Vjerodostojno tumačenje članka 2., 7. i 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 34/99)

NN 121/1999 (19.11.1999.), Vjerodostojno tumačenje članka 2., 7. i 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 34/99)

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 113. stavka 1. Poslovnika Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora, Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici održanoj 12. studenoga 1999., dao je

VJERODOSTOJNO TUMAČENJE ČLANKA 2., 7. I 8. ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
("Narodne novine", br. 34/99.)

Radi iskazane dvojbe da li se radom na neodređeno vrijeme može smatrati i rad s nepunim radnim vremenom, smatra se da zapošljavanje u smislu radnog odnosa, odnosno rada na neodređeno vrijeme u provedbi odredaba članka 2., 7. i 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima treba razumijevati i utvrditi ugovorom o radu kao rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Obrazloženje

U primjeni odredaba članka 2., 7. i 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 34/99.) iskazana je dvojba je li Zakonom propisani broj zaposlenika na neodređeno vrijeme mora biti zaposlen s punim radnim vremenom. Naime, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima utvrdio je

- u odredbi članka 2. kojim se u članku 32. iza stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93) dodaje stavak 5. koji glasi: »Trgovačko društvo može početi obavljati djelatnost ili djelatnosti koje čine predmet njegova poslovanja upisan u sudskom registru ako ima u radnom odnosu najmanje jednog člana uprave, a trgovačko društvo koje ima podružnice mora imati u radnom odnosu najmanje jednoga zaposlenika na neodređeno vrijeme u svakoj podružnici.«,

- u odredbi članka 7. kojim se u članku 630. stavak 1. iza točke 4. Zakona o trgovačkim društvima dodaje točka 4a. koja glasi: »ako obavlja djelatnost, a nema u radnom odnosu najmanje jednog člana uprave i ako ima podružnice a nema najmanje još jednog zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u svakoj podružnici (članak 32. stavak 5.)«,

- u odredbi članka 8. koji glasi: »Trgovačka društva upisana u trgovački registar do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ako obavlja djelatnost, a nemaju u radnom odnosu najmanje jednog člana uprave i najmanje jednog zaposlenika na neodređeno vrijeme u svakoj podružnici dužna su u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona zasnovati radni odnos s najmanje jednim članom uprave, a ako imaju i podružnice, zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme s najmanje jednim zaposlenikom u svakoj podružnici«.

U zakonodavstvu Republike Hrvatske ima jednako u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, drugih zakona kojima se propisuje da se neko trgovačko društvo ili druga pravna osoba ne mogu upisati u odgovarajući registar ili početi obavljati djelatnost prije nego što se utvrdi da ispunjavaju uvjet da imaju jednog ili više zaposlenika.

Takvi su zakoni primjerice:

- Zakon o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 107/95.) odredba članka 18.,

- Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 109/97.) odredba članka 17. stavak 3.,

- Zakon o bankama (»Narodne novine«, br. 161/98.) odredba članka 19. stavak 2.,

- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 36/98.) odredba članka 17.

Slične odredbe sadrže i drugi zakoni ili podzakonski propisi doneseni na temelju zakona, primjerice:

- Pomorski zakonik (»Narodne novine«, br. 17/94. i 74/94.) - Pravilnik o pomorskom peljarenju (»Narodne novine«, br. 17/95.),

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 68/98.) - Pravilnik o uvjetima koje imaju ispunjavati pravne osobe za obavljanje hidrografskih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 162/98.),

- Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 82/94.) - Uredba o uvjetima za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (»Narodne novine«, br. 7/97.),

Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 73/97.) - Pravilnik o vrsti doma za djecu i doma za odrasle osobe i njihovih djelatnosti, te uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih djelatnika doma socijalne skrbi (»Narodne novine«, br. 101/99.), Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih djelatnika centra za socijalnu skrb i podružnice (»Narodne novine«, br. 26/98.).

Zakon o radu propisuje da radno vrijeme ne može biti dulje od 42 sata tjedno. Uz institut rada na neodređeno vrijeme postoji i institut rada na određeno vrijeme, no u jednom i drugom slučaju ugovorom o radu moguće je, sukladno zakonu i kolektivnom ugovoru odrediti puno radno vrijeme do 42 sata tjedno ili kraće. Zakonodavac je propisao također primjenu instituta skraćenog radnog vremena ali samo u iznimnim okolnostima (članak 32.).

Radni odnos na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom na nekoliko sati, jedan sat ili čak na vrijeme manje od jednog sata radnog vremena ne može se smatrati zapošljavanjem, odnosno radnim odnosom i bilo bi suprotno odredbi članka 12. stavka 1. točke 9. Zakona o radu kojim se određuje da ugovor o radu mora sadržavati odredbu o trajanju redovitog radnog dana ili tjedna. Istodobno neprihvatljivo bi bilo stajalište prema kojemu bi se odredba članka 31. stavka 1. Zakona o radu kojom se omogućuje sklapanje ugovora o radu i za nepuno radno vrijeme, trebala tumačiti da je nepuno radno vrijeme rad na sat ili dva.

Drukčije tumačenje dovodi u pitanje opstojnost pravnih instituta pravnog sustava Republike Hrvatske kao što su: radni odnos, radno vrijeme, skraćeno radno vrijeme, radno mjesto odnosno određenja pojma zaposlenosti ali i drugih, za njih vezanih instituta kao što su: odmori, dopusti, plaće, naknade i druga primanja i davanja iz ili na plaću.

Klasa: 330-01/93-01/01
Zagreb, 12. studenoga 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.