Uredba o dopunama Zakona o sanaciji određenih poduzeća

NN 106/1999 (15.10.1999.), Uredba o dopunama Zakona o sanaciji određenih poduzeća

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora (»Narodne novine«, broj 102/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. listopada 1999. godine donijela

UREDBU

O DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI ODREÐENIH PODUZEĆA

Članak 1.

U Zakonu o sanaciji određenih poduzeća (»Narodne novine«, broj 56/95), u članku 2. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Donošenjem odluke o otvaranju postupka sanacije određenog poduzeća otvara se i postupak sanacije onih poduzeća koja su u njihovom pretežitom vlasništvu odnosno čije udjele odnosno dionice pretežito drže.«

Raniji stavak 2. ovog članka postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 3. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5., koji glase:

»Vjerovničko vijeće imenovano u skladu sa stavkom 1. ovog članka ima ista ovlaštenja i prema poduzećima odnosno društvima koja su u pretežitom vlasništvu odnosno čije udjele odnosno dionice pretežito drži poduzeće odnosno društvo koje je u postupku sanacije.

U svim poduzećima odnosno društvima koja se nalaze u sanaciji temeljem ovog Zakona i Odluke donijete na temelju članka 2. ovog Zakona, gdje su skupštine dioničara do dana stupanja na snagu ove Uredbe donijele odluke o provođenju programa sanacije donijetog temeljem članka 7. stavka 1. ovog Zakona i u kojima su imenovani novi nadzorni odnosno upravni odbori, novoizabrani odbori ovih poduzeća odnosno društava obavljat će i funkciju vjerovničkih vijeća sve do trenutka dok Vlada Republike Hrvatske svojom odlukom za svako od ovih poduzeća odnosno društava ne donese odluku o prestanku sanacije.

Odredba stavka 4. ovog članka primjenjuje se i na ona poduzeća odnosno društva u sanaciji koja će nakon stupanja na snagu ove Uredbe održati svoje skupštine dioničara na kojima će donijeti odluke o provođenju sanacijskih planova«.

Članak 3.

Dodaje se novi članak 11a koji glasi:

»Članak 11a.

Poduzeće odnosno društvo za koje je temeljem ovog Zakona otvoren postupak sanacije uskladit će svoje opće akte s odredbama Zakona o trgovačkim društvima nakon okončanja tog postupka«.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o dopunama Zakona o sanaciji određenih poduzeća (»Narodne novine«, broj 30/99).

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 423-04/95-01/01
Urbroj: 5030114-99-3
Zagreb, 14. listopada 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.