Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća

NN 107/1999 (18.10.1999.), Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća

HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU

Na temelju članka 63. stavak 4. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine« br. 92/96 i 33/99, dalje: Zakon o naknadi) predsjednik Hrvatskog fonda za privatizaciju donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA UTVRÐIVANJE VRIJEDNOSTI ODUZETIH PODUZEĆA

Članak 1.

Vrijednost poduzeća, oduzetog prijašnjem vlasniku, jest zbroj vrijednosti pojedinih nekretnina, uključujući i poslovni prostor, koje su činile imovinu poduzeća u vrijeme oduzimanja, sukladno članku 45. stavak 2. Zakona o naknadi.

Članak 2.

Vrijednost pojedine nekretnine je vrijednost utvrđena u postupku davanja suglasnosti na namjeravanu pretvorbu društvenog poduzeća umanjena za vrijednost ulaganja u tu nekretninu u razdoblju od oduzimanja poduzeća do davanja suglasnosti na namjeravanu pretvorbu društvenog poduzeća, prema formuli:

Vn = Sv-U

gdje je

Vn = vrijednost

Sv = vrijednost nekretnine u vrijeme davanja suglasnosti na pretvorbu društvenog poduzeća

U = ulaganja u nekretninu u razdoblju od oduzimanja do davanja suglasnosti na pretvorbu društvenog poduzeća.

Članak 3.

Visina ulaganja u oduzetu nekretninu utvrđuje se primjenom metoda koje su korištene u postupku davanja suglasnosti na namjeravanu pretvorbu društvenog poduzeća, sukladno Uputama za provedbu članka 11. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća (»Narodne novine« br. 26/91).

Članak 4.

Pri određivanju visine ulaganja u oduzetu nekretninu koristit će se podaci i utvrđene vrijednosti iz elaborata o procjeni vrijednosti poduzeća.

Članak 5.

Nekretninu, koja je činila dio imovine oduzetog poduzeća, a nije procijenjena kao dio društvenog kapitala u postupku pretvorbe društvenih poduzeća, sukladno Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća (»Narodne novine« br. 19/91, 83/92, 84/92, 94/93, 2/94, 9/95 i 21/96, dalje: Zakon o pretvorbi), Hrvatski fond za privatizaciju procijenit će, sukladno Uputama za provedbu članka 11. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, ovom Pravilniku, te drugim mjerilima iz članka 63. Zakona o naknadi.

Članak 6.

Bivši vlasnik oduzetoga poduzeća prvenstveno ostvaruje pravo na naknadu u dionicama ili udjelima društava u čijem kapitalu su u postupku pretvorbe, sukladno Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća procijenjene nekretnine, koje su činile dio imovine poduzeća u trenutku oduzimanja.

Ukoliko Hrvatski fond za privatizaciju nema dionica ili udjela u društvima iz stavka 1. ovog članka ovlašteniku će se prenijeti dionice ili udjeli u društvima koja su iste ili bitno iste gospodarske djelatnosti, kao i društvo u kojem se nalazi imovina poduzeća oduzetog prijašnjem vlasniku, i to ponajprije na području iste općine ili grada gdje je bilo sjedište tog društva, a ako to nije moguće onda na području iste županije, a tek ako niti to nije moguće ostvariti onda na području druge županije.

Ako se radi o nekretnini iz članka 5. ovog Pravilnika za kriterij djelatnosti i sjedišta uzet će u obzir djelatnost i sjedište oduzetog poduzeća.

Članak 7.

Broj dionica odnosno postotni udjel društva kojim će se dati naknada, utvrdit će se na način da se utvrđena vrijednost pojedine nekretnine (uključujući i poslovni prostor) koja je činila dio imovine oduzetoga poduzeća prvo stavi u omjer sa u postupku pretvorbe utvrđenom temeljnom glavnicom onog društva u čijem kapitalu je procijenjena predmetna nekretnina, a da se zatim dobiveni postotak stavi u omjer sa ukupnim današnjim brojem dionica toga društva.

Ukoliko je temeljni kapital, odnosno ukupni broj dionica društva nakon pretvorbe povećan zbog naknadnih dokapitalizacija, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (»Narodne novine« br. 111/93), tako naknadno povećani broj dionica neće se uzeti u obzir prilikom izračunavanja broja dionica koja trebaju pripasti prijašnjem vlasniku.

Ako Hrvatski fond za privatizaciju nema dionica ili nema dovoljno dionica u društvu u čijem kapitalu je procijenjena predmetna nekretnina, bivši vlasnik će dobiti dionice u nekom drugom društvu iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju izabranom po kriterijima iz članka 6. stavka 2. ovog Pravilnika, a prijenos zamjenskih dionica će se izvršiti prema nominalnom iznosu dionica.

Članak 8.

U slučaju iz čl. 5. ovog Pravilnika broj dionica, odnosno postotni udjel društva kojim će se izvršiti naknada izračunat će se na način, da se utvrđena vrijednost nekretnine stavi u omjer sa u postupku pretvorbe utvrđenom temeljnom glavnicom onog druš-
tva čijim dionicama ili udjelima će se vršiti naknada.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik odgovarajuće se primjenjuje i u drugim slučajevima propisanim Zakonom o naknadi, kada se radi o oduzetim nekretninama koje su unesene u društveni kapital društvenog poduzeća, sukladno Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća, a obveznik naknade je Hrvatski fond za privatizaciju.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
Hrvatskog fonda za privatizaciju
Stipe Hrkač, v. r.