojnopomorske zastave izrađuju se tako da odnos dužine zastave prema njezinoj širini iznosi jedan i pol prema jedan i to u sljedećim veličinama:

1. 3,75 m ¤ 2,50 m;

2. 2,10 m ¤ 1,40 m;

3. 1,50 m ¤ 1,00 m;

4. 1,20 m ¤ 0,80 m;

5. 0,75 m ¤ 0,50 m.

III. ZAPOVJEDNE ZASTAVE

Članak 10.

Zapovjednu zastavu vije ratni brod RH kada je na njemu ukrcana osoba ili časnik odgovarajućeg položaja.

Zapovjedna zastava vije se na glavnom brodskom jarbolu.

Članak 11.

Zapovjedna zastava pojedine osobe podiže se kada se ta osoba ukrca na ratni brod RH, a spušta se kada se ista iskrca s ratnog broda RH.

Ako se osoba, koja je stalno ukrcana na brodu koji vije njezinu zapovjednu zastavu, prekrca na drugi brod, brod na kojem je ista bila ukrcana spušta zapovjednu zastavu te osobe, a brod na koji se prekrcala podiže njezinu zapovjednu zastavu.

Članak 12.

Ako je na brodu istodobno ukrcano više osoba koje imaju pravo na zapovjednu zastavu, brod vije samo zapovjednu zastavu najstarijeg zapovjednika.

Članak 13.

Zapovjedne zastave izrađuju se tako da je omjer dužine zastave prema njezinoj širini jedan prema jedan.

Zapovjedne zastave izrađuju se u sljedećim veličinama:

1. 1,50 m x 1,50 m;

2. 1,00 m x 1,00 m;

3. 0,50 m x 0,50 m.

IV. ZAPOVJEDNI PLAMENCI

Članak 14.

Zapovjedne plamence ratni brodovi Republike Hrvatske viju na krmenom, odnosno glavnom jarbolu kada brod nema krmenog jarbola.

Zapovjedni plamenac najstarijeg zapovjednika broda na sidrištu vije se na desnoj vanjskoj strani doljnjeg križa glavnog jarbola.

Članak 15.

Zapovjedni plamenac podiže se kada se zapovjednik odgovarajućeg položaja ukrca na ratni brod RH, a spušta kada se isti iskrca s ratnog broda RH.

Kada je na brodu ukrcano više osoba odnosno časnika koji imaju pravo na zapovjedni plamenac, brod vije zapovjedni plamenac najstarijeg zapovjednika.

Kada se na brodu nalazi osoba koja ima pravo na zapovjednu zastavu i osoba koja ima pravo na zapovjedni plamenac, brod vije samo zapovjednu zastavu.

Članak 16.

Zapovjedni plamenac najstarijeg zapovjednika na sidrištu vije se stalno na brodu na kojem je ukrcan najstariji zapovjednik na sidrištu i kada je istaknuta druga zapovjedna zastava ili zapovjedni plamenac.

Kada brod koji vije plamenac najstarijeg zapovjednika na sidrištu pri isplovljavanju otpusti vez, plamenac najstarijeg zapovjednika na sidrištu se spušta, dok istodobno zapovjedni plamenac najstarijeg zapovjednika na sidrištu podiže brod sljedećeg zapovjednika po rangu ili zapovjednika određenog zapovijedi.

Kada brod starijeg zapovjednika uplovljava na sidrište njegov brod podiže zapovjedni plamenac najstarijeg zapovjednika na sidrištu čim prihvati vez, a brod koji je do tada vijao zapovjedni plamenac najstarijeg zapovjednika na sidrištu ga spušta.

Članak 17.

Zapovjednik plovne postrojbe može vijati svoj plamenac samo na brodovima svoje postrojbe, a zapovjednik broda samo na brodu kojim zapovijeda.

Članak 18.

Zapovjedni plamenac zapovjednika flote ratnih brodova, plamenac zapovjednika brigade ratnih brodova, plamenac zapovjednika divizijuna ratnih brodova, plamenac zapovjednika odreda ratnih brodova i plamenac najstarijeg zapovjednika ratnog broda na sidrištu ili u luci, osim zapovjednog plamenca zapovjednika broda, izrađuju se tako da je omjer dužine osnovice plamenca prema njegovoj širini jedan prema dva.

Zapovjedni plamenci iz prethodnog stavka, osim zapovjednog plamenca zapovjednika broda, izrađuju se u sljedećim veličinama:

1. 1,80 m x 0,90 m;

2. 1,20 m x 0,60 m;

3. 0,60 m x 0,30 m.

Članak 19.

Zapovjedni plamanac zapovjednika broda izrađuje se tako da je omjer dužine osnovice plamenca prema njegovoj širini jedan prema deset.

Zapovjedni plamenac zapovjednika broda izrađuje se u sljedećim veličinama:

1. 3,00 m x 0,30 m;

2. 2,00 m x 0,20 m;

3. 1,00 m x 0,10 m.

V. POLOŽAJNE ZASTAVE

Članak 20.

Položajne zastave ratni brodovi RH viju na glavnom brodskom jarbolu.

Položajna zastava podiže se kada se osoba odgovarajućeg položaja ukrca na ratni brod, a spušta kada se ista iskrca s ratnog broda RH.

Članak 21.

Ako je na brodu istodobno ukrcano više osoba koje imaju pravo na položajnu zastavu, brod vije samo zastavu osobe najviše po položaju.

Članak 22.

Položajne zastave izrađuju se tako da je omjer dužine zastave prema njezinoj širini iz jedan prema jedan.

Položajne zastave izrađuju se u sljedećim veličinama:

1. 1,50 m ¤ 1,50 m;

2. 1,00 m ¤ 1,00 m;

3. 0,50 m ¤ 0,50 m.

VI. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 23.

Osoba koja ima pravo na odgovarajuću zapovjednu ili položajnu zastavu na ratnom brodu RH zadržava to pravo i na brodici.

Članak 24.

Zapovjedne i položajne zastave i plamenci vojnih i civilnih predstavnika stranih država koji borave na ratnim brodovima RH viju se u počast stranim predstavnicima ako ih isti imaju.

Kada se na ratnom brodu RH nalaze poglavari stranih država, ratni brod RH vije zastave stranih poglavara sukladno odredbama koje vrijede za vijanje zastave Vrhovnog zapovjednika OS RH.

Kada se na ratnom brodu RH nalaze istodobno sa Vrhovnim zapovjednikom OS RH i poglavari stranih država, ratni brod vije istodobno zastave Vrhovnog zapovjednika OS RH i stranih poglavara i to na način da se zastave stranih poglavara viju desno od zastave Vrhovnog zapovjednika OS RH.

Članak 25.

Zapovjedne i položajne zastave i plamenci određeni Odlukom Predsjednika Republike i ovim Pravilnikom ne mogu se isticati u počast vojnih i civilnih predstavnika stranih država kada oni borave na ratnim brodovima RH.

Članak 26.

Vojnopomorske, zapovjedne i položajne zastave i plamence, osim ratnih brodova RH, viju i popisni (pričuvni) brodovi kada su uključeni u OS RH u miru i u ratu.

Članak 27.

Vojnopomorske, zapovjedne i položajne zastave i plamenci izrađuju se od najkvalitetnijeg platna i opremaju zastavnom uzicom.

Članak 28.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 512-01-99-1352
Zagreb, 8. rujna 1999.

Ministar
Pavao Miljavac, v. r.