Izmjene i dopune Poslovnika Državnog sudbenog vijeća

NN 135/1999 (10.12.1999.), Izmjene i dopune Poslovnika Državnog sudbenog vijeća

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Na temelju članka 16. stavak 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine« br. 49/99) Državno sudbeno vijeće na sjednici održanoj 2. prosinca 1999. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE

POSLOVNIKA DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA

Članak 1.

U Poslovniku Državnog sudbenog vijeća (»Narodne novine«, br. 85/94) članak 5. briše se.

Članak 2.

U članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Odluku o prijedlogu razrješenja dužnosti predsjednika ili člana Državnog sudbenog vijeća prije isteka vremena, na koje je izabran, donosi Državno sudbeno vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih članova Državnog sudbenog vijeća«.

Članak 3.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odluke Vijeća o razrješenju predsjednika suda ili suca, državnih odvjetnika i njihovih zamjenika moraju biti izrađene u pismenom obliku, obrazložene i sadržati pouku o pravnom lijeku.«

Članak 4.

U članku 10. iza alineje 6. dodaje se alineja koja glasi:

»Skrbi o izvršenju odluka Vijeća«.

Alineje 7., 8. i 9. postaju alineje 8., 9. i 10.

Članak 5.

U članku 16. stavak 2. iza riječi »prepisuje« stavlja se »točka«, a ostale riječi brišu se.

Članak 6.

U članku 19. stavak 2. iza riječi: »imenovanju« stavlja se »točka«, a ostale riječi brišu se.

Članak 7.

U članku 20. stavak 1. iza riječi »suci« umeće se, i dodaju riječi: »državni odvjetnici ili njihovi zamjenici«, a stavak 3. briše se.

Članak 8.

U članku 21. stavak 1. riječ: »sazivlje«, zamjenjuje se riječju: »saziva«.

Članak 9.

U članku 23. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Predsjednik Državnog sudbenog vijeća kad primi zahtjev za pokretanje stegovnog postupka saziva sjednicu Državnog sudbenog vijeća na kojoj se imenuju predsjednik i dva člana Stegovnog suda«.

Stavak 3. briše se.

Članak10.

Iza članka 23. dodaje se nova glava VII. i članak 23.a. koji glase:

»VII. STRUČNE SLUŽBE«

Članak 23.a.

Vijeće ima stručnu službu koja obavlja administrativne, tehničke i računovodstvene poslove.

Broj službenika i namještenika za obavljanje administrativnih, tehničkih i računovodstvenih poslova, uvjete za obavljanje tih poslova i njihov opseg, propisuju se posebnim poslovnikom, kojeg donosi predsjednik Državnog sudbenog vijeća.

Članak 11.

Članci 24. i 25. brišu se.

Članak 12.

U glavi: »VII. ODGOVARAJUĆA PRIMJENA POSLOVNIKA NA DRŽAVNE ODVJETNIKE« broj: »VII.« zamjenjuje se brojem: »VIII.«.

Članak 13.

U članku 26. iza riječi: »vijeću« briše se »točka« i dodaju riječi: »i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću«.

Članak 14.

U glavi: »VIII: PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE« broj »VIII.« zamjenjuje se brojem: »IX.«.

Članak 15.

Članci: 27. i 28. brišu se.

Članak 16.

U cijelom tekstu Poslovnika riječ »disciplinski« zamjenjuje se riječju »stegovni« i »suspenzija« se zamjenjuje riječima: »privremeno udaljenje od obnašanja dužnosti« u odgovarajućem padežu.

Članak 17.

Izmjene i dopune ovog Poslovnika stupaju na snagu danom prihvaćanja od Državnog sudbenog vijeća.

Zagreb, 2. prosinca 1999.

Predsjednik
Ante Potrebica, v. r