Uredba o određivanju imovine i osoba, te uvjetima pod kojima se mogu osigurati kod stranog osiguratelja

NN 137/1999 (14.12.1999.), Uredba o određivanju imovine i osoba, te uvjetima pod kojima se mogu osigurati kod stranog osiguratelja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 9/94, 20/97, 46/97 - pročišćeni tekst i 116/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. prosinca 1999. godine donijela

UREDBU

O ODREÐIVANJU IMOVINE I OSOBA, TE UVJETIMA POD KOJIMA SE MOGU OSIGURATI KOD STRANOG OSIGURATELJA

Članak 1.

U smislu ove Uredbe strani osiguratelj je društvo za osiguranje koje ima sjedište u zemlji članici Svjetske trgovinske organizacije, a podružnica stranog osiguratelja registrirana u Republici Hrvatskoj, smatra se domaćim osigurateljem.

Članak 2.

Domaće pravne i fizičke osobe mogu kod stranog osiguratelja osigurati sljedeću imovinu i/ili osobe pod sljedećim uvjetima:

- imovinu i osobe od rizika za koje domaći osiguratelji ne provode osiguranje,

- investicijske radove u inozemstvu što ih izvode domaća trgovačka društva, te opremu za izvođenje tih radova, ako je to predviđeno ugovorom o izvođenju radova odnosno propisima zemlje u kojoj se radovi izvode,

- brodove u izgradnji ili remontu, ako je to izričito predviđeno ugovorom sklopljenim sa stranim naručiteljem (kupcem),

- strane kredite radi osiguranja vraćanja tih kredita, ako je to, na zahtjev davatelja kredita, predviđeno ugovorom,

- imovinu i osobe trgovačkih društava u vlasništvu domaćih osoba ili u zajedničkom vlasništvu sa stranim osobama koja obavljaju gospodarsku djelatnost u inozemstvu, ako to propisi strane zemlje zahtijevaju, odnosno ako je to predviđeno ugovorom o osnivanju društva,

- prekomorske brodove i zrakoplove, te robu i odgovornost prijevoznika u međunarodnom pomorskom, zračnom i kopnenom prijevozu.

Članak 3.

Strana imovina u Republici Hrvatskoj i strane osobe sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj mogu se osigurati kod stranog osiguratelja, osim ako je sukladno Zakonu o osiguranju za tu imovinu i osobe propisano obvezno osiguranje.

Članak 4.

Danom primjene ove Uredbe prestaje važiti Odluka o određivanju imovine i osoba te uvjetima pod kojima se mogu osigurati ili suosigurati kod inozemnog osiguratelja (»Narodne novine«, broj 7/95).

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se nakon učlanjenja Republike Hrvatske u Svjetsku trgovinsku organizaciju.

Klasa: 453-02/99-02/05
Urbroj: 5030114-99-2
Zagreb, 9. prosinca 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.