Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

NN 116/1999 (5.11.1999.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 22. listopada 1999.

Broj: 01-081-99-1740/2
Zagreb, 27. listopada 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o osiguranju ("Narodne novine", br. 9/94., 20/97. i 46/97. - pročišćeni tekst) u članku 4. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Poslove osiguranja mogu obavljati i podružnice stranih društava za osiguranje koje su registrirane u Republici Hrvat-skoj."

Članak 2.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Društvo za osiguranje može obavljati poslove ili životnih ili neživotnih osiguranja ili poslove reosiguranja."

Stavak 4. briše se.

Stavak 5. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

"Za obavljanje poslova reosiguranja ne može se osnovati vlastito društvo za osiguranje i društvo za uzajamno osiguranje."

Članak 3.

U članku 6. točka na kraju stavka 2. zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: "i podružnica stranih društava za osiguranje koje su registrirane u Republici Hrvatskoj."

U stavku 3. riječ: "inozemnog" zamjenjuje se riječju: "stranog".

Članak 4.

U članku 7. stavku 2. iza riječi: "u zemlji" dodaju se riječi: "ili u inozemstvu".

Stavak 3. briše se.

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

"Izdavanje odobrenja za rad društva za osiguranje i podružnici stranog društva za osiguranje te nadzor da li društvo i podružnica posluju sukladno ovom Zakonu i drugim propisima obavlja Direkcija za nadzor društava za osiguranje."

Članak 6.

U članku 12. u točki 1. brojka: "8.000.000,00" zamjenjuje se brojkom: "15.000.000,00", u točki 2. brojka: "4.000.000,00" zamjenjuje se brojkom: "6.000.000,00", u točki 3. brojka: "12.000.000,00" zamjenjuje se brojkom: "18.000.000,00", a u točki 4. brojka: "12.000.000,00" zamjenjuje se brojkom: "18.000.000,00".

Članak 7.

U članku 13. stavku 3. na kraju podstavka 3. zarez se briše i dodaju se riječi: "i mišljenje ovlaštenog aktuara o tim aktima,".

Članak 8.

U članku 15. stavku 1. riječi: "60 dana" zamjenjuju se riječima: "šest mjeseci".

U stavku 3. podstavku 2. riječi: "stavka 2. i 3." brišu se.

Članak 9.

U članku 16. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Pod stručnom osposobljenošću smatra se visoka stručna sprema te najmanje trogodišnje iskustvo na obavljanju vodećih poslova osiguranja ili financijskih poslova u sličnoj djelatnosti, odnosno viša stručna sprema i najmanje petogodišnje radno iskustvo na obavljanju vodećih poslova u društvu za osiguranje što se dokazuju uspješnim polaganjem stručnog ispita čiji sadržaj i rokove propisuje ministar financija. Ujedno potrebno je ispunjavati i posebne uvjete koje propiše ministar financija u svezi stručnog usmjerenja, poznavanja hrvatskog jezika i propisa Republike Hrvatske."

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

"Osoba predložena za imenovanje za predsjednika uprave osiguravajućeg društva mora Direkciji za nadzor društava za osiguranje osobno prikazati i u pisanom obliku dostaviti svoj program razvoja društva za osiguranje i način ostvarenja tog programa.

Svi članovi uprave moraju biti zaposleni u društvu za osiguranje u punom radnom vremenu.

Na prijedlog Direkcije za nadzor društava za osiguranje, ministar financija može oduzeti suglasnost iz stavka 1. ovoga članka predsjedniku ili pojedinom članu uprave, ako društvo posluje protivno odredbama ovoga Zakona, ili propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili protivno aktima društva."

Članak 10.

U članku 24. stavku 1. riječi: "60 dana" zamjenjuju se riječima: "šest mjeseci".

Članak 11.

Iza članka 31. dodaje se novi podnaslov i novi članci 31a., 31b. i 31c. koji glase:

"6. Podružnica stranog društva za osiguranje

Članak 31a.

Strano društvo za osiguranje koje u zemlji svojega sjedišta ima odobrenje za obavljanje poslova osiguranja, odnosno poslova reosiguranja, može u Republici Hrvatskoj osnovati podružnicu pod uvjetom uzajamnosti.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka uvjet uzajamnosti se ne odnosi na strana društva za osiguranje koja imaju sjedište u zemljama članicama Svjetske trgovinske organizacije.

Odobrenje za rad podružnice stranog društva za osiguranje izdaje Direkcija za nadzor društava za osiguranje na temelju zahtjeva stranog društva osnivača podružnice.

Strano društvo za osiguranje dužno je uz zahtjev dostaviti:

- izvješće o svom poslovanju za posljednje tri godine poslo-vanja,

- izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za prethodnu poslovnu godinu,

- mišljenje institucije za nadzor zemlje sjedišta stranog društva o njegovom poslovanju kao i dozvolu za osnivanje podružnice, ako je prema propisima te zemlje potrebna, ili potvrdu da takvo odobrenje nije potrebno te potvrdu iste institucije za koje vrste osiguranja strano društvo ima odobrenje,

- poslovni plan podružnice za naredne tri godine poslovanja koje će između ostalog sadržavati detaljan opis poslova osiguranja, odnosno reosiguranja, koje će podružnica obavljati, očekivani premijski prihod, očekivane izdatke za osigurane slučajeve i procjenu troškova za osnivanje podružnice, uprave i mreže zastupnika,

- opće i posebne uvjete osiguranja i cjenike premija potvrđene od ovlaštenog aktuara za sve vrste osiguranja koje podružnica namjerava obavljati,

- dokaz da su osigurana novčana sredstva za pokriće osnivačkih i drugih troškova početka rada podružnice i uplaćena sredstva najmanje u iznosu određenom člankom 12. ovoga Zakona, a koja služe kao pričuve sigurnosti za podmirenje obveza podružnice,

- ovjerenu izjavu stranog društva da preuzima odgovornost za sve obveze koje nastanu u Republici Hrvatskoj u svezi s radom podružnice,

- imena osoba koje će voditi podružnicu i podatke o njihovoj stručnoj spremi i radnom iskustvu,

- izjavu stranog društva da će u podružnici zaposliti najmanje dvije osobe koje imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj, od kojih najmanje jedna poznaje hrvatski jezik i imaju ovlast osnivača za vođenje poslova u podružnici, upravljanje podružnicom i zastupanje stranog društva u poslovima koje osnivač obavlja preko podružnice.

Direkcija za nadzor društava za osiguranje će najkasnije u roku od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva i dokumentacije iz stavka 4. ovoga članka ili njegove dopune odlučiti o zahtjevu.

Rješenje iz stavka 5. ovoga članka je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Članak 31b.

Direkcija za nadzor društava za osiguranje uskratit će stranom društvu za osiguranje izdavanje odobrenja za rad podružnice ili ako je ono već izdano, oduzet će ga ako je institucija nadležna za nadzor društava za osiguranje u zemlji sjedišta stranog društva oduzela odobrenje za rad tom društvu.

Direkcija za nadzor društva za osiguranje oduzet će odobrenje za obavljanje poslova osiguranja, odnosno reosiguranja, podružnici ako ne započne radom u roku od tri mjeseca od dana izdavanja odobrenja ili ako se naknadno utvrdi da je odobrenje izdano navođenjem neistinitih podataka te u ostalim slučajevima predviđenim ovim Zakonom koji se odnose na društva za osiguranje.

Rješenje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Članak 31c.

Podružnica stranog društva za osiguranje u pravnom prometu s trećim osobama u Republici Hrvatskoj može obavljati poslove osiguranja odnosno reosiguranja u skladu s ovlaštenjima društva osnivača i odobrenjem Direkcije za nadzor i uz odgovornost osnivača za sve obveze koje nastanu u Republici Hrvatskoj u svezi s radom podružnice.

Na podružnicu stranog društva za osiguranje na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Zakona i drugi propisi Re-publike Hrvatske koji se odnose na domaće društvo za osiguranje."

Članak 12.

U članku 38. stavku 3. riječi u zagradi: "mirovinsko osiguranje", brišu se.

Članak 13.

U članku 51. u stavku 3. riječ: "i" zamjenjuje se zarezom, a iza riječi: "za vlastite dionice u vlasništvu društva" dodaju se riječi: "i nematerijalnu imovinu".

Članak 14.

U članku 52. stavku 1. pod a) i b) riječi: "tehničke premije" zamjenjuju se riječima: "zaračunate bruto premije", a iza riječi: "ali najviše do 15%", dodaju se riječi: "a za životna osiguranja kod kojih ugovaratelj snosi rizik ulaganja najmanje 1% od tehničke pričuve za naknade osigurane ugovorom o osiguranju koje su direktno vezane za vrijednosti ulaganja,".

Članak 15.

Članak 55. mijenja se i glasi:

"Društvo za osiguranje dužno je ulagati sredstva u Republici Hrvatskoj, uzimajući u obzir vrste poslova osiguranja koje obavlja, s time da je zajamčena sigurnost, isplativost te odgovarajuća raznovrsnost ulaganja.

Sredstva jamstvenog kapitala i tehničkih pričuva umanjenih za sredstva matematičke pričuve životnih osiguranja i drugih osiguranja za koja se obračunava matematička pričuva čine ras-položiva sredstva za ulaganje.

Društvo za osiguranje može sredstva iz stavka 2. ovoga članka ulagati samo u sljedeće namjene:

1. vrijednosne papire kojih je izdavatelj Republika Hrvatska ili Hrvatska narodna banka,

2. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj,

3. dionice i druge vrijednosne papire s promjenjivim prihodom kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj, (ne obuhvaća namjene iz točke 4. ovoga stavka),

4. udjele i dionice investicijskih fondova koji svoju imovinu ulažu u vrijednosne papire i depozite banaka s namjerom disperzije i ograničenja rizika ulaganja,

5. udjele i vrijednosne papire kojima se ne trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira, (ne obuhvaća namjene iz točke 4. ovoga stavka),

6. zajmove osigurane založnim pravom ili prijenosom vlasništva na nekretnini, ako je založno pravo ili prijenos vlasništva upisano u zemljišnoj knjizi u Republici Hrvatskoj te ako visina ulaganja nije viša od 60% vrijednosti nekretnine utvrđene na temelju procjene ovlaštenog procjenitelja,

7. depozite i kredite bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

8. ostale zajmove koji su osigurani garancijom banaka ili vrijednosnim papirima iz točke 1. i 2. ovoga stavka,

9. depozite kod preuzetog poslovanja osiguranja u reosiguranje (depoziti kod cedenta),

10. zemljišta i građevinske objekte u Republici Hrvatskoj.

Vrijednost pojedinih vrsta ulaganja iz stavka 3. ovoga članka ne smije prelaziti sljedeće postotke stanja raspoloživih sredstava za ulaganja:

1. u vrijednosne papire iz točke 2. do 15%, a najviše do 2% stanja raspoloživih sredstava za ulaganje u vrijednosne papire istog izdavatelja,

2. u vrijednosne papire iz točke 3. do 10%, a najviše do 2% stanja raspoloživih sredstava za ulaganje u vrijednosne papire istog izdavatelja,

3. ulaganja za namjene iz točke 4. do 10%, a najviše do 2% stanja raspoloživih sredstava za ulaganje istog investicijskog fonda,

4. u udjele i vrijednosne papire iz točke 5. do 5%, a najviše do 1% raspoloživih sredstava za ulaganje u udjele i vrijednosne papire istog izdavatelja,

5. u zajmove iz točke 6. do 10%, a najviše do 2% stanja raspoloživih sredstava za ulaganja istom zajmoprimcu,

6. u depozite i kredite iz točke 7. do 50%, a najviše do 10% stanja raspoloživih sredstava za ulaganje u istoj banci,

7. u zajmove iz točke 8. do 10%, a najviše do 2% stanja raspoloživih sredstava za ulaganje istom zajmoprimcu,

8. u depozite iz točke 9. do 10% stanja raspoloživih sredstava za ulaganje,

9. u zemljišta i građevinske objekte iz točke 10. do 30% stanja raspoloživih sredstava za ulaganje."

Članak 16.

Iza članka 55. dodaju se članci 55a. i 55b. koji glase:

"Članak 55a.

Sredstva matematičke pričuve životnih osiguranja i drugih osiguranja za koja se obračunava matematička pričuva društvo za osiguranje može ulagati samo u sljedeće namjene:

1. vrijednosne papire kojih je izdavatelj Republika Hrvatska ili Hrvatska narodna banka ili Hrvatska banka za obnovu i razvitak,

2. vrijednosne papire za isplatu kojih jamči Republika Hr-vatska,

3. depozite i kredite bankama sa sjedištem u Republici Hr-vatskoj,

4. zajmove osiguranicima životnih osiguranja do visine otkupne vrijednosti police osiguranja,

5. u nekretnine sa stalnim prihodima.

Vrijednost pojedinih ulaganja iz stavka 1. ovoga članka ne smije prelaziti sljedeće postotke od stanja matematičke pričuve životnih osiguranja:

1. u vrijednosne papire iz točke 2. do 30% stanja mate-matičke pričuve,

2. u depozite i kredite bankama iz točke 3. do 50%, a najviše do 10% stanja matematičke pričuve u istoj banci,

3. u zajmove osiguranicima životnih osiguranja iz točke 4. do 30% stanja matematičke pričuve,

4. u nekretnine iz točke 5. do 20% stanja matematičke pričuve.

Društvo za osiguranje je obvezno 50% stanja matematičke pričuve uložiti u vrijednosne papire iz točke 1. stavka 1. ovoga članka.

Članak 55b.

Direkcija za nadzor društva za osiguranje može društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje dozvoliti ulaganje u namjene i u visini koje nisu predviđene ili za koje nisu ispunjeni uvjeti iz članka 55. i 55a. ovoga Zakona, ako takvo ulaganje ne ugrožava interese osiguranika.

Iznimno od odredbi stavka 1. članka 55. Direkcija za nadzor društava za osiguranje može društvu koje obavlja poslove reosiguranja dozvoliti ulaganje sredstava u inozemstvu, ako je takvo ulaganje sukladno propisima o deviznom poslovanju.

Odredbe članka 55. i 55a. ovoga Zakona koje se odnose na ograničenje namjene i visine ulaganja ne odnose se na ulaganja za račun i rizik vlasnika polica životnog osiguranja.

Depoziti u bankama kojima se može svakodnevno raspolagati bez obzira da li donose kamate ili ne, ne smatraju se ulaganjima, a društvo za osiguranje ih je obvezno držati samo u optimalnom iznosu potrebnom za podmirenje tekućih obaveza.

Uz prethodnu suglasnost Direkcije za nadzor društava za osiguranje, društvo za osiguranje može se zaduživati, odnosno uzimati zajmove, kredite, izdavati dužničke vrijednosne papire i to samo u svrhu premošćivanja likvidnosti za podmirenje dos-pjelih obveza prema korisnicima osiguranja sukladno ugovoru o osiguranju."

Članak 17.

U članku 56. stavku 5. riječ: "fakturirane premije" zamjenjuju se riječima: "zaračunate bruto premije".

Članak 18.

U članku 61. stavku 1. iza riječi: "članka 55" dodaju se riječi: "i 55a."

Članak 19.

U članku 62. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Uz godišnje izvješće o poslovanju društvo za osiguranje je dužno Direkciji za nadzor društava za osiguranje dostaviti revizorsko izvješće koje obvezno mora sadržavati i detaljni pregled namjene i strukture ulaganja te mišljenje revizora o primjeni članka 55., 55a. i 55b. ovoga Zakona."

Članak 20.

Članak 63. mijenja se i glasi:

"Društvo za osiguranje dužno je Direkciji za nadzor društava za osiguranje dostavljati izvješća i podatke u obliku, na način i u rokovima kako to odredi Direkcija, kao i bilo koji drugi zatraženi dokument potreban za obavljanje nadzora."

Članak 21.

U članku 76. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

"Direkcija za nadzor društava za osiguranje može samostalno donijeti zajedničke uvjete i premijski sustav s jedinstvenim osnovicama dijela premije za naknadu štete, ako na temelju poslovanja društava koja provode ove vrste osiguranja ocijeni da je neophodno donošenje novih, odnosno izmjene i dopune postojećih, ili ako se oni ne donesu na način i po postupku iz stavka 2. ovoga članka."

Ukoliko društvo za osiguranje koje obavlja poslove obveznog osiguranja vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim osobama, ne primjenjuje odredbe zajedničkih uvjeta i temeljnoga premijskog sustava iz ovog članka, Direkcija za nadzor društava za osiguranje mu može privremeno ili trajno zabraniti odnosno oduzeti odobrenje za obavljanje te vrste osiguranja. Privremena zabrana ne može biti kraća od godine dana od dana donošenja rješenja o zabrani."

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Članak 22.

U članku 107. stavku 2. iza riječi: "obavijesti" briše se točka i dodaju riječi: "uz uvjete koje propiše Hrvatski ured za osiguranje.".

Stavci 3., 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji stavci 6., 7. i 8. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 23.

U članku 108. stavku 1. brojka: "20.000,00" zamjenjuje se brojkom: "50.000,00", a brojka "200.000,00" zamjenjuje se brojkom: "500.000,00".

U stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

"1. ako ulaže raspoloživa sredstva za ulaganje ili sredstva matematičke pričuve životnih osiguranja i drugih osiguranja za koja se obračunava matematička pričuva u namjene koje nisu određene člankom 55. i 55a. ovoga Zakona ili ulaže u pojedine namjene više nego je to određeno tim člancima,".

Iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

"2. ako se zaduži bez prethodne suglasnosti Direkcije za nadzor društava za osiguranje (članak 55b.),".

Dosadašnje točke 2. do 7. postaju točke 3. do 8.

Dosadašnja točka 8. koja postaje točka 9. mijenja se i glasi:

"9. ako ne dostavi izvješće ili podatke u obliku, na način ili u roku kako to odredi Direkcija za nadzor društava za osiguranje ili bilo koji zatraženi dokument koji je potreban za obavljanje nadzora (članak 63.),".

Dosadašnje točke 9. i 10. postaju točke 10. i 11.

U stavku 2. brojka: "1.000,00" zamjenjuje se brojkom: "5.000,00", a brojka: "12.000,00" zamjenjuje se brojkom: "20.000,00".

Članak 24.

U članku 109. brojka: "200,00" zamjenjuje se brojkom: "2.000,00", a brojka: "4.000,00" zamjenjuje se brojkom: 10.000,00".

Članak 25.

Društva za osiguranje koja su prema odredbama Zakona o osiguranju ("Narodne novine", br. 9/94., 20/97. i 46/97. - pročišćeni tekst) obavljala poslove mirovinskog osiguranja, mogu nastaviti obavljati ove poslove, uz obvezu da svoju organizaciju i poslovanje, usklade s odredbama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje i Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, do 31. prosinca 2000.

Članak 26.

Društva za osiguranje koja su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona obavljala poslove i životnih i neživotnih osiguranja mogu nastaviti obavljati te poslove, a društva za osiguranje koja su pored poslova osiguranja obavljala i poslove reosiguranja dužna su u roku od godine dana uskladiti svoju djelatnost s odredbama članka 2. ovoga Zakona.

Članak 27.

Društva za osiguranje osnovana do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dužna su uskladiti visinu temeljnog kapitala iz članka 6. ovoga Zakona u roku od dvije godine od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 28.

Društvo za osiguranje dužno je uskladiti svoje poslovanje sukladno odredbi članaka 15. i 16. ovoga Zakona u roku od dvije godine od dana njegova stupanja na snagu.

Od dana stupanja na snagu ovoga Zakona društvo za osiguranje smije ulagati raspoloživa sredstva za ulaganje i sredstva matematičke pričuve životnih osiguranja i drugih osiguranja za koje se obračunava matematička pričuva samo u namjene i u visini određenim člankom 15. i 16. ovoga Zakona.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na ulaganja na temelju ugovora sklopljenih do dana stupanja na snagu ovoga Zakona po kojima je ugovoren rok povrata uloženih sredstava nakon roka iz stavka 1. ovoga članka, ali se rok povrata uloženih sredstava po tim ugovorima ne smije produžavati.

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o dopuni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju ("Narodne novine", br. 50/99.).

Članak 30.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 453-02/93-01/02
Zagreb, 22. listopada 1999.

ZASTUPNIČKI DOM

HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.