Pravila i tehnički uvjeti za ophodnju javnih cesta

NN 111/1999 (27.10.1999.), Pravila i tehnički uvjeti za ophodnju javnih cesta

HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE

Na temelju članka 23. stavak 1. Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta ( »Narodne novine« br. 25/98) i članka 13. Statuta Hrvatske uprave za ceste, Upravno vijeće Hrvatske uprave za ceste na 4. sjednici održanoj dana 5. listopada 1999. godine, donijelo je

PRAVILA I TEHNIČKE UVJETE
ZA OPHODNJU JAVNIH CESTA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilima i tehničkim uvjetima za ophodnju javnih cesta, propisuju uvjeti za uspostavu ophodnje na javnoj cesti, potrebno osoblje i oprema za obavljanje ophodnje na javnoj cesti, provedba mjera za zaštitu javne ceste i prometa pri ophodnji, te radovi i aktivnosti koji se obavljaju tijekom ophodnje javne ceste.

(2) Ova Pravila primjenjuju se na državnim cestama kojima upravlja Hrvatska uprava za ceste, županijskim i lokalnim cestama kojima upravljaju županijske uprave za ceste, te na cestama pod koncesijom kojima upravlja korisnik koncesije (u daljnjem tekstu: nadležna uprava za ceste).

Članak 2.

Ophodnja javnih cesta obavlja se radi:

- nadziranja prohodnosti i uporabnosti javnih cesta za siguran promet,

- osiguranja iznenadno nastalog izvora opasnosti na javnoj cesti koji se nije mogao predvidjeti,

- provedbe mjera za zaštitu javnih cesta i prometa na njima,

- otklanjanja posljedica izvanrednih događaja na javnim cestama,

- osiguranja redovnih i izvanrednih dojava o stanju i prohodnosti javnih cesta,

- obavljanja radova redovnog održavanja manjeg obima na javnim cestama.

II. UVJETI ZA USPOSTAVU OPHODNJE

Članak 3.

Ophodnja javnih cesta obvezno se uspostavlja na autocestama, na javnim cestama s prosječnim godišnjim dnevnim prometom većim od 4.000 vozila, te na javnim cestama koje prema posebnoj odluci odredi nadležna uprava za ceste.

Članak 4.

(1) U pravilu, ophodnja javnih cesta, uspostavlja se po cestovnim pravcima.

(2) Cestovni pravac, na kojem je uspostavljena ophodnja, dijeli se na ophodarske dionice određene duljine.

(3) Ophodarsku dionicu mogu činiti i dijelovi više cestovnih pravaca koji se međusobno križaju. Ukupna duljina takve ophodarske dionice ne smije prelaziti propisanu duljinu iz članka 10. ovih Pravila.

(4) Radi osiguranja tehničko - tehnološkog jedinstva sustava javnih cesta, dvije ili više ophodarskih dionica zaokružuju se u tehnološke cjeline.

1. Mjesto stalnog dežurstva i stalne pripravnosti

Članak 5.

Ako je ophodnja uspostavljena na dvije ili više ophodarskih dionica, tada je potrebno uspostaviti mjesto stalnog dežurstva te mjesto stalne pripravnosti.

Članak 6.

Mjesto stalnog dežurstva iz članka 5. ovih Pravila je mjesto u kojem se zaprimaju i prosljeđuju pozivi s ophodarskih dionica, svakodnevno, od 0.00 do 24.00 sata.

Članak 7.

(1) Mjesto stalne pripravnosti iz članka 5. ovih Pravila, je mjesto u kojem je organizirana primjereno opremljena specijalizirana grupa za provedbu najnužnijih mjera za zaštitu ceste i prometa, te za izvedbu radova čije bi neizvođenje izazvalo oštećenje javne ceste ili ugrozilo sigurno odvijanje prometa.

(2) Mjesto stalne pripravnosti, mora biti tako organizirano da od zaprimljenog poziva za intervenciju do početka intervencije ne prođe više od jednog sata.

Članak 8.

(1) Mjesto stalnog dežurstva i mjesto stalne pripravnosti mogu biti objedinjeni na istom mjestu.

(2) Jedno mjesto stalne pripravnosti, može zadovoljiti potrebe više ophodarskih dionica koje su u nadležnosti više uprava za ceste ako su ispunjeni uvjeti iz članka 7. stavka 2. ovih Pravila.

(3) Osoblje u mjestu stalnog dežurstva i mjestu stalne pripravnosti mora biti osposobljeno i opremljeno za obavljanje poslova iz ovih Pravila.

Članak 9.

(1) Broj mjesta stalnog dežurstva i mjesta stalne pripravnosti, njihovu opremljenost, te način tehnološke povezanosti s ophodarskim dionicama, određuje nadležna uprava za ceste godišnjim planom ophodnje.

(2) Broj i sastav osoblja u mjestima stalnog dežurstva i mjestima stalne pripravnosti, određuje nadležna uprava za ceste godišnjim planom ophodnje.

(3) Godišnji planovi ophodnje donose se sukladno ovim Pravilima, te propisanim postupkom i u rokovima izradbe godišnjeg plana održavanja javnih cesta.

2. Duljina ophodarske dionice

Članak 10.

(1) Duljina ophodarske dionice, ovisno o vrsti javne ceste, te intezitetu i strukturi prometa na njoj, u pravilu iznosi:

- na autocestama do 50,00 km,

- na javnim cestama s PGDP < 10.000 od 50,00 do 60,00 km,

- na javnim cestama s PGDP £ 8.000 10.000 vozila od 60,00 do 70,00 km,

- na javnim cestama s PGDP £ 6.000 8.000 vozila od 70,00 do 80,00 km,

- na javnim cestama s PGDP £ 4.000 6.000 vozila od 80,00 do 90,00 km.

(1) Stvarnu duljinu svake ophodarske dionice utvrđuje nadležna uprava za ceste sukladno stavku 1. ovoga članka, godišnijm planom ophodnje.

3. Učestalost ophodnje

Članak 11.

(1) Učestalost ophodnje ophodarske dionice, ovisna je o vrsti javne ceste, intezitetu i strukturi prometa na njoj, odnosno strukturi i intenzitetu prometa na pojedinom njenom dijelu, a obavlja se u pravilu na slijedeći način:

- ophodnja autocesta obavlja se svakodnevno od 0,00 do 24,00 sata,

- ophodnja javnih cesta s prosječnim godišnjim dnevnim prometom (PGDP) većim od 10.000 vozila obavlja se svakodnevno od 0,00 do 24,00 sata,

- ophodnja javnih cesta s prosječnim godišnjim dnevnim prometom (PGDP) od 8.000 do 10.000 vozila obavlja se radnim danom od ponedjeljka do petka od 14,00 do 6,00 sati te subotom, nedjeljom i blagdanom od 0,00 do 24,00 sata,

- ophodnja javnih cesta s prosječnim godišnjim dnevnim prometom (PGDP) od 6.000 vozila do 8.000 vozila, obavlja se radnim danom od ponedjeljka do petka od 14,00 do 22,00 sata te subotom, nedjeljom i blagdanom od 6,00 do 22,00 sati,

- ophodnja javnih cesta s prosječnim godišnjim dnevnim prometom (PGDP) od 4.000 vozila do 6.000 vozila, obavlja se radnim danom od ponedjeljka do petka od 14,00 do 22,00 sati te subotom, nedjeljom i blagdanom od 6,00 do 18,00 sati.

Članak 12.

(1) Ophodnja javnih cesta na kojima u ljetnom razdoblju (srpanj i kolovoz) dolazi do znatnog povećanja prometa, obavlja se pod uvjetima iz članka 11. ovih Pravila uzimajući, kao mjerodavnu vrijednost, prosječni ljetni dnevni promet (PLDP) ostvaren protekle godine.

(2) Ophodnja javnih cesta na kojima povremeno, u tzv. "izvanljetnom" razdoblju, dolazi do bitnog povećanja prosječnog godišnjeg dnevnog prometa (PGDP), obavlja se pod uvjetima iz članka 11. ovih Pravila, uzimajući, kao mjerodavnu vrijednost, prosječni dnevni promet (PDP) ostvaren u tom razdoblju protekle godine.

Članak 13.

Nadležna uprava za ceste može uspostaviti ophodnju u određenom razdoblju i na javnim cestama koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 3. ovih Pravila, ako:

- nastupe takve okolnosti na javnoj cesti koje ugrožavaju sigurnost odvijanja prometa,

- nastupe okolnosti zbog kojih bi mogle nastati štete na javnoj cesti,

- javna cesta prolazi područjem s izrazito nepovoljnim vremenskim uvjetima,

- nastupe druge opravdane okolnosti.

Članak 14.

(1) Ophodnja se smatra obavljenom, ako je ophodarska dionica iz članka 10. ovih Pravila, prijeđena u oba smjera najmanje jednom u osam sati, odnosno jednom u dvanaest sati kada se ophodnja obavlja subotom, nedjeljom i blagdanom od 6,00 do 18,00 sati, sukladno članku 11. stavak 2. ovih Pravila.

(2) Iznimno, ophodnja se smatra obavljenom, ako je ophodarska dionica prijeđena u oba smjera najmanje jednom u dvanaest sati, ako tako utvrdi nadležna uprava za ceste godišnjim planom ophodnje.

III. OSOBLJE I OPREMA

1. Ophodar

Članak 15.

(1) Ophodnju ophodarske dionice može obavljati samo kvalificirana i stručno osposobljena osoba (u daljnjem tekstu: ophodar) i koja ima vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom čija najveća dopuštena masa nije veća od 3.500 kg.

(2) Provjeru stručne osposobljenosti ophodara iz stavka 1. ovoga članka, provode nadležne uprave za ceste, prema ispitnom programu kojeg donosi Hrvatska uprava za ceste.

Članak 16.

(1) Ispitni program iz članka 15. ovih Pravila, sastoji se iz teoretskog i praktičnog dijela.

(2) Teoretski dio ispitnog programa obuhvaća poznavanje:

- osnovnih propisa koji uređuju odnose u građenju i uređenju prostora,

- održavanja i zaštite javnih cesta,

- zaštitu okoliša,

- sigurnost prometa,

- osnove meteorologije,

- zaštitu od požara,

- te pružanje prve pomoći i spašavanje unesrećenih osoba.

(3) Praktični dio ispitnog programa obuhvaća provjeru znanja:

- postavljanje privremene regulacije prometa radi osiguranja iznenadno nastalog izvora opasnosti na javnoj cesti, sukladno glavi IV. točka 6. ovih Pravila,

- izvođenje određene radne operacije redovnog održavanja,

- uporaba telekomunikacijskog sustava,

- vođenje ophodarskog dnevnika,

- detektiranje događaja,

- korištenje fotoaparata ili drugih uređaja za snimanje,

- primjena šifriranog sustava dojava,

- gašenje početnog požara,

- te pružanje prve pomoći unesrećenim osobama.

2. Ophodarska iskaznica

Članak 17.

(1) Osobe koje su uspješno završile provjeru znanja iz članka 16. ovih Pravila dobivaju od nadležne uprave za ceste ophodarsku iskaznicu (u daljnjem tekstu: iskaznica).

(2) Evidenciju o izdanim iskaznicama vodi nadležna uprava za ceste.

Članak 18.

(1) Iskaznica je izrađena kao plastična (plastificirana) kartica pravokutnog oblika, svijetložute boje, dimenzija 86 x 55 mm. Izgled iskaznice prikazan je u prilogu br. 1, list 1-2, koji čini sastavni dio ovih Pravila.

(2) Iskaznica sadrži puni naziv nadležne uprave za ceste, sliku ophodara dimenzije 30 x 35 mm, ime i prezime ophodara, JMBG, evidencijski broj, datum izdavanja, opis dobijenih ovlasti, te ime, prezime i potpis ovlaštene osobe nadležne uprave za ceste.

(3) Iskaznica se smije koristiti samo u okviru nadležnosti propisanih ovim Pravilima. Svaka zlouporaba iskaznice povlači stegovnu i kaznenu odgovornost. Iskaznicu je zabranjeno davati drugim osobama na korištenje.

(4) Ophodar koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o tome izvijestiti nadležnu upravu za ceste.

(5) Iskaznica vrijedi od dana njenog izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova ophodara. Vraćena iskaznica se poništava i pohranjuje u nadležnoj upravi za ceste.

3. Ophodarsko vozilo

Članak 19.

Ophodnja ophodarske dionice obavlja se posebno obilježenim i opremljenim vozilom (u daljnjem tekstu: ophodarsko vozilo).

Članak 20.

(1) Ophodarsko vozilo mora biti obilježeno s dva žuta (narančasta) rotirajuća svjetla i natpisom "Ophodnja ceste" sa slovima crne boje na ploči žute (narančaste) boje. Nacrt ploče s konstrukcijom slova za natpis prikazan je u prilogu 2., list 2. i 3., koji čini sastavni dio ovih Pravila.

(2) Na stražnjoj strani ophodarskog vozila mora se osigurati mjesto za postavljanje prometnog znaka br. 120 "radovi na cesti" veličina 90 x 90 x 90 cm i prometnog znaka br. 265 (266) "obavezno obilaženje s desne (lijeve) strane", veličine Ø 60 cm.

(3) Osnovna boja ophodarskog vozila je narančasta. Prednja i stražnja strana vozila dodatno je obilježena reflektirajućim oznakama, kako je to prikazano u prilogu br. 2 list 1., koji čini sastavni dio ovih Pravila.

4. Obvezna oprema ophodarskog vozila

Članak 21.

Ophodarsko vozilo mora biti opremljeno:

- radioaparatom,

- radijskim uređajem ili mobilnim telefonom,

- fotoaparatom s ugrađenom opcijom prikaza na slici datuma i sata slikanja,

- odgovarajućim kompletom osnovnog alata i materijala, te

- kompletom prometnih znakova i prometne opreme za osiguravanje privremeno opasnih mjesta.

Članak 22.

Pod odgovarajućim kompletom osnovnog alata i materijala iz članka 21. podstavak 4. ovih Pravila, smatra se:

- lopata, kramp, kopačica, grablje, sjekira, ručni nabijač za asfalt, ručna (motorna) kosa, ručna (motorna) pila za drvo, metla sirkova, metla žičana,

- čekić bravarski 1,5 kg, malj 5 kg (macola), ručna pila za metal, kliješta kombinirana, kliješta armiračka, kliješta stolarska, komplet odvijača, komplet viljuškastih i okastih ključeva, mjerna vrpca, baterijska svjetiljka,

- apsorpcijsko sredstvo velike moći upijanja (ekološki čisto), 50 kg soli za posipanje cesta (samo u zimskom razdoblju), odgovarajući vijci i obujmice za popravak prometnog znaka, čavli (1 kg), paljena žica (kolut), kanta za vodu (10 l) kanistar plastični za vodu (10 l), kanistar za gorivo (10 l), sredstvo za osobnu dezinfekciju, sredstvo za dezinfekciju alata i vozila, plastične rukavice za jednokratnu uporabu, vreće za smeće,

- vatrogasni aparat S-6, a u područjima s velikim indeksom opasnosti od izbijanja požara i vatrogasna naprtnjača V-25 te vatrogasna metlanica.

5. Osobna oprema ophodara

Članak 23.

(1) Kada se ophodar nalazi izvan ophodarskog vozila, bilo da dijelom obilazi ophodarsku dionicu pješice ili obavlja radove redovnog održavanja manjeg obima, mora nositi uočljivu odjeću koja je vidljiva na većoj udaljenosti, a po noći, dodatno označena posebnim reflektirajućim materijalom ili reflektirajućim tijelima.

(2) Ophodar mora imati i zaštitno odijelo, zaštitnu obuću, kišnu kabanicu, zaštitnu kacigu, čizme za vodu i zaštitne rukavice.

IV. PROVEDBA MJERA ZA ZAŠTITU JAVNIH CESTA I PROMETA PRI OPHODNJI

1. Nadzor aktivnosti na javnoj cesti i njenom zaštitnom pojasu

Članak 24.

Ophodnja ophodarske dionice u neposrednoj je funkciji i provedbe mjera za zaštitu javnih cesta i prometa.

Članak 25.

(1) Stalnim nadzorom aktivnosti na javnoj cesti ili uz javnu cestu i njenom zaštitnom pojasu tijekom ophodnje, sprječava se mogući štetni utjecaj okoline na cestu i prometa na njoj, kao i mogući štetni utjecaj ceste i prometa na okolinu.

(2) Prema ovim Pravilima kao osobito štetne aktivnosti smatraju se:

- povremeno ili trajno zauzimanje javne ceste ili njenog dijela koje nije u svezi s rekonstrukcijom, obnavljanjem ili redovnim održavanjem,

- dovođenje na javnu cestu vode, otpadne ili druge tekućine,

- deponiranje snijega i leda koji može kliznuti na javnu cestu ( s krova, okolnog zemljišta i sl.),

- sprječavanje otjecanja vode s javne ceste,

- puštanje na cestu domaćih životinja, njihovo napajanje u cestovnom jarku te ispaša u području cestovnog zemljišta,

- vožnja, zaustavljanje ili parkiranje vozila na bankinama, pješačkim stazama i biciklističkim stazama i ostalim površinama koje nisu namijenjene za promet vozila,

- postavljanje ograda, sadnja živica, drveća, žbunja ili drugih nasada na javnoj cesti,

- deponiranje materijala ili predmeta, ako se time smanjuje ili onemogućava preglednost javne ceste, ugrožava sigurnost prometa, ili se time oštećuje javna cesta,

- oranje u razdaljini 4 m od granice cestovnog zemljišta u smjeru suprotno od javne ceste ili u širini 1 m od granice cestovnog zemljišta usporedno s javnom cestom,

- okretanje traktora, te ostalih poljoprivrednih strojeva i alatki na javnoj cesti,

- postavljanje ili uporaba svjetla ili svjetlosnih naprava, koje mogu ometati ili ugrožavati sigurnost prometa na javnoj cesti,

- obavljanje, bez odgovarajućeg osiguranja, na zemljištu ili stablima uz javnu cestu bilo kakvih radova koji bi mogli prouzročiti štetu na javnoj cesti, ometati ili ugroziti promet na njoj,

- vučenje grana, stabala, trupaca ili sličnih predmeta ili dijelova tereta po javnoj cesti,

- spuštanje po pokosu nasipa ili usjeka javne ceste kamenja, drveća, te drugih predmeta i materijala,

- uključivanje ili isključivanje vozila na javnu cestu na mjestu gdje nije izgrađen odgovarajući prilaz odnosno priključak na javnu cestu,

- nedozvoljena ili nekontrolirana aktivnost vlasnika odnosno korisnika zemljišta uz javnu cestu kojom bi se mogla narušiti stabilnost javne ceste i ugroziti sigurnost prometa kao što je izrada potpornih zidova, postavljanje vodova iznad, ispod ili uzduž javne ceste, nasipavanje ili potkopavanje nasipa, kopanje jaraka ili rupa u neposrednoj blizini javne ceste i drugo,

- paljenje vatre i korova uz javnu cestu naročito u područjima s velikim indeksom opasnosti od izbijanja požara.

Članak 26.

(1) Radi zaštite cesta i prometa na njima, ophodar će evidentirati i ostale aktivnosti i pojave nastale nakon zadnje ophodnje ophodarske dionice ili koje uoči tijekom ophodnje, a koje mogu neposredno ugroziti javnu cestu ili sigurno odvijanje prometa.

(2) Kao ostale štetne aktivnosti, prema ovim Pravilima, smatraju se osobito:

- iznenadna prekomjerna uporaba javne ceste s teretnim prometom,

- zaustavljanje autobusa na opasnim ili neuređenim autobusnim postajama na ili izvan kolnika javne ceste,

- svi zahvati u zaštitnom pojasu javne ceste za koje ne postoji odgovarajuća suglasnost,

- postavljanje podzemnih i nadzemnih instalacija u cestovnom i zaštitnom pojasu javne ceste za koje ne postoji odgovarajuća suglasnost,

- izgradnja priključaka odnosno prilaza na javnu cestu, bez odgovarajuće suglasnosti,

- izvođenje radova na javnoj cesti (prekopavanje, potkopavanje i dr.) bez ogovarajućeg osiguranja ili na neodgovarajući ili nekvalitetan način,

- postavljanje prometnih znakova, reklama i obavijesti na javnoj cesti, bez odgovarajuće suglasnosti nadležne uprave za ceste,

- izgradnja ili postavljanje objekata, kioska, štandova i sl. za obavljanje pratećih djelatnosti te obavljanje pratećih djelatnosti na javnim cestama bez odgovarajuće suglasnosti,

- obavljanje radova u kamenolomima, šljunčarama, glinokopima, ugljenokopima i sl. uz javnu cestu, koji imaju utjecaja na stanje i/ili sigurnost javne ceste,

- obavljanje radova izvan zaštitnog pojasa koje ima utjecaj na stabilnost cestovnog trupa ili sigurnost prometa,

- zahvati u trokutu preglednosti koji bi mogli imati utjecaja na sigurnost prometa,

- napuštanje i neobilježavanje vozila na javnoj cesti,

- nepropisno obavljanje izvanrednog prijevoza ili obavljanje izvanrednog prijevoza za koje ophodar posumnja da se obavlja bez odgovarajuće dozvole,

- uporaba teretnih automobila i prijevoz tereta po javnoj cesti s ograničenim osovinskim opterećenjem s evidentno većim osovinskim opterećenjem od dopuštenog,

- obavljanje sportskih priredbi bez odgovarajućeg osiguranja,

- zatvaranje javne ceste za koje ophodar ne zna ili sumnja da je izvedeno bez odgovarajuće suglasnosti.

Članak 27.

(1) Ophodar je dužan neposredno upozoriti korisnike javnih cesta odnosno korisnike zemljišta i objekata uz javnu cestu ako obavljaju štetne aktivnosti iz članka 25. i 26. ovih Pravila.

(2) Ako korisnici javnih cesta, vlasnici odnosno korisnici zemljišta i objekata uz javnu cestu obavljaju osobito štetne i opasne aktivnosti po sudionike u prometu, ophodar može neposredno izvijestiti nadležnu policijsku postaju i inspekciju za cestovni promet i ceste.

2. Otklanjanje posljedica izvanrednih događaja

Članak 28.

(1) Ako na ophodarskoj dionici nastane izvanredni događaj koji ugrožava sigurnost prometa, s posljedicama koje ophodar nije u mogućnosti sam otkloniti, ophodar o događaju izvješćuje mjesto stalnog dežurstva.

(2) Pod posljedicama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se osobito:

- oštećena i napuštena vozila te druge stvari na kolniku javne ceste,

- manji odroni, stijene, oborena stabla i drugi materijal ili stvari na kolniku javne ceste,

- veća onečišćenja kolnika zbog nanešenog blata, razlivenog ulja, kemikalija i opasnih tvari,

- oštećenja kolničke konstrukcije zbog odrona, sloma ili dr.,

- oštećenje objekta,

- oštećenja prometne opreme npr. zaštitnih čeličnih i žičanih ograda i dr.

(3) Mjesto izvanrednog događaja osigurava se sukladno odredbama glave IV. točka 6. ovih Pravila, do otklanjanja posljedica izvanrednog događaja.

3. Obavješćivanje javnosti o stanju i prohodnosti

Članak 29.

(1) Radi obavješćivanja javnosti, tijekom ophodnje ophodarske dionice, ophodar nadzire njeno stanje i prohodnost, izvanredne događaje, te meteorološke uvjete značajne za odvijanje prometa na ophodarskoj dionici.

(2) Uočena stanja i događaje ophodar dojavljuje stalnom mjestu dežurstva tijekom ophodnje ili po završenoj ophodnji ophodarske dionice.

Članak 30.

(1) Učestalost redovnih dojava o stanju i prohodnosti ophodarske dionice ovisna je o utvrđenom trajanju ophodnje sukladno članku 11. ovih Pravila i godišnjem dobu.

(2) Izvanredne dojave ophodar dojavljuje stalnom mjestu dežurstva odmah po njihovom saznanju.

Članak 31.

(1) Dojave o stanju i prohodnosti ophodarske dionice dijele se na:

- dojave redovnog stanja koje podrazumijeva uobičajeni intenzitet prometa, uobičajenu razinu služnosti, te meteorološke uvjete koji nemaju utjecaja na sigurno odvijanje prometa,

- dojave o uspostavljenom ograničenju brzine koje podrazumijeva ograničenje brzine kretanja vozila za najmanje 50 % od dopuštene brzine na ophodarskoj dionici u normalnim uvjetima odvijanja prometa, zbog obavljana radova redovnog ili izvanrednog održavanja na duljim potezima,

- dojave o stupanju na snagu zabrane prometa za vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu i za priključna vozila, zbog nastanka zimskih uvjeta,

- dojave o stupanju na snagu zabrane prometa za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu,

- dojave o stupanju na snagu zabrane prometa za vozila koja premašuju određeno osovinsko opterećenje,

- dojave o stupanju na snagu zabrane prometa za pojedinu/e vrstu/e vozila uvjetovanu stanjem kolnika ili cestovnog trupa, izvanrednim događajem ili meteorološkim uvjetima značajnim za odvijanje prometa,

- dojave o stupanju na snagu zabrane prometa za sva vozila,

- dojave o obveznoj uporabi lanaca za snijeg na pogonskim kotačima autobusa, teretnih automobila, specijalnih i radnih vozila, tegljača i traktora, te za osobne i kombinirane automobile koji su opremljeni gumama s ljetnim profilom, zbog toga što je kolnik ophodarske dionice pokriven snijegom najmanje pet centimetara.

(2) Dojave izvanrednih događaja na ophodarskoj dionici dijele se na:

- dojave o mogućem nastanku elementarne nepogode,

- dojave o većim prometnim nezgodama zbog kojih se odvijanje prometa mora u potpunosti prekinuti na vrijeme dulje od 2 sata,

- dojave o većim iznenadnim oštećenjima cestovnog trupa ili objekata zbog kojih je nužno primijeniti odgovarajuća ograničenja prometa,

- dojave o prolasku izvanrednog prijevoza ophodarskom dionicom zbog kojega se moraju primijeniti određena ograničenja prometa.

(3) Dojave meteoroloških uvjeta značajnih za odvijanje prometa na ophodarskoj dionici dijele se na:

- dojave o smanjenoj vidljivosti zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika (magla, snijeg, kiša, prašina, dim i sl.) zbog kojih vozač ne može jasno uočiti druge sudionike u prometu ili prometni znak na udaljenosti od najmanje 200 m na cesti izvan naselja odnosno na udaljenosti od 100 m u naselju,

- dojave o olujnom vjetru zbog kojeg se kretanje pojedinih vrsta vozila mora ograničiti, ili se promet mora u potpunosti prekinuti,

- dojave o nastanku zimskih uvjeta koje podrazumijevaju stanja kada je kolnik pokriven slojem snijega najmanje 5 cm visine ili kada je na kolniku poledica, pa treba uvesti zabranu prometa za vozila na motorni pogon koja nemaju propisanu zimsku opremu i za priključna vozila.

4. Učestalost redovnih dojava

Članak 32.

Za autoceste i javne ceste na kojima se ophodnja obavlja svakodnevno od 0,00 do 24,00 sata, redovne obavijesti o stanju i prohodnosti ophodarske dionice dojavljuju se u mjesto stalnog dežurstva:

- u zimskom razdoblju, tri puta dnevno, od 5,00 do 6,00 sati, od 13,00 do 14, 00 sati te od 17,00 do 18,00 sati,

- u ostalom dijelu godine, jednom dnevno, od 17,00 do 18,00 sati .

Članak 33.

Za javne ceste na kojima se ophodnja ophodarske dionice obavlja radnim danom od ponedjeljka do petka od 14,00 do 6,00 sati, te subotom, nedjeljom i blagdanom od 0,00 do 24,00 sata, redovne obavijesti o stanju i prohodnosti ophodarske dionice dojavljuju se u mjesto stalnog dežurstva:

- u zimskom razdoblju, dva puta dnevno od ponedjeljka do petka od 5,00 do 6,00 sati, te od 17,00 do 18,00 sati, te tri puta dnevno subotom i nedjeljom i blagdanom od 5,00 do 6,00 sati, od 13,00 do 14, 00 sati te od 17,00 do 18,00 sati,

- u ostalom dijelu godine, jednom dnevno, od 17,00 do 18,00 sati .

Članak 34.

Za javne ceste na kojima se ophodnja ophodarske dionice obavlja radnim danom od ponedjeljka do petka od 14,00 do 22,00 sata te subotom, nedjeljom i blagdanom od 6,00 do 22,00 sata, redovne obavijesti o stanju i prohodnosti ophodarske dionice dojavljuju se u mjesto stalnog dežurstva:

- u zimskom razdoblju, jednom dnevno, od ponedjeljka do petka od 17,00 do 18,00 sati, te dva puta dnevno subotom i nedjeljom i blagdanom od 13,00 do 14,00 sati te od 17,00 do 18,00 sati,

- u ostalom dijelu godine, jednom dnevno, od 17,00 do 18,00 sati.

Članak 35.

Za javne ceste na kojima se ophodnja ophodarske dionice obavlja radnim danom od ponedjeljka do petka od 14,00 do 22,00 sata te subotom, nedjeljom i blagdanom od 6,00 do 18,00 sati, redovne obavijesti o stanju i prohodnosti ophodarske dionice dojavljuju se u mjesto stalnog dežurstva samo u zimskom razdoblju, jednom dnevno od ponedjeljka do petka od 17,00 do 18,00 sati, te subotom, nedjeljom i blagdanom, od 13,00 do 14, 00 sati te od 17,00 do 18,00 sati.

Članak 36.

Pod zimskim razdobljem, sukladno Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta, smatra se razdoblje od 01. studenog tekuće do 15. travnja naredne godine.

5. Način dojave i objedinjavanje podataka

Članak 37.

(1) Dojave iz članka 32. do članka 36. ovih Pravila, primaju se u mjestima stalnog dežurstva šifriranim sustavom dojave.

(2) Obrazac šifriranog sustava dojave prikazan je u prilogu br. 4, list 1, koji čini sastavni dio ovih Pravila.

(3) Primljene dojave objedinjuju se po cestovnim pravcima u tzv. "Zbirnu obavijest o stanju i prohodnosti javnih cesta" prilagođenu za obavještavanje javnosti.

(4) Obrazac iz stavka 3. ovoga članka prikazan je u prilogu br. 4 list br. 2, koji čini sastavni dio ovih Pravila.

Članak 38.

(1) Nadležne uprave za ceste vode evidenciju i objedinjavaju podatke o primljenim dojavama iz članka 37. ovih Pravila.

(2) Prikupljeni podaci osobito se koriste za:

- planiranje radova redovnog i izvanrednog održavanja,

- zaštitu javnih cesta i prometa,

- projektiranje javnih cesta,

- razmjenu podataka o stanju i prohodnosti europskih cestovnih pravaca (E-ceste),

- postupke za nadoknadu štete korisniku javne ceste, ako je šteta prouzročena stanjem javne ceste,

- ostale potrebe gospodarenja javnim cestama.

Članak 39.

(1) Nakon ophodnje ophodarske dionice, ophodar unosi uočena stanja i događaje u ophodarski dnevnik.

(2) Ophodarski dnevnik je knjiga za svaku pojedinu ophodarsku dionicu sastavljena od pojedinačnih numeriranih listova.

(3) List ophodarskog dnevnika sadrži naziv nadležne uprave za ceste, broj ceste, opis ceste, nazive krajnjih točaka ophodarske dionice, ukupnu duljinu ophodarske dionice, ime i prezime ophodara, registarske oznake ophodarskog vozila, datum, sat početka i završetka ophodnje, opis utvrđenog stanja i prohodnosti ophodarske dionice, opis uočenih aktivnosti na ophodarskoj dionici, popis obavljenih radova redovnog održavanja, ime i prezime osobe i sat predaje obavijesti dežurnoj osobi u mjestu stalnog dežurstva, te rubriku za upis ostalih zapažanja s prijedlogom mjera.

(4) Ako ophodar tijekom ophodnje naiđe na prometnu nezgodu, u ophodarski dnevnik unosi i podatke, ako su mu dostupni, o sudionicima prometne nezgode, vremenu prometne nezgode, uzroku, te možebitnim štetama i posljedicama prouzročenim na javnoj cesti.

(5) Obrazac ophodarskog dnevnika prikazan je u prilogu br. 3, koji čini sastavni dio ovih Pravila.

6. Označavanje privremenih opasnosti na javnoj cesti

Članak 40.

Ako se pri ophodnji ophodarske dionice, utvrdi opasno mjesto, nastalo kao posljedica događaja koji se nije mogao predvidjeti i čiju posljedicu nije moguće odmah otkloniti, mjesto se mora označiti privremeno, postavljanjem prometnih znakova za uspostavu sigurnog odvijanja prometa.

Članak 41.

Način osiguranja ovisan je o vrsti javne ceste, izvoru i vremenu trajanja privremene opasnosti.

Članak 42.

(1) Privremene opasnosti na autocestama, označavaju se:

- ako se nalaze na desnom prometnom traku i traju najmanje jedan dan, prema regulaciji "A",

- ako se nalaze na lijevom prometnom traku i traju najmanje jedan dan, prema regulaciji "B",

- ako se nalaze na kolničkom traku i traju najmanje jedan dan, prema regulaciji "C",

- ako se nalaze na lijevom ili desnom prometnom traku i traju neprekidno do 16 sati, prema regulaciji "D",

- ako se nalaze djelomično na desnom prometnom traku i traku za prisilno zaustavljanje i kratkog su trajanja (do dva sata), prema regulaciji "E - 1",

- ako se nalaze na traku za prisilno zaustavljanje i kratkog su trajanja (do dva sata), prema regulaciji "E - 2".

- ako se nalaze na lijevom prometnom traku i kratkog su trajanja (do dva sata), prema regulaciji "E - 3".

(2) Sheme regulacija iz stavka 1. ovoga članka, prikazane su u prilozima od br. 5 do br. 9 i čine sastavni dio ovih Pravila.

Članak 43.

(1) Privremene opasnosti na javnim cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila na kojima je ograničena brzina kretanja vozila do 100 km na sat, označavaju se:

- ako se može osigurati prolazna širina jednaka ili veća od 5,50 m, prema regulaciji "F",

- ako je prolazna širina manja od 5,50 m, prema regulaciji "G",

- ako je prolazna širina do 2,75 m prema regulaciji "H",

- ako su kratkog trajanja (do dva sata) i po danu, prema regulaciji "I".

(2) Sheme regulacija iz stavka 1. ovoga članka, prikazane su u prilozima od br. 10 do br. 13 i čine sastavni dio ovih Pravila.

Članak 44.

(1) Privremene opasnosti na javnim cestama na kojima je ograničena brzina kretanja vozila do 80 km na sat, označavaju se:

- ako se može osigurati prolazna širina jednaka ili veća od 5,50 m, prema regulaciji "J",

- ako je prolazna širina manja od 5,50 m, prema regulaciji "K",

- ako je prolazna širina do 2,75 m, prema regulaciji "L",

- ako su kratkog trajanja (do dva sata) i po danu, prema regulaciji "M".

(2) Sheme regulacija iz stavka 1. ovoga članka, prikazane su u prilozima od br. 14 do br. 17 i čine sastavni dio ovih Pravila.

Članak 45.

(1) Ophodar provodi osiguranje privremeno opasnog mjesta, odmah po dolasku na opasno mjesto s odgovarajućim prometnim znakovima, koji se nalaze u ophodarskom vozilu i koji čine dio obvezne opreme ophodarskog vozila iz članka 21. ovih Pravila.

(2) Kada je potrebno zatvoriti za sav promet jedan od kolničkih trakova na autocesti, osiguranje privremeno opasnog mjesta izvodi stalno pripravna grupa, odmah nakon primljene dojave. Komplet prometnih znakova za takvu regulaciju, mora biti smješten u mjestu stalne pripravnosti.

Članak 46.

(1) Sva prometna signalizacija i prometna oprema, koja se upotrebljava u osiguranju privremeno opasnih mjesta na ophodarskoj dionici, mora biti izrađena i postavljena, sukladno propisima o prometnim znakovima na cestama.

(2) Posebne oznake za usmjeravanje prometa s dopunskom pločom, koje nisu sukladne propisima o prometnim znakovima na cestama, prikazane su u prilogu br.18., list 1. - 7., koji čini sastavni dio ovih Pravila.

(3) Svi prometni znakovi iz stavka 1. i 2. ovoga članka, moraju biti izrađeni s reflektirajućom folijom.

(4) Ako se isti prometni znakovi postavljaju na lijevoj i desnoj strani kolnika moraju biti jednakih dimenzija.

(5) Uz prometne znakove postavljaju se i treptajuća svjetla narančaste boje. Treptajuća svjetla mogu biti postavljena kao samostalna ili kao komplet treptajućih svjetla.

Članak 47.

Ako tijekom postavljanja privremenih prometnih znakova, odnosno pri obavljanju radova na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja na javnoj cesti, sudjeluje drugo vozilo a ne ophodarsko vozilo, tada to vozilo mora biti obilježeno na način kao i ophodarsko vozilo, ali bez natpisa «Ophodnja cesta».

V. RADOVI I AKTIVNOSTI KOJI SE OBAVLJAJU TIJEKOM OPHODNJE

Članak 48.

(1) Pri ophodnji ophodarske dionice ophodar obavlja i radove redovnog održavanja manjeg obima.

(2) Pod radovima iz stavka 1. ovoga članka, smatraju se:

- ispravljanje srušenog ili nakošenog prometnog znaka,

- čišćenje prometnog znaka od blata ili nanesenog snijega,

- košenje trave i uklanjane raslinja oko prometnog znaka kojem je zbog toga smanjena uočljivost,

- uklanjanje rasutih materijala, predmeta i sl., s manjih površina kolnika i ostalih prometnih površina,

- manja čišćenje kolnika od uljnih mrlja, blata, lišća, komada stakla, otkinutog granja, pregaženih životinja i sl.,

- zatvaranje manjih otvora na zaštitnoj žičanoj ogradi,

- popravak manjih lokalnih oštećenja kolnika (udarnih rupa i pojedinačnih pukotina),

- manja čišćenja (odčepljenja) sustava za odvodnju (slivnika i vodolovnih grla) uklanjanjem manjih prepreka koje sprječavaju nesmetano otjecanje vode iz cestovnih jaraka, kanalica i sl.,

- manja čišćenja prijelaznih naprava na objektima,

- presijecanje bankina koje spriječavaju površinsku odvodnju kolnika,

- manji lokalni popravak bankina,

- uklanjane manjih prepreka iz trokuta preglednosti (granja i raslinja),

- pojedinačno čišćenje prometnih znakova i prometne opreme,

- čišćenje cestovnog pojasa od otpadaka,

- uklanjanje granja u dohvatu iz slobodnog profila ceste,

- uklanjanja nestabilnog manjeg kamenja, ledenih siga i sl.

- prevencija protiv stvaranja poledice na manjim površinama kolnika (kod lokalnog vlaženja kolnika, na manjim objektima, manjim usponima, zavojima i sl.) ručnim posipanjem soli.

Članak 49.

(1) Pri ophodnji ophodarske dionice ophodar obavlja i druge aktivnosti koje su u funkciji podizanja razine prometne usluge, kao što je:

- pružanje nužne pomoći korisnicima javnih cesta u nevolji, zbog kvara vozila i sl.,

- neposredno davanje obavijesti korisnicima javne ceste o stanju i prohodnosti ophodarske dionice i drugih obavijesti,

- organiziranje uklanjanja vozila u kvaru ili oštećenih vozila.

(2) U ophođenju s korisnicima javnih cesta te korisnicima zemljišta uz javnu cestu, ophodar se mora ophoditi uljudno.

Članak 50.

(1) Kod izvanrednih događaja nastalih na javnoj cesti, ophodar je dužan u okviru svojih mogućnosti, obaviti i druge radove i aktivnosti potrebne za zaštitu javne ceste i prometa, a koje nisu obuhvaćene ovim Pravilima.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, ophodar je dužan provesti i neposredni nalog ovlaštene osobe nadležne uprave za ceste ili ovlaštene osobe nadležne inspekcije za ceste ili ovlaštene osobe policije.

Članak 51.

Opis obavljenih radova i aktivnost iz članka 48., 49., i 50. ovih Pravila, ophodar unosi u ophodarski dnevnik po obavljenoj ophodnji.

VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 52.

Ispitni program za provjeru stručne osposobljenosti ophodara iz članka 15. ovih Pravila, donijet će Hrvatska uprava za ceste u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovih Pravila.

Članak 53.

Hrvatska uprava za ceste, utvrdit će način vođenja evidencije o primljenim dojavama iz članka 38. ovih Pravila, te način upravljanja podacima, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovih Pravila.

Članak 54.

Danom stupanja na snagu ovih Pravila prestaje važiti »Uputstvo o obnašanju ophodarske službe na javnim cestama u Republici Hrvatskoj«, koje je donio Upravni odbor poduzeća »Hrvatske ceste«, na sjednici održanoj 14. 6. 1991. godine.

Članak 55.

Ova Pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Urbroj: 345-10-12011/99.
Zagreb, 5. listopada 1999.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Stjepan Bunić, v. r.

PRILOG 1

Ophodarska iskaznica - izgled i sadržajPRILOG 2

Ophodarsko vozilo - način obilježavanja
PRILOG 3

Ophodarski dnevnik - obrazacObavještavanje javnosti o stanju i prohodnosti javnih cestaObavještavanje javnosti o stanju i prohodnosti javnih cestaPRILOG 5

Shema postavljanja privremenih prometnih znakova za osiguranje opasnih mjesta na autocesti


PRILOG 6


PRILOG 7


PRILOG 8


PRILOG 9


PRILOG 10


PRILOG 11


PRILOG 12


PRILOG 13


PRILOG 14


PRILOG 15


PRILOG 16


PRILOG 17