Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 112/1999 (29.10.1999.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 27. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95, 106/96, 164/98 i 105/99) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96, 113/97 i 7/99) u članku 33.b u stavku 5. zadnja rečenica mijenja se i glasi:

"Kod prekograničnog pomorskog, riječnog i zračnog prijevoza putnika i robe ne utvrđuje se dionica puta u tuzemstvu."

Članak 2.

U članku 51. u stavku 17. iza broja "57." dodaju se riječi "stavka 2.".

Članak 3.

U članku 55. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Ako se prilikom prijenosa gospodarske cjeline ili pogona mora izračunati porezna osnovica, ona se utvrđuje prema naknadi za svako pojedinačno isporučeno dobro. Ako pri isporuci nije utvrđena naknada za svako isporučeno dobro, potrebno je utvrđeni ukupni iznos naknade za prenesenu gospodarsku cjelinu ili pogon podijeliti na naknade za svako preneseno dobro. Pri podjeli ukupne naknade polazi se od knjigovodstvene vrijednosti dobara utvrđenih u posljednjoj bilanci isporučitelja. Preuzeti dugovi se ne odbijaju od porezne osnovice. Nekretnine koje su u sastavu gospodarske cjeline ili pogona, a koje se ne smatraju novoizgrađenim u smislu odredbe članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona i članka 9. stavak 1. i 2. ovoga Pravilnika, podliježu oporezivanju prema posebnom propisu."

Članak 4.

Članak 57. mijenja se i glasi:

"Članak 57.

(1) Porez na dodanu vrijednost po stopi od 0% plaća se na:

a) sve vrste kruha,

Pod kruhom se u smislu ove točke smatraju sve vrste ispečenog kruha (pšenični, raženi, ječmeni, kukuruzni, kruh od heljde, kruh od soje, kruh od posija i kruh od krumpira) koji se stavlja u promet pod nazivom kruh bijeli, polubijeli, crni, - peciva i drugi pekarski proizvodi kao što su kifle, pereci, žemlje, pogače, lepinje, kajzerice, osim svih vrsta kolača, bureka i ostalih pekarskih i slastičarskih proizvoda.

b) sve vrste mlijeka (kravlje, ovčje, kozje) koje se u promet stavlja pod istim nazivom u tekućem stanju, svježe, pasterizirano, homogenizirano, kondenzirano (osim kiselog mlijeka, jogurta, kefira, čokoladnog mlijeka i drugih mliječnih proizvoda), te hrana za dojenčad koja služi kao potpuna zamjena za majčino mlijeko kako je određeno člankom 17. »Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica.«.

c) knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta kao što su papirus, koža, platno, tekstil (osim na CD-ROMU, video kaseti i audio kaseti, disketi, gramofonskoj ploči i sl.).

Knjiga je sukladno definiciji UNESCO-a "duhovno-tvarna tvorevina koja nastaje kao zajednički rezultat djelatnosti autora, izdavača i grafičke industrije. U tehničkom smislu knjiga se sastoji iz savijenih i sašivenih ili ljepljenih dijelova tiskanih araka i poveza. Otisnuti dijelovi knjige su naslovne stranice (preliminarni - nulti otisak) i tekstualni dio s diobom na poglavlja."

Knjigama se u smislu ove točke smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri sljedeća obilježja:

1. imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke);

2. izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova;

3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga, tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica.

Knjigama se u smislu Zakona i ovoga Pravilnika ne smatraju: telefonski imenici, vozni redovi, cjenici, kalendari, rokovnici, različiti prospekti, katalozi, turistički vodiči i turističke karte, mape, izvješća o poslovanju trgovačkih i ostalih društava, prigodni prezentacijski materijali u obliku knjige i sl.

Udžbenicima se u smislu ove točke smatraju nastavna sredstva izrađena u svezi s odgovarajućim nastavnim planom i programom, neovisno o broju stranica (temeljna knjiga, skripta, priručnik, radna bilježnica vježbenica, lektira i dr.) otisnuta na papiru ili na već navedenim nositeljima teksta, koje je odobrilo Ministarstvo prosvjete i športa ili Ministarstvo znanosti i tehnologije.

U smislu Zakona i ovoga Pravilnika smatra se da su knjige i udžbenici dobro tek u trenutku kada ih kao u cijelosti dovršenu knjigu nakladnik isporučuje u tuzemstvu, odnosno u svim drugim isporukama nakon toga.

d) lijekove određene Odlukom o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,

e) proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo - implantati (srčani zalisci, elektronski stimulatori, umjetni zglobovi, materijal za osteosintezu, stentovi, intrauterini ulošci i dr.) te ostali medicinski proizvodi za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostataka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

(2) Porez na dodanu vrijednost na isporuke svih ostalih dobara i usluga plaća se po stopi od 22% na poreznu osnovicu (naknadu). Kada se iz naknade u kojoj je sadržan porez obračunan po stopi od 22% mora izračunati iznos poreza, primjenjuje se preračunana porezna stopa. Ona se izračunava na sljedeći način:

                                              porezna stopa x 100
preračunana porezna stopa = _________________
                                              100 + porezna stopa


                                                           22 x 100
te za propisanu poreznu stopu iznosi: _________ = 18,0328%."
                                                          100 + 22

Članak 5.

U članku 65. iza riječi "kazališta" dodaje se riječ "kinematografa,".

Članak 6.

U članku 71. u stavku 2. briše se točka, stavlja zarez te se dodaju riječi "inozemnom naručitelju (primatelju)."

Članak 7.

U članku 73.a u stavku 2. iza riječi "(međunarodna organizacija)" dodaju se riječi "ili tuzemna osoba".

U stavku 4. briše se točka na kraju rečenice i dodaju se riječi "ili tuzemnoj osobi iz stavka 2. ovoga članka."

Članak 8.

U članku 74. u stavku 3. točka 4. mijenja se i glasi:

"4. zbrojni iznos naknade i poreza razvrstani po poreznoj stopi."

Članak 9.

U članku 75. u stavku 1. točke 6. i 7. mijenjaju se i glase:

"6. iznos naknade (cijene) isporučenih dobara ili obavljenih usluga razvrstane po poreznoj stopi,

7. iznos poreza razvrstan po poreznoj stopi,"

Članak 10.

U članku 83. u stavku 3. briše se točka 3.

Članak 11.

U članku 87. točka 1. mijenja se i glasi:

"1. isporukama u obračunskom razdoblju koje ne podliježu oporezivanju, isporukama koje su oslobođene poreza te isporukama koje podliježu oporezivanju po stopi od 0% (pod I);"

Članak 12.

U članku 88. prva rečenica mijenja se i glasi:

"U obrascu PDV, pod točkom I., iskazuju se podaci o obavljenim isporukama dobara i usluga koje ne podliježu oporezivanju, isporukama koje su oslobođene te isporukama koje se oporezuju po stopi od 0%, kako slijedi:

Iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

"3. pod točkom 3. o obavljenim isporukama dobara koje se oporezuju po stopi od 0%."

Članak 13.

U članku 89. u točki 1. brojevi "10 i 12" zamjenjuju se brojevima "11 i 13", a brojevi "11 i 13" brojevima "12 i 14".

Članak 14.

U članku 92. točka 1. mijenja se i glasi:

"1. isporukama u obračunskom razdoblju koje ne podliježu oporezivanju, isporukama koje su oslobođene poreza te isporukama koje podliježu oporezivanju po stopi od 0% (pod I);"

Članak 15.

U članku 93. prva rečenica mijenja se i glasi:

"U obrascu PDV-K, pod točkom I., iskazuju se podaci o obavljenim isporukama dobara i usluga u poreznom razdoblju koje ne podliježu oporezivanju, isporukama koje su oslobođene te isporukama koje se oporezuju po stopi od 0%, kako slijedi:"

Iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

"3. pod točkom 3. o obavljenim isporukama dobara koje se oporezuju po stopi od 0%."

Članak 16.

U članku 94. u točki 1. brojevi "11 i 13" zamjenjuju se brojevima "12 i 14".

Članak 17.

U članku 114. iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

"(8) Kod prijenosa gospodarske cjeline ili pogona na stjecatelja ne prekida se razdoblje ispravka pretporeza."

Članak 18.

U članku 126.a u stavku 1. druga rečenica mijenja se i glasi:

"Pravo na povrat poreza imaju inozemni poduzetnici koji na području Republike Hrvatske nemaju sjedište niti prebivalište, poslovnu upravu, podružnicu ili drugu poslovnu jedinicu."

U stavku 4. iza riječi "usluge" dodaju se riječi "i dobra".

Članak 19.

U članku 126.e u stavku 1. briše se točka, stavlja zarez i dodaju se riječi "a otisnut je na hrvatskom i engleskom jeziku."

Članak 20.

U članku 126h u stavku 1. iza riječi "uprava" dodaju se riječi "donosi rješenje i".

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"(2) Troškove platnog prometa za doznačeni iznos poreza na nerezidentni račun snosi inozemni poduzetnik."

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

Članak 21.

U članku 129. u stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

1. o ukupnom iznosu naknade za isporuke dobara i usluga s porezom, iznosu naknade za isporuke dobara i obavljene usluge koje ne podliježu oporezivanju, iznosu naknade za isporuke dobara i usluge koje su oslobođene poreza, iznosu naknade za isporuke dobara i usluga koje se oporezuju po stopi od 0%, bez obzira kome su obavljene,"

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"(2) Porezni obveznici koji zalihe dobara iskazuju po prodajnim cijenama s uračunanim porezom, obvezni su osigurati podatke o uračunanom porezu na dodanu vrijednost te podatke o poreznim osnovicama razvrstanim po poreznim stopama."

U stavku 3. iza riječi "iz stavka 1." dodaju se riječi "i stavka 2."

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

Članak 22.

U članku 130. u stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi:

"6. iznos računa-naknade odnosno naknade s porezom. Iznos iz ovoga retka razvrstava se u isporuke koje ne podliježu oporezivanju (stupac 7), isporuke koje su oslobođene poreza kao izvoz ili ostala oslobođenja (stupac 8 i 9), isporuke koje se oporezuju po stopi 0% (stupac 10), oporezive isporuke - poreznim obveznicima (stupac 11 i 12) krajnjoj potrošnji (stupac 13 i 14). Izdani računi u kojima su zaračunane usluge (npr. prijevoz iz članka 5. stavak 4. točka 2. Zakona), koje se dijelom oporezuju, a dijelom ne, zatim računi za isporuke novosagrađenih nekretnina kao i rabljenih osobnih automobila gdje je osnovica za obračun poreza na dodanu vrijednost manja od iznosa naknade za isporučena dobra, u knjizi će biti evidentirani na sljedeći način: u stupcu 6 ukupan iznos računa s porezom; u stupcu 7 dio naknade za obavljenu isporuku odnosno uslugu koja ne podliježe oporezivanju te podaci o oporezivom dijelu u stupcima 11, 12, 13 i 14 knjige."

U točki 9. iza riječi "za" dodaje se riječ "ostale".

Iza točke 9. dodaje se nova točka 10. koja glasi:

"10. iznos isporuka koje se oporezuju po stopi od 0%,"

Dosadašnje točke 10. i 11. postaju točke 11. i 12.

U točki 11. brojevi "10 i 11" u zagradi zamjenjuju se brojevima "11 i 12".

U točki 12. brojevi "12 i 13" u zagradi zamjenjuju se brojevima "13 i 14".

U stavku 2. u točki 1. brojevi "12 i 13" zamjenjuju se brojevima "13 i 14".

Članak 23.

U članku 131. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"(4) U knjigu primljenih računa unose se i računi za primljena dobra i koja se oporezuju po stopi od 0%."

Članak 24.

Iza članka 136. dodaje se novi članak 136.a koji glasi:

"Članak 136.a

(1) Porezni obveznici koji zalihe dobara iskazuju po prodajnim cijenama s uračunanim porezom, pri smanjenju, povećanju ili ukidanju poreza, obvezni su na dan početka primjene propisa kojim se povećava, smanjuje ili ukida porez, obaviti popis dobara na zalihama i utvrditi cijene s uračunanim porezom po novim poreznim stopama."

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenoga 1999. godine.

Klasa: 410-19/99-01/599
Urbroj: 513-07/99-1
Zagreb, 27. listopada 1999.

Ministar financija
mr. Borislav Škegro, v. r.