Odluka o koncesiji pomorskog dobra luke posebne namjene Kruščica i za izgradnju i gospodarsko korištenje benzinske stanice Kruščica

NN 137/1999 (14.12.1999.), Odluka o koncesiji pomorskog dobra luke posebne namjene Kruščica i za izgradnju i gospodarsko korištenje benzinske stanice Kruščica

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o morskim lukama (»Narodne novine«, broj 108/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. prosinca 1999. godine, donijela

ODLUKU

O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA LUKE POSEBNE NAMJENE KRUŠČICA I ZA IZGRADNJU I GOSPODARSKO KORIŠTENJE BENZINSKE STANICE KRUŠČICA

I.

Na temelju javnog raspisa za prikupljanje ponuda objavljenog u »Narodnim novinama« broj 99/99, Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) na temelju Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija osnovanog sukladno članku 63. stavku 2. Pomorskog zakonika, prihvaća ponudu tvrtke »B&P« d.o.o., Šibenik (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik), te daje Ovlašteniku ovlaštenje za korištenje luke posebne namjene Kruščica i izgradnju i gospodarsko korištenje benzinske stanice Kruščica.

Uredbom o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rogoznica (»Narodne novine«, broj 69/99) određena je granica pomorskog dobra. Ukupna površina kopnenog dijela koje se daje u koncesiju iznosi 2 065 metara četvornih, a površina morskog akvatorija iznosi 1 930 metara četvornih.

II.

Koncesija se daje u svrhu korištenja postojeće luke posebne namjene Kruščica te za izgradnju i gospodarsko korištenje benzinske stanice Kruščica.

Ovlaštenik se obvezuje da na pomorskom dobru koje ovom odlukom dobiva na gospodarsko korištenje izgradi benzinsku stanicu prema lokacijskoj dozvoli, klasa: UP/I 350-05/95-01/793, Ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Šibensko-kninske županije.

Ovlaštenik se obvezuje da najkasnije u roku od jedne godine od dana donošenja ove Odluke ishodi građevinsku dozvolu i započne na izgradnji.

Ovlaštenik ne može bez izričitog odobrenja davatelja koncesije prenositi na drugog bilo koje pravo koje stječe koncesijom.

III.

Ovlaštenik je dužan gospodarski koristiti pomorsko dobro u skladu sa hrvatskim zakonima i podzakonskim aktima.

IV.

Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko dobro navedeno u točki I. ove Odluke Ovlašteniku na vremensko razdoblje od 30 godina, računajući od dana donošenja ove Odluke.

V.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u točki I. ove Odluke Ovlaštenik se obvezuje da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada koju Ovlaštenik plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se iz dva dijela:

a) stalni dio u iznosu od 0,70 kuna po m2, zauzete površine godišnje;

b) promjenjivi dio naknade u iznosu od 2% od ukupnog godišnjeg prihoda koncesionara umanjenog za nabavnu vrijednost naftnih derivata, a koji je ostvaren na koncesioniranom području.

Navedena naknada plaća se na sljedeći način:

- stalni dio naknade plaća se od trenutka donošenja ove Odluke, u roku od 45 dana od dana zaključivanja Ugovora, a za naredne godine uvijek za tekuću godinu unaprijed do 1. ožujka, a za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija ističe, razmjerno preostalim mjesecima korištenja;

- promjenjivi dio naknade plaća se u dva obroka, i to od stavljanja objekta u funkciju, i to prema prihodu u prvih šest mjeseci do 1. rujna, a za ostvareni prihod drugih šest mjeseci do 1. ožujka u narednoj godini.

VI.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i veza da sklopi Ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke I. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika, posebice u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, održavanje i osiguranje luke i benzinske stanice.

VII.

Obvezuje se koncesionar da sukladno članku 6. i 7. stavku 1. Pravilnika o evidenciji i obilježavanju pojasa pomorskog dobra dostavi Povjerenstvu za granice nadležne župnije u roku od 4 mjeseca, od dana donošenja ove Odluke, izrađeni geodetski elaborat radi razgraničenja pomorskog dobra i/ili dovođenja u sklad katastra zemljišta i/ili zemljišnih knjiga sa stvarnim stanjem na terenu.

Ako Ovlaštenik u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše Ugovor o koncesiji pomorskog dobra, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/99-01/16
Urbroj: 5030116-99-4
Zagreb, 9. prosinca 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.