Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika

NN 118/1999 (12.11.1999.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 11/94), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE KOJIMA SE MJERI UDIO ETILNOG ALKOHOLA U IZDAHU ISPITANIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se mjeriteljski zahtjevi koje moraju zadovoljavati uređaji kojima se automatski mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika (u daljnjem tekstu etilometri).

Članak 2.

Etilometri su prema ovomu pravilniku uređaji kojima se automatski mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika (u daljnjemu tekstu udio alkohola) u referentnim uvjetima iz članka 7. stavka 1. ovoga pravilnika.

Izdah ispitanika je količina zraka izdahnuta duboko iz pluća. Ako je pri mjerenju protok zraka izdaha manji od 0,1 L/s, izdah ispitanika nije dostatan za mjerenje.

Udio alkohola mjeri se i prikazuje na pokaznome uređaju etilometra u miligramima alkohola po litri izdaha ispitanika (mg/L).

Izmjereni udio alkohola u mg/L može se prikazati na pokaznome uređaju etilometra i kao udio alkohola u krvi ispitanika u gramima alkohola po kilogramu krvi ispitanika (g/kg) odnosno u masenim promilima (‰).

II. MJERNO-TEHNIČKI ZAHTJEVI

Članak 3.

Etilometar mora imati mogućnost mjerenja u mjernome području od 0,050 mg/L do 1,440 mg/L, a najveća gornja granica mjerenja smije biti 3,000 mg/L.

Za mjerne vrijednosti manje od 0,050 mg/L etilometar mora pokazivati ništicu.

Članak 4.

Etilometar se sastoji od ovih osnovnih dijelova:

1. osjetila

2. mjernoga dijela (uređaja za obradbu signala)

3. pokaznog uređaja

4. uređaja za signalizaciju.

Osim osnovnih dijelova iz stavka 1. ovog članka, etilometar može imati i sondu za uzimanje uzoraka, uređaj za tiskanje mjernih rezultata i priključke za spajanje na računalo.

Članak 5.

Pokazni uređaj etilometra može biti analogni ili digitalni.

Vrijednost podjeljka mjerne ljestvice na analognome pokaznom uređaju ili vrijednost digita na digitalnome pokaznom uređaju mora biti jednaka 0,01 mg/L ili manja od 0,01 mg/L odnosno jednaka 0,02 g/kg (masena promila) ili manja od 0,02 g/kg (masena promila).

Nakon završenoga postupka mjerenja etilometar mora pokazivati samo krajnji rezultat.

Članak 6.

U referentnim uvjetima iz članka 7. stavka 1. ovoga pravilnika, moraju etilometri biti spremni za mjerenje:

1. nakon zagrijavanja od 15 minuta nakon uključenja uređaja

2. nakon zagrijavanja od 5 minuta nakon uključenja uređaja ako je uređaj bio u tzv. pripremnome modu.

Iznimno, etilometri koji ne ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka mogu se upotrebljavati ako je vrijeme zagrijavanja navedeno u uputi za rukovanje.

III. IZRADBENA SVOJSTVA

Članak 7.

Etilometar mora biti konstruiran za mjerenje pri ovim referentnim uvjetima:

1. temperaturi okoline od 0 °C do +40 °C

2. tlaku izdaha koji ne smije prelaziti 25 hPa pri protoku zraka od 0,17 L/s kako bi se s pomoću usnika dobio dostatan uzorak izdahnutog zraka.

Usnik je posebno obrađena cjevčica od plastične mase kroz koju ispitanik puše u etilometar.

Članak 8.

Etilometri mogu biti konstruirani kao prenosivi ili neprenosivi uređaji za uporabu na otvorenome ili u zatvorenome prostoru, pri čemu rukovanje, mjerenje i ugađanje mora biti lako i jednostavno.

Kućište etilometra mora se tako izraditi da dijelovi uređaja budu zaštićeni od vanjskih udara, prašine i vlage.

Kućište etilometra mora biti napravljeno tako da se mogu staviti ovjerni žigovi.

IV. GRANICE DOPUŠTENE POGREŠKE

Članak 9.

Točnost mjerenja etilometra utvrđuje se održavanjem rezultata mjerenja u granicama dopuštene pogreške (GDP).

Granice dopuštene pogreške (GDP) pri tipnome ispitivanju, prvome ovjeravanju i ponovnome ovjeravanju utvrđene su u tablici 1.

Tablica 1: Granice dopuštene pogreške (GDP)

 Granice dopuštene pogreške 
 (GDP) pri tipnome ispitivanju 
 i prvome ovjeravanju
 Granice dopuštene pogreške
 (GDP) pri ponovnome
 ovjeravanju
 ± 0,020 mg/L za udio
 alkohola od 0,000 do
 0,400 mg/L ili
  ± 0,042 ‰ za udio alkohola
 od 0,00 ‰ do 0,83 ‰
  ± 5% za udio alkohola od
 0,400 mg/L do 2,000 mg/L ili 
  ± 5% za udio alkohola od
 0,83 ‰ do 4,17‰
  ± 20% za udio alkohola
 veći od 2,000 mg/L ili
  ± 20 % za udio alkohola
 veći od 4,17 ‰
 ± 0,032 mg/L za udio
 alkohola od 0,000 do
 0,400 mg/L ili
  ± 0,066 ‰ za udio alkohola
 od 0,00 ‰ do 0,83 ‰
  ± 8% za udio alkohola od
 0,400 mg/L do 2,000 mg/L ili
  ± 8 % za udio alkohola od
 0,83 ‰ do 4,17 ‰
  ± 30% za udio alkohola
 veći od 2,000 mg/L ili
  ± 30% za udio alkohola
 veći od 4,17 ‰

V. NATPISI I OZNAKE

Članak 10.

Natpisi i oznake na etilometru moraju biti ispisani na hrvatskome jeziku i latiničnim pismom.

Etilometri moraju imati ove natpise i oznake, jasno vidljive, čitljive i neizbrisive u uobičajenim uvjetima uporabe:

1. naziv ili znak proizvođača

2. oznaku tipa etilometra

3. serijski ili tvornički broj.

Natpisi i oznake iz stavka 2. ovog članka moraju se nalaziti na vidljivu mjestu na etilometru ili na natpisnoj pločici etilometra.

Na analognome pokaznom uređaju odnosno digitalnome pokaznom uređaju ili pokraj njega (na kućištu) mora biti oznaka mjerne jedinice u kojoj se izražava rezultat mjerenja.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o metrološkim uvjetima za etilometre ("Narodne novine" br. 53/91).

Članak 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 053-02/99-04/10
Urbroj: 558-03/7-99-2
Zagreb, 20. listopada 1999.

Ravnatelj
Državnog zavoda za
normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.