Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša

NN 128/1999 (30.11.1999.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 12. studenoga 1999.

Broj: 01/1-081-99-19/2
Zagreb, 26. studenoga 1999.

Na temelju odredbe članka 1. Ustavnog zakona o privremenoj spriječenosti Predsjednika Republike Hrvatske za obavljanje svojih dužnosti
PRIVREMENO ZAMJENJUJE
PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
PREDSJEDNIK HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 82/94.) u članku 6. stavku 1. riječi: »Sabor Republike Hrvatske« zamjenjuje se riječima: »Hrvatski državni sabor«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 2. umjesto zareza stavlja se točka a riječi: »a za poslove stručnog obrazovanja u zaštiti okoliša potrebna je i prethodna suglasnost Ministarstva prosvjete i športa« brišu se.

Članak 3.

U članku 22. stavku 1. riječ: »dvogodišnje« zamjenjuje se riječju: »četverogodišnje«.

Članak 4.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Postupak procjene utjecaja na okoliš provodi Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša osim u slučaju iz stavka 4. ovoga članka i članka 27. stavka 5. ovoga Zakona kada procjenu utjecaja na okoliš provodi županijski ured, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove prostornog uređenja, stambeno-komunalne poslove, graditeljstva i zaštite okoliša na čijem se području planira zahvat.

Ravnatelj središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode i okoliša donosi pravilnik uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za poslove prostornog uređenja i graditeljstva, kojim određuje zahvate za koje je obvezna procjena utjecaja na okoliš, sadržaj, rok i način izrade studije o utjecaju na okoliš, način donošenja ocjene i zaključka o namjeravanom zahvatu, način obavješćivanja javnosti i određivanja roka i načina sudjelovanja javnosti o odlučivanju, prava i obveze sudionika u postupku, program i način provjere stručne osposobljenosti zaposlenika pravne osobe koja izrađuje studije.

Ministar nadležan za poslove prostornog uređenja i graditeljstva dužan je dati prethodno mišljenje u roku od 30 dana. Ako nadležni ministar u propisanom roku ne da mišljenje smatra se da je isto dano.

Iznimno od propisa iz stavka 2. ovoga članka u prostornom planu županije, odnosno Grada Zagreba mogu se odrediti i drugi zahvati za koje je potrebna procjena utjecaja na okoliš.

Ravnatelj središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode i okoliša donosi pravilnik kojim se određuju mjere zaštite okoliša za zahvate koji se ne smatraju građenjem po posebnim propisima.«

Članak 5.

U članku 27. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša imenuje komisiju za procjenu utjecaja na okoliš za one zahvate za koje Pravilnikom određuje obvezu provođenja procjene utjecaja na okoliš, a poglavarstvo županije, odnosno Grada Zagreba imenuje tu komisiju za zahvate iz članka 26. stavka 4. ovoga Zakona.«

Stavak 4. briše se.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša može ovlastiti županijsko poglavarstvo, odnosno Poglavarstvo Grada Zagreba za imenovanje komisije za ocjenu zahvata iz članka 26. stavka 2. ovoga Zakona, te u tom slučaju županijski ured, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove prostornog uređenja, stambeno-komunalne poslove, graditeljstva i zaštite okoliša provodi procjenu utjecaja na okoliš za zahvate na:

PROIZVODNIM GRAÐEVINAMA:

a) betonare i asfaltne baze,

b) slatkovodne ribnjake:

-za ciprinide površine veće od 100 ha

c) za proizvodnju hrane za životinje uz primjenu sastojaka animalnog porijekla u količini od 200 t/god i više,

d) za uzgoj peradi kapaciteta 5000 kom. i više u proizvodnom ciklusu,

GRAÐEVINAMA ZA POSTUPANJE S OTPADOM:

a) građevine za obradu građevinskog otpada kapaciteta većeg od 25.000 m3 godišnje,

GRAÐEVNIM CJELINAMA:

a) trgovački centri površine veće od 5 ha,

b) groblja za potrebe naselja većeg od 40.000 stanovnika,

EKSPLOATACIJOM MINERALNIH SIROVINA:

a) arhitektonski kamen kapaciteta većeg od 1000 t/god.,

b) tehnički građevni kamen s ukupnim rezervama od 100.000 m3 do 300.000 m3, odnosno godišnjim kapacitetom od 20.000 m3/god. do 60.000 m3/god.,

c) rude nemetala s ukupnim rezervama od 250.000 t do 600.000 t, odnosno godišnjim kapacitetom od 50.000 t/god. do 120.000 t/god.,

d) šljunak, pijesak, glina s ukupnim rezervama od 500.000 m3 do 800.000 m3, odnosno kapacitetom od 100.000 m3/god. do 160.000 m3/god.

U stavku 7. iza riječi: »države« stavlja se točka a riječi: »i za zahvate koji bi mogli utjecati na okoliš dviju ili više županija« brišu se.

Članak 6.

U članku 29. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Postupak procjene utjecaja na okoliš od imenovanja komisije iz članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 82/94.) do donošenja zaključka iz članka 29. stavka 2. istoga Zakona ne može trajati duže od četiri mjeseca.«

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 7.

U članku 30. stavku 1. briše se točka i dodaju riječi: »osim za postupke pokrenute na temelju članka 26. stavka 4. i članka 27. stavak 5. ovoga Zakona«.

Članak 8.

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Protiv rješenja županijskog ureda, odnosno Gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove prostornog uređenja, stambeno-komunalne poslove, graditeljstva i zaštite okoliša može se izjaviti žalba Državnoj upravi za zaštitu prirode i okoliša, a protiv rješenja Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.«

Članak 9.

U članku 62. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Poslove inspekcije zaštite okoliša u prvom stupnju obavljaju inspektori i viši inspektori zaštite okoliša u područnim jedinicama i ispostavama područnih jedinica Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša u županijama i Gradu Zagrebu (u daljnjem tekstu: inspektori u područnim jedinicama i ispostavama).«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Inspekcijske poslove zaštite okoliša u drugom stupnju obavljaju viši inspektori u središnjoj službi Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša (u daljnjem tekstu: inspektori središnje službe).«

Članak 10.

U članku 64. stavak 1. briše se.

U stavku 2. iza riječi: »inspektor« dodaju se riječi: »u područnoj jedinici i ispostavi područne jedinice«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Inspektor u područnoj jedinici i ispostavi područne jedinice obavlja inspekcijske poslove i iz članka 65. ovoga Zakona alineje 2., 4. i 5.«

Članak 11.

U članku 65. riječi: »inspektor u Državnoj upravi za zaštitu prirode i okoliša« zamjenjuje se riječima: »inspektor u središnjoj službi«.

Članak 12.

U članku 70. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Poslove višeg inspektora može obavljati osoba koja ima stručnu spremu sedmog stupnja obrazovanja i najmanje deset godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za inspektora.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 13.

Iza članka 75. dodaje se članak 75a. koji glasi:

»Članak 75a.

Odredbe ovoga Zakona o ustrojavanju inspekcije zaštite okoliša odnose se i na postupanje u inspekcijskom nadzoru koje se provodi sukladno odredbama Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 34/95.) i Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 48/95.) te propisima donesenim na temlju tih zakona.«

Članak 14.

Do donošenja prostornih planova iz članka 26. stavka 4. ovoga Zakona tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode i okoliša može odrediti procjenu utjecaja na okoliš i za druge zahvate ako se tim zahvatima bitno utječe na temeljna svojstva zaštićenog dijela prirode.

Članak 15.

Propise iz članka 26. stavka 2. i 5. ovoga Zakona ravnatelj Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša donijet će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Stupanjem na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka prestaje važiti Uredba o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine«, br. 34/97. i 37/97.).

Članak 16.

Vlada Republike Hrvatske u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ustrojit će posebnim propisom područne jedinice Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša.

Danom stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka nadležni županijski i nadležni Ured Grada Zagreba prestaju obavljati poslove inspekcije zaštite okoliša.

Danom stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša preuzima državne službenike koji su zatečeni na obavljanju poslova inspektora zaštite okoliša.

Članak 17.

Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša danom početka primjene ovoga Zakona preuzima na korištenje poslovne prostorije i opremu koje su do početka primjene ovoga Zakona u obavljanju poslova inpekcije zaštite okoliša koristili nadležni županijski uredi i Ured Grada Zagreba, te preuzima financijska sredstva iz proračuna tih tijela državne uprave i Proračuna Grada Zagreba za 2000. godinu, namijenjena za rad državnih službenika na poslovima inspekcije zaštite okoliša koji se preuzimaju u Državnu upravu za zaštitu prirode i okoliša sukladno odredbama ovoga Zakona.

Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša će u roku 90 dana od dana početka primjene ovoga Zakona preuzeti od nadležnih županijskih ureda i Ureda Grada Zagreba pismohranu i drugu dokumentaciju koja se odnosi na poslove inspekcije zaštite okoliša, a koje su do početka primjene ovoga Zakona obavljala ta tijela.

Članak 18.

Postupci procjene utjecaja na okoliš započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 82/94.).

Članak 19.

U cijelom tekstu Zakona riječi: »jedinica lokalne samouprave i uprave« zamjenjuju se riječima: »jedinice lokalne samouprave i jedinice lokalne uprave i samouprave«, riječi: »Državna uprava za zaštitu okoliša« riječima: »Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša« u odgovarajućem padežu.

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/93-01/09
Zagreb, 12. studenoga 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.