Odluka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Ploče za osnivanje slobodne zone Luke Ploče

NN 137/1999 (14.12.1999.), Odluka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Ploče za osnivanje slobodne zone Luke Ploče

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 16. Zakona o slobodnim zonama (»Narodne novine«, broj 44/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. prosinca 1999. godine, donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OSNIVANJE SLOBODNE ZONE LUKE PLOČE

I.

Daje se suglasnost Lučkoj upravi Ploče (u daljnjem tekstu: Lučka uprava) za osnivanje slobodne zone.

Slobodna zona iz stavka 1. ove točke osniva se pod nazivom: Slobodna zona luke Ploče (u daljnjem tekstu: zona).

II.

Područje zone koja je predmet ove Odluke nalazi se na dijelu lučkog područja Luke Ploče i to:

a) kopneni dio:

koji obuhvaća sljedeće katastarske čestice u k.o. Komin, br. 4559/55, 4559/56, 4559/57, 4559/58, 4559/59, 4559/60, 4559/72, 4559/116, 4559/117, 4559/118, 4559/115, 4559/106, 4559/107, 4559/108, 4559/109, 4559/110, 4559/111, 4559/112, 4559/113, 4559/114, 4559/63, 4559/64, 4559/65, 4559/66, 4559/67, 4559/70, 4559/71, 4559/95, 4559/97, 4559/98, 4559/100, 4559/99, 4559/101, 4559/122, 4559/1, 4559/7, 586;

b) morski dio koji obuhvaća lučko područje:

1. vanjsko sidrište omeđeno spojnicom točaka:


A. 43° 02' 30'' N	 17° 23' 42'' E 

B. 43° 00' 48'' N 	 17° 22' 42'' E 

C. 43° 03' 12'' N 	 17° 18' 54'' E 

D. 43° 04' 42'' N 	 17° 21' 00'' E 

2. unutarnji akvatorij kojeg čini površina mora koja je definirana granicom koja počinje u točki udaljenoj 20 metara od sjecišta Bosanske obale i trajektne rampe, linija zatim ide na istoj udaljenosti paralelno sa Bosanskom obalom br. 1, obalom br. 2 i obalom br. 3, te se u točki udaljenoj 20 metara od sjevernog ruba obale 4, pravocrtno produžava do točke udaljene 20 m od točke »Karakoz« i to do sjecišta ove linije sa linijom koja prolazi sredinom kanala »Vlaška« more.

3. Kanal Vlaška - more i to područje od krajnjih točaka ušća kanala Vlaška - more do točke koja se nalazi nasuprot ograde »Kartonplast« d.d., omeđeno linijom koja prolazi sredinom kanala.

III.

Lučka uprava dužna je u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke osigurati sredstva za osnivanje i početak rada zone te donijeti akt o osnivanju zone.

IV.

Na području zone mogu se obavljati lučke djelatnosti i druge djelatnosti: proizvodnja roba, oplemenjivanje roba, trgovina na veliko, posredovanje u trgovini, pružanje usluga, bankarski i drugi novčani poslovi i usluge osiguranja i reosiguranja imovine i osoba.

Lučke djelatnosti na području zone korisnici obavljaju temeljem Ugovora zaključenog na osnovi Odluke o koncesiji za obavljanje lučke djelatnosti koji u sebi istovremeno sadrži i ugovorne odredbe za korištenje zone.

Druge djelatnosti na području zone korisnici obavljaju temeljem koncesije za korištenje objekata lučke infrastrukture, suprastrukture i akvatorija i ugovora o korištenju zone.

V.

Lučka uprava, korisnicima zone, daje pravo građenja odnosno dozvoljava obavljanje djelatnosti u zoni, sukladno propisima Republike Hrvatske.

Lučka uprava neće dozvoliti otpočinjanje djelatnosti dok korisnik zone ne predoči dokaz o udovoljavanju uvjetima i standardima zaštite okoliša sukladno propisima Republike Hrvatske koji uređuju područje zaštite prirode i okoliša.

VI.

Na lučke usluge pružene unutarnjem prometu na području zone ne primjenjuju se propisane povlastice za poslovanje na području slobodne zone.

Korisnici zone koji pružaju lučke usluge obvezni su voditi posebnu evidenciju i obračun pruženih usluga unutarnjem prometu na području zone.

VII.

Lučka uprava dužna je korisnicima zone osigurati jednake uvjete za obavljanje gospodarskih djelatnosti u zoni.

Iznimno od stavka 1. ove točke na korisnike zone sa sjedištem u Bosni i Hercegovini osim odredbi hrvatskih propisa i ove Odluke primjenjuju se i odredbe Sporazuma o slobodnom tranzitu kroz teritorij Republike Hrvatske u i iz Luke Ploče i kroz teritorij Bosne i Hercegovine u Neumu.

VIII.

Lučka uprava dužna je prije početka rada zone donijeti Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti u slobodnoj zoni uz prethodnu suglasnost Ministarstva gospodarstva i objaviti ga u glasilu Hrvatske gospodarske komore.

IX.

Zona može započeti s radom kad se donese rješenje da su ispunjeni uvjeti za početak rada zone, a najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

X.

Suglasnost za osnivanje zone iz točke I. ove Odluke dodjeljuje se na vremensko razdoblje od 30 godina, računajući od dana stupanja ove Odluke na snagu.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/99-02/17
Urbroj: 5030115-99-1
Zagreb, 9. prosinca 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.