Odluka o izdavanju Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

NN 135/1999 (10.12.1999.), Odluka o izdavanju Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE

Na temelju članka 13. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, br. 92/96) i članaka 3. i 8. Zakona o fondu za naknadu oduzete imovine (»Narodne novine«, br. 69/97), Upravni odbor Fonda za naknadu oduzete imovine je na sjednici održanoj 9. prosinca 1999. godine donio

ODLUKU

O IZDAVANJU GLOBALNE OBVEZNICE REPUBLIKE HRVATSKE ZA NAKNADU IMOVINE ODUZETE ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE

I.

Fond za naknadu oduzete imovine izdaje Globalnu obveznicu Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (u daljnjem tekstu: Globalna obveznica).

II.

Globalna obveznica je materijalizirani državni dugovni vrijednosni papir koji glasi na donositelja.

III.

Nominalna vrijednost Globalne obveznice iznosi 473,400.000 kuna što po prodajnom tečaju za devize za DEM Privredne banke Zagreb d.d. na dan stupanja na snagu ove Odluke iznosi protuvrijednost 120,000.000 DEM.

IV.

Na Globalnu obveznicu ne plaćaju se kamate.

V.

Globalna obveznica amortizira se kroz četrdeset polugodišnjih Anuitetskih kupona globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (u daljnjem tekstu: Anuitetski kupon globalne obveznice) koji dospijevaju 1. siječnja i 1. srpnja svake godine u razdoblju amortizacije, s time da prvi Anuitetski kupon globalne obveznice dospijeva 1. siječnja 2000., a posljednji 1. srpnja 2019. godine.

Anuitetski kupon globalne obveznice je materijalizirani državni dugovni vrijednosni papir koji glasi na donositelja.

Nominalna vrijednost svakog Anuitetskog kupona globalne obveznice iznosi 11,835.000 kuna što po prodajnom tečaju za devize za DEM Privredne banke Zagreb d.d. na dan stupanja na snagu ove Odluke iznosi protuvrijednost 3,000.000 DEM.

VI.

Globalna obveznica podijeljena je na 300.000 Obvezničkih udjela globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (u daljnjem tekstu: Obveznički udjel).

VII.

Obveznički udjel je nematerijalizirani državni dugovni vrijednosni papir na ime.

Na Obvezničke udjele ne plaćaju se kamate.

Nominalna vrijednost svakog Obvezničkog udjela iznosi 1.578 kuna što po prodajnom tečaju za devize za DEM Privredne banke Zagreb d.d. na dan stupanja na snagu ove Odluke iznosi protuvrijednost 400 DEM.

VIII.

Obveznički udjel amortizira se kroz četrdeset jednakih polugodišnjih Anuiteta obvezničkog udjela globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (u daljnjem tekstu: Anuitet obvezničkog udjela) koji dospijevaju 1. siječnja i 1. srpnja svake godine u razdoblju amortizacije, s time da prvi Anuitet obvezničkog udjela dospijeva 1. siječnja 2000., a posljednji 1. srpnja 2019. Anuitet obvezničkog udjela je nematerijalizirani državni dugovni vrijednosni papir koji glasi na ime.

Nominalna vrijednost Anuiteta obvezničkog udjela iznosi 39,45 kuna što po prodajnom tečaju za devize za DEM Privredne banke Zagreb d.d. na dan stupanja na snagu ove Odluke iznosi protuvrijednost 10 DEM.

IX.

Isplatu dospjelih Anuitetskih kupona globalne obveznice odnosno Anuiteta obvezničkog udjela obavljat će u ime i za račun Fonda za naknadu oduzete imovine Središnja depozitarna agencija, u Republici Hrvatskoj, u kunama, po prodajnom tečaju za devize za DEM Privredne banke Zagreb d.d. na dan dospijeća.

X.

Kad se uvođenjem zajedničke monete Europske unije (Euro) kao zakonskog sredstva plaćanja u Saveznoj Republici Njemačkoj prije isteka konačne amortizacije Globalne obveznice izmijeni sadašnje zakonsko sredstvo plaćanja u Saveznoj Republici Njemačkoj (DEM), izvršit će se konverzija obveza izdavatelja po Globalnoj obveznici iz kunske protuvrijednosti DEM u kunsku protuvrijednost Eura, u skladu sa službenim koeficijentom konverzije DEM u Euro.

XI.

Sredstva za isplatu dospjelih tražbina osiguravaju se (1) iz sredstava pribavljenih prodajom stanova stanarima koji su pravo na otkup stana stekli sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, (2) iz proračuna Republike Hrvatske i (3) iz drugih izvora propisanih zakonom.

XII.

Globalnu obveznicu upisat će Privredna banka Zagreb d.d. (povjerenik izdanja) i sukladno Ugovoru o upisu izdanja sklopljenom između Fonda za naknadu oduzete imovine i Privredne banke Zagreb d.d.

XIII.

Privredna banka Zagreb d.d. po nalogu Fonda za naknadu oduzete imovine u roku određenom pravomoćnim rješenjem o pravu na naknadu za oduzetu imovinu dodjeljuje Obvezničke udjele ovlaštenicima iz rješenja.

XIV.

Istovremeno s donošenjem ove Odluke Upravni odbor Fonda za naknadu oduzete imovine utvrdio je nazivna obilježja i uvjete izdanja Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, sadržane u Prospektu koji je kao Prilog 1. sastavni dio ove Odluke.

XV.

Za Globalnu obveznicu i sve njene dijelove podnijet će se molba za uvrštenje u Kotaciju I Zagrebačke burze.

Pravne i fizičke osobe mogu slobodno i bez ograničenja trgovati Anuitetima obvezničkog udjela.

XVI.

Imatelji Anuiteta obvezničkog udjela mogu tražbine iz istih upotrijebiti za kupnju dionica ili udjela kojima raspolaže Hrvatski fond za privatizaciju te kao platežno sredstvo za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske i nekretnina i drugoga kapitala u postupku privatizacije sukladno odredbama posebnog zakona.

XVII.

Agent izdanja Globalne obveznice je I.C.F. d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4b.

Pokrovitelj uvrštenja Globalne obveznice i svih njenih dijelova u Kotaciju I Zagrebačke burze je I.C.F. d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4b.

Povjerenik izdanja Globalne obveznice je Privredna banka Zagreb d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Franje Račkoga 6.

XVIII.

Ova Odluka stupa na snagu 10. prosinca 1999. godine. Odluka će se objaviti u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
Upravnog odbora
dr. Zvonimir Šeparović, v. r.