Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi

NN 128/1999 (30.11.1999.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI I UPRAVI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 12. studenoga 1999.

Broj: 01/1-081-99-16/2
Zagreb, 26. studenoga 1999.

Na temelju odredbe članka 1. Ustavnog zakona
o privremenoj spriječenosti Predsjednika Republike Hrvatske za obavljanje svojih dužnosti
PRIVREMENO ZAMJENJUJE
PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
PREDSJEDNIK HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI I UPRAVI

Članak 1.

U Zakonu o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine«, br. 90/92., 94/93., 117/93. i 5/97.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na Grad Zagreb, glavni grad Republike Hrvatske, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.«

Članak 2.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Jedinice lokalne samouprave mogu imati grb i zastavu. Grb i zastava jedinice lokalne samouprave utvrđuju se statutom ili statutarnom odlukom uz prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave za lokalnu samoupravu.

Grb mora biti heraldički ispravan i opisan po pravilima heraldike. Grb se sastoji isključivo od štita i sadržaja unutar njega.

Jedinice lokalne samouprave u pravilu preuzimaju svoj povijesni grb i zastavu.

Čelnik središnjeg tijela državne uprave za lokalnu samoupravu donijet će pravilnik o utvrđivanju grba i zastave, vođenju očevidnika o izdanim odobrenjima iz stavka 1. ovoga članka, kao i o drugim pitanjima od značenja za izradu i uporabu grba i zastave jedinice lokalne samouprave.

Središnje tijelo državne uprave za lokalnu samoupravu uskratit će odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ako se grb jedinice lokalne samouprave nedovoljno razlikuje od grba i zastave druge jedinice lokalne samouprave.

Jedan primjerak odobrenog grba i zastave čuva se u Hrvatskom državnom arhivu.

Na temelju mjerila koja općim aktom utvrdi predstavničko tijelo, poglavarstvo jedinice lokalne samouprave može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa općine, grada ili županije.«

Članak 3.

U članku 11. stavku 2. i 6. i u članku 11a. iza riječi: »jedinica lokalne samouprave« u odgovarajućem padežu dodaju se riječi: »jedinica lokalne uprave i samouprave« u odgovarajućem padežu.

U članku 11. stavak 4. briše se.

U članku 11. stavku 5., 6. i 7. ispred riječi: »gradovi« briše se: »i« i stavlja zarez, a iza riječi: »gradovi« dodaju se riječi: »županija« u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

Iza članka 11a. dodaje se novo poglavlje: »II. SURADNJA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA S JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE DRUGIH DRŽAVA«, brojevi sljedećih poglavlja povećavaju se za jedan, te se dodaju članci 11b. do 11g. koji glase:

»Članak 11b.

Suradnja općina, gradova i županija s odgovarajućim jedinicama lokalne samouprave drugih država odvijat će se u skladu sa zakonom, međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska stranka, te poštujući opću politiku Republike Hrvatske.

Članak 11c.

Odluku o uspostavljanju suradnje općina, gradova ili županija s odgovarajućim jedinicama lokalne samouprave drugih država, o sadržaju i obliku suradnje, donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u skladu sa statutom i zakonom.

Članak 11d.

Općina, grad ili županija koja uspostavlja suradnju s jedinicama lokalne samouprave drugih država dostavit će županu na mišljenje nacrt sporazuma o uspostavljanju suradnje na hrvatskom jeziku i na jeziku države u kojoj je jedinica lokalne samouprave s kojom se uspostavlja suradnja.

Župan će nacrt sporazuma o suradnji s jedinicom lokalne samouprave druge države s mišljenjem dostaviti središnjem tijelu državne uprave za lokalnu samoupravu u roku od 8 dana od primitka sporazuma.

Članak 11e.

Središnje tijelo državne uprave za lokalnu samoupravu zatražit će mišljenje o usklađenosti nacrta sporazuma o suradnji jedinica lokalne samouprave sa zakonom, odnosno međunarodnim ugovorom, od središnjih tijela državne uprave u čijem su djelokrugu područja na koja se odnosi predmet sporazuma i koja su zadužena za provedbu opće politike u tom području.

Kada utvrdi da je nacrt sporazuma o suradnji u skladu sa zakonom, odnosno međunarodnim ugovorom, te općom politikom Republike Hrvatske, središnje tijelo državne uprave za lokalnu samoupravu donijet će rješenje o davanju suglasnosti na sporazum o suradnji.

Članak 11f.

Kada utvrdi da predmet sporazuma o suradnji nije u skladu sa zakonom, odnosno međunarodnim ugovorom, te općom politikom Republike Hrvatske, središnje tijelo državne uprave za lokalnu samoupravu pozvat će općinu, grad, odnosno županiju da u roku 15 dana uskladi sporazum s odredbama zakona, odnosno međunarodnih ugovora.

Ako općina, grad ili županija u roku iz stavka 1. ovoga članka ne usklade nacrt sporazuma o suradnji, središnje tijelo državne uprave za lokalnu samoupravu donijet će odluku o odbijanju suglasnosti za sklapanje sporazuma o suradnji.

Protiv odluke o odbijanju suglasnosti za uspostavu suradnje općina, grad, odnosno županija mogu pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske.

Članak 11g.

O sporazumima o uspostavi suradnje općina, gradova i županija s jedinicama lokalne samouprave drugih država, središnje tijelo državne uprave za lokalnu samoupravu vodi očevidnik i zbirku izvornika akata.

Jedinice lokalne samouprave dostavit će središnjem tijelu državne uprave za lokalnu samoupravu za upis u očevidnik jedan potpisani primjerak sporazuma o uspostavi suradnje na hrvatskom jeziku i na jeziku zemlje u kojoj je jedinica lokalne samouprave s kojom je sporazum sklopljen.

Sadržaj i način vođenja očevidnika i zbirke izvornika akata o suradnji jedinica lokalne samouprave propisat će čelnik središnjeg tijela državne uprave za lokalnu samoupravu pravilnikom.«

Članak 5.

U članku 28. riječ: »župan« zamjenjuje se riječima: »županijski načelnik«.

Članak 6.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»Općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno županijskog načelnika, bira općinsko vijeće, gradsko vijeće, odnosno županijska skupština na način i po postupku utvrđenim poslovnikom u skladu sa statutom općine, grada, odnosno županije i zakonom.«

Članak 7.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno županijski načelnik imaju, u skladu sa statutom općine, grada, odnosno županije i zakonom, do dva zamjenika koji se biraju na isti način i po istom postupku.«

Članak 8.

Članci 31., 32., 33. i 34. brišu se.

Članak 9.

U članku 36. riječ: »župan« zamjenjuje se riječju: »županijski načelnik«.

Članak 10.

U članku 47. stavku 3. podstavku 1. riječi: »središnje tijelo državne uprave« zamjenjuje se riječju: »župana«.

Članak 11.

U članku 51. stavku 3. podstavku 1. riječi: »središnje tijelo državne uprave« zamjenjuju se riječju: »župana«.

Članak 12.

U članku 53. točki 3. riječi: »župana i podžupana« zamjenjuju se riječima: »županijskog načelnika i njegove zamjenike«.

Članak 13.

U odjeljku b) Župan i u članku 55. riječ: »župan« zamjenjuje se riječima: »županijski načelnik« u odgovarajućem padežu, a u stavku 3. riječi: »središnje tijelo državne uprave« zamjenjuju se riječju: »župana«.

U članku 55. stavak 2. briše se.

Članak 14.

U članku 56. riječ: »župan« zamjenjuje se riječima: »županijski načelnik« u odgovarajućem padežu, a riječ: »podžupan« zamjenjuje se riječima: »zamjenik županijskog načelnika« u odgovarajućem padežu.

Članak 15.

Iza članka 56b. dodaje se novo poglavlje: »IV b. POSEBNE ODREDBE O ŽUPANU« i članci 56c. i 56d. koji glase:

»Članak 56c.

Župan je čelnik tijela državne uprave na području županije i vrši nadzor zakonitosti rada i akata jedinica lokalne samouprave u skladu s ovim Zakonom.

Županu pomažu u radu podžupani. Župan određuje koji će ga od podžupana zamjenjivati u slučaju odsutnosti ili spriječenosti.

Članak 56d.

Župana i podžupana imenuje i razrješava predsjednik Republike Hrvatske na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.«

Članak 16.

U članku 79. stavku 1. na kraju stavka ispred točke dodaju se riječi: »i župan«.

Članak 17.

Članak 80. mijenja se i glasi:

»Župan je dužan ocijeniti zakonitost općeg akta, te kada ocijeni da je opći akt u suprotnosti s Ustavom i zakonom, dužan je u roku od 8 dana od dana dostave donijeti odluku o obustavi općeg akta. Odluka o obustavi općeg akta mora biti obrazložena.

Odluku o obustavi općeg akta može neposredno donijeti i središnje tijelo državne uprave.

Odluka o obustavi općeg akta dostavlja se bez odlaganja općinskom načelniku, gradonačelniku, odnosno županijskom načelniku, predsjedniku predstavničkog tijela koje je opći akt donijelo.«

Članak 18.

Članak 81. mijenja se i glasi:

»Kada je odluku o obustavi općeg akta donio župan, dužan je opći akt i odluku o obustavi bez odlaganja proslijediti središnjem tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu pitanje koje se općim aktom uređuje, odnosno središnjem tijelu državne uprave za lokalnu samoupravu.

Središnje tijelo državne uprave ocijenit će opravdanost obustave općeg akta u roku od 8 dana.

Središnje tijelo državne uprave proslijedit će Vladi Republike Hrvatske odluku o obustavi općeg akta koju je ocijenilo opravdanom.

Središnje tijelo državne uprave, ako ocijeni odluku o obustavi općeg akta neopravdanom, ukinut će odluku župana, te svoju odluku dostaviti županu i općinskom načelniku, gradonačelniku, odnosno županijskom načelniku.«

Članak 19.

Članak 82. mijenja se i glasi:

»Kada središnje tijelo državne uprave obustavi od izvršenja opći akt, odnosno ocijeni opravdanom obustavu općeg akta od izvršenja, predložit će Vladi Republike Hrvatske pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti.

O prijedlogu za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti obavještavaju se župan i jedinica lokalne samouprave.

Ako Vlada Republike Hrvatske ne pokrene postupak iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od primitka prijedloga za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti općeg akta, prestaje obustava izvršenja općeg akta.«

Članak 20.

Iza članka 84. dodaje se novi odjeljak: »3. Raspuštanje predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave i zaštita prava na lokalnu samoupravu« i novi članci 84a. do 84c., te odjeljak: »4. Povjerenici Vlade Republike Hrvatske« i novi članci 84d. do 84g. koji glase:

»3. Raspuštanje predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave i zaštita prava na lokalnu samoupravu.

Članak 84a.

Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave za lokalnu samoupravu Vlada Republike Hrvatske raspustit će predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i imenovati povjerenika:

1. ako ne izabere općinskog načelnika, gradonačelnika ili županijskog načelnika u roku od 60 dana od dana konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno od razrješenja općinskog načelnika, gradonačelnika ili županijskog načelnika,

2. ako predstavničko tijelo novoustrojene jedinice lokalne samouprave ne donese statut u roku od 60 dana od dana konstituiranja,

3. ako podnesu ostavke najmanje polovina članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave,

4. ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog povreda zakona i drugih propisa.

Članak 84b.

Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave za lokalnu samoupravu Vlada Republike Hrvatske može raspustiti predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i imenovati povjerenika:

1. ako predstavničko tijelo ne donese godišnji proračun u zakonom određenom roku,

2. ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave iz bilo kojih razloga ne može donositi odluke iz svojega djelokruga dulje od tri mjeseca,

3. ako ocijeni da se na drugi način ne može izvršiti zakon ili drugi propis, a tijela jedinice lokalne samouprave nisu obavila određeni posao iz svoga samoupravnog djelokruga u za to ostavljenom roku.

Članak 84c.

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela je konačno i stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik raspuštenoga predstavničkog tijela može u roku od 8 dana od objave rješenja podnijeti tužbu Upravnom sudu Republike Hrvatske. Postupak po tužbi je hitan.

Upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 15 dana od prijama, te presudu bez odlaganja dostaviti Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku raspuštenog predstavničkog tijela. Presuda upravnog suda objavljuje se u »Narodnim novinama«.

4. Povjerenici Vlade Republike Hrvatske

Članak 84d.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade u jedinici lokalne samouprave kada raspusti predstavničko tijelo, kao i u slučaju kada se u jedinici lokalne samouprave ne održe, u skladu sa zakonom, izbori za novo predstavničko tijelo, odnosno kada se ni u roku od 60 dana od dana provedenih izbora ne konstituira predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Dužnost je povjerenika osigurati otklanjanje razloga zbog kojih je došlo do raspuštanja predstavničkog tijela u jedinici lokalne samouprave. Povjerenik je dužan osigurati ostvarivanje prava i obveza građana i pravnih osoba u jedinici lokalne samouprave do uspostave njezinih tijela.

Rješenje o imenovanju povjerenika stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Članak 84e.

Kada je u jedinici lokalne samouprave imenovan povjerenik Vlade Republike Hrvatske, danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika prestaju s radom županijski načelnik, gradonačelnik, odnosno općinski načelnik i poglavarstvo jedinice lokalne samouprave, a njihove ovlasti preuzima povjerenik.

Članak 84f.

Povjerenik može donositi ili mijenjati opće akte jedinice lokalne samouprave samo ako je to potrebno radi provedbe zakona ili drugog propisa ili usklađivanja sa zakonom ili drugim propisom.

Povjerenik ne može donositi ili mijenjati proračun jedinice lokalne samouprave i ne može raspolagati imovinom jedinice lokalne samouprave.

Ako u jedinici lokalne samouprave nije donijet proračun, izuzetno od članka 70. ovoga Zakona, financiranje jedinice lokalne samouprave vrši se na temelju proračuna prethodne godine kao i kada je donijeta odluka o privremenom financiranju, a najkasnije do proteka roka od 90 dana od dana konstituiranja novoizabranoga predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Članak 84g.

Danom konstituiranja predstavničkog tijela prestaje ovlast povjerenika za obavljanje poslova iz njegovog djelokruga.

Danom izbora općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno županijskog načelnika prestaje dužnost povjerenika u cijelosti.«

Članak 21.

Iza članka 84g. dodaje se novo poglavlje: »X. PRAVA OSOBA IZABRANIH, ODNOSNO IMENOVANIH NA ODREÐENE DUŽNOSTI U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE« i članci 84h. do 84l. koji glase:

»Članak 84h.

Općinski načelnik i njegov zamjenik, gradonačelnik i njegov zamjenik, županijski načelnik i njegov zamjenik, predsjednik i potpredsjednik općinskog i gradskog vijeća i županijske skupštine, članovi općinskog, gradskog i županijskog poglavarstva, druge osobe izabrane ili imenovane na pojedine dužnosti od strane predstavničkog tijela ili poglavarstva koje u tijelima jedinice lokalne samouprave obavljaju određene dužnosti profesionalno ako je to utvrđeno općim aktima jedinice lokalne samouprave, kao i povjerenik Vlade Republike Hrvatske i njegov pomoćnik imenovan u pojedinoj jedinici lokalne samouprave, za vrijeme obavljanja dužnosti na koju je izabran ili imenovan, ostvaruje pravo na plaću, odnosno naknadu plaće, kao i druga prava iz rada.

Vrijeme obavljanja dužnosti osobama iz stavka 1. ovoga članka uračunava se u staž osiguranja.

Članak 84i.

Predsjednicima i potpredsjednicima općinskog i gradskog vijeća i županijske skupštine prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju:

- danom konstituiranja novoizabranoga predstavničkog tijela,

- danom imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, kada su nastupile zakonom predviđene okolnosti za imenovanje povjerenika,

- danom donošenja odluke o razrješenju od dužnosti kada ih je predstavničko tijelo razriješilo prije isteka mandata predstavničkog tijela, ako odlukom o razrješenju nije drukčije određeno.

Odluka o prestanku ostvarivanja prava na temelju prestanka obavljanja određene dužnosti dostavlja se osobi kojoj je prestala dužnost i službi koja obavlja kadrovske poslove.

Članak 84j.

Općinskom načelniku, gradonačelniku i županijskom načelniku, kao i njihovim zamjenicima, članovima općinskog, gradskog i županijskog poglavarstva, te povjerenicima Vlade Republike Hrvatske i njihovim pomoćnicima, prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju:

- danom donošenja odluke o razrješenju od dužnosti kada ih je predstavničko tijelo razriješilo, ako odlukom o razrješenju nije drukčije određeno,

- danom izbora novog općinskog načelnika, gradonačelnika, županijskog načelnika, odnosno člana općinskog, gradskog ili županijskog poglavarstva,

- danom imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, kada su nastupile zakonom predviđene okolnosti za imenovanje povjerenika.

Druge osobe koje na određene dužnosti bira, odnosno imenuje općinsko ili gradsko vijeće ili županijska skupština, odnosno općinsko, gradsko ili županijsko poglavarstvo, osim osoba iz stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga članka, razrješavaju se dužnosti i ostvaruju prava na temelju zakona koji uređuje radne odnose zaposlenih u lokalnoj samoupravi.

Članak 84k.

Osobe koje su izabrane, odnosno imenovane na određene dužnosti u jedinicama lokalne samouprave ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 180 dana po prestanku dužnosti.

Prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka ostvarivanje prava može prestati:

- na vlastiti zahtjev,

- zapošljavanjem,

- umirovljenjem,

- izborom na drugu dužnost koju ne obavlja kao volonter.

Naknada iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se na teret proračuna općine, grada, odnosno županije.

Članak 84l.

Za vrijeme kroz koje ostvaruju određena prava iz rada, osobe kojima je prestala dužnost imaju pravo na naknadu plaće u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme 12 mjeseci koji su prethodili donošenju odluke o prestanku dužnosti.«

Članak 22.

Odredbe članka 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. ovoga Zakona započet će se primjenjivati nakon usklađivanja Zakona o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, br. 90/92., 76/93., 69/95., 14/97. i 36/98.) i Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93. i 48/99.) s odredbama ovoga Zakona.

Članak 23.

Ovlasti župana uređene odredbama članka 15., 16., 17. i 18. ovoga Zakona do proteka roka iz članka 22. ovoga Zakona pridržavaju se središnjim tijelima državne uprave.

Članak 24.

U slučaju imenovanja povjerenika Vlade u županiji prije proteka roka iz članka 22. ovoga Zakona, župan zadržava ovlasti u odnosu na županijske urede, a povjerenik preuzima njegove ovlasti samo u odnosu na županiju kao jedinicu lokalne samouprave.

Članak 25.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora da utvrdi i izradi pročišćeni tekst Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi.

Članak 26.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/98-02/02
Zagreb, 12. studenoga 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.