Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe

NN 115/1999 (4.11.1999.), Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 7. i 12. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93 i 29/97) i članka 5. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine«, broj 105/97 i 5/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. listopada 1999. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE

Članak 1.

Republika Hrvatska i Hrvatski savez slijepih osnivaju Hrvatsku knjižnicu za slijepe (u daljnjem tekstu: Knjižnica) kao javnu ustanovu od interesa za Republiku Hrvatsku.

Članak 2.

Osnivači Knjižnice (u daljnjem tekstu: osnivači) su Republika Hrvatska i Hrvatski savez slijepih.

Osnivači će za osnivanje i početak rada Knjižnice osigurati sredstva u sljedećim omjerima:

- Republika Hrvatska 50%

- Hrvatski savez slijepih 50%.

U ime Republike Hrvatske osnivačka prava obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

Naziv ustanove glasi: Hrvatska knjižnica za slijepe.

Sjedište Knjižnice je u Zagrebu, Draškovićeva 80.

Članak 4.

Knjižnica kao samostalna pravna osoba u pravnom prometu istupa u svoje ime i za svoj račun.

Za svoje obveze Knjižnica odgovara cjelokupnom imovinom.

Članak 5.

Djelatnost Knjižnice je:

- tiskanje i snimanje knjiga s područja stručne literature i lijepe književnosti,

- tiskanje i snimanje časopisa,

- nabava knjižnične građe u tehnikama dostupnim slijepima (na brajici i u zvučnoj tehnici),

- stručna obrada, čuvanje, zaštita i popravak knjižnične građe,

- izrada biltena i kataloga,

- redovna posudba knjiga u svim tehnikama korisnicima diljem Hrvatske putem pošte i neposredno,

- izravna dostava knjiga korisnicima s područja Zagreba,

- poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora,

- vođenje dokumentacije o građi i korisnicima,

- suradnja s drugim knjižnicama i srodnim ustanovama.

Knjižnica može obavljati i druge poslove utvrđene Statutom koji služe za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 6.

Za obavljanje djelatnosti Knjižnice iz članka 5. ove Uredbe potrebna tekuća financijska sredstva osigurat će Vlada Republike Hrvatske, a poslovni prostor Hrvatski savez slijepih.

Članak 7.

Imovinu Knjižnice čine sredstva za osnivanje i rad koja osiguravaju osnivači razmjerno udjelima iz članka 2. ove Uredbe.

Knjižnica može stjecati sredstva i iz vlastite djelatnosti, te iz drugih izvora, kao što su: darovi, potpore i sl.

Dobit ostvarena poslovanjem, upotrebljava se za obavljanje i razvoj djelatnosti Knjižnice.

Za svoje obveze te eventualni gubitak, Knjižnica odgovara sredstvima kojima raspolaže, a osnivači odgovaraju solidarno i neograničeno.

Članak 8.

Tijela Knjižnice su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 9.

Knjižnicom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima pet članova.

Članovi Upravnog vijeća su: predstavnik Ministarstva kulture, predstavnik Ministarstva rada i socijalne skrbi, dva predstavnika Hrvatskog saveza slijepih i predstavnik Knjižnice kojega bira stručno osoblje Knjižnice iz svojih redova.

Predsjednika Upravnog vijeća imenuju članovi između sebe.

Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća je četiri godine.

Članak 10.

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

- donosi Statut i druge opće akte Knjižnice,

- odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu Knjižnice,

- donosi programe rada i razvoja Knjižnice i nadzire njihovo izvršavanje,

- imenuje i razrješava ravnatelja Knjižnice,

- donosi  odluke  o  raspolaganju  imovinom  ili  sredstvima Knjižnice većom od 50.000,00 kuna, a za iznose veće od 200.000,00 kuna uz suglasnost osnivača,

- najmanje jedanput godišnje podnosi osnivačima izvješće o svom radu, te stanju u području djelovanja Knjižnice,

- obavlja i druge poslove određene Zakonom, ovom Uredbom i Statutom Knjižnice.

Upravno vijeće donosi Statut Knjižnice uz suglasnost osnivača.

O pitanjima iz svoje nadležnosti Upravno vijeće odlučuje većinom glasova.

Način rada Upravnog vijeća pobliže se uređuje Statutom.

Članak 11.

Radi izrade, stručne procjene, te praćenja i poticanja provođenja programa rada i razvoja Knjižnice i ostalih akata Knjižnice, Upravno vijeće može angažirati stručne timove i stručnjake za pojedina područja.

Radi kvalitetnijeg izvršavanja svojih zadataka Upravno vijeće može osnivati i druga stalna ili povremena radna tijela.

Članak 12.

Voditelj Knjižnice je ravnatelj.

U obnašanju svoje dužnosti ravnatelj:

- organizira, vodi rad i poslovanje Knjižnice,

- poduzima pravne radnje u ime i za račun Knjižnice,

- predstavlja i zastupa Knjižnicu, zastupa Knjižnicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te drugim pravnim osobama s javnim ovlastima,

- organizira izradu i Upravnom vijeću podnosi prijedlog Statuta, ostalih općih akata, programa i planova, te organizira izvršenje i odgovoran je za provedbu akata i zaključaka Upravnog vijeća,

- raspolaže imovinom i sredstvima Knjižnice do iznosa 50.000,00 kuna bez suglasnosti Upravnog vijeća,

- obavlja i druge poslove utvrđene Statutom,

- odgovara za zakonitost rada Knjižnice.

Članak 13.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o knjižnicama.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan na istu dužnost.

Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji se objavljuje u »Narodnim novinama« i u javnim glasilima.

Ostale uvjete koje treba ispunjavati ravnatelj, te način i postupak provođenja natječaja propisat će se Statutom Knjižnice.

Članak 14.

Do imenovanja ravnatelja Knjižnice, Vlada Republike Hrvatske će imenovati privremenog ravnatelja. Privremeni ravnatelj dužan je obaviti pripreme za početak rada Knjižnice, pribaviti potvrdu sukladno stavku 2. članku 10. Zakona o knjižnicama te podnijeti prijavu za upis Knjižnice u sudski registar u roku od 30 dana od dana imenovanja.

Članak 15.

Privremeni ravnatelj će u roku od 30 dana od registriranja Knjižnice sazvati članove Upravnog vijeća.

Upravno vijeće dužno je u roku od 60 dana od prvog saziva donijeti Statut Knjižnice, a nakon toga podnijeti ga osnivačima na suglasnost.

Članak 16.

Knjižnica počinje s radom upisom u sudski registar, a prestaje s radom odlukom Upravnog vijeća u skladu s uvjetima utvrđenim zakonom, odnosno Statutom Knjižnice.

Članak 17.

Međusobna prava i obveze koje nisu uređene ovom Uredbom, osnivači će urediti posebnim sporazumom.

Članak 18.

Stupanjem na snagu ove Uredbe, Knjižnica preuzima zaposlene u Hrvatskom savezu slijepih koji su zatečeni u radnom odnosu na poslovima ustrojbene jedinice Knjižnica.

Prava, obveze i odgovornosti uposlenih u Knjižnici ostvaruju se u skladu s propisima o radu i kolektivnim ugovorom.

Članak 19.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 007-01/99-01/65
Urbroj: 5030104-99-3
Zagreb, 28. listopada 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.