Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora

NN 135/1999 (10.12.1999.), Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora

MINISTARSTVO PRAVOSUÐA

Na temelju članka 118. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj 110/97. i 27/98.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O KUĆNOM REDU U ZATVORIMA ZA IZVRŠAVANJE PRITVORA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se uređuje izvršavanje pritvora i postupanje s pritvorenicima, organizacija dnevnog života pritvorenika, te ostvarivanje njihovih prava i obveza.

Članak 2.

Pritvoreniku mora biti dostupan ovaj Pravilnik i odredbe Zakona o kaznenom postupku koje se odnose na pritvor, kako bi se upoznao sa svojim pravima i obvezama.

Članak 3.

Prema pritvoreniku mora se postupati sukladno ratificiranim međunarodnim konvencijama, ustavnim i zakonskim odredbama koje reguliraju pravni status osobe lišene slobode prije pravomoćnosti sudske odluke.

Na maloljetne pritvorenike primjenjuju se i odredbe članka 74. Zakona o sudovima za mladež.

Članak 4.

Pritvor se mora izvršavati tako da se ne vrijeđa osobu i dostojanstvo pritvorenika, čuvajući njegovo tjelesno i duševno zdravlje, vodeći pri tome računa da se održi potreban red i stegu u zatvoru.

Članak 5.

Pritvorenikova sloboda i prava mogu biti ograničeni u mjeri potrebnoj da se ostvari svrha radi kojeg je određen pritvor, spriječi bijeg pritvorenika, spriječi počinjenje kaznenog djela te otkloni opasnost po život i zdravlje ljudi.

Članak 6.

Nadzor nad izvršavanjem pritvora obavlja predsjednik nadležnog suda ili sudac kojeg on odredi te sudac za mladež ako je pritvorenik maloljetnik, koji tjednim obilaskom pritvorenika utvrđuje kako se pritvorenici hrane, kako zadovoljavaju ostale potrebe i kako se s njima postupa.

Pritvorenik ima pravo slobodno i bez nadzora kontaktirati sa sucem i podnositi pritužbe.

Članak 7.

Pritvoreniku se osigurava ravnopravan položaj tijekom izvršavanja pritvora neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Članak 8.

Pritvorenik ne smije biti izložen torturi, prisilnom radu i okrutnom i nehumanom postupanju.

Članak 9.

Pritvorenik, ni uz njegov pristanak, ne smije biti podvrgnut medicinskom ili znanstvenom pokusu.

Članak 10.

Glede ostvarivanja svojih prava i zakonom zaštićenih interesa pritvorenik se može, sukladno dnevnom rasporedu, prijaviti na razgovor upravitelju zatvora ili osobi koju ovlasti upravitelj.

Članak 11.

Na zahtjev pritvorenika, odmah po pritvaranju ili premještanju iz jednog mjesta pritvaranja u drugo, zatvorski službenik će o tome obavijestiti članove njegove obitelji ili drugu osobu koju pritvorenik odredi.

Ako je pritvorenik priveden po tjeralici, uprava zatvora će o tome u najkraćem roku izvijestiti nadležni sud.

Ako je pritvorenik stranac, on će, bez odgode, biti upoznat s pravom kontaktiranja s konzularnim ili diplomatskim predstavnicima države čiji je državljanin ili države koja je na drugi način ovlaštena za primanje takvih obavijesti, sukladno međunarodnom pravu, ili ako je bjegunac ili osoba bez državljanstva, s predstavnicima nadležne međunarodne organizacije za zaštitu prava osoba s takvim statusom.

Članak 12.

Pritvoreniku se osigurava zadovoljavanje potreba u primarnoj, polikliničko-konzilijarnoj i stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti sukladno općim propisima o zdravstvenoj zaštiti.

Članak 13.

Stegovna odgovornost pritvorenika regulirana je sukladno Zakonu o kaznenom postupku.

Članak 14.

Upravitelj zatvora odgovoran je za pravilnu primjenu propisa o postupanju prema pritvorenicima.

II. PRIJAM U ZATVOR

Članak 15.

Pritvorenika se može primiti i zadržati u zatvoru samo na osnovi rješenja kojim je određen ili produljen pritvor, koje je dostavljeno upravi zatvora istodobno kad i pritvoreniku, a najkasnije prilikom njegovog dovođenja.

Članak 16.

Prilikom prijama pritvorenika utvrdit će se istovjetnost prema podacima iz rješenja o pritvoru i osobne iskaznice ili na drugi odgovarajući način, te izvršiti detaljna osobna pretraga i detaljna pretraga pritvorenikovih stvari.

Članak 17.

O svakom pritvoreniku prilikom prijama u zatvor unose se podaci u maticu pritvorenika.

U maticu pritvorenika upisuju se: matični broj, datum i sat zaprimanja u zatvor; prezime, očevo i rođeno ime; dan, mjesec i godina rođenja te JMBG; mjesto, općina i država rođenja; prebivalište ili boravište; narodnost i državljanstvo; zanimanje; podatak o zdravstvenom osiguranju i osnov; kazneno djelo (naziv i članak); naziv suda koji je odredio ili produžio pritvor (broj i datum rješenja); podaci o podignutoj optužnici; datum i sat otpuštanja iz zatvora; naziv suda koji je odobrio otpuštanje iz pritvora (broj i datum rješenja); datum upućivanja u drugo kazneno tijelo.

Članak 18.

Za svakog pritvorenika ustrojava se osobnik pritvorenika, u koji uprava zatvora prikuplja, obrađuje i pohranjuje podatke o pritvoreniku.

Osobnik iz stavka 1. ovoga članka sadržava:

1) podatke o pritvoreniku i pritvoru (prijepis podataka iz matice pritvorenika, rješenja o određivanju i ukidanju pritvora i druga dokumentacija),

2) podatke o psihofizičkom stanju pritvorenika (zdravstvena dokumentacija),

3) podatke o radu koji pritvorenik obavlja (pisani zahtjev za rad pritvorenika, odobrenje suca, radna sposobnost, potvrda o zdravstvenom stanju za rad sa živežnim namirnicama, obračun naknade za rad, nagrade i sl.),

4) podatke o ponašanju pritvorenika i primijenjenim stegovnim mjerama (izjava pritvorenika, zapisnik o stegovnom postupku, prijedlog upravitelja za izricanje stegovne mjere sucu, rješenja o stegovnim mjerama, obavijest o odbijanju hrane, samoozljeđivanju, pokušaju suicida, anketni upitnik, i sl.),

5) po potrebi i druge podatke bitne za izvršavanje pritvora (evidencije o prijemu paketa, posjetama obitelji i odvjetnika, prijamu pošiljaka i sl.).

Članak 19.

Pritvoreniku će se, odmah po prijamu, ako je neophodno, na njegovo traženje pružiti zdravstvena zaštita, o čemu daje pisanu izjavu.

Opći liječnički pregled pritvorene osobe obavit će se u roku od 24 sata po prijamu pritvorenika, a najkasnije u roku od 72 sata.

U slučaju kada liječnik procijeni da postoji sklonost pritvorenika samoubojstvu, oduzet će se i privremeno zadržati stvari pogodne za počinjenje samoubojstva (npr. remen za hlače, vezice za cipele, vrpce, trake i sl.). O istom će se pritvoreniku izdati pisana potvrda, a on ima pravo prigovora upravitelju. Prema ovoj kategoriji pritvorenika poduzet će se pojačane mjere nadzora.

III. PRETRAGA PRITVORENIKA I ODUZIMANJE STVARI

Članak 20.

Detaljna osobna pretraga pritvorenika obavlja se na takav način da se time ne vrijeđa dostojanstvo i osobni integritet.

Pretragu pritvorenika obavlja službena osoba istog spola, a pretrazi obvezno prisustvuju dva službenika istog spola kao pritvorenik.

Članak 21.

Pritvorenik prilikom prijama u zatvor, po izvršenoj osobnoj pretrazi i izvršene detaljne pretrage stvari, može zadržati kod sebe stvari za osobnu uporabu i to: odjeću i obuću uključujući vezice za cipele i remen za hlače, dioptrijske naočale i ostala ortopedska pomagala, pribor za dopisivanje, medicinsku dokumentaciju i dokumentaciju vezanu za kazneni postupak, telefonske kartice, cigarete i upaljač, pribor za održavanje osobne higijene (osim boca pod pritiskom) u količini dostatnoj za osobnu uporabu, a koje ne ometaju boravak u prostoriji i ne remete dnevni raspored.

Stvari iz stavka 1. ovoga članka mogu se oduzeti i privremeno zadržati na pologu iz razloga sigurnosti, o čemu se pritvoreniku daje potvrda, a pritvorenik ima pravo prigovora upravitelju zatvora.

Članak 22.

Pritvoreniku se prilikom prijama u zatvor oduzimaju: osobni dokumenti, oružje, streljivo, noževi, škare, igle, britve, žileti za brijanje i slične stvari pogodne za samoozljeđivanje ili ozljeđivanje drugih osoba, hrana, alkoholna i bezalkoholna pića, lijekovi i medicinski pribor, narkotička sredstva, telefonski aparati svih vrsta, prijenosne radio stanice, pisaći strojevi i osobna računala.

Sredstva za praćenje javnih medija (radio i TV prijamnici i sl.) po pregledu se mogu vratiti pritvoreniku na njegov zahtjev, ili čuvati na pologu.

Članak 23.

O oduzimanju stvari ovlašteni zatvorski službenik sastavit će potvrdu, u koju unosi podatke o broju, vrsti i količini oduzetih stvari.

Potvrdu i kopiju potvrde o oduzetim stvarima potpisuje zatvorski službenik koji je obavio pregled i oduzimanje stvari i pritvorenik.

Pritvoreniku se uručuje kopija potvrde ovjerena službenim pečatom.

Članak 24.

Ako se kod pritvorenika nađu predmeti za koje se osnovano sumnja da su u svezi s izvršenjem kaznenog djela, oduzet će se i o tome obavijestiti sud koji je odredio pritvor. O oduzetim predmetima pritvoreniku se uručuje potvrda.

Članak 25.

Oduzete stvari koje nisu u svezi s izvršenjem kaznenog djela, čuvaju se i osiguravaju od oštećenja u za to određenoj prostoriji.

IV. POLOG NOVCA I DRAGOCJENOSTI

Članak 26.

Pritvorenika se upoznaje s mogućnošću čuvanja novca, vrijednosnica i dragocjenosti na pologu zatvora, odnosno s mogućnošću predaje tih stvari osobi koju on odredi.

Novac na pologu čuva se sukladno pravilima o financijskom poslovanju, a pritvorenik njime može slobodno raspolagati.

Vrijednosnice i dragocjenosti pritvorenik može držati na pologu zatvora ili kod sebe.

Za novac, vrijednosnice i dragocjenosti koje pritvorenik zadržava kod sebe, uprava zatvora ne snosi odgovornost.

Pritvoreniku, čiji se novac, vrijednosnice ili dragocjenosti čuvaju na pologu, daje se pisana potvrda.

V. SMJEŠTAJ

Članak 27.

Pritvorenici se smještaju u posebni odjel zatvora odvojeno od osuđenih i prekršajno kažnjenih osoba.

Članak 28.

O smještaju pritvorenika odlučuje upravitelj zatvora ili osoba koju on ovlasti.

Tijekom trajanja pritvora, iz razloga sigurnosti, pritvorenika se može premještati iz sobe u sobu.

Članak 29.

Neposredno prije smještaja u sobu pritvorenik će se okupati.

Na prijedlog zdravstvene službe, iz zdravstvenih i higijenskih razloga, pritvorenika se može obrijati i ošišati.

Članak 30.

Prema mogućnostima zatvora, uzimajući u obzir psihofizičke osobine pritvorenika, kao i njegove želje, pritvorenik se smješta u sobu gdje je zajednički smještaj (najmanje 3 osobe) ili u jednokrevetnu sobu.

Sobe za smještaj pritvorenika moraju ispunjavati prostorne, zdravstvene i higijenske uvjete.

Članak 31.

U istu prostoriju neće se smjestiti: pritvorenici koji nisu istoga spola; supočinitelji kaznenog djela samo na zahtjev nadležnog suca i za vrijeme koje on odredi; te po mogućnosti, pritvorenici koji su počinili kazneno djelo u povratu.

Članak 32.

Maloljetnog pritvorenika smjestit će se u pravilu, odvojeno od punoljetnih osoba.

Iznimno upravitelj zatvora, uz suglasnost suca za mladež može odrediti da maloljetni pritvorenik bude u pritvoru zajedno s punoljetnim osobama, ako bi pojedinačni smještaj maloljetnog pritvorenika dulje trajao.

Maloljetnog pritvorenika neće se smjestiti zajedno s punoljetnim osobama koji su povratnici, ovisnici, homoseksualci, te drugim osobama koje bi na njega štetno utjecale.

Članak 33.

Pritvorenik može nositi vlastitu odjeću i obuću pod uvjetima da je čista i uredna, te koristiti svoje posteljne stvari.

Ako pritvorenik ne želi koristiti mogućnost iz stavka 1. ovoga članka uprava zatvora osigurat će mu odgovarajuću odjeću i obuću, koja je predviđena za osuđenike.

Članak 34.

Pritvorenici pušači, prema mogućnostima zatvora, smjestit će se odvojeno od nepušača.

Pritvorenik u prostorijama zatvora smije pušiti ako time ne ugrožava zdravlje drugih osoba.

Članak 35.

Svaki pritvorenik ima posebnu postelju i ormarić za osobne stvari. Zatvor osigurava pritvoreniku posteljnu opremu koju čine: madrac, jastuk, jastučnica, dvije plahte i pokrivač, te s dva ručnika i kućnim papučama.

Broj pokrivača određuje se u skladu s klimatskim uvjetima i godišnjim dobom.

Plahte i jastučnice mijenjaju se svakih 15 dana, a prema potrebi i češće.

Osobne stvari i postelja moraju biti uredno složene.

Članak 36.

Pritvoreniku koji nema novca, osigurat će se najpotrebnije stvari za održavanje osobne higijene (toaletni papir, sredstva za brijanje, sapun, šampon za pranje kose, četkica i pasta za zube, a za pritvorenice i higijenski ulošci).

Članak 37.

Pritvoreniku će se omogućiti, prema prostornim mogućnostima zatvora i u skladu s dnevnim rasporedom praćenje TV programa, čitanje dnevnog tiska, korištenje knjižnice, te sportske aktivnosti.

Pritvoreniku će se na njegov zahtjev i trošak omogućiti pretplata na tisak.

Članak 38.

Korištenje vlastitih radio i TV prijamnika, te drugih audio-vizualnih uređaja (walkman, video, elektronske igrice i sl.) omogućit će se u skladu sa smještajnim mogućnostima i u mjeri u kojoj ne remete red i mir u zatvoru, sukladno dnevnom rasporedu.

Video-kazete, čije je korištenje dopušteno, mogu se nabavljati u videotekama putem zatvorske kantine.

Članak 39.

Odstupanje od dnevnog rasporeda na molbu pritvorenika može odobriti upravitelj zatvora.

VI. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Članak 40.

Svaki pritvorenik ima zdravstveni karton u koji se prilikom prijama u zatvor, tijekom izdržavanja pritvora i prilikom otpuštanja iz zatvora unose svi podaci od značaja za njegovo zdravstveno stanje.

Članak 41.

Ostvarivanje zdravstvene zaštite sukladno članku 13. ovoga Pravilnika i pružanje drugih zdravstvenih usluga tijekom izvršavanja pritvora osigurava zdravstvena služba, odnosno zatvorski liječnik u zatvoru te Bolnica za osobe lišene slobode, na teret troškova kaznenog postupka, koji se naknađuju od nadležnog suda posebnim zahtjevom.

Članak 42.

Pritvorenika može, po odobrenju istražnog suca, odnosno predsjednika vijeća i pod njegovim nadzorom ili nadzorom osobe koju on odredi, posjećivati ili pregledati liječnik kojeg on izabere.

Uprava zatvora osigurat će uvjete za pregled iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 43.

Pritvorenik može, po odobrenju istražnog suca, odnosno predsjednika vijeća nabavljati lijekove o svom trošku. Lijekovi se čuvaju u ambulanti zatvora i daju pritvoreniku pod nadzorom i prema uputama zatvorskog liječnika.

Članak 44.

Kirurške i druge medicinske intervencije prema pritvoreniku mogu se poduzimati samo uz njegov prethodni pristanak, a ako se radi o maloljetnoj osobi, uz prethodni pristanak roditelja ili staratelja.

Iznimno, u hitnim slučajevima kada je život pritvorenika u opasnosti, kirurške i druge medicinske intervencije mogu se poduzimati i bez prethodnog pristanka, ako je osoba u takvom stanju da ne može sama odlučivati, ili ako zbog hitnosti nije moguće pribaviti pristanak roditelja ili staratelja.

Članak 45.

O potrebi obavljanja specijalističkog pregleda u Bolnici za osobe lišene slobode ili u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, izvijestit će se sudac koji je odredio pritvor i postupit će se sukladno njegovoj odluci i općim propisima.

U svrhu liječenja pritvorenika, a uz prethodno odobrenje nadležnog suca i mišljenje zatvorskog liječnika, pritvorenika se može, na njegov trošak, izvesti liječniku specijalisti kojeg on izabere.

Članak 46.

U hitnim slučajevima, o upućivanju pritvorenika u Bolnicu za osobe lišene slobode, odnosno u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, odlučuje upravitelj zatvora, na prijedlog zatvorskog liječnika, o čemu bez odgode obavještava istražnog suca, odnosno predsjednika vijeća.

Članak 47.

Pritvorenik ili njegov branitelj mogu tražiti od nadležnog suda poduzimanje dodatnih medicinskih pregleda.

Članak 48.

Ako postoji sumnja da pritvorenik boluje od neke akutne ili kronične zarazne bolesti pa je potrebno njegovo liječenje ili izolacija, postupit će se sukladno općim propisima.

Članak 49.

Nad pritvorenikom ovisnikom, koji je započeo metadonsku terapiju prije određivanja pritvora, zatvorski liječnik provodi detoksifikaciju, koja u pravilu ne može trajati dulje od dva mjeseca.

Zatvorski liječnik obvezan je voditi posebnu evidenciju pritvorenika ovisnika na metadonskoj terapiji.

Članak 50.

Liječnički i stomatološki pregledi pritvorenika obavljaju se u pravilu tijekom redovnog vremena zatvorske ambulante, a u hitnim slučajevima i izvan redovnog radnog vremena.

Za pregled iz stavka 1. ovoga članka pritvorenik se javlja odjelnom zatvorskom službeniku, koji je dužan o tome voditi evidenciju, a o prijavku izvijestiti liječnika, odnosno stomatologa.

Zatvorski liječnik, odnosno stomatolog dužan je o izvršenim pregledima voditi dnevnu evidenciju.

Članak 51.

Pritvorenim ženskim osobama osigurava se posebna zdravstvena zaštita za slučaj trudnoće i porođaja sukladno općim propisima.

Članak 52.

U okviru svojih redovnih poslova zatvorski liječnik posebno je dužan kontinuirano pratiti zdravstveno stanje pritvorenika, a posebice onih iz članka 19. stavak 3. ovoga Pravilnika, nadzirati higijensko-zdravstvene uvjete života u zatvoru i održavanje čistoće prostorija u kojima borave pritvorenici, posteljine, kupaonica i sanitarija.

Zatečeno stanje kao i uočene nedostatke zatvorski liječnik evidentira u knjigu obilazaka zdravstvene službe. O uočenim nedostacima odmah će obavijestiti upravitelja zatvora.

Članak 53.

Pritvorenik, sukladno dnevnom rasporedu, mora održavati osobnu higijenu i čistoću prostorija u kojima boravi. Uprava zatvora osigurava pribor nužan za održavanje čistoće.

Pritvorenicima se omogućuje svakodnevno pranje tijela sukladno dnevnom rasporedu.

Kupanje pritvorenika je obvezno jednom tjedno.

VII. BORAVAK NA SVJEŽEM ZRAKU

Članak 54.

Pritvorenicima se omogućava boravak na svježem zraku najmanje dva sata dnevno u za to određenom zatvorskom prostoru.

Pritvorenici koji su smješteni u istoj prostoriji, u pravilu, zajedno se izvode na svježi zrak.

Neće se izvoditi zajedno supočinitelji kaznenog djela ukoliko je to odredio sud, muške i ženske osobe, maloljetnici i punoljetne osobe, kao ni oni pritvorenici čiji bi međusobni kontakt mogao štetiti pravilnom vođenju kaznenog postupka i sigurnosti zatvora.

Prilikom boravka na svježem zraku pritvorenici se slobodno kreću, razgovaraju ili sjede na klupama, ali pri tome ne smiju kršiti druga pravila ponašanja utvrđena ovim Pravilnikom.

Boravak pritvorenika na svježem zraku nadzire služba osiguranja.

VIII. PREHRANA

Članak 55.

Pritvoreniku se osigurava prehrana tijekom izdržavanja pritvora koja količinom i kakvoćom mora zadovoljavati higijenske i prehrambene standarde.

Pritvoreniku se osiguravaju najmanje tri obroka dnevno kalorične vrijednosti najmanje 3000 kalorija.

Bolesni pritvorenici dobivaju hranu čiju kaloričnu vrijednost i sastav određuje liječnik.

Nadzor glede zadovoljavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka svakodnevno obavlja zatvorski liječnik i upravitelj zatvora ili osoba koju on odredi, o čemu se dnevno unose podaci u kontrolnu knjigu prehrane.

Članak 56.

Pritvoreniku se može omogućiti da za sebe i o svom trošku putem uprave zatvora naruči dnevne obroke hrane iz ugostiteljskog objekta ili iz zatvorske kuhinje.

O zahtjevu iz stavka 1. odlučuje upravitelj zatvora ili osoba koju on ovlasti, sukladno mogućnostima zatvora, uz prethodno mišljenje zatvorskog liječnika.

Pisanu narudžbu pritvorenik dostavlja upravi zatvora najkasnije 48 sati prije obroka.

Cijena naručenog obroka iz zatvorske kuhinje sastoji se od stvarnih troškova namirnica, uvećano za potrošak energije i rad kuhara, o čemu odluku donosi upravitelj.

Članak 57.

Dnevne obroke pritvorenici jedu u svojim sobama ili u odgovarajućim zajedničkim prostorijama, koje odredi uprava zatvora.

IX. KANTINA

Članak 58.

Pritvoreniku će se omogućiti nabava prehrambenih proizvoda, dnevnog tiska, higijenskog pribora, svježeg voća, cigareta i sl. u kantini zatvora putem pologa, u količini koja ne ometa boravak u prostoriji, ili prema narudžbi u slobodnoj prodaji koju organizira uprava zatvora, sukladno dnevnom rasporedu zatvora.

X. VEZA S BRANITELJEM

Članak 59.

Pritvorenik se s braniteljem dopisuje i razgovara bez nadzora.

Posjeta branitelja pritvoreniku obavlja se tijekom radnog vremena u za to određenoj prostoriji, koja zadovoljava minimalne uvjete radnog prostora, bez pregrade između branitelja i pritvorenika, te omogućava rad odvjetnika na pripremanju obrane.

Ovlašteni zatvorski službenik može prekinuti posjetu, ako pritvorenik narušava sigurnost i red u zatvoru.

Članak 60.

U slučaju nadzora nad pismima, porukama i razgovorima pritvorenika i branitelja iz članka 69. Zakona o kaznenom postupku, nadzor će se izvršavati na način i u trajanju određenim rješenjem istražnog suca.

XI. POSJETE

Članak 61.

Po odobrenju istražnog suca sukladno odredbama ovog Pravilnika, pritvorenika mogu posjećivati njegovi srodnici, a na njegov zahtjev i druge osobe.

Istražni sudac može zabraniti pojedinačne posjete ako bi zbog toga nastupila šteta za vođenje kaznenog postupka.

Nakon podignute optužnice, a do pravomoćnosti presude ovlaštenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka obavlja predsjednik sudskog vijeća.

Za maloljetnog pritvorenika odobrenje za posjete daje sudac za mladež.

Maloljetnom pritvoreniku omogućit će se nesmetano posjećivanje predstavnika nadležnog Centra za socijalnu skrb.

Članak 62.

Pritvorenika koji je strani državljanin, osoba bez državljanstva ili izbjeglica, po odobrenju istražnog suca ili predsjednika vijeća, može posjetiti konzularni predstavnik njegove države ili države koja štiti interese odnosnih državljana kao i predstavnik međunarodne organizacije, koja štiti interese osoba s posebnim statusom, sukladno odredbama ovog Pravilnika i dnevnog rasporeda.

Članak 63.

Pritvoreniku će se omogućiti najmanje šest posjeta mjesečno, od toga najmanje dvije posjete u neradne dane.

Maloljetnom pritvoreniku omogućit će se najmanje deset posjeta mjesečno.

Upravitelj zatvora dužan je u okviru dnevnog rasporeda odrediti dane u tjednu za primanje posjeta.

Članak 64.

Posjete pritvorenicima obavljaju se u za to posebno određenim prostorijama opremljenim tako da omogućavaju potpuni vizualni i slušni kontakt posjetitelja i pritvorenika, ali sprječavaju neposredan fizički dodir.

Iznimno, upravitelj zatvora, na pritvorenikov zahtjev, može odobriti posjetu u kojoj je moguć i neposredni kontakt između posjetitelja i pritvorenika, sukladno mogućnostima zatvora.

Članak 65.

Posjeta pritvoreniku traje u pravilu najmanje petnaest minuta, a najviše 1 sat, neovisno o broju posjetitelja. Iznimno posjeta može trajati i dulje po odobrenju upravitelja.

Posjeta maloljetnom pritvoreniku traje najmanje trideset minuta.

Ovlašteni zatvorski službenik može prekinuti posjetu, ako se tijekom posjeta narušava sigurnost, red i mir u zatvoru.

XII. PAKETI

Članak 66.

Pritvorenik može primati pakete težine do 5 kg sa: odjećom, obućom, posteljinom i osobnim stvarima, upućene poštom ili donijete. Pošiljatelj, odnosno donositelj paketa obvezan je uz paket priložiti popis sadržaja paketa.

Poštanski paketi primaju se svaki dan.

Upravitelj zatvora, odredit će dnevnim rasporedom dane u tjednu i u koje vrijeme se primaju doneseni paketi.

Članak 67.

Paketi će se pregledati prije uručenja pritvoreniku.

Pregled donesenog paketa obavlja nadležni zatvorski službenik u nazočnosti donositelja te provjerava priloženi popis sadržaja koji potpisuju donositelj i službenik te pritvorenik prilikom preuzimanja.

Pregled poštanskog paketa obavlja nadležni zatvorski službenik u nazočnosti pritvorenika te obojica potpisuju popis sadržaja.

Ako se prilikom pregleda paketa pronađu skrivene stvari ili tvari koje prema odredbama ovog Pravilnika pritvorenik ne može zadržati kod sebe, one će se oduzeti uz potvrdu, a o tome će se izvijestiti istražni sudac, odnosno predsjednik vijeća.

Sukladno odluci nadležnog suda čijim rješenjem je određen pritvor, oduzete stvari ili tvari će se priložiti sudskim spisima, čuvati u pologu ili u skladištu zatvora ili vratiti donositelju odnosno pošiljatelju na njegov trošak ili predati nadležnom tijelu državne vlasti.

Članak 68.

Pritvorenik putem uprave zatvora prima novac od srodnika i drugih osoba.

Novac poslan pritvoreniku, koji on ne želi zadržati kod sebe, čuva se kao njegov polog kod uprave zatvora i ubilježava se u evidenciju pologa pritvorenika.

XIII. DOPISIVANJE

Članak 69.

Pisma koja pritvorenik prima ili šalje uprava zatvora dostavit će, prije uručivanja pritvoreniku ili otpreme, istražnom sucu odnosno predsjedniku vijeća radi nadzora.

Pisma koje upućuje pritvorenik predaju se upravi zatvora u otvorenoj kuverti.

Pritvoreniku koji nema vlastitih novčanih sredstava, zatvor osigurava pribor za dopisivanje s obitelji, braniteljem, odnosno za upućivanje podnesaka tijelima kojima se obraćaju radi zaštite svojih prava i interesa.

XIV. KORIŠTENJE TELEFONA

Članak 70.

Pritvoreniku se omogućava telefoniranje o njegovom trošku, putem telefonskih priključaka u krugu zatvora, u vrijeme i na način utvrđen dnevnim rasporedom.

Istražni sudac, sudac pojedinac ili predsjednik vijeća mogu zbog razloga sigurnosti ili postojanja nekog od razloga iz članka 102. stavak 1. točke 1, 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku rješenjem ograničiti ili zabraniti pritvoreniku korištenje telefona.

XV. VJEROISPOVIJEST

Članak 71.

Pritvorenik može zadovoljavati vjerske i duhovne potrebe.

Pritvorenik može nazočiti zajedničkim vjerskim obredima u zatvoru. Istražni sudac odnosno predsjednik vijeća može zabraniti, ograničiti i isključiti sudjelovanje pritvorenika vjerskim obredima.

Upravitelj zatvora može, iz razloga sigurnosti, isključiti pritvorenika iz sudjelovanja u vjerskim obredima.

XVI. RAD PRITVORENIKA

Članak 72.

Pritvoreniku će se na njegov zahtjev i uz odobrenje nadležnog suca, omogućiti rad u skladu s mogućnostima zatvora.

Maloljetnom pritvoreniku će se omogućiti rad i prema okolnostima poduku korisnu za njegov odgoj i zanimanje.

Pritvoreniku koji radi pripada naknada za rad pod istim uvjetima kao i osuđenim osobama.

XVII. PONAŠANJE PRITVORENIKA U ZATVORU

Članak 73.

Raspored dnevnih aktivnosti pritvorenika u radne, neradne dane i blagdane uređuje se dnevnim rasporedom zatvora.

Članak 74.

Pritvorenik je obvezan ponašati se sukladno, odredbama ovoga Pravilnika i dnevnog rasporeda te svojim ponašanjem ne narušavati ili ugrožavati red i sigurnost zatvora i drugih osoba.

Pritvorenik je obvezan pristojno i s poštovanjem odnositi se prema službenicima zatvora, drugim pritvorenicima ili posjetiteljima zatvora.

Članak 75.

Pritvorenicima nije dozvoljeno:

1) galamiti, glasno raspravljati, svađati se, dovikivati se, bacati kroz prozor razne stvari,

2) tetoviranje i samoozljeđivanje,

3) kupoprodaja, trgovanje lijekovima, razmjena predmeta, posuđivanje i prikupljanje materijalnih dobara,

4) bavljenje hazardnim igrama,

5) pisanje po zidovima, namještaju i zatvorskom inventaru,

6) premještanje inventara u sobi.

O ponašanju suprotnom odredbama ovoga članka uprava zatvora pisanim putem će izvijestiti istražnog suca, odnosno predsjednika vijeća, a upravitelj zatvora može ograničiti pritvoreniku neke od pogodnosti iz članka 37., 38. i 39. ovoga Pravilnika.

XVIII. STEGOVNA ODGOVORNOST PRITVORENIKA

Članak 76.

Za stegovni prijestup pritvorenik odgovara stegovno.

Stegovni prijestupi su sve teže povrede koje se odnose na:

1) fizičke napade na druge pritvorenike, djelatnike ili službene osobe, odnosno njihovo vrijeđanje,

2) izrađivanje, primanje, unošenje, krijumčarenje predmeta za napad ili bijeg,

3) unošenje u zatvor ili pripremanje u zatvoru opojnih sredstava ili alkohola,

4) povreda propisa o sigurnosti na radu, protupožarnoj zaštiti te sprječavanju posljedica prirodnih nepogoda,

5) namjerno prouzročenje veće materijalne štete,

6) nedolično ponašanje prema drugim pritvorenicima ili službenim osobama.

Članak 77.

Stegovni postupak za stegovne prijestupe iz članka 76. ovog Pravilnika, provodi istražni sudac, odnosno predsjednik vijeća, sukladno Zakonu o kaznenom postupku, a na prijedlog upravitelja zatvora koji provodi pripremni postupak (pribavlja pisano očitovanje pritvorenika i drugih osoba i sl.)

Istražni sudac, odnosno predsjednik vijeća izriče stegovnu kaznu propisanu Zakonom o kaznenom postupku.

Protiv rješenja kojim se izriče stegovna kazna pritvorenik ima pravo žalbe vijeću nadležnog suda u roku od 24 sata od sata primitka rješenja. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

Članak 78.

Za gubitak, namjerno ili grubom nepažnjom počinjeno oštećenje odjevnih ili drugih predmeta u vlasništvu zatvora, pritvorenici odgovaraju stegovno i imovinski.

Upravitelj zatvora imenuje Komisiju koja utvrđuje visinu štete. Rješenje o utvrđenoj šteti, počinitelju i visini štete i obvezi naknade štete, donosi upravitelj. Ako pritvorenik odbije postupiti po rješenju upravitelja postupit će se sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

XIX. UPORABA SREDSTAVA PRISILE

Članak 79.

Sredstva prisile i posebne mjere održavanja reda i sigurnosti, ovlašteni zatvorski službenik može uporabiti pod uvjetima propisanim zakonom.

XX. PRETRAGA OSOBA I PROSTORIJA

Članak 80.

Osobna pretraga, pretraga stvari i pretraga prostorija u kojima borave pritvorenici može se obaviti u svako doba, sukladno sigurnosnim potrebama.

Pretragu prostorija obavljaju službenici osiguranja uz obveznu nazočnost najmanje jednog pritvorenika koji je smješten u sobi koja se pretražuje.

XXI. PREMJEŠTAJ PRITVORENIKA

Članak 81.

Pritvorenika se može privremeno premjestiti u drugi zatvor, uz prethodnu suglasnost nadležnog suda, a zbog prekapacitiranosti zatvora, sigurnosnih ili zdravstvenih razloga.

Rješenje o premještaju iz stavka 1. ovoga članka donosi Ministarstvo pravosuđa.

XXII. PRIVREMENO IZVOÐENJE IZ ZATVORA

Članak 82.

Pritvorenika se može izvoditi iz zatvora samo po pisanoj naredbi istražnog suca ili predsjednika vijeća.

Prepratu pritvorenika obavlja ovlašteni zatvorski službenik po naredbi sudbenih tijela iz stavka 1. ovog članka i sukladno posebnim propisima poduzima mjere osiguranja.

Prepratu maloljetnog pritvorenika obavlja ovlašteni zatvorski službenik u civilnoj odjeći, osim u slučajevima opasnih počinitelja ili najtežih kaznenih djela.

Dolaskom pritvorenika pred sudnicu, prestaje primjena mjere sigurnosti vezivanja, osim ako time nije ugrožena sigurnost samog pritvorenika ili drugih osoba. Za vrijeme sudske rasprave, ovlaštena službena osoba, postupat će po naredbi suca glede primjene mjere sigurnosti vezivanja u sudnici.

XXIII. OTPUST PRITVORENIKA

Članak 83.

Uprava zatvora dužna je pritvorenika pustiti na slobodu samo na osnovi rješenja o ukidanju pritvora, ili istekom roka za koji je pritvor određen, ako do isteka tog roka upravi zatvora nije dostavljeno rješenje o produljenju pritvora.

U slučaju ukidanja pritvora na raspravi, osoba kojoj je pritvor ukinut, pisano će se izjasniti o načinu i vremenu poduzimanja radnji iz članka 84. i 85. ovoga Pravilnika nadležnom zatvorskom službeniku prisutnom na raspravi.

Članak 84.

Prilikom otpuštanja, pritvoreniku se predaju sve stvari, novac, vrijednosnice i dragocjenosti koje su bile na pologu kod uprave zatvora.

Predaju i primitak stvari, novca, vrijednosnica i dragocjenosti s pologa pismeno potvrđuje ovlašteni zatvorski službenik i pritvorenik.

Članak 85.

Prilikom otpuštanja pritvorenika će pregledati zatvorski liječnik radi ustanovljavanja zdravstvenog stanja u trenutku njegovog odlaska iz pritvora.

U slučaju ukidanja pritvora u vrijeme odsutnosti zatvorskog liječnika (izvan radnog vremena, zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga), pritvorenika će se otpustiti i bez liječničkog pregleda, uz njegovu pisanu izjavu da ne zahtijeva liječnički pregled. Izjava pritvorenika se odlaže u njegov zdravstveni karton.

Ako pritvorenik u slučaju iz stavka 2. ovoga članka zahtijeva pregled, isti će se omogućiti u najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

XXIV. BIJEG PRITVORENIKA

Članak 86.

U slučaju bijega pritvorenika upravitelj zatvora će naložiti izdavanje tjeralice. Nalog se dostavlja policijskoj upravi u mjestu zatvora.

O bijegu pritvorenika upravitelj zatvora obavještava istražnog suca, odnosno predsjednika vijeća, predsjednika nadležnog suda i Ministarstvo pravosuđa.

Upravitelj zatvora poduzet će potrebne mjere radi utvrđivanja uzroka, načina i posljedica bijega.

XXV. SMRT PRITVORENIKA

Članak 87.

U slučaju smrti pritvorenika upravitelj zatvora o tome obavještava predsjednika nadležnog suda čijim rješenjem je određen pritvor, nadležnog državnog odvjetnika, obitelj umrlog, matičara, branitelja i Ministarstvo pravosuđa.

Članak 88.

Posmrtni ostaci umrlog pritvorenika predat će se obitelji radi pokopa. Ako nije moguće postupiti sukladno stavu 1. ovog članka, pokop će se obaviti na mjesnom groblju, na trošak suda.

XXVI. NADZOR

Članak 89.

Nadzor nad postupanjem prema pritvorenicima obavlja predsjednik suda koji je za to ovlašten ili sudac kojeg on odredi, sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku.

Nadzor nad postupanjem prema pritvorenim maloljetnicima obavlja sudac za mladež, koji prilikom obilaska prima usmene i pismene pritužbe i poduzima potrebne mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

XXVII. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 90.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i prema uhićenim osobama koje su zadržane rješenjem istražnog suca na temelju članka 98. Zakona o kaznenom postupku.

Uhićenici se smještaju u posebne prostorije zatvora, odvojeno od ostalih osoba lišenih slobode, tj. pritvorenika, kaznenika i prekršajno kažnjenih osoba.

Članak 91.

Upravitelj zatvora obvezan je donijeti dnevni raspored za izvršenje pritvora u roku od petnaest dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 92.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupanju s pritvorenim osobama (»Narodne novine«, broj 64/94.).

Članak 93.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«

Klasa: 730-02/98-01/533
Urbroj: 514-03-02/1-99-5
Zagreb, 11. studenoga 1999.

Ministar
dr. Zvonimir Šeparović, v. r.