Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka biološkog materijala za analizu deoksiribonukleinske kiseline

NN 107/1999 (18.10.1999.), Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka biološkog materijala za analizu deoksiribonukleinske kiseline

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 265. stavka 6. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj 110/97 i 27/88 - ispravak) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU UZIMANJA UZORAKA BIOLOŠKOG MATERIJALA ZA ANALIZU DEOKSIRIBONUKLEINSKE KISELINE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se način uzimanja uzoraka biološkog materijala za potrebe analize deoksiribonukleinske kiseline (u daljnjem tekstu: DNK), način pohrane, obrade i čuvanja pribavljenih podataka te obavljanje nadzora.

Članak 2.

Za analizu DNK uzimaju se dostupni i uporabljivi uzorci biološkog materijala i to:

1. uzorak krvi izuzimanjem u venilu s antikoagulansom ili ubodom u jagodicu prsta na filter papir;

2. uzorak sline brisom usne šupljine sterilnom vatom ili žvakanjem sterilne gaze;

3. čupanjem najmanje 15 vlasi ili dlaka s korijenom.

Članak 3.

Uzorke iz članka 2. ovoga Pravilnika uzima, u nazočnosti ovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova, doktor medicine ili drugi zdravstveni djelatnik zdravstvene ustanove pod njegovim izravnim nadzorom.

Članak 4.

Uzorak biološkog materijala uzet od osobe za koju postoje osnove sumnje da je počinila kazneno djelo označava se pomoću barkoda.

Uzorak biološkog materijala uzet od osobe u svrhu utvrđivanja njene istovjetnosti, od članova obitelji u svrhu utvrđivanja istovjetnosti mrtvog tijela osobe te od dragovoljnih donora, označava se imenom i prezimenom i njegovim JMBG.

Uzorak biološkog materijala mrtvog tijela osobe označava se sukladno utvrđenim pravilima kriminalistike.

Uzorak iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka stavlja se u omot koji se označava brojem, datumom i mjestom uzimanja te imenom i prezimenom osoba iz članka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Uzorci iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika pohranjuju se u Ministarstvu unutarnjih poslova, Centru za kriminalistička vještačenja »Ivan Vučetić«.

Uzorci biološkog materijala iz članka 4. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika pohranjuju se u ustanovi koja je obavila analizu DNK.

Članak 6.

Podaci dobiveni analizom DNK uzoraka biološkog materijala iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika pohranjuju se u evidenciji DNK osumnjičenih i osuđenih osoba i smatraju se službenom tajnom.

Podaci dobiveni analizom DNK uzoraka biološkog materijala iz članka 4. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika pohranjuju se u evidenciji DNK laboratorija ustanove koja je analizu obavila, a mogu se koristiti za znanstvena istraživanja i statistička praćenja.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka te članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika, uzorak biološkog materijala i podatak dobiven analizom DNK koji ne koriste svrsi utvrđenoj člankom 4. stavkom 2. i 3. ovoga Pravilnika, moraju se uništiti.

Članak 7.

Analiza DNK uzoraka biološkog materijala obavlja se sukladno tehnološkim postupcima koji su utvrđeni međunarodnim standardima prihvaćenim u Republici Hrvatskoj.

Članak 8.

Uzorci biološkog materijala i rezultati analize DNK uzoraka mogu se dostaviti inozemnim policijskim tijelima u svrhu utvrđivanja istovjetnosti nestale osobe ili mrtvog tijela nepoznate osobe, sukladno odredbama Statuta Interpola, a u druge svrhe sukladno odredbama međunarodnih ugovora o pružanju međunarodne pravne pomoći.

Podaci sadržani u evidenciji iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika dostavljaju se inozemnim policijskim tijelima obilježeni samo brojčanim i slovnim oznakama alela odnosno lokusa.

Članak 9.

Analiza DNK uzoraka obavlja se pod nadzorom Povjerenstva koje imenuje ministar zdravstva.

Članak 10.

Evidenciju DNK osumnjičenih i osuđenih osoba vodi Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/99-01/104
Urbroj: 534-02-03-99-01
Zagreb, 8. listopada 1999.

Ministar
prof. dr. sc. Željko Reiner, v. r.