Pravilnik o iskaznici inspektora zaštite kulturnih dobara te obrascu i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima

NN 129/1999 (1.12.1999.), Pravilnik o iskaznici inspektora zaštite kulturnih dobara te obrascu i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima

MINISTARSTVO KULTURE

Na temelju članka 82. stavka 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", broj 69/99) ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O ISKAZNICI INSPEKTORA ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA TE OBRASCU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM NADZORIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac iskaznice koju nose inspektori zaštite kulturnih dobara Ministarstva kulture, način izdavanja i zamjene iskaznice i vođenje evidencije o izdanim i vraćenim iskaznicama, te obrazac i način vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima.

Iskaznica inspektora zaštite kulturnih dobara

Članak 2.

Iskaznica inspektora zaštite kulturnih dobara, odnosno službenika Ministarstva kulture ovlaštenog za poslove inspekcije zaštite kulturnih dobara (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađena je kao plastična kartica pravokutnog oblika, svijetloplave boje, dimenzija 85¤55 mm.

Inspektor zaštite kulturnih dobara (u daljnjem tekstu: inspektor), odnosno ovlašteni službenik za poslove inspekcije zaštite kulturnih dobara (u daljnjem tekstu: ovlašteni službenik) u obavljanju inspekcijskih poslova nosi iskaznicu u crnom kožnom povezu na kojem je s prednje strane zlatnom bojom utisnut grb Republike Hrvatske.

Iskaznica se izdaje prema obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Iskaznicu inspektora i ovlaštenog službenika potpisuje ministar kulture.

Članak 4.

Iskaznica se smije koristiti samo u okviru nadležnosti i ovlasti obavljanja poslova inspekcije zaštite kulturnih dobara sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Svaka zloporaba iskaznice povlači stegovnu i kaznenu odgovornost.

Iskaznicu je zabranjeno davati drugim osobama na korištenje.

Članak 5.

Iskaznica vrijedi od dana njezinog izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova inspekcije zaštite kulturnih dobara, a najdulje dvije godine od dana izdavanja.

Zahtjev za produljenje valjanosti iskaznice inspektor, odnosno ovlašteni službenik dužan je podnijeti ministru kulture najmanje 30 dana prije isteka važenja iskaznice.

Članak 6.

Inspektor, odnosno ovlašteni službenik kojem prestane radni odnos ili koji bude razriješen dužnosti ili ovlasti inspektora, dužan je iskaznicu predati nadležnom pomoćniku ministra kulture.

Vraćena iskaznica se poništava i pohranjuje.

Članak 7.

Inspektoru odnosno ovlaštenom službeniku će se privremeno oduzeti iskaznica ako je protiv njega pokrenuta istraga ili je podignuta optužnica, do okončanja postupka.

Članak 8.

Inspektor odnosno ovlašteni službenik koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti nadležnog pomoćnika ministra.

Nova iskaznica će se izdati nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u "Narodnim novinama".

Članak 9.

O izdanim i vraćenim iskaznicama vodi se evidencija u Ministarstvu kulture.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži ime i prezime inspektora odnosno ovlaštenog službenika kojem je izdana iskaznica, broj iskaznice i evidencijski broj, datum izdavanja, datum povratka odnosno poništenja iskaznice, potpis inspektora odnosno ovlaštenog službenika, te odjeljak za napomenu.

Očevidnik o obavljenim inspekcijskim pregledima

Članak 10.

Svaki inspektor dužan je voditi očevidnik o nadzorima koje je obavio i mjerama i radnjama koje je poduzeo.

Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka inspektor vodi kronološki po obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Obrazac je dimenzija 29,7 ´ 21 cm.

Članak 11.

U očevidnik se upisuju podaci o provedbi inspekcijskog nadzora na neuvezane obrasce iz članka 10. ovoga Pravilnika na dan i redoslijedom obavljanja inspekcijskog pregleda, odnosno drugih radnji koje podliježu upisu.

Upis za svaki mjesec započinje na novom obrascu.

Članak 12.

Očevidnik se zaključuje i uvezuje sukladno propisima o uredskom poslovanju krajem godine za koju se vodi i pohranjuje trajno.

Očevidnik nosi naslov: Očevidnik o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama i radnjama za godinu ________ . U lijevom gornjem kutu upisuje se ime i prezime inspektora, odnosno ovlaštenog službenika, a u desnom naziv ustrojstvene jedinice Ministarstva kulture u kojoj inspektor obavlja poslove.

Članak 13.

Način upisa podataka u očevidnik:

stupac 1. - broj

- daje se u rastućem nizu unutar godine za koju se vodi očevidnik pri svakom inspekcijskom pregledu, odnosno drugoj radnji koja podliježe upisu,

stupac 2. - datum

- upisuje se datum obavljanja inspekcijskog pregleda, odnosno druge radnje koja podliježe upisu,

stupac 3. - oznaka

- upisuje se oznaka za inspekcijski pregled, odnosno drugu radnju koja podliježe upisu i to za inspekciju povodom:

- planiranih obveza provedbe inspekcije (program rada)             1

- prijave koja ukazuje na potrebu pokretanja inspekcije             2

- drugih razloga za pokretanje inspekcije                                   3

- radnje u dokaznom postupku (uvid u službene
evidencije, saslušanje stranaka, svjedoka, vještaka i dr.)           4

- donošenje upravnih akata                                                      5

- podnošenje prekršajne ili kaznene prijave                               6

- dostava žalbe nadležnom drugostupanjskom tijelu
ili tužbe nadležnom sudu                                                           7

- ostalo                                                                                    8

stupac 4. - klasa, urudžbeni broj

- upisuje se klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj pismena u svezi s inspekcijskim pregledom odnosno drugom radnjom koja podliježe upisu iz stupca 1.

stupac 5. - oznaka pismena

- upisuje se oznaka zakona ZZOKD (Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara), ZUP (Zakon o općem upravnom postupku), ZP (Zakon o prekršajima), KZ (Kazneni zakon) koji uređuju zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, upravno postupanje, prekršaje i kaznena djela iznad oznake odredbe zakona na temelju koje je donesen upravni akt iz stupca 4. ili propisan prekršaj, odnosno kazneno djelo zbog kojeg je podnesena prijava iz stupca 4

- oznaka se sastoji od: broja članka i stavka zakona - broja alineje, odnosno točke.

stupac 6. - rok

- upisuje se rok u danima koji određuje upravni akt iz stupca 4.

stupac 7. - datum otpreme

- upisuje se datum otpreme akta, odnosno prekršajne ili kaznene prijave iz stupca 4.

stupac 8. - k. č. i k. o., adresa

- upisuje se broj katastarske čestice i katastarske općine na kojoj se nepokretno kulturno dobro nalazi, adresa ili drugo odgovarajuće prostorno određenje, a za pokretno kulturno dobro adresa na kojoj se dobro nalazi ili adresa nadzirane osobe.

stupac 9. - vlasnik ili investitor (izvođač radova)

- upisuje se ime i prezime vlasnika kulturnog dobra, ili investitora, odnosno izviđača radova na kulturnom dobru, te jedinstveni matični broj građana ako se radi o fizičkoj osobi ili matični broj ako se radi o pravnoj osobi.

stupac 10. - oznaka vrste kulturnog dobra

- upisuje se oznaka vrste kulturnog dobra koje je predmet inspekcije i to s oznakom PK (za pokretno kulturno dobro) ili NK (za nepokretno kulturno dobro).

stupac 11. - oznaka vrste radova (VR)

- upisuje se oznaka za vrstu radova i to za:

OZNAKA

- izvođenje konzervatorskih radova                K

- izvođenje restauratorskih radova                  R

- izvođenje drugih radova                                D

- arheološka iskopavanja i istraživanja             A

                                                                      P

- promet kulturnim dobrima                            P

stupac 12. - napomene

- upisuju se podatci ako su značajni za izvršenu inspekciju, odnosno kulturno dobro (npr. sudionici u radovima, prijavitelj itd.).

Članak 14.

Očevidnik iz članka 10. ovoga Pravilnika može se voditi i uz pomoć računala, a ispis očevidnika mora u obliku i sadržaju odgovarati obrascu propisanom ovim Pravilnikom.

Članak 15.

Podatcima sadržanim u očevidniku koristit će se inspekcija Ministarstva kulture za izradu izvješća o radu.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-08/99-01-775
Urbroj: 532-03-3/1-99-01
Zagreb, 25. studenoga 1999.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.