Pravilnik o načinu i postupku vađenja krvi i uzimanja mokraće za analizu radi utvrđivanja koncentracije alkohola, opojnih droga i psihoaktivnih tvari

NN 107/1999 (18.10.1999.), Pravilnik o načinu i postupku vađenja krvi i uzimanja mokraće za analizu radi utvrđivanja koncentracije alkohola, opojnih droga i psihoaktivnih tvari

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 265. stavka 6. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", broj 110/97. i 27/88. - ispravak) te na temelju članka 321. stavka 4. točke 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 59/96 - pročišćeni tekst), ministar zdravstva uz suglasnost ministra unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I POSTUPKU VAĐENJA KRVI I UZIMANJA MOKRAĆE ZA ANALIZU RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE ALKOHOLA, OPOJNIH DROGA I PSIHOAKTIVNIH TVARI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se način i postupak vađenja uzoraka krvi i uzimanja mokraće za analizu radi utvrđivanja koncentracije alkohola, prisustva opojnih droga te psihoaktivnih tvari kod osobe za koju postoje osnove sumnje da je počinila kazneno djelo te vozača i drugih sudionika u prometu (u daljnjem tekstu: osobe) kao i uvjeti koje zdravstvene ili druge ustanove moraju ispunjavati da bi mogle obavljati poslove analize krvi i mokraće.

Članak 2.

Osobu kojoj je potrebno izvaditi uzorak krvi i uzeti uzorak mokraće, ovlaštena službena osoba Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ovlaštena službena osoba) obvezna je odmah dovesti u najbližu zdravstvenu ustanovu.

Zdravstvena ustanova iz stavka 1. ovoga članka obvezna je odmah postupiti po zahtjevu ovlaštene osobe za vađenje krvi i uzimanja mokraće.

Zatjev iz stavka 2. ovog članka podnosi se na Obrascu AUK-1.

Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka ovlaštena službena osoba predaje doktoru medicine dva primjerka zapisnika o liječničkom pregledu, vađenju krvi i uzimanju mokraće (Obrazac AUK-2), te pribor iz članka 4. i 7. ovog Pravilnika.

Članak 3.

Pregled osobe te vađenje uzoraka krvi i uzimanje uzoraka mokraće obavlja u nazočnosti ovlaštene službene osobe doktor medicine ili drugi zdravstveni djelatnik zdravstvene ustanove pod njegovim izravnim nadzorom.

Pregledom iz stavka 1. ovoga članka smatra se utvrđivanje postojanja simptoma alkoholiziranog stanja, utjecaja opojnih droga ili psihoaktivnih tvari te drugih simptoma i možebitnih povreda.

Članak 4.

Za vađenje krvi koristi se venila zatvorenog sistema.

Originalna, brojem označena vrećica s venilom sadrži iglu, sublimatnu vatu, monovetu za mokraću te obrasce AUK-1 i AUK-2 s trodjelnim brojem označenim naljepnicama za krv i mokraću.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, krv se može izvaditi i pomoću drugih instrumenata namijenjenih vađenju krvi, koji moraju biti sterilizirani sukladno posebnim uputama za sterilizaciju instrumenata kao profilaksa od širenja hepatitisa. Epruveta u kojoj se vadi krv mora biti potpuno kemijski čista i suha, a zatvara se gumenim čepom i osigurava samoljepljivom trakom.

Članak 5.

Koža s predjela tijela na kojem se vadi uzorak krvi dezinficira se vatom natopljenom u 1 promilnoj otopini sublimata, a u nedostatku iste dezinfekcija se može izvršiti i 1 promilnom vodenom otopinom oksicijanata.

Za dezinfekciju kože ne smije se koristiti alkohol, eter, benzin, jodne otopine ili druga dezinfekcijska sredstva.

Članak 6.

Prilikom vađenja uzoraka krvi venilu odnosno epruvetu potrebito je napuniti krvlju (volumen cca 8 mililitara).

Članak 7.

Mokraća se uzima u kemijski čistu i suhu staklenu posudu, a iz nje se prenosi u monovetu uvlačenjem njenog maksimalnog volumena.

Prilikom uzimanja mokraće potrebito je osigurati da osoba čiji se uzorak uzima ne razrijedi mokraću vodom ili je ne zamijeni.

Članak 8.

Za vađenje krvi iz mrtvog tijela osobe koristi se pribor iz članka 4. ovoga Pravilnika, a ukoliko to nije moguće, pribor i uzorci uzeti za analizu ne smiju biti kontaminirani formalinom, alkoholom, eterom, benzinom, jodnom otopinom ili drugim dezinfekcijskim sredstvima.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ukoliko nema uzoraka krvi dostatnog za analizu s mrtvog tijela osobe izuzet će se mišić natkoljenice, koji ne smije biti kontaminiran formalinom, alkoholom, eterom, benzinom, jodnom otopinom ili drugim dezinfekcijskim sredstvima, u kemijski čistu staklenu posudu.

Članak 9.

Na venilama, epruvetama, monovetama i drugim posudama za pakiranje uzoraka moraju se nalaziti trodjelne brojem označene naljepnice.

Nakon uzimanja uzoraka, jedan dio naljepnice iz stavka 1. ovoga članka ostaje na venilama, epruvetama, monovetama, odnosno drugim posudama, a drugi se dio lijepi u Obrazac AUK-2 te odmah upisuje datum, sat i minuta završetka uzimanja uzoraka.

Članak 10.

Obrazac AUK-2 popunjava, u dva primjerka, doktor medicine iz članka 3. ovoga Pravilnika te svojim potpisom i pečatom zdravstvene ustanove, potvrđuje točnost upisanih podataka.

Venilu ili epruvetu s uzorkom krvi, monovetu za mokraću, Obrazac AUK-1 i Obrazac AUK-2 s naljepljenim brojevima uzoraka, doktor medicine ili druga stručna osoba iz članka 3. ovoga Pravilnika pakira u za to posebno pripremljenu vrećicu koju zatvara metalnom kopčom, a preko nje stavlja ljepljivu traku na koju otiskuje pečat zdravstvene ustanove.

Vrećica iz stavka 2. ovoga članka predaje se ovlaštenoj službenoj osobi na čiji su zahtjev uzorci uzeti.

Članak 11.

Radi utvrđivanja koncentracije alkohola, prisustva opojnih droga ili psihoaktivnih tvari u krvi i mokraći, vrećica iz članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika dostavlja se ovlaštenoj zdravstvenoj ili drugoj ustanovi ili Centru za kriminalistička vještačenja "Ivan Vučetić" Ministarstva unutarnjih poslova, koji su obvezni postupiti po zahtjevu za analizu.

Članak 12.

Uzorci krvi i mokraće pohranjuju se u hladnjaku na temperaturi od 40 C i čuvaju šest mjeseci od izvršene analize.

Članak 13.

Analiza uzoraka krvi i mokraće radi utvrđivanja koncentracije alkohola obavlja se metodom plinske kromatografije ili drugim dokazanim znanstvenim metodama.

Uz svaku seriju uzoraka krvi i mokraće potrebito je izvršiti kontrolnu analizu standardnog uzorka poznate koncentracije alkohola, s najmanje dvije paralelne probe.

Članak 14.

Analiza uzoraka krvi i mokraće radi utvrđivanja prisustva droga i psihoaktivnih tvari (kokain, opijati, THC, benzodiazepini, amfetamini i metadon) obavlja se preliminarnim testovima, a ukoliko je rezultat pozitivan, masenom spektrometrijom ili drugim dokazanim znanstvenim metodama.

Članak 15.

Analizu iz članka 13. i 14. ovoga Pravilnika obavljaju osobe iz članka 18. točke 1. ovoga Pravilnika, a pod njihovim nadzorom pojedine radnje u svezi analize mogu obavljati i zdravstveni, farmaceutski ili kemijski tehničari.

Članak 16.

Rezultati analize krvi, mokraće i tkiva mišića izražavaju se u g/kg na dvije decimale.

Analizu je potrebito ponoviti:

1. kada je razlika rezultata paralelnih proba veća od 0,10 g/kg kod vrijednosti od 1,00 g/kg ili veća od 0,20 g/kg kod vrijednosti veće od 1,00 g/kg,

2. kada je kod standarda odstupanje veće od 5%,

3. prilikom znatnijih odstupanja između rezultata analize krvi, mokraće ili tkiva mišića,

4. kada postoji razlika u opažanju ovlaštene službene osobe iz Obrasca AUK-1, odnosno doktora medicine iz Obrasca AUK-2 od analizom utvrđenih koncentracija apsolutnog alkohola u krvi i mokraći.

Članak 17.

O rezultatu analize krvi i mokraće izvješćuje se ustrojstvena jedinica Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno ustanova koja je analizu zatražila.

Članak 18.

Analizom uzoraka krvi i mokraće radi utvrđivanja koncentracije alkohola, prisustva opojnih droga ili psihoaktivnih tvari kod vozača i drugih sudionika u prometu mogu se baviti zdravstvene ustanove i druge ustanove koje:

1. imaju u stalnom radnom odnosu osobe s visokom stručnom spremom medicinskog, kemijskog, biokemijskog ili farmaceutskog smjera, te

2. imaju opremu za obavljanje analize (metoda plinske kromatografije, masene spektrometrije ili neke druge dokazane znanstvene metode).

Članak 19.

Ministar zdravstva uz suglasnost ministra unutarnjih poslova posebnim će rješenjem odrediti zdravstvene i druge ustanove koje ispunjavaju uvjete iz članka 18. ovoga Pravilnika.

Članak 20.

Ustrojstvena jedinica Ministarstva unutarnjih poslova koja je uputila osobu na pregled te vađenje krvi i uzimanje mokraće radi utvrđivanja koncentracije alkohola, prisustva opojnih droga i psihoaktivnih tvari osigurava novčana sredstva iz kojih se podmiruju troškovi:

1. pribora za vađenje krvi i uzimanje mokraće,

2. upućivanje osobe na vađenje krvi i uzimanje mokraće,

3. zdravstvenoj ustanovi za obavljeni liječnički pregled, vađenje uzoraka krvi i uzimanje mokraće.

Troškove iz stavka 1. ovoga članka snosi osoba u čijoj je krvi utvrđeno postojanje nedozvoljene količine alkohola ili prisustvo droge ili psihoaktivne tvari.

Ministar zdravstva uz suglasnost ministra unutarnjih poslova utvrdit će posebnim rješenjem visinu troškova iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 21.

Ministarstvo unutarnjih poslova osigurava pribor za vađenje krvi i uzimanje mokraće i distribuira ga bez naknade svojim ustrojstvenim jedinicama.

Članak 22.

Zdravstvene ustanove koje su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavljale analize krvi i mokraće, obvezne su svoj rad uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 23.

Obrasci AUK-1 i AUK-2 tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uzimanju i analizi krvi i mokraće radi utvrđivanja koncentracije alkohola u krvi i mokraći vozača i drugih sudionika u prometu ("Narodne novine, broj 34/76).

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/99-01/90
Broj: 534-02-03-99-01
Zagreb, 8. listopada 1999.

Ministar
prof. dr. sc. Željko Reiner, v. r.

                    AUK-1 

REPUBLIKA HRVATSKA 

Naziv i sjedište tijela ___________________ 

   ______________________________________
    
   ______________________________________

Broj: _____________________________________

Predmet: Zahtjev za liječnički pregled, vađenje 

     krvi i uzimanje mokraće 

     Zahtjev za utvrđivanje stupnja alkoho-

     liziranosti 

Zahtjev za utvrđivanje prisustva droga i drugih 

psihoaktivnih tvari u krvi i mokraći 

1. ZDRAVSTVENOJ USTANOVI _____________

2. CENTRU ZA KRIMINALISTIČKA VJEŠTAČENJA 
  MUP RH 

 1. Ime .......................................

  Prezime ...................................

 2. Mjesto rođenja ............................

 3. Datum rođenja .............................
 
 4. Mjesto boravka-adresa .....................

  ...........................................

  ...........................................


 5. Zanimanje 

 6. Kategorija vozača A B C D E 

 7. Povod zahtjeva: 

  prometna cestovna nezgoda ................ 1 

  kontrolno zaustavljanje u 

  cestovnom prometu ........................ 2 

  tučnjava ................................. 3 

  tjelesna ozljeda na poslu ................ 4 

  ubojstvo ................................. 5 

  nanošenje tjelesnih povreda .............. 6 

   sprečavanje službene osobe u 

   vršenju službene radnje ................. 7 

   iznenadna smrt .......................... 8 

   silovanje ............................... 9 

   samoubojstvo ........................... 10 

   ........................................ 11 

 8. Mjesto događaja  9. Vrijeme događaja: 

  datum .....................................

  sat .......................................

  minuta ....................................

10. U cestovnom prometu ispitivani je sudjelovao 

  kao: 

  vozač .................................... 1 

  profesionalni vozač ...................... 2 

  suvozač .................................. 3 

  putnik ................................... 4 

  pješak ................................... 5 

  nepoznato ................................ 6 

11. Vrsta vozila: 

  osobni automobil ......................... 1 

  osobni automobil-taxi .................... 2 

  osobni-automobil-auto škola......... ..... 3 

  teretni automobil ........................ 4 

  autobus .................................. 5 

  traktor .................................. 6 

  motocikl ................................. 7 

  bicikl s motorom ......................... 8 

  bicikl ................................... 9 

  tramvaj ................................. 10 

  zaprežno vozilo ......................... 11 

  ......................................... 12 

12. Broj unesrećenih: 

  ozlijeđenih ................................

  mrtvih .....................................

13. Kada je počeo piti: 

  datum ......................................

  sat ........................................

14. Kada je prestao piti: 

  datum ......................................

  sat ........................................

15. Kakvo piće i koliko 

  pivo ...................................dcl

  vino ...................................dcl

  rakija .................................dcl

  konjak-vinjak .......................... dcl

  .........................................dcl 

  .........................................dcl 

16. Da li je pio nakon nesreće 

  (događaja, a prije vađenja krvi): 

  da .............. 1  ne ................. 2 

  Kada je pio: 

  sat .......................................

  minuta ....................................

  kakvo piće ................................

  koliko pića ...............................

  kako je to utvrđeno .......................

17. Da li je ispitivani jeo u 

  posljednjih 6 sati prije pića: 

  da ............... 1 ne ................ 2 

18. Da li je jeo dok je pio: 

  da ............... 1 ne ................ 2

19. Da li je jeo pošto je prestao piti: 

  da ............... 1 ne ................ 2

20. Alkotest ili alkoskop upotrijebljen u: 

  sati .....................................

  minuta ...................................

  pokazao je da kristali u cjevčici: 

  nisu promijenili boju ................... 1 

  djelomično su promijenili boju .......... 2 
 
  potpuno su promijenili boju ............. 3 

  očitani rezultati alkoskopa ............. 4 

  Alkotest nije izveden (zašto?) ............

21. Opažanje ovlaštene službene osobe: 

  nije vidljivo da je ispitivani pod 

  utjecajem alkohola ...................... 1 

  ispitivani je pod utjecajem 

  alkohola ................................ 2 

  imenovani je mrtav ...................... 2 

  ...........................................

  
           __________________________
           Ovlaštena službena osoba                     

                    AUK-2 __________________________________
   (Zdravstvena ustanova)


U _____________ dana _______ 19__ 

        LIJEČNIČKI PREGLED


 1. Ime i prezime .............................. 2. Spol: muški ......... 1 ženski ........... 2 

 
3. Kada ste zadnji puta jeli (u koliko sati) ...

  .............................................


 4. Što ste jeli (vrsta i količina) ............


 5. Što ste pili (vrsta i količina) ............


 6. Bolujete li od šećerne bolesti: 

  da ................ 1 ne ................... 2 

 7. Da li ste preboljeli ili bolujete od: 

  ozljede glave   da ......... 1 ne ....... 2 

  duševne bolesti  da ......... 1 ne ....... 2 

  padavice     da ......... 1 ne ....... 2 

 8. Da li ste u posljednja 24 sata uzimali lijekove: 

  da ................ 1 ne ................... 2 

  koji lijek ...................................

  U kojoj količini: 

  tableta ......................................

  kapi .........................................

  injekcija ....................................

  u koje vrijeme ...............................

 9. Visina .................................... cm 

10. Težina (odjeven / gol) .................... kg 

11. Izgled: 

  Boja kože lica: 

  blijeda .................................... 1 

  normalna ................................... 2 

  crvena  .................................... 3 

  Da li je povraćao nakon uzimanja pića: 

  da ................ 1 ne ................... 2 

Tragovi povraćanja: 

  ima ............... 1 nema ................  2 

  Odjeća: u redu ............................. 1 

  nije u redu ................................ 2 

12. Svijest 

  Svijest sačuvana u toku pregleda: 

  da ................ 1 ne ................... 2 

U trenutku događaja izgubio svijest: 

  da ................ 1 ne ................... 2 

  Sjeća se događaja: 

  jasno ...................................... 1 

  nepotpuno .................................. 2 

  uopće se ne sjeća događaja ................. 3 

13. Ponašanje: uljudno ......................... 1 

  mirno ...................................... 2 

  euforično .................................. 3 

  uzbuđeno ................................... 4 

  agresivno .................................. 5 

  tupo ....................................... 6 

14. Predočavanje: jasno ........................ 1 

  nejasno .................................... 2 

  zbunjeno ................................... 3 

15. Puls (u minuti) 

16. Miris na alkohol: ne ....................... 1 

  malo ....................................... 2 

  jako ....................................... 3 

17. Znakovi ataksije: 

  Hod: 

  siguran ....................................1 

  nesiguran .................................. 2 

  Nagli okreti: sigurni ...................... 1 

         nesigurni .................... 2 

  Hodanje po ravnoj crti: 

  sigurno .................................... 1 

  nesigurno .................................. 2 

  Doticanje kažiprsta s kažiprsom istegnutim rukama: 

  sigurno .................................... 1 

  nesigurno .................................. 2 

  Ista radnja zatvorenih očiju: 

  sigurno .................................... 1 

  nesigurno .................................. 2 

  Skupljanje sitnih predmeta s poda: 

  sigurno .................................... 1 

  nesigurno .................................. 2 

  Govor: razgovijetan ........................ 1 

  nerazgovijetan-promijenjen ................. 2 

18. Nistagmus: 

  odsutan ................................... 1 

  jedva primjetljiv .......................... 2 

  osrednji ................................... 3 

  grub ....................................... 4 

  trajanje nistagmusa ..................... sek. 

19. Da li je ozlijeđen 

  da ................ 1 ne ................... 2 

  Kakve je ozljede zadobio .....................

  .............................................. 
 
  
20. Da li je ozlijedio glavu 

  da ................ 1 ne ................... 2 

21. Da li je krvario: 

  nije ...................................... 1 

  neznatno ................................... 2 

  znatno...................................... 3 

22. Primio: 

  Transfuziju: 

  da (količina)              ml .............. 1 

  ne ......................................... 2 

  Narkozu: 

  da (navesti sredstvo) ...................... 1 

  ne ......................................... 2 

23. Opažanja liječnika za vrijeme pregleda: 

  nije vidio da je pregledani pod utjecajem 

  alkohola ................................... 1 

  pregledani je pripit ....................... 2 

  pregledani je pijan ........................ 3 

  pregledani je pijan - u besvjesnom stanju .. 4 

  pregledani je prekomjerno umoran ........... 5 

  nije vidio da je pregledani pod utjecajem droga 

  ili drugih psihoaktivnih tvari ............. 6 

  pregledani je pod utjecajem droga .......... 7 

  pregledani je pod utjecajem droga u 

  besvjesnom stanju ......................... 8 

24. Ocjena nije moguća jer je: 

  pregledani u komi .......................... 1 

  pregledani mrtav ........................... 2 

  vrijeme smrti .............................. 3 

  uzrok smrti ................................ 4 

25. Upotrijebljena je venila: 

  da ................ 1 ne ................... 2 

  Način sterilizacije instrumenata ako nije 

  upotrijebljena venila ........................

  Način čišćenja posude za uzimanje mokraće 

26. Za dezinfekciju kože upotrijebljena je 

  sublimantna gaza: 

  da ................ 1 ne ................... 2 

  drugo sredstvo ...............................

27. Vađenje krvi i uzimanje mokraće dovršeno: 

  KRV 

  datum ........................................

  sat ..........................................

  minuta .......................................

  naljepnica s brojem krvi .....................

  MOKRAĆA 

  datum ........................................

  sat ..........................................

  minuta .......................................

  
  naljepnica s brojem mokraće 


                M.P.

                          (Zdravstvena ustanova)


            
            ____________________________
              Potpis i pečat dr. med.