Pravilnik o utvrđivanju kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica

NN 119/1999 (16.11.1999.), Pravilnik o utvrđivanju kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 13. stavak 2., članka 42. stavak 3. Zakona o normizaciji ("Narodne novine", br. 55/96), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU KATEGORIJA I KLASA SVINJSKIH TRUPOVA I POLOVICA

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju osnove i mjerila za razvrstavanje svinjskih trupova i polovica na kategorije, te svinjskih polovica iz kategorije "svinje za klanje" (mase trupa od 50 do 120 kg) i "mladih nerasta" (mase trupa od 50 do 80 kg) i na klase, uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne osobe i osobe zaposlene u pravnoj osobi ovlaštene za provođenje postupka razvrstavanja svinjskih trupova i polovica u kategorije i klase, te nadzor nad njihovim radom.

Članak 2.

Razvrstavanje propisano ovim pravilnikom provodi se radi jedinstvenoga vrednovanja svinjskih trupova i polovica i njihova prometa na tržištu.

Uvjeti za razvrstavanje koji su propisani ovim pravilnikom moraju se zadovoljiti u proizvodnji, preradi i prometu tih proizvoda.

Članak 3.

Razvrstavanje svinjskih trupova i polovica odnosi se na propisano klaonički obrađene trupove odnosno polovice svinja rasječene po uzdužnoj crti kralježnice i glave s kožom bez dlake, s glavom bez jezika, s prednjim i stražnjim nogama, repom, bubrezima, bubrežnim salom i ošitom, ali bez drugih unutrašnjih organa, bez rožine papaka, očnih jabučica i ušnih kanala, a polovice nerasta i bez testisa.

Kad se skida koža s cijeloga trupa i glave, polovice su još i bez kože, donjih dijelova nogu i repa.

Za polovice s kojih se skida koža pri izračunu udjela mišićnog tkiva obavlja se korekcija izmjerene debljine slanine prema prilogu 6 točka 3.

Članak 4.

Masa svinjskog trupa (klaonička masa) u smislu ovoga pravilnika masa je obiju polovica s glavom, s kožom bez dlake, s prednjim i stražnjim nogama, repom, bubrezima i bubrežnim salom, a u slučaju skidanja kože i bez kože, bez donjih dijelova nogu i repa, izvaganih najkasnije 45 minuta nakon klanja.

Za utvrđivanje klaoničke mase ohlađenih polovica primjenjuje se odbitak od 2% od mase polovica izvaganih najkasnije 45 minuta nakon klanja.

Članak 5.

Kad se klaonička masa polovica ne može izvagati unutar 45 minuta nakon klanja, mora se za svaki pojedinačni trup ili polovicu navesti točno prekoračenje vremena u minutama.

Na temelju navedenoga prekoračenja vremena u vaganju klaonička masa ohlađenih polovica izračunava se tako da se od vrijednosti postotka 2% odbija po 0,1 za svakih 15 minuta prekoračenja u vaganju, a tako dobivena vrijednost postotka čini kalo hlađenja.

Članak 6.

Svinjski trupovi i polovice razvrstavaju se u kategorije i klase prema prilozima 1. i 2. koji su sastavni dijelovi ovog pravilnika.

Na klase se razvrstavaju svinje iz kategorija "svinje za klanje" i "mladi nerasti" a na temelju podataka o udjelu mišićnog tkiva u polovicama, prema prilogu 2., koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Osim na klase svinje iz kategorija iz stavka 2. ovoga članka mogu se dalje razvrstavati na potklase te skupine prema masi, prema prilozima 3. i 4., koji su sastavni dijelovi ovoga pravilnika.

Članak 7.

Razvrstavanje prema udjelu mišićnoga tkiva provodi se za sve klaonički obrađene trupove i polovice iz kategorija "svinje za klanje" i "mladi nerastovi" koje nisu služile za rasplod, a muške svinje u kategoriji "svinja za klanje" moraju biti kastrirane najkasnije 30 dana prije klanja.

Razvrstavanje iz stavka 1. ovoga članka obavlja se prema utvrđenom postotnom udjelu mišićnoga tkiva u polovicama u pet klasa: E, U, R, O i P, prema prilogu 2. ovoga pravilnika, te klasu "S" za polovice koje sadrže 60% i više udjela mišićnog tkiva.

Udio mišićnoga tkiva u svinjskim polovicama utvrđuje se neposredno nakon klanja, odnosno nakon veterinarsko-sanitarnog pregleda.

Članak 8.

Postupak utvrđivanja udjela mišićnoga tkiva u svinjskim polovicama obavlja se određivanjem debljine slanine i mišića u milimetrima s pomoću automatskog uređaja za utvrđivanje udjela mišićnog tkiva s optoelektroničkom ili ultrazvučnom sondom, a prema prilogu 5., koji je sastavni dio ovoga pravilnika, ili postupkom "metoda dvije točke" prema prilogu 6., koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

Primjena automatskog uređaja za utvrđivanje udjela mišićnog tkiva u svinjskim polovicama obvezatna je kada se u klaonici u jednom danu zakolje više od 50 komada svinja.

Ova obveza stupa na snagu 1. rujna 2000. godine.

Odobrenje za primjenu automatskog uređaja izdaje Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u nastavku: Zavod) nakon provjere točnosti mjerenja debljine slanine i mišićnog tkiva te rezultata mjerenja udjela mišićnog tkiva u svinjskim polovicama.

Točnost automatskog uređaja smatra se zadovoljavajućom ako mjeri točnošću ± 0,5 mm.

Mjerila koja se koriste u postupku utvrđivanja mišićnog tkiva u svinjskim polovicama podliježu obvezi tehničkog održavanja putem servisera ovlaštenog od strane ravnatelja Zavoda.

Članak 9.

Provjera valjanosti matematičkoga izraza, odnosno rezultata utvrđivanja udjela mišićnoga tkiva u svinjskim polovicama postupcima iz članka 8. ovoga pravilnika provodi se na temelju rezultata mjerenja dobivenih etalonskim uređajem ili na temelju rezultata mjerenja dobivenih validiranom i verificiranom metodom ili potpunim rasijecanjem uzorka od najmanje 120 komada klaonički obrađenih svinjskih polovica, te razdvajanjem tako dobivenih osnovnih dijelova na mišićno tkivo, te masno tkivo s kožom i kosti.

Rezultati se smatraju valjanim ako je koeficijent korelacije 0,8 ili veći a standardno odstupanje se = 2,5 ili manje.

U mišićno tkivo uključeni su svi poprečno-prugasti mišići trupa, koji se mogu nožem odvojiti od kostiju i masnoga tkiva.

Članak 10.

O razvrstavanju svinjskih trupova i polovica u kategorije i klase sastavlja se zapisnik za obje polovice.

O utvrđenoj kategoriji i klasi svinjskih trupova i polovica istoga vlasnika sastavlja se zajednički zapisnik.

Zapisnici iz stavka 1. i 2. ovog članka sastavljaju se prema obrascima "DZNM/PL-1" i "DZNM/PL-2" prema prilozima 7. i 8. koji su sastavni dijelovi ovog pravilnika.

Za svinjske trupove i polovice, odnosno dijelove svinjskih trupova i polovica koji se stavljaju u promet, osoba koja je provela postupak kategorizacije i klasifikacije (u nastavku: klasifikator) izdaje potvrdu o provedenom razvrstavanju a prema obrascu "DZNM/PL-3" prema prilogu 9. koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Potvrda iz stavka 4. ovog članka sastavni je dio obvezne prateće dokumentacije proizvoda.

Članak 11.

Zapisnik iz članka 10. ovoga pravilnika mora sadržavati ove podatke:

- naziv pravne ili fizičke osobe podnositelja zahtjeva

- mjesto i datum klanja

- redni broj klanja toga dana za obje polovice i oznaku vlasnika svinje

- masa polovica, debljina slanine, debljina mišića, postotak mišićnog tkiva

- klasa (i potklasa, kada se to zahtijeva) i/ili kategorija

- naziv pravne osobe koja obavlja kategorizaciju i klasifikaciju

- naziv uređaja i postupka klasifikacije

- mjesto i datum provođenja klasifikacije i kategorizacije

- ime i prezime klasifikatora i njegov jedinstveni identifikacijski broj.

Članak 12.

Razvrstavanje svinjskih trupova i polovica u kategorije i klase prema ovom pravilniku obavlja Zavod ili pravna osoba koju ovlasti ravnatelj Zavoda, a koja mora ispunjavati ove uvjete:

- da je pravna osoba registrirana za obavljanje kontrole kakvoće robe i da udovoljava zahtjevima nepristranosti, neovisnosti i integriteta u skladu s odredbama norme HRN EN 45001,

- da na poslovima klasifikacije i kategorizacije prema ovom pravilniku ima stalno uposlenih najmanje 5 djelatnika koji imaju završen najmanje IV. stupanj stručne spreme veterinarskog ili agronomsko-stočarskog smjera i najmanje jednu godinu radnog iskustva na takvim ili sličnim poslovima,

- ili da ovi djelatnici imaju završen najmanje IV. stupanj stručne spreme i najmanje 10 godina radnog iskustva na takvim ili sličnim poslovima,

- da ovi djelatnici imaju položen ispit za klasifikatora prema programu za osposobljavanje za poslove kategorizacije i klasifikacije svinjskih trupova i polovica (u nastavku: program za klasifikatore) kod ovlaštene ustanove.

Program za klasifikatore odobrava ravnatelj Zavoda.

Ravnatelj Zavoda ovlašćuje ustanovu za provođenje programa za klasifikatore.

Djelatnici koji obavljaju posao klasifikatora temeljem rješenja o ovlašćenju pravne osobe za provođenje postupka kategorizacije i klasifikacije svinjskih trupova i polovica na temelju Pravilnika o utvrđivanju trgovačkih kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica ("Narodne novine", br. 79/95, 16/96, 112/97 i 128/97) dužni su u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika položiti ispit za klasifikatore.

Članak 13.

Osobe koje su uspješno završile program za klasifikatore i udovoljile drugim uvjetima iz članka 12. dobivaju iskaznicu ovlaštenog klasifikatora koju izdaje Zavod.

Izgled iskaznice prikazan je u prilogu 11. koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Iskaznica se izrađuje na papiru bijele boje veličine 85¤55 mm i zaštićuje se omotom od plastične mase.

Iskaznica sadrži ove podatke:

a) na prednjoj strani:

1. utisnut grb Republike Hrvatske,

2. natpis: "Republika Hrvatska",

3. natpis: "Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo",

4. nazive: "Službena iskaznica", "Ovlašteni klasifikator",

5. mjesto za sliku veličine 23¤30 mm preko koje se otiskuje pečat Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo,

6. ime i prezime nositelja iskaznice,

7. jedinstveni matični broj građana i

8. broj iskaznice.

b) na poleđini:

9. tekst o ovlastima nositelja iskaznice,

10. evidencijski broj iskaznice koji je identičan jedinstvenom identifikacijskom broju klasifikatora,

11. datum izdavanja iskaznice,

12. mjesto za pečat Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo i potpis ravnatelja Zavoda.

Članak 14.

Klasifikator koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez iskaznice obavezan je o tome obavijestiti odgovornu osobu u ovlaštenoj pravnoj osobi u kojoj je zaposlen.

Nova iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u "Narodnim novinama".

Troškove oglašavanja u "Narodnim novinama" i troškove izdavanja nove iskaznice snosi ovlaštena osoba čiji je klasifikator iskaznicu izgubio ili na drugi način ostao bez nje.

Članak 15.

Klasifikator kojemu je prestao radni odnos kod ovlaštene pravne osobe ili zbog drugih razloga više ne obavlja poslove klasifikatora u ovlaštenoj pravnoj osobi, dužan je iskaznicu vratiti Zavodu u roku od osam dana.

Članak 16.

Svinjski trupovi i polovice mogu biti na zalihi radi prodaje, ponude za prodaju ili stavljanja u promet na tržište, samo ako su propisno označeni oznakom kategorije prema prilogu 1. i/ili klase prema prilogu 2. ovoga pravilnika (u daljnjem tekstu: oznaka).

Oznake za potklase prema prilogu 3. ovoga pravilnika te oznake za skupine prema masi prema prilogu 4. ovoga pravilnika stavljaju se samo na temelju posebnog zahtjeva pravne ili fizičke osobe.

Članak 17.

Označivanje prema članku 16. stavak 1. ovog pravilnika mora se obaviti bojilom koje je neizbrisivo, nerazmazivo, dopušteno za uporabu u prehrambenoj industriji te koje je otporno na kuhanje neposredno nakon utvrđivanja udjela mišićnoga tkiva u polovicama.

Oznaka iz članka 16. stavak 1. ovoga članka stavlja se na stražnju koljenicu ili na vanjsku stranu buta, a mora biti visoka barem 2 cm, uočljiva i čitljiva te bez okolnih mrlja.

Oznaka iz članka 16. stavak 1. ovog pravilnika mora sadržavati i jedinstveni identifikacijski broj klasifikatora.

Izgled oznaka iz članka 16. stavak 1. ovog pravilnika naveden je u prilogu 12 koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Članak 18.

Svi klaonički obrađeni trupovi ili polovice označuju se i rednim brojem dnevnoga klanja radi njihovog jasnog prepoznavanja te omogućivanja provjere načina određivanja mase i razvrstavanja u kategorije i klase.

Članak 19.

Klaonice koje vrše uslužna klanja ili klanja za vlastite potrebe moraju osigurati uvjete za provođenje postupka razvrstavanja.

Troškovi razvrstavanja svinjskih trupova i polovica obračunavaju se u trošak klanja, a klaonica je dužna u roku od 15 dana od obavljenog razvrstavanja platiti ovlaštenoj pravnoj osobi naknadu za razvrstavanje.

Visina naknade za utvrđivanje kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica navedena u prilogu 10 sastavni je dio ovog pravilnika.

KAZNENE ODREDBE

Članak 20.

Novčanom kaznom od 15.000 do 70.000 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba

1. ako drži na zalihi radi prodaje ili stavljanja u promet svinjske trupove i polovice koji nisu propisno označeni oznakom kategorije i/ili klase (članak 16),

2. ako ovlaštenoj pravnoj osobi ne osigura uvjete za provođenje postupka razvrstavanja svinjskih trupova i polovica (članak 19. stavak 1.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom od 5.000 do 15.000 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 21.

Pravnoj ili fizičkoj osobi iz članka 19. stavak 1. koja izbjegava ili odbija provođenje postupka kategorizacije i klasifikacije svinjskih trupova i polovica, pored kazne za prekršaj, može se izreći i mjera privremene ili trajne zabrane obavljanja djelatnosti klanja odnosno prometa svinjskim trupovima i polovicama.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju trgovačkih kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica ("Narodne novine" br. 79/95, 16/96, 112/97 i 128/97), Naputak o visini naknade za utvrđivanje kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica ("Narodne novine" br. 112/97) i članci 1.-5. i 14.-27. te tablice 1.-4. Pravilnika o kvaliteti zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa ("Narodne novine" br. 53/91 i 44/95).

Članak 23.

Rješenja o ovlašćenjima pravnih osoba izdana na temelju Pravilnika o utvrđivanju trgovačkih kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica ("Narodne novine" br. 79/95, 16/96, 112/97 i 128/97) ostaju na snazi 6 mjeseci od dana donošenja ovog pravilnika u kojem roku su te pravne osobe obavezne ispuniti uvjete iz ovog pravilnika te zatražiti izdavanje novog rješenja.

Članak 24.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Iznimno primjena odredbe članka 17. stavak 3. ovog pravilnika počinje 2 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Klasa: 011-02/99-02/16
Urbroj: 558-02/6-99-1
Zagreb, 27. listopada 1999.

Ravnatelj
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

PRILOZI

PRILOG 1

Kategorije svinjskih trupova i polovica

  Kategorija     Oznaka      Obilježja                           
   Odojci

O

  Trupovi zaklanih odojaka s kožom bez dlake, glavom i jezikom, prednjim i straž-
  njim nogama, repom, bubrezima i bubrežnim salom, bez unutrašnjih organa, rožine
  papaka, očnih jabučica i ušnih kanala.
  Masa trupa 5-15 kg.
  Prasci

PR

  Obrada ista kao za "O". Masa trupa 15,1-30 kg.
  Mlade svinje 
  (nazimci)

M

  Trupovi ili polovice mladih svinja obrađenih kao
  "O", Masa trupa 30,1-49,9 kg.
  Svinje za klanje     Odgovarajuća  
  oznaka klase
  prema Prilogu 2 (*) 
  Klaonički obrađene polovice svinja obaju spolova
  (članak 3. stavak 1. i 2.).
  Masa trupa 50-120 kg,
  Mladi nerasti   N
  i odgovarajuća
  oznaka klase
  prema Prilogu 2 (*)
  Klaonički obrađene polovice mladih nerasta
  (članak 3. stavak 1. i 2.) čije mišićno i masno
  tkivo nema izražen neugodan miris.
  Masa trupa 50-80 kg
  Izrazito mesnate
  krmače
  K1   Klaonički obrađene polovice izrazito mesnatih krmača i tovljenika
  (članak 3. stavak 1. i 2.)
  Masa trupa iznad 120 kg
  Krmače   K2   Polovice isluženih starijih krmača, klaonički obrađene
  (članak 3. stavak 1. i 2.).
  Stariji nerasti i
  kastrati
  NK   Klaonički obrađene polovice rasplodnih nerasta i kastrata kastriranih
  najmanje 30 dana prije klanja (članak 1. stavak 1. i 2.).

(*uz odgovarajuću oznaku klase može se staviti i utvrđeni postotak mišićnog tkiva u polovicama)

PRILOG 2

Shema klasa svinjskih polovica

  Klasa      Udio mišićnog tkiva iz mišića trupa  
   u % (kategorija svinja za klanje iz Priloga 1) 

S

  60 i više

E

  55 i više, ali manje od 60

U

  50 i više, ali manje od 55

R

  45 i više, ali manje od 50

O

  40 i više, ali manje od 50

P

  manje od 40

PRILOG 3

Potklase

  Potklase      Zahtjevi (konformacija)   

1

  Odlično oblikovani mesnati dijelovi trupa  

2

  Dobro oblikovani mesnati dijelovi trupa

3

  Loše oblikovani mesnati dijelovi trupa

PRILOG 4

Skupine prema masi

  Skupina     Oznaka     Masa polovica svinja za
            klanje u kg

optimalna

I

80-104,9

lagana

II

50-79,9

teška

III

105-120

PRILOG 5

Automatsko utvrđivanje udjela mišićnoga tkiva
u polovicama

1. Na klaonički obrađenim polovicama utvrđuju se s pomoću jednog od uređaja mjere slanine i mišića prema slici 1, i to:

a) mjera slanine (S) - debljina slanine s kožom u mm, 7 cm postrano (lateralno) od središnje (mediane) ravnine rasijecanja mjereno u visini između drugog i trećeg rebra odostraga (slika 1),

b) mjera za mišić (M) - debljina mišića u mm istodobno i na istom mjestu (slika 1) kao i (S).

2. Udio mišićnoga tkiva trupa izračunava se primjenom sljedećeg općeg matematičkog izraza:

Udio mišićnoga tkiva (M%)=A+BxS+CxM

Koeficijenti A, B i C matematičkog izraza moraju biti takvi da dobiveni rezultati udovoljavaju uvjetima korelacije i standardnog odstupanja navedenim u članku 9. stavak 2. ovog pravilnika.

PRILOG 6

Utvrđivanje udjela mišićnoga tkiva ručnim mjerenjem "Metodom dvije točke" ("DT")

1. Na klaonički obrađenim polovicama utvrđuju se debljine slanine i mišića prema slici 2, i to:

mjera za slaninu (S) - debljina slanine s kožom u mm izmjerene na križima na najtanjem mjestu, tj. gdje musculus glutaeus najviše zalazi u slaninu,

mjera za mišić (M) - debljina slabinskog mišića u mm, mjereno kao najkraća veza prednjeg (kranijalnog) završetka musculus glutaeus medius s gornjim (dorzalnim) rubom kralježničkoga kanala.

2. Udio mišićnoga tkiva trupa utvrđuje se računski, uvrštavanjem mjera za slaninu (S) i mišić (M) u ovaj matematički izraz:

Udio mišićnoga tkiva (M%) = 47,978 + (26,0429xS/M) +  (4,5154xÖM) - (2,5018xlog S) - (8,4212xÖS).

3. Za guljene polovice izmjerena veličina "S" povećava se za ove vrijednosti:

- 4 mm za polovice iz "skupine prema masi" I (optimalna - prema prilogu 4)

- 3 mm za polovice iz "skupine prema masi" II (lagana - prema prilogu 4)

- 5 mm za polovice iz "skupine prema masi" III (teška - prema prilogu 4).

Slika 1. Pravac mjerenja na poprečnom presjeku leđa u visini između 2. i 3. rebra odostraga

Slika 2. Mjesto za određivanje mjera prema postupku "metoda dvije točke"

PRILOG 7

DZNM/PL-1


  Adresa:
  Šifra:
  Broj komada zaklanih svinja:

  NAZIV OVLAŠTENE PRAVNE OSOBE I LOGO ZNAK

  Temeljem rješenja koje je izdao
  DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU
  I MJERITELJSTVO
  Klasa:
  Urbroj:
  Datum:
  Odgovorna osoba u ovlaštenoj pravnoj osobi:

 :

                                 ZAPISNIK
       o utvrđivanju kategorija i klasa temeljem
     Pravilnika o utvrđivanju kategorija i klasa
              svinjskih trupova i polovica  

  Broj:  
  Datum
  Ime i prezime klasifikatora:
  Identifikacijski broj klasifikatora:
  Postupak klasifikacije:
  Naziv uređaja:
  Klaonica, naziv i adresa

  Temeljem Pravilnika o utvrđivanju kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica utvrđene su sljedeće količine klasa (KL), potklasa (PKL), težinskih skupina (TSK) i kategorija (KAT) svinjskih trupova i polovica:

  Red.
  br.
  Šifra   M/kg      Tara     S/mm   M/mm   M%  KL  PKL  TSK  MV-
 NU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                     
                     
                     

  Ova tabela je neprekinuta i može biti na više stranica

                     
                     
  Ukupno KL                    
  Prosjek za KL                    
OZNAKE:
1 Redni broj trupa-polovice           7 Postotni udio mišićnog tkiva u polovicama
2 Šifra-tetovirani broj             8 Klasa
3 Masa trupa-polovice neto u kg         9 Potklasa
4 Tara kuke za ovjes trupova-polovica u kg   10 Težinska skupina
5 Debljina slanine u mm             11 Kategorija, MV ili NU
6 Debljina mišića u mm

NAPOMENA: Oznaka MV znači manje vrijedno (bez obzira na razlog), dok oznaka NU znači 
     neupotrebljivo za ljudsku upotrebu (temeljem veterinarskog pregleda).

PRILOG 8

DZNM/PL-2NAZIV OVLAŠTENE PRAVNE OSOBE I LOGO ZNAK

  Temeljem rješenja koje je izdao
  DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I   MJERITELJSTVO

  Klasa:
  Urbroj:
  Datum:

  Odgovorna osoba u ovlaštenoj pravnoj osobi:

  ZAPISNIK
o utvrđivanju kategorija i klasa temeljem
Pravilnika o utvrđivanju kategorija i klasa
svinjskih trupova i polovica  

  Broj:
  Datum:

  Ime i prezime klasifikatora:
  Identifikacijski broj klasifikatora:
  Postupak klasifikacije:
  Naziv uređaja:
  Klaonica, naziv i adresa:
  Naziv/ime vlasnika/dobavljača:
  Adresa:
  Šifra:
  Broj komada zaklanih svinja:

Temeljem Pravilnika o utvrđivanju kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica utvrđene su
sljedeće količine kategorija (KAT) i klasa (KL), potklasa (PKL), težinskih skupina (TSK) svinjskih trupova i polovica:

KATEGORIJE

KATEGORIJE

Kom.

Udio
%

Ukupno
M/kg

Prosjek
M/kg

Prosjek
M%

O

         

PR

         

M

         

K1

         

K2

         

NK

         

  Svinje za klanje i
mladi nerasti

         

Ukupno

         

KLASE

KLASE

Kom.

Udio
%

Ukupno
M/kg

Prosjek
M/kg

Prosjek
S/mm

Prosjek
M/mm

Prosjek
M%

S

              

E

             

U

             

R

             

O

             

P

             
   Ukupno              
   SVEUKUPNO              

PRILOG 9

DZNM/PL-3

Ovlaštena pravna osoba: _____________________________ 


               POTVRDA
         O RAZVRSTAVANJU SVINJSKIH TRUPOVA
              I POLOVICA

Potvrđujem da su svinjski trupovi i polovice, koji 
se u cijelosti ili dijelovima otpremaju ovom pošilj-
kom, razvrstani temeljem Pravilnika o utvrđivanju ka-
tegorija i klasa svinjskih trupova i polovica 
Navedeni proizvodi upisani su u otpremnicu broj _____ 
s datumom izdavanja _________ , mjestu ___________ , 
adresa ______________________________________________
izdanu od pravne / fizičke osobe ____________________
Navedeni proizvodi otpremaju se prijevoznim sredstvom 
(vrsta prijevoznog sredstva, registarski broj) _______ 
Pošiljatelj __________________________________________
Primatelj  __________________________________________ 
Mjesto utovara ______________________________________ 

    M. P. 
            Ovlašteni klasifikator
       
       ___________________________________    
 
      (ime i prezime i jed. klasifikacijski broj) 
     
      ___________________________________________
    
           (potpis klasifikatora) 

  


PRILOG 10

Visina naknade za utvrđivanje kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica

Pravna osoba ovlaštena za provođenja postupka kategorizacije i klasifikacije svinjskih trupova i polovica obračunava naknadu troškova za provođenje postupka prema sljedećim osnovama:

1. Za klaonice sa stalnim klasifikatorom:

       Komada svinja dnevno         

   Naknada
           kuna/komad                    

do 20

20

21 do 50

12

51 do 100

10

Preko 100

8

2. Za klaonice kod kojih klasifikator dolazi po pozivu:

     Komada svinja dnevno                 Naknada
        kuna/komad          

do 20

20

21 do 50

12

Preko 51

8

Podnositelj zahtjeva za dolazak klasifikatora u klaonicu snosi putne troškove klasifikatora.

C) DIMENZIJE OZNAKA