Zakon o stručnim nazivima i akademskim stupnjevima

NN 128/1999 (30.11.1999.), Zakon o stručnim nazivima i akademskim stupnjevima

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O STRUČNIM NAZIVIMA I AKADEMSKIM STUPNJEVIMA

Proglašavam Zakon o stručnim nazivima i akademskim stupnjevima, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 12. studenoga 1999.

Broj: 01/1-081-99-10/2
Zagreb, 26. studenoga 1999.

Na temelju odredbe članka 1. Ustavnog zakona
o privremenoj spriječenosti Predsjednika Republike Hrvatske za obavljanje svojih dužnosti
PRIVREMENO ZAMJENJUJE
PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
PREDSJEDNIK HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

ZAKON

O STRUČNIM NAZIVIMA I AKADEMSKIM STUPNJEVIMA

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju stručni nazivi i akademski stupnjevi, odnosno način na koji se oni utvrđuju te se uređuje način stjecanja i korištenja stručnih naziva i akademskih stupnjeva i njihovih kratica.

Članak 2.

Osoba koja završi sveučilišni ili stručni studij na visokim učilištima stječe odgovarajući stručni naziv, odnosno akademski stupanj prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 3.

Stručni naziv, odnosno akademski stupanj označava da je neka osoba završila visoku naobrazbu i da je osposobljena za obavljanje zanimanja u određenoj struci, odnosno za obavljanje znanstvenog ili umjetničkog rada.

Članak 4.

Stručni naziv stječe osoba koja završi:

- sveučilišni dodiplomski studij,

- stručni dodiplomski studij,

- poslijediplomski stručni studij,

- poslijediplomski umjetnički studij.

Članak 5.

Na sveučilišnim dodiplomskim studijima mogu se stjecati stručni nazivi koji se utvrđuju ili koji se mogu utvrditi na sljedeći način.

1) studiji u znanstvenom 	iza riječi diplomirani inženjer ili iza 
  području prirodnih 		riječi profesor dodaje 
  znanosti			se naziv koji se izvodi iz znan-
 				stvenog polja ili iz struke u kojoj se 
				studiji ustrojavaju i izvode (diplomirani 
				inženjer fizike ..., profesor fizike...) 

2) studiji u znanstvenom 	iza riječi diplomirani inženjer dodaje 
  području tehničkih 		se naziv koji se izvodi iz znanstve- 
  znanosti 			nog polja ili iz struke u kojoj se studiji 
				ustrojavaju i izvode (diplomirani inženjer 
				geodezije...) 

3) studiji u znanstvenom 	doktor medicine, doktor stomatolo- 
  području biomedicine 	gije, doktor veterinarske medicine, 
  i zdravstva 			magistar farmacije ili se iza riječi diplo-
				mirani inženjer dodaje naziv koji se izvodi 
				iz struke u kojoj se studiji ustrojavaju i 
				izvode 

4) studiji u znanstvenom 	iza riječi diplomirani inženjer dodaje 
  području biotehničkih 	se naziv koji se izvodi iz znanstve- 
  znanosti 			nog polja ili iz struke u kojoj se studiji 
				ustrojavaju i izvode (diplomirani inženjer 
				šumarstva...) 

5) studiji u znanstvenom 	iza riječi diplomirani dodaje se naziv 
  području društvenih 		koji se izvodi iz znanstvenog polja ili 
  znanosti 			iz struke u kojoj se studiji ustrojavaju i 
				izvode (diplomirani pravnik, diplomirani 
				ekonomist...) 

6) studiji u znanstvenom 	iza riječi profesor ili iza riječi diplo- 
  području humanistič- 	mirani dodaje se naziv koji se izvodi 
  kih znanosti 		iz znanstvenog polja ili iz struke u kojoj 
				se studiji ustrojavaju i izvode (profesor 
				filozofije..., diplomirani arheolog...) 

7) studiji u području 		iza riječi akademski dodaje se naziv 
  umjetnosti 			koji se izvodi iz umjetničkog polja u kojem 
				se studiji ustrojavaju i izvode (akademski 
				slikar, akademski glumac...). Osobe koje završe sveučilišni dodiplomski studij stječu visoku stručnu spremu.

Visoka učilišta koja unutar studija imaju odsjeke, odjeljke, grupe, smjerove ili usmjerenja mogu stručni naziv odrediti i prema odgovarajućem odsjeku, odjeljku, grupi, smjeru ili usmjerenju.

Iznimno od odredbe stavka 1. točke 5. ovoga članka diplomirani pravnik koji položi pravosudni ispit pred Ministarstvom pravosuđa Republike Hrvatske stječe stručni naziv doktor prava.

Članak 6.

Na stručnim dodiplomskim studijima mogu se stjecati stručni nazivi koji moraju pobliže označavati struku i specijalnost, a utvrđuju se ili se mogu utvrditi na sljedeći način:

1) studiji koji se izvode 	iza riječi inženjer dodaje se naziv 
  u nastavnom području 	koji se izvodi iz struke u kojoj se stu- 
  tehničkih struka 		diji ustrojavaju i izvode (inženjer geodezije...) 

2) studiji koji se izvode 	iza riječi inženjer ili iza riječi viši 
  u nastavnom području 	(viša) dodaje se naziv koji se izvodi 
  struka biomedicine 		iz struke u kojoj se studiji ustroja- 
  i zdravstva 			vaju i izvode (inženjer medicinske radiologije, 
				viša medicinska sestra...) 

3) studiji koji se izvode 	iza riječi inženjer dodaje se naziv 
  u nastavnom području 	koji se izvodi iz struke u kojoj se stu- 
  struka biotehnike 		diji ustrojavaju i izvode (inženjer šumarstva...) 

4) studiji koji se izvode 	ispred ili iza riječi pravnik, ekono- 
  u nastavnom području 	mist ili drugoga odgovarajućeg nazi- 
  društvenih struka 		vlja dodaje se naziv koji se izvodi iz struke u 
				kojoj se studiji ustrojavaju i izvode (upravni 
				pravnik, ekonomist...) 

5) studiji koji se izvode 	diplomirani učitelj, odgojitelj pred- 
  u humanističkim 		školske djece... 
  strukama 

Osobe koje završe stručni dodiplomski studij u trajanju od najmanje četiri godine stječu stručni naziv uz oznaku diplomirani kao što to imaju i osobe koje završe sveučilišni dodiplomski studij.

Osobe koje završe studij iz stavka 1. ovoga članka u trajanju od najmanje četiri godine stječu visoku stručnu spremu, a osobe koje završe studij iz stavka 1. ovoga članka u trajanju kraćem od četiri godine stječu višu stručnu spremu.

Visoka učilišta koja unutar studija imaju odsjeke, odjeljke, grupe, smjerove ili usmjerenja mogu stručni naziv odrediti i prema odgovarajućem odsjeku, odjeljku, grupi, smjeru ili usmjerenju.

Članak 7.

Osobe koje završe poslijediplomski studij iz članka 4. podstavka 3. i 4. ovoga Zakona stječu stručni naziv magistar.

Članak 8.

Akademski stupanj stječe osoba koja:

1) završi poslijediplomski sveučilišni znanstveni studij za stjecanje akademskog stupnja magistra znanosti,

2) završi poslijediplomski sveučilišni znanstveni studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti,

3) završi poslijediplomski sveučilišni umjetnički studij,

4) stekne doktorat znanosti u postupku koji se provodi izvan doktorskog studija.

Članak 9.

Osobe koje završe poslijediplomski studij iz članka 8. točke 1. ovoga Zakona stječu akademski stupanj magistar znanosti, a osobe koje završe poslijediplomski studij iz članka 8. točke 3. ovoga Zakona stječu akademski stupanj magistar umjetnosti.

Osobe koje završe poslijediplomski studij iz članka 8. točke 2. ovoga Zakona kao i osobe koje obrane doktorski rad (disertaciju) na način propisan člankom 8. točkom 4. ovoga Zakona stječu akademski stupanj doktor znanosti.

Članak 10.

Za stručne nazive koji se stječu završetkom dodiplomskih studija utvrđuju se sljedeće kratice:

- za stručni naziv diplomirani inženjer..., kratica je: dipl. ing....,

- za stručni naziv doktor medicine, kratica je: dr. med.,

- za stručni naziv doktor stomatologije, kratica je: dr. stom.,

- za stručni naziv doktor veterinarske medicine, kratica je: dr. vet. med.,

- za stručni naziv magistar farmacije, kratica je: mr. pharm.,

- za stručni naziv diplomirani pravnik, kratica je: dipl. iur.,

- za stručni naziv doktor prava iz članka 5. stavka 4. ovoga Zakona, kratica je: dr. iur.,

- za stručni naziv diplomirani ekonomist, kratica je: dipl. oec.,

- za stručni naziv profesor..., kratica je: prof. ...,

- za stručni naziv diplomirani učitelj, kratica je: dipl. uč.,

- za stručni naziv akademski ..., kratica je: akad. ...

Za stručne nazive koji se stječu završetkom poslijediplomskih stručnih studija iz članka 4. podstavka 3. i 4. ovoga Zakona kratica je: mr.

Za akademski stupanj koji se stječe završetkom studija iz članka 8. točke 1. ovoga Zakona kratica je: mr. sc.

Za akademski stupanj koji se stječe završetkom studija iz članka 8. točke 3. ovoga Zakona kratica je: mr. art.

Za akademski stupanj koji se stječe završetkom studija iz članka 8. točke 2. te koji se stekne na način propisan člankom 8. točkom 4. ovoga Zakona kratica je: dr. sc.

Članak 11.

Ako se izvodi ili se pokrene izvođenje novih studija za koje ovim Zakonom nisu utvrđeni stručni nazivi ili akademski stupnjevi i njihove kratice, stručni nazivi, akademski stupnjevi i njihove kratice utvrdit će se nastavnim programom uz suglasnost ministra znanosti i tehnologije (u daljnjem tekstu: ministar).

Popis stručnih naziva, akademskih stupnjeva i njihovih kratica (u daljnjem tekstu: popis) utvrđuje ministar, a objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Popis iz stavka 2. ovoga članka ministar je dužan dopuniti stručnim nazivima, akademskim stupnjevima i njihovim kraticama iz stavka 1. ovoga članka u roku od dva mjeseca od davanja suglasnosti.

Članak 12.

Stručni nazivi i akademski stupnjevi unose se u diplomu o završenom studiju, odnosno doktoratu stečenom na način propisan člankom 8. točkom 4. ovoga Zakona.

Akademski stupnjevi ili njihove kratice te stručni nazivi ili njihove kratice koji se stječu završetkom poslijediplomskog studija stavljaju se ispred, a stručni nazivi ili njihove kratice koji se stječu završetkom dodiplomskog studija stavljaju se iza imena i prezimena osobe.

Članak 13.

Osobe koje su završile studije iz članka 4. i 8. ovoga Zakona prije stupanja na snagu ovoga Zakona mogu se koristiti odgovarajućim stručnim nazivom i akademskim stupnjem utvrđenim ovim Zakonom.

Visoka će učilišta osobi iz stavka 1. ovoga članka, na njezin zahtjev i na njezin trošak, izdati novu diplomu.

Ako se studiji više ne izvode, a prema odredbama ovoga Zakona za te studije nisu propisani stručni nazivi, odnosno akademski stupnjevi, visoka učilišta koja su ustrojavala i izvodila takve studije utvrdit će uz suglasnost ministra stručne nazive, odnosno akademske stupnjeve za osobe koje su završile te studije.

Ako se stručni nazivi i akademski stupnjevi ne mogu utvrditi na način propisan stavkom 3. ovoga članka, utvrdit će ih ministar.

Za osobe koje su do 25. lipnja 1991. stekle diplome ili druge isprave na visokim vojnim ili vjerskim učilištima na području bivše SFRJ, za koje se ne može utvrditi odgovarajući stručni naziv ili akademski stupanj, ministar će utvrditi stručni naziv ili akademski stupanj na temelju prethodno pribavljenog mišljenja Ministarstva obrane, odnosno Komisije za odnose s vjerskim zajednicama.

Članak 14.

Visoka učilišta dužna su u roku od najdulje jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti svoje nastavne programe u dijelu koji se odnosi na stručne nazive, odnosno akademske stupnjeve, s odredbama ovoga Zakona i dostaviti ministru stručne nazive, akademske stupnjeve i njihove kratice koji se stječu završetkom studija koje ustrojavaju i izvode.

Ministar će utvrditi stručne nazive, akademske stupnjeve i njihove kratice i objaviti popis u »Narodnim novinama« u roku od petnaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 15.

Stručni nazivi i akademski stupnjevi stečeni na stranoj obrazovnoj ustanovi, u postupku priznavanja prema odredbama Zakona o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma utvrđuju se u skladu s ovim Zakonom.

Stručni naziv doktor prava priznaje se diplomiranim pravnicima koji su položili pravosudni ispit pred Ministarstvom pravosuđa Republike Hrvatske do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Stručni naziv diplomirani učitelj priznaje se učiteljima koji su do stupanja na snagu ovoga Zakona završili stručni dodiplomski studij u trajanju od najmanje četiri godine.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

- Zakon o stručnim nazivima i akademskim stupnjevima (»Narodne novine«, br. 52/71.) i

- članak 173. stavak 2. Zakona o visokim učilištima (»Narodne novine«, br. 96/93., 34/94., 48/95., 29/96., 54/96. i 59/96 - pročišćeni tekst).

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 135-02/97-01/01

Zagreb, 12. studenoga 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.