Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

NN 112/1999 (29.10.1999.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 22. listopada 1999.

Broj: 01-081-99-1737/2
Zagreb, 27. listopada 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Članak 1.

U Zakonu o parničnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91. i 91/92.) u članku 43. stavku 1. riječi: »3.000.000 hrvatskih dinara« zamjenjuju se riječima: »100.000,00 kuna«.

Članak 2.

U članku 91. riječi: »800.000 hrvatskih dinara« zamjenjuju se riječima: »50.000,00 kuna«.

Članak 3.

U članku 110. stavku 1., članku 248. stavku 1. i 2., članku 255. stavku 1., članku 316. i članku 318. stavku 1. riječi: »200.000 hrvatskih dinara« zamjenjuju se riječima: »3.000,00 kuna«.

Članak 4.

U članku 382. stavku 2. i 3. riječi: »3.000.000 hrvatskih dinara« zamjenjuju se riječima: »100.000,00 kuna«.

U stavku 4. točki 2. iza riječi: »odnosa« brišu se točka i zarez i dodaju riječi: »koje pokreće zaposlenik protiv odluke o prestanku radnog odnosa«.

U istom stavku točke 3. do 5. brišu se.

Članak 5.

U članku 447. stavku 1., članku 458. stavku 1., članku 460. i članku 464. stavku 1. i 2. riječi: »50.000 hrvatskih dinara« zamjenjuju se riječima: »5.000,00 kuna«.

Članak 6.

U članku 494. stavku 1. riječi: »3.500.000 hrvatskih dinara« zamjenjuju se riječima: »300.000,00 kuna«.

Članak 7.

U članku 497. stavku 1. riječi: »8.000.000 hrvatskih dinara« zamjenjuju se riječima: »500.000,00 kuna«.

Stavak 2. briše se.

Članak 8.

U članku 502. stavku 1. riječi: »500.000 hrvatskih dinara« zamjenjuju se riječima: »200.000,00 kuna«.

Članak 9.

U cijelom tekstu Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91. i 91/92.) riječ: »privredni« zamjenjuje se riječju: »trgovački« u odgovarajućem padežu.

Članak 10.

Ako je prije stupanja na snagu ovoga Zakona donesena prvostupanjska presuda ili rješenje kojim je postupak pred prvo-stupanjskim sudom dovršen, daljnji postupak provest će se po pravilima parničnog postupka koja su važila do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ako se nakon stupanja na snagu ovoga Zakona ukine prvostupanjska odluka iz stavka 1. ovoga članka, daljnji postupak provest će se po ovom Zakonu.

O reviziji izjavljenoj protiv pravomoćne odluke drugo-stupanjskog suda donesene prije stupanja na snagu ovoga Zakona, rješavat će se po pravilima parničnog postupka koja su važila do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-08/92-02/02
Zagreb, 22. listopada 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.