Uredba o dopuni Zakona o morskim lukama

NN 137/1999 (14.12.1999.), Uredba o dopuni Zakona o morskim lukama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Hrvatskoga državnog sabora (»Narodne novine«, broj 102/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. prosinca 1999. godine, donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O MORSKIM LUKAMA

Članak 1.

U članku 21. Zakona o morskim lukama (»Narodne novine«, broj 108/95) iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»Lučka uprava, iznimno, na zahtjev ovlaštenika, uz suglasnost ministra pomorstva, prometa i veza, može produžiti razdoblje koncesije na ukupno 32 godine, te sukladno tome izmijeniti i ostale uvjete iz odluke i ugovora o koncesiji ukoliko nove investicije to gospodarski opravdavaju ili ukoliko nastupi viša sila ili promijenjene okolnosti zbog kojih se u razdoblju koncesije ne mogu ostvariti koncesijski ciljevi.«

Članak 2.

U članku 28. dodaju se stavci 8. i 9. koji glase:

»Vlada Republike Hrvatske, na zahtjev ovlaštenika, može produžiti razdoblje koncesije iz članka 28. stavka 3. i članka 65. stavka 5. Zakona na ukupno 50 godina, te sukladno tome izmijeniti i ostale uvjete iz odluke i ugovora o koncesiji, ukoliko nove investicije to gospodarski opravdavaju ili ukoliko nastupi viša sila ili promijenjene okolnosti zbog kojih se u razdoblju koncesije ne mogu ostvariti koncesijski ciljevi.

Poglavarstvo županije, na zahtjev ovlaštenika, iznimno, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, može produžiti razdoblje koncesije iz članka 28. stavka 3. i članka 65. stavka 5. Zakona na ukupno 24 godine, te sukladno tome izmijeniti i ostale uvjete iz odluke i ugovora o koncesiji, ukoliko nove investicije to gospodarski opravdavaju ili ukoliko nastupi viša sila ili promijenjene okolnosti zbog kojih se u razdoblju koncesije ne mogu ostvariti koncesijski ciljevi.«

Članak 3.

U članku 29. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Ne smatra se prenošenjem koncesije iz članka 28. stavka 2. Zakona kada ovlaštenik koncesije dozvoli obavljanje djelatnosti iz članka 9. stavka 1. alineje 5 i stavka 2. Zakona trećim osobama na lučkom području, uz uvjet da se time ne umanjuje ili otežava obavljanje djelatnosti za koje je utvrđena posebna namjena luke.«

Postojeći stavak 3. članka 29. Zakona postaje stavak 4.

Članak 4.

U članku 63. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Trgovačko društvo nastalo temeljem članka 60. Zakona može prenijeti dio koncesije iz članka 62. Zakona uz suglasnost lučke uprave, trgovačkim društvima u svom većinskom vlasništvu uz uvjet da ta društva ispunjavaju sve uvjete iz Zakona.«

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/93-01/02
Urbroj: 5030116-99-2
Zagreb, 9. prosinca 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r .