Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica

NN 128/1999 (30.11.1999.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STATUSU PROGNANIKA I IZBJEGLICA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 12. studenoga 1999.

Broj: 01/1-081-99-17/2
Zagreb, 26. studenoga 1999.

Na temelju odredbe članka 1. Ustavnog zakona
o privremenoj spriječenosti Predsjednika Republike Hrvatske za obavljanje svojih dužnosti
PRIVREMENO ZAMJENJUJE
PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
PREDSJEDNIK HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
STATUSU PROGNANIKA I IZBJEGLICA

Članak 1.

U Zakonu o statusu prognanika i izbjeglica (»Narodne novine«, br. 96/93., 39/95. i 29/99.) članak 3. mijenja se i glasi:

»Osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo navedeno u članku 3. stavku 1. Zakona o općem oprostu (»Narodne novine«, br. 80/96.) ne može ostvariti prava iz ovoga Zakona.

Za osobu protiv koje je podignuta pravomoćna optužnica za kazneno djelo navedeno u članku 3. stavku 1. Zakona o općem oprostu (»Narodne novine«, br. 80/96.), ostvarivanje prava iz ovoga Zakona odgađa se do pravomoćnosti sudske odluke kojom se dovršava kazneni postupak.

Ograničenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka glede prava iz ovoga Zakona ne odnose se na članove obitelji osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka.«

Članak 2.

U članku 4. riječi: »alineje 1« zamjenjuju se riječima: »stavka 1. i 2.«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 4. riječi: »predstojnik Ureda« zamjenjuju se riječima: »pomoćnik ministra«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. iza točke 4. dodaju se točke 5., 6., 7. i 8. koje glase:

»5. ako se vrati na temelju Programa povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba (»Narodne novine«, br. 92/98.),

6. ako ju nadležno tijelo stambeno zbrine ili ako ostvari položaj najmoprimca na temelju Zakona o najmu stanova (»Narodne novine«, br. 91/96., 66/98.),

7. ako nije u propisanom roku podnijela zahtjev za obnovu,

8. ako ne ostvari pravo na obnovu.«

Članak 5.

U članku 14. stavci 2. i 7. brišu se. Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 2., 3., 4. i 5.

Članak 6.

Iza članka 23. dodaje se glava IIIA i članci 23a., 23b. i 23c. koji glase:

»IIIA STATUS POVRATNIKA

Članak 23a.

Povratnik u smislu ovoga Zakona jest osoba koja je status povratnika stekla po posebnim propisima o povratnicima, te osoba koja se vratila na temelju Programa povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba (»Narodne novine«, br. 92/98.).

Članak 23b.

Osoba iz članka 23a. ovoga Zakona kojoj je priznat status povratnika, prava povratnika iz ovoga Zakona može ostvarivati najdulje 6 mjeseci računajući od dana povratka.

Za vrijeme ostvarivanja prava iz stavka 1. ovoga članka povratnik ne može ostvariti pomoć za uzdržavanje iz Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 73/97.).

Članak 23c.

Odredbe glave II., III., IV. i V. ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju na povratnike i raseljene osobe.«

Članak 7.

Od dana stupanja na snagu ovoga Zakona nitko ne može steći status prognanika i izbjeglice.

Članak 8.

U tekstu ovoga Zakona riječi: »Ured za prognanike i izbjeglice pri Vladi Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo nadležno za skrb o prognanicima, povratnicima i izbjeglicama« u odgovarajućem padežu.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 019-04/95-01/05
Zagreb, 12. studenoga 1999.

ZASTUPNIČKI DOM

HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.